Základní škola a Mateřská škola Stará Huť
ZŠ a MŠ Stará Huť

Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STARÁ HUŤ

MŠ se sídlem Karla Čapka 138, 262 02 Stará Huť

zpracováno dle zákona č. 258/2000 Sb.O ochraně veřejného zdraví

V provozním řádu je stanoven režim dne v mateřské škole, zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu, způsob zajišťování vhodného klimatu, dodržování preventivních a protiepidemických opatření vzhledem ke Covid 19 a způsob manipulace a nakládáni s prádlem. Provozní řád se řídí zejména: - zákonem č. 258 / 2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění a zvláštními právními předpisy o ochraně veřejného zdraví zaměřené na Státní zdravotní dozor dle vyhl. č. 108/01 Sb - zákonem č. 561 / 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých - vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch - vyhláškou ministerstva školství č. 14 / 2005 o předškolním vzdělávání a nařízením MŠMT a MZd vzhledem ke Covid 19.

přepracovala: Mgr. Monika Topinková, zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ


Vstoupil v platnost: 19. 11. 2019

Aktualizován: 26. 8. 2021

č. j.: ZŠMŠ 120/2021


Aktualizace Provozního řádu byla projednána a schválena na pedagogické radě dne 26. 8. 2021.

Údaje o škole

Adresa školy: 

Základní škola a Mateřská škola Stará Huť, okres Příbram, U Školy 149, 262 02 Stará Huť 
IČO: 750 30 101

Statutární orgán: ředitelka ZŠ a MŠ PaedDr. Zdeňka Halenkovská

Zřizovatel: Obecní úřad Stará Huť

MŠ se sídlem  Karla Čapka  138, 262 02  Stará Huť

Telefon: 739 617 405

E-mail: msstarahut@seznam.cz

Stanovená kapacita mateřské školy: 75 dětí

Provozní doba: 6,30 – 17,00 hod.

Režimové požadavky

Nástup dětí je do 7,50 hod. nebo po dohodě s rodiči během celého dne od otevření MŠ.

Spontánní hra v průběhu celého dne podle potřeb a zájmu dětí.

Činnosti řízené pedagogem jsou v průběhu dne – skupinové, individuální, organizované,
spontánní, záleží na učitelce a na aktuální potřebě dětí podle jejich zájmu v souladu se ŠVP PV.

V mateřské škole využíváme v každé třídě multiboard s výukovými programy pro předškolní 
vzdělávání,  které rozvíjí základní klíčové kompetence. Do předškolní výuky zařazujeme digitální technologii, výchovně vzdělávací, výtvarné, pracovní, hudební, tvůrčí, logopedické, dramatické a pohybové aktivity a především hry. Pohybové a relaxační chvilky zařazujeme během celého dne.
 

Pohyb je nejdůležitější pro rozvoj a zdravý vývoj dítěte. Starší děti mají možnost navštěvovat tělocvičnu  v základní škole, kde mají k dispozici plno různých náčiní a sportovních nářadí. K pohybovým aktivitám dále využíváme zahradu a hřiště základní školy. Zahrada mateřské školy čeká na kolaudaci, proto ji zatím nemůžeme využívat. Herní prvky na školní zahradě jsou certifikovány a jejich revize bude prováděna 1krát ročně. Vizuální kontrolu provádí učitelky pokaždé, pokud jsou s dětmi ve venkovních nebo ve vnitřních prostorech (tělocvična). Po vyzvednutí dětí rodiči nebo zletilými či nezletilými zmocněnými osobami není povoleno se zdržovat v areálu MŠ ani využívat herní prvky na zahradě. V tuto chvíli nenese škola za děti odpovědnost. Děti budou mít na zahradě mateřské školy k dispozici pískoviště, herní sestavu, svahovou skluzavku, rampu s lanem ke svahové skluzavce, herní panely, domečky, pružinovou houpačku a závěsnou houpačku hnízdo a v části zahrady budou mít i prostor na své soukromí např. posezením na venkovním nábytku, který budou využívat k relaxaci.

Zahrada a hřiště u základní školy se používá při příznivém počasí dopoledne od 9,30 hod do 
11,00 hod. a odpoledne od 14,30 hod do 17,00hod. Je zajištěna bezpečnost dětí. Během přesunu jdou děti v útvaru, mají na sobě reflexní vesty a učitelky volí vhodný terén, který je zároveň také bezpečný. Pobyt venku může být zkrácen nebo vynechán pouze při mimořádně nepříznivých a nebezpečných klimatických podmínkách.

Údržba zahrady mateřské školy, zahrady a hřiště základní školy - dle potřeby dochází k sekání trávy, ke kontrole povrchu. Areály zahrad i hřiště školy jsou zabezpečeny ploty. Pískoviště je zajištěno plachtou, která zamezuje přístupu zvířat a náhodnému znečišťování. Před činností dětí na pískovišti je kryt odstraněn. Pedagogický pracovník provede vizuální kontrolu pískoviště, prohrábnutím písku, zda se v něm nenachází předměty, které by mohly děti hrající si v pískovišti ohrozit. Zajistí odstranění cizích předmětů hygienicky bezpečným způsobem. Stav pískoviště je pedagogickým pracovníkem sledován průběžně, po ukončení pobytu venku zajistí pedagogický pracovník jeho zakrytí. Současně provede kontrolu i celého okolí pískoviště i travnatých ploch apod. Stejným způsobem postupuje při akcích pořádaných mimo areál školy. Kontrola se zaměřuje i na technický stav hřiště. Závady hlásí pedagogický pracovník zaměstnanci, který zajišťuje údržbu.  

Odpolední odpočinek a spánek je od 12,15 hod do 14,00 hod. Děti nenutíme do spánku, respektujeme jejich individuální potřeby. Učitelky přečtou dětem pohádku a záleží na každém dítěti, jestli usne nebo jen odpočívá. Předškolní děti ve 13,00 hod. ukončí klidový režim a  zařazuje se individuální péče - rozvoj grafomotoriky, jemné motoriky a kognitivních funkcí, didaktické hry, pracovní listy, prohlížení knih nebo časopisů, kooperativní hry nebo si děti vyberou spontánní klidné hry dle vlastního výběru.

Děti ze třídy Sluníček se schází ve třídě Srdíček do 7,00 hod., děti ze třídy Pastelek se schází ve třídě Srdíček do 7,30 hod., poté si je vyzvednou učitelky kmenových tříd. Po vyzvednutí učitelek se děti schází do 7,50 hod. ve svých kmenových třídách. Děti ze třídy Srdíček jsou při ranním scházení ve své třídě.  

Po příchodu se děti převléknou v šatně. Za bezpečnost dětí a pořádek při převlékání ručí rodiče.
Oděvy a obuv na přezutí se odkládají do označených poliček. Rodič je povinen předat dítě osobně učitelce a má povinnost nahlásit jakékoliv změny v chování nebo ve zdravotním stavu dítěte.

Dopolední svačina se vydává od 8,30 – 8,45 hod a odpolední svačina od 14,10 - 14,25 hod. Děti se 
stravují ve svých kmenových třídách. Děti ze třídy Sluníček jsou obsluhovány s pomocí dospělého do listopadu, než si zvyknou a od prosince se určují dvě děti na týden tzv. hospodáři, kteří rozdávají ostatním tácky, hrnečky. Ve třídě Srdíček a Pastelek se děti obsluhují sami – podle svých schopností,
nosí tácky, hrnečky, natírají si chleby pomazánkou, od září se určují na týden tzv. hospodáři. Z důvodu preventivních a protiepidemických opatření vzhledem ke Covid 19 nemohou děti tyto činnosti vykonávat v celém rozsahu. 

Oběd se vydává od 11,30 – 11,50 hod. Děti si mají možnost určit množství jídla, na které mají chuť.
Vždy je dodržen časový odstup od dalších jídel, nejdéle 3 hodiny. Dětem je podávána pouze strava,
která je vyrobena v MŠ. Příprava nápojů je v průběhu celého dne. 

Děti ze třídy Pastelek se v 15,00 hod. přesunují do třídy Srdíček. Děti ze Sluníček a děti ze Srdíček se po 16,00 hod. přesunují do tříd podle rozpisu konečné odpolední směny učitelek.

K výletům využíváme autobus, vlak. Chodíme pěšky po okolí – návštěva lesa, památníku Karla Čapka, města Dobříše a okolí.

Pro pobyt venku je využíváno i nejbližšího okolí MŠ. Při vycházkách pedagogičtí pracovníci učí děti chodit ve dvojicích a v zástupu tak, aby zajistili jejich bezpečnou chůzi. Chodí po chodníku vždy vpravo, dbají na bezpečné přecházení vozovky, před přecházením děti uklidní a plně soustředí.
Používají dopravního terčíku a první a poslední dvojice výstražné vesty. Kde není chodník, chodí po pravé krajnici s tím, že na více zatížených místech či nepřehledných úsecích je bezpečnější, aby
děti šly po jednom za sebou. Pokud jde se skupinou jako doprovod pouze jedna dospělá osoba, která může vést pouze 20 dětí, jde vzadu, aby měla neustálý přehled o celé skupině a mohla udržovat pořádek a kázeň. V čele skupiny by pak mělo jít to z dětí, na které se učitelka může nejvíce spolehnout. Učitelky průběžně seznamují děti s pravidly bezpečného chování na ulici, v dopravě. Prověřují každé místo v přírodě, kde si děti hrají. Při pobytu venku jsou využívány činnosti řízené i spontánní: - sezónní činnosti - tvořivé, praktické  a kognitivní činnosti - pohybové a sportovní hry - turistika.

Od 18. 11. 2021 do 20. 1. 2022 se předškolní děti účastní plaveckého výcviku v dopoledních hodinách na plaveckém bazénu v Příbrami.

Povinnost předškolního vzdělávání (§34a školského zákona)

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34a, odst. 1) školského zákona, tzn. na státní občany ČR pobývající na území ČR déle než 90 dnů a na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Nevztahuje se na děti s hlubokým mentálním postižením.

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle 182a školského zákona. (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Tato povinnost není dána ve dnech připadajících na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách vydaného MŠMT. Právo dítěte vzdělávat se ve škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není předchozí větou dotčeno.  V souladu s vyhláškou č.14/2005 Sb., v platném znění je povinné předškolní vzdělávání stanoveno v rozsahu nepřetržitých 4 hodin ve dnech uvedených v bodě předchozím. Začátek doby podle věty první je stanoven od 8 hodin do 12 hodin.

V případě distanční výuky podle § 184a školského zákona je mateřská škola povinna zajistit dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, vzdělávání distančním způsobem. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, má povinnost se vzdělávání distanční formou účastnit.

Omlouvání dětí s povinností předškolního vzdělávání

Omlouvání nepřítomnosti dítěte. V případě náhlé a neplánované nepřítomnosti dítěte je vhodné, aby zákonní zástupci omluvili nepřítomnost dítěte ještě ten den nejpozději do 7,50 telefonicky na mobilním čísle 739 617 405. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne - osobně, telefonicky.  Rodič je povinen dítě omluvit nejpozději do 3 dnů od začátku nepřítomnosti (nejlépe neprodleně). Nebude-li dítě omluveno do 3 dnů, bude zákonný zástupce vyzván zástupkyní ředitelky nebo ředitelkou. Dítě musí omluvit nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.  Dítě lze omluvit osobně, telefonicky nebo emailem. V případě, že dítě nebude omluveno ani po výzvě, je ředitelka školy oprávněna kontaktovat pracoviště OSPOD. (§ 34a odst. 4). O omluvě bude proveden záznam v "Omluvném listě dítěte", kde bude uvedeno datum a důvod nepřítomnosti, podpis rodiče nebo lékaře. Dle §34a odst.4) školského zákona je ředitelka školy oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.

V době volných dnů vyhlášených ředitelkou školy, podzimních, pololetních, jarních, velikonočních a hlavních (letních) prázdnin nemusí být nepřítomnost dítěte omluvena (viz. §34a odst.3 školský zákon).

Podmínky pro uvolňování dětí plnících povinné předškolní vzdělávání při předem známé absence delší než 3 dny.

Zákonní zástupci vždy doloží učitelce žádost o uvolnění z povinného předškolního vzdělávání, která bude obsahovat:  

  • jméno dítěte
  • oznámení skutečnosti, které odůvodňují uvolnění dítěte
  • časový rozsah (od kdy do kdy)
  • podpis rodičů.

 

 

Způsob manipulace a nakládání s prádlem

Výměna ložního prádla je 1krát za 3 týdny, výměna ručníků a utěrek 1krát týdně. Z důvodu minimalizace šíření viru vzduchem se použité prádlo neprotřepává. Škola používá vhodné transportní obaly, které zabraňují kontaminaci okolí nečistotami. Prádlo  je práno ve smluvním zařízení. Použité prádlo se skladuje v obalech ve vyčleněném prostoru a ihned odváženo do prádelny. Čisté prádlo je skladováno ve skříních, v policích. Lůžkoviny, které znečistí děti, jsou dávány na vyprání rodičům na jejich náklady.

Způsob a četnost úklidu a čištění

Denně: se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti a zaměstnanci školy pohybují.
Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají. Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.

Několikrát denně: úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně. Je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet osob (kliky, spínače světel, baterie u umyvadel,  tlačítka u zásobníků mýdel a dezinfekce umyvadel, toaletní mísy, sedátka na toaletách, multiboardy,  PC a jejich příslušenství) čistícími prostředky
s anticovidním dezinfekčním účinkem. Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům. 
Vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem. Úklid výdejních prostor. 

Týdně: - omytí omyvatelných částí stěn v umývárnách - dezinfekce umýváren a toalet.
Dodržování zvýšených hygienických opatření s ohledem na prevenci před šířením onemocnění Covid 19.

2x ročně: - umytí oken včetně rámů - umytí svítidel - celkový úklid všech prostor školy.
Dodržování zvýšených hygienických opatření s ohledem na prevenci před šířením onemocnění Covid 19.

 

Aktualizace Provozního řádu byla projednána a schválena na pedagogické radě dne 26. 8. 2021.

Zaměstnanci MŠ byli s tímto předpisem seznámeni společně s Organizačním řádem, Školním řádem MŠ, ŠVP PV MŠ a s veškerou příslušnou dokumentací.

Provozní řád je trvale umístěn na nástěnkách před vstupem do šaten tříd a na webových stránkách školy.

Provozní řád Mateřské školy Stará Huť nabývá účinnosti dne 1. 9. 2021.

 

Ve Staré Huti dne 26. 8. 2021                                      PaedDr. Zdeňka Halenkovská
                                                                                             ředitelka ZŠ a MŠ

 

 

Mateřská škola

Aktuální počasí

dnes, úterý 28. 6. 2022
déšť 23 °C 17 °C
středa 29. 6. déšť 22/17 °C
čtvrtek 30. 6. slabý déšť 28/15 °C
pátek 1. 7. slabý déšť 28/15 °C

Kalendář akcí MŠ

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Kde nás najdete?