Základní škola a Mateřská škola Stará Huť
ZŠ a MŠ Stará Huť

Provozní řád

Základní škola a Mateřská škola Stará Huť, okres Příbram,
U Školy 149, 262 02 Stará Huť

zpracováno dle zákona č. 258/2000 Sb.O ochraně veřejného zdraví

V provozním řádu je stanoven režim dne v mateřské škole, zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu, způsob zajišťování vhodného klimatu a způsob manipulace a nakládáni s prádlem. Provozní řád se řídí zejména: - zákonem č. 258 / 2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění a zvláštními právními předpisy o ochraně veřejného zdraví zaměřené na Státní zdravotní dozor dle vyhl. č. 108/01 Sb - zákonem č. 561 / 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých - vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch - vyhláškou ministerstva školství č. 14 / 2005 o předškolním vzdělávání.

vypracovala:  Martina Jiráňová DiS., zástupce ředitelky pro  předškolní vzdělávání

aktualizovala: Mgr. Monika Topinková, zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ

Údaje o zařízení

Adresa školy: 
Základní škola a Mateřská škola Stará Huť, okres Příbram, U Školy 149, 262 02 Stará Huť 
MŠ se sídlem  Karla Čapka  138
262 02  Stará Huť

Telefon: 318 522 266

E-mail: msstarahut@seznam.cz

IČO: 750 30 101

Zřizovatel: Obecní úřad Stará Huť

Statutární orgán: PaedDr. Zdeňka Halenkovská pověřená řízením 

Stanovená kapacita mateřské školy: 60 dětí

Provozní doba: 6,30 – 17,00 hod.

Aktualizace  a účinnost od 1. 9. 2020. 

Režimové požadavky

Nástup dětí po dohodě s rodiči během celého dne od otevření MŠ.

Spontánní hra v průběhu celého dne podle potřeb a zájmu dětí.

Činnosti řízené pedagogem jsou v průběhu dne – skupinové, spontánní, individuální, organizované, záleží na učitelce a na aktuální potřebě dětí podle jejich zájmu.

V mateřské škole televizi ani video nemáme. Dáváme přednost výtvarným, pracovním, hudebním, dramatickým, pohybovým aktivitám a především hrám, dále také logopedickým chvilkám.

Pohybové a relaxační chvilky zařazujeme během celéhu dne. Je zajištěna bezpečnost dětí. Pohyb je nejdůležitější pro rozvoj a zdravý vývoj dítěte. Starší děti mají možnost navštěvovat tělocvičnu  v základní škole, kde mají k dispozici plno různých náčiní. a sportovních nářadí. K pohybovým aktivitám dále využíváme školní zahradu a hřiště základní školy, které je vybaveno náčinním, která splňují bezpečnostní podmínky. Revize jsou prováděny 1krát ročně. Vizuální kontrolu provádějí učitelky pokaždé, pokud jsou s dětmi v těchto venkovních prostorech. Děti mají k dispozici na zahradě u školy pískoviště, na vymezeném úseku mohou jezdit na koloběžkách, motorkách a v části zahradě mají i na své soukromí např. posezením na venkovním nábytku s lavicemi a stolkem, které využívají k relaxaci..
Zahrada a hřiště u základní školy se používá při příznivém počasí dopoledne od 9,30 hod do 11,00 hod. a odpoledne od 14,30 hod do 17,00hod. Během přesunu jdou děti v útvaru, mají na sobě reflexní vesty a učitelky volí vhodný terén, který je zároveň také bezpečný. Pobyt venku může být zkrácen nebo vynechán pouze při mimořádně nepříznivých a nebezpečných klimatických podmínkách.

Údržba zahrady a hřiště u školy  -  dle potřeby sekání trávy, kontrola povrchu. Pískoviště je zajištěno plachtou, která zamezuje přístupu zvířat a náhodnému znečišťování. Areál zahrady i hřiště u školy je zabezpečen plotem. Před činností dětí na pískovišti je kryt odstraněn. Pedagogický pracovník provede vizuální kontrolu pískoviště, prohrábnutím písku,  zda se v něm nenachází předměty, které by mohly děti hrající si v pískovišti ohrozit. Zajistí odstranění cizích předmětů hygienicky bezpečným způsobem. Současně provede kontrolu i celého okolí pískoviště, travnatých ploch apod. Stejným způsobem postupuje při akcích pořádaných mimo areál školy, pokud jsou při nich využívána cizí hřiště.  Kontrola se zaměřuje i na technický stav hřiště. Závady hlásí pedagogický pracovník zaměstnanci, který zajišťuje údržbu. Stav pískoviště je pedagogickým pracovníkem sledován průběžně, po ukončení pobytu venku zajistí pedagogický pracovník jeho zakrytí. 

Odpolední odpočinek a spánek je od 12,15 hod do 14,00 hod. Malé děti z 1. třídy leží na lehátkách  v horní třídě. Děti nenutíme do spánku, respektujeme jejich individuální potřeby. Zde dětem přečte učitelka pohádku a záleží na každém dítěti, jestli usne nebo jen odpočívá. Velké děti z 2. třídy jsou na matracích v dolní třídě, kde učitelka přečte pohádku, dítě poslouchá, poté odpočívá. Kolem 13,00 hod. děti ukončí klidový režim a  zařazuje se individuální péče zaměřená na přípravu do školy  - rozvoj grafomotoriky, jemné motoriky a kognitivních funkcí, logico primo, pracovní listy, kooperativní hry. 

Děti se scházejí ve  třídě Srdíček do 7, 30 a 7, 45 hod., poté si je vyzvedne  učitelka ze třídy Sluníček  v 7, 30 hod. a odvede si je do třídy a v 7, 45 hod. si odvede učitelka děti ze třídy Pastelek a přesunou se na odloučené pracoviště ke škole. Do 8,00 hod. se děti scházejí ve třídách Sluníček a Srdíček.

Po příchodu se děti převléknou v šatně. Za bezpečnost dětí a pořádek při převlékání ručí rodiče. Oděvy a obuv na přezutí se odkládají do označených poliček. Rodič je povinen předat dítě osobně učitelce a má povinnost nahlásit jakékoliv změny v chování nebo ve zdravotním stavu dítěte.

Dopolední svačina se vydává od 8,45 – 9,00 hod a odpolední svačina od 14,15 - 14,30 hod. Malé děti z horní  třídy při dopolední svačině jsou obsluhovány s pomocí dospělého do prosince, než si zvyknou a od ledna se určují dvě děti na týden tzv. hospodáři, kteří rozdávají ostatním tácky, hrnečky. 
Ve starší třídě se děti obsluhují sami – podle svých schopností, nosí tácky, hrnečky, natírají si chleby pomazánkou. Z důvodu dodržování hygienických opatření vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Covidu - 19 nemohou děti tyto činnosti vykonávat v celém rozsahu. 

Oběd se vydává od 11, 15 – 11, 45 hod. Děti si mají možnost určit množství jídla, na které mají chuť. Vždy je dodržen časový odstup od dalších jídel, nejdéle 3 hodiny. Dětem je podávána pouze strava, která je vyrobena v MŠ. Příprava nápojů je v průběhu celého dne. Po domluvě s rodiči, je možné podávat dítěti alternativní druh nápoje.

K výletům využíváme autobus, vlak. Chodíme po okolí – návštěva lesa, památníku Karla Čapka, města Dobříše a okolí.

Pro pobyt venku je využíváno i nejbližšího okolí MŠ. Při vycházkách pedagogičtí pracovníci učí děti chodit ve dvojicích a v zástupu tak, aby zajistili jejich bezpečnou chůzi. Chodí po chodníku vždy vpravo, dbají na bezpečné přecházení vozovky, před přecházením děti uklidní a plně soustředí. Používají dopravního terčíku a první a poslední dvojice výstražné vesty. Kde není chodník, chodí po pravé krajnici s tím, že na více zatížených místech či nepřehledných úsecích je bezpečnější, aby děti šly po jednom za sebou. Pokud jde se skupinou jako doprovod pouze jedna dospělá osoba, jde vzadu, aby měla neustálý přehled o celé skupině a mohla udržovat pořádek a kázeň. V čele skupiny by pak mělo jít to z dětí, na které se učitelka může nejvíce spolehnout. Učitelky průběžně seznamují děti s pravidly bezpečného chování na ulici, v dopravě. Prověřují každé místo v přírodě, kde si děti hrají. Při pobytu venku jsou využívány činnosti řízené i spontánní: - sezónní činnosti - tvořivé, praktické  a kognitivní činnosti - pohybové a sportovní hry - turistika.

Od 4. 9. 2020 do 13. 11. 2020 se starší děti účastní plaveckého výcviku v dopoledních hodinách na plaveckém bazénu v Příbrami.

Povinnost předškolního vzdělávání (§34a školského zákona)

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34a, odst. 1) školského zákona, tzn. na státní občany ČR pobývající na území ČR déle než 90 dnů a na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Nevztahuje se na děti s hlubokým mentálním postižením.

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle 182a školského zákona. (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Tato povinnost není dána ve dnech připadajících na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách vydaného MŠMT. Právo dítěte vzdělávat se ve škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není předchozí větou dotčeno.  V souladu s vyhláškou č.14/2005 Sb., v platném znění je povinné předškolní vzdělávání stanoveno v rozsahu nepřetržitých 4 hodin ve dnech uvedených v bodě předchozím. Začátek doby podle věty první je stanoven od 8 hodin (tzn. do 12 hodin).

Omlouvání dětí s povinností předškolního vzdělávání

Omlouvání nepřítomnosti dítěte. V případě náhlé a neplánované nepřítomnosti dítěte je vhodné, aby zákonní zástupci omluvili nepřítomnost dítěte ještě ten den nejpozději do 8, 00 hodin osobně nebo telefonicky. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne - osobně, telefonicky.  Rodič je povinen dítě omluvit nejpozději do 3 dnů od začátku nepřítomnosti (nejlépe neprodleně). Nebude-li dítě omluveno do 3 dnů, bude zákonný zástupce vyzván ředitelkou nebo zástupkyní ředitelky. Dítě musí omluvit nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.  O omluvě bude proveden záznam v "Omluvném listě dítěte", kde bude uvedeno datum a důvod nepřítomnosti, podpis rodiče. Dle §34a odst.4) školského zákona je ředitelka školy oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.

V době podzimních, pololetních, jarních, velikonočních a hlavních (letních) prázdnin nemusí být nepřítomnost dítěte omluvena (viz. §34a odst.3 školský zákon).

Dítě lze omluvit osobně, telefonicky, SMS zprávou.  V případě, že dítě nebude omluveno ani po výzvě, je ředitelka školy oprávněna kontaktovat pracoviště OSPOD. (§ 34a odst. 4).

Podmínky pro uvolňování dětí plnících povinné předškolní vzdělávání při předem známé absence delší než 3 dny.

Zákonní zástupci vždy doloží třídní učitelce žádost o uvolnění z povinného předškolního vzdělávání, která bude obsahovat:  

  • jméno dítěte
  • oznámení skutečnosti, které odůvodňují uvolnění dítěte
  • časový rozsah (od kdy do kdy)
  • podpis rodičů

Výměna ložního prádla je 1krát za 3 týdny, výměna utěrek 1krát týdně . Prádlo  je práno ve smluvním zařízení. Čisté prádlo je skladováno ve skříních, v policích. Špinavé prádlo je skladováno v umělohmotných koších a ihned odváženo do prádelny. Lůžkoviny, které znečistí děti jsou dávány na vyprání rodičům na jejich náklady.

Způsob a četnost úklidu a čištění:

Denně: - setření na vlhko: všech podlah, nábytku, okenních parapetů, rukojetí splachovadel, krytu topných těles a klik - vynášení odpadků, - vyčištění koberců vysavačem - za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umyvadel, záchodových mís, sedátek na záchodech. Zvýšená hygienická opatření s ohledem na prevenci před šířením Covidu - 19.

Týdně: - omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfekce umýváren a záchodů, setření podlahových ploch, okenních parapetů, nábytku.

2x ročně: - umytí oken včetně rámů - umytí svítidel - celkový úklid všech prostor školy.


O vydání Provozního řádu jsou všichni zaměstnanci informováni na pedagogické a provozní poradě. Nově přijímaní zaměstnanci budou s tímto předpisem seznámeni společně s organizačním řádem, školním řádem, ŠVP a s veškerou dokumentací. Provozní řád je trvale umístěn na nástěnce v šatně a na webových stránkách školy. Účinnost tohoto provozního řádu od 1. 9. 2020.

Ve Staré Huti dne 1. 9. 2020

PaedDr. Zdeňka Halenkovská
pověřena řízením ZŠ a MŠ

Mateřská škola

Aktuální počasí

dnes, pátek 25. 6. 2021
slabý déšť 20 °C 13 °C

Kalendář akcí MŠ

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Kde nás najdete?