Základní škola a Mateřská škola Stará Huť
ZŠ a MŠ Stará Huť

Týdenní třídní plány Liščat a Myšek

                                                              Týdenní třídní plán (Liščata)
                                                              29. 5.  - 2. 6. 2023; 22. týden
                                                               Téma: DĚTI A NAŠE ZEM

Podtéma: DEN DĚTÍ
   
Doplň postavu.jpg (65.02 kB)
Bludiště (2).jpg (92.13 kB)
Najdi 8 rozdílů.jpg (88.2 kB)


Kompetence

- má povědomí o světě lidí a kultury

- uvědomuje si rozdíly mezi dětmi a dospělými

- je citlivý nejen ke svým kamarádům, ale i k přírodě a věcem

- respektuje ostatní děti jako osobnosti

- pečuje o své bezpečí a zdraví

- dokáže říci, co se mu líbí a co se mu nelíbí

- vnímá aktivně svět kolem sebe a uvědomuje si sounáležitost s ním


Cíle

- podporovat a prohlubovat přátelské vztahy mezi dětmi

- vytvářet příjemné klima ve třídě

- mít povědomí o mezilidských vztazích a morálních hodnotách společnosti, ve které žiji

 

Řízená činnost

- zábavné dopoledne s Čárymírou

- překážková dráha

- senzomotorický chodníček

- písnička:„Naposled“

- venkovní aktivity, hry v přírodě

- význam mezinárodního dne dětí

- MDD-soutěže na přání dětí

- KD Dobříš – pohádkové představení – děti hrají dětem

 

Individuální péče

- logická řada

- labyrint

- rozdíly

 

                                                                Týdenní třídní plán (Myšky)
                                                                        29. 5. - 2. 6. 2023; 22. týden
                                                                          Téma: DĚTI A NAŠE ZEM
       
 

Podtéma:  DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY
“Tú tú tú, auto už je tu.
Pojeď mámo, pojeď s námi,
za chvíli jsme za horami,
tú tú tú, auto už je tu.”

vytvoř cestu.jpg (44.24 kB)
přiřaď.jpg (49.77 kB)
počítání (2).jpg (46.66 kB)
barevný kamion.jpg (48.58 kB)

 

Klíčové kompetence

 • Automaticky po sobě uklízí.
 • Je empatické, kamarádské.
 • Je koordinačně a rytmicky schopné, udrží tempo pohybu, reaguje na změnu.
 • Pozorně poslouchá, sleduje se zájmem hudební představení, hodnotí svoje zážitky a vyjádří svůj názor.
 • Rozpoznává základní bezpečnostní pravidla.

Klíčové kompetence pro předškolní děti

 • Udržuje své pracovní místo přehledné a funkční. Automaticky po sobě uklízí.
 • Je empatické, kamarádské, dokáže nezištně pomoci, domluvit se, případně najít kompromisní řešení.
 • Je koordinačně a rytmicky schopné, udrží tempo pohybu, reaguje na změnu.
 • Pozorně poslouchá, sleduje se zájmem dramatické a hudební představení, hodnotí svoje zážitky.
 • Rozlišuje některé dopravní značky, označí nebezpečí.

Dílčí vzdělávací cíle

 • Upevňovat pracovní návyky, kulturu stolování a sebeobsluhu.
 • Podporovat vrstevnické, přátelské vztahy ve skupině, pozitivní klima třídy.
 • Posilovat a automatizovat rytmiku a přesnost pohybu.
 • Rozvoj a kultivace paměti, hudebních a tanečních aktivit.
 • Vytvářet si základní představu o dopravních prostředcích a o bezpečném pohybu
  v silničním provozu.

Dílčí vzdělávací cíle pro předškolní děti

 • Upevňovat pracovní návyky, kulturu stolování a sebeobsluhu.
 • Podporovat vrstevnické, přátelské vztahy ve skupině, pozitivní klima třídy.
 • Posilovat a automatizovat rytmiku a přesnost pohybu.
 • Rozvoj a kultivace paměti, hudebních a tanečních aktivit.
 • Vytvářet si základní představu o dopravních prostředcích a o bezpečném pohybu
  v silničním provozu.

Hudebně pohybová chvilka

Běhací abeceda a lokomoční hry. Taneček: Koza Róza, Stonožka.
PH: Míčové kolektivní hry. 

Řízené činnosti

 • Hudebně zábavný pořad ke Dni dětí
 • Přípravy na zahradní slavnost
 • Sportovní pohybové aktivity
 • Péče o zahrádku
 • IT vzdělávací program: Dopravní výchova

Pobyt venku

Pěstitelské práce - péče o zeleninovou zahrádku, tematické vycházky, volné pohybové
aktivity na hřišti.
Kreativní tvoření z přírodnin nebo na pískovišti.

Odpočinek

Čtení na pokračování, poslech relaxační hudby.
Individuální péče - pokračování v kreativních činnostech, pracovní listy.

Odpolední zábavná činnost

Hry ve třídě - individuální činnosti a skupinové hraní dle zájmu dětí; stavebnice, mozaika, deskové hry. 
Pohybové aktivity na zahradě MŠ, manipulační a lokomoční hry, kresba křídami.

Říkadla, básnička, píseň

Nácvik písní a básniček na slavnostní rozloučení předškoláků.
Básničky a písničky s pohybem vztahující se k dopravě.

Poznámka ke dni

29. 5. - Po - Hudebně vzdělávací program s oslavou dne dětí  - Čárymíra
30. 5. - Út - "My se školy nebojíme“ -  v rámci odpoledního bloku pro předškolní děti,
                     které nastoupí do ZŠ ve Staré Huti od 13:30 do 14:15 h.
  1. 6. - Čt -  Den dětí v rámci dopoledního bloku
  2. 6. - Pá - Divadlo KD Dobříš - vyzvedávání dětí po obědě proběhne ve 13,00 - 13,15

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí  _____________________________________________________________________________       

                                                       Týdenní třídní plán (Liščata)
                                                              22. 5.  - 26.  5. 2023; 21. týden
                                                               Téma: DĚTI A NAŠE ZEM
   

Podtéma: EXOTICKÁ ZVÍŘATA
Dokresli druhou polovinu zvířat.jpg (52.99 kB)
Vyznač počet (2).jpg (23.94 kB)
Počet.jpg (115.81 kB)
Stíny.jpg (142.05 kB)

Kompetence

-zvládá běžné činnosti a požadavky, jednoduchou obsluhu a pracovní úkony
-dodržuje pravidla bezpečnosti při jízdě autobusem-(umí použít bezp.pásy, nejí, nepije,
  má opřená záda o sedačku, nekřičí, neopírá si nohy o sedadlo před sebou, ani si je na
  sedadlo nepokládá)
-zná některé druhy exotických zvířat
-umí počkat až na něj přijde řada
-vyhledá rýmující se dvojice
-chápe zadání úkolu, dokáže se soustředit na úkol, úkol dokončí
-překonává jednoduché překážky, chůzi na boso v nerovném terénu
-zná část dějin z raného středověku

Cíle

-rozvíjení slovní zásoby a fantazie dětí
-poznávání některých druhů exotických zvířat, jejich zvuků a přirozeného prostředí
-vymýšlení jednoduchých rýmů
-rozvíjení pohybových schopností, zdatnosti a vytrvalosti
-zvládat jednoduché pracovní úkony a sebeobsluhu
-vytvářet si základní představu o bezpečném pohybu v silničním provozu - pravidla
  bezpečného cestování autobusem

Řízená činnost

-Tamtam-naučný pořad pro děti 22. 5.

-focení 24. 5.

-demonstrační obrázky exotických zvířat – názvy, zajímavosti, kontinentální výskyt

-písnička :„Máme rádi zvířata“

-básnička :„V zoologické zahradě“

-poznej zvíře dle zvuku

-rýmované hádanky

-překážková dráha

-cvičení s hudbou :„ Mami, vem mě do zoo“

-Vv: práce s barevným papírem, nůžkami-plameňák, lenochod, koala
 

Individuální péče

-nácvik psaní-spodní a vrchní oblouk, smyčka

-číselná řada 1-5 – symboly z herní kostky, počet prstů-přiřazení ke zvířatům

-stíny

-osová souměrnost

 

Týdenní třídní plán (Myšky)
22. 5. - 26. 5. 2023; 21. týden
Téma: DĚTI A NAŠE ZEM

Podtéma: LIDÉ A ČAS     Až nebudu malinká, bude ze mě maminka.
                                         A sousedů Martínek , bude velký tatínek.
                                         Budem mít pět ratolestí, nic nezkazí naše štěstí.

Nalep od nejmladšího po nejstaršího.jpg (60.49 kB)
Seřaď dle vývoje člověka.jpg (75.44 kB)
Lidé a čas.jpg (59.02 kB)
Doplň stíny osob.jpg (49.22 kB)
Jak jde čas.jpg (43.72 kB)
Najdi rozdíly (3).jpg (70.63 kB)
Moje rodina.jpg (46.13 kB)
Můj dům a má rodina.jpg (95.45 kB)

Klíčové kompetence

 • Zvládá běžné činnosti a požadavky, jednoduchou obsluhu a pracovní úkony.
 • Soustředí se na činnost, udrží záměrnou pozornost. Má alespoň elementární časovou orientaci.
 • Aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce pojmenovat a porozumět zákonitostem, dějům, které kolem sebe vidí.
 • Chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný.
 • Má elementární poznatky o sobě a své rodině z hlediska ontogeneze (kdo jsem a kým budu).
   

Klíčové kompetence pro předškolní děti

 • Zvládá běžné činnosti a požadavky, je nápomocné ostatním.
 • Dokáže si záměrně zapamatovat informace a vhodně je využít později.
 • Orientuje se v kalendáři - dny v týdnu, měsíce.
 • Aktivně si všímá, co se kolem něho děje ve světě lidí; rozumí zákonitostem vývoje a dějům, které kolem sebe vidí; poradí si s časovou osou.
 • Chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, mají rozdílná pohlaví, stáří, možnosti i roli.
 • Má elementární poznatky o vývoji lidí z hlediska ontogeneze.

Dílčí vzdělávací cíle

 • Rozvoj pohybových schopností a dovedností.                            
 • Posilování kognitivních a pracovních schopností a dovedností.
 • Podporovat orientaci v čase a slovní vybavenost.
 • Rozvíjet pocit sounáležitosti s rodinou a vrstevnickou skupinou.
 • Rozšiřovat povědomí o koloběhu života lidí.

Další dílčí vzdělávací cíle pro předškolní děti

 • Posilovat soběstačnost a sebeobsluhu.
 • Při řešení myšlenkových i praktických problémů užívat logických
  i empirických postupů.
 • Rozšiřovat vlastní sebeuvědomění a identitu v závislosti na čase.
 • Vytvářet si základní kulturní a společenské postoje.
 • Rozšiřovat povědomí o ontogenezi člověka.

Očekávané výstupy (individuální úroveň)

 • Má základní kulturní stolovací návyky; ovládá příbor, dokáže si dolít pití, uklidit místo. Poradí si samostatně s drobným diskomfortem. 
 • Je soběstačné při sebeobluze. Pomůže ostatním.
 • Rozumí pojmům starší a mladší a aktivně s nimi pracuje.
 • Orientuje se v měsících i dnech v týdnu, ví jak jdou po sobě, umí je samostatně vyjmenovat.
 • Zná, kdy se narodilo a pamatuje si i některé členy rodiny nebo kamarády.
 • Vnímá jednotu lidského druhu a zároveň respektuje jinakost jedince.
 • Má dětskou představu a názvosloví ontogenetického vývoje člověka, umí ji aplikovat na svou rodinu, zobecnit na všechny lidi.

Hudebně pohybová chvilka

Nácvik hudebně pohybového pásma k pasování předškoláků na konci školního roku.

Zdravotní a balanční cvičení.

Gymnastika mluvidel.

Pohybová hra: Cib, cib, cibulenka

Řízené činnosti

 • Člověk, rodina ve výtvarné tvorbě.
 • Pracovní a estetické činnosti související s připravovanou slavností ukončení školního roku.
 • Didaktické hry na procvičování a kultivaci jazykových a kognitivních schopností - zaměřeno na časovou orientaci a vývoj člověka.
 • Nácvik recitace.
 • Průběžná péče o sazeničky a trpaslíčky trávníčky.

Pobyt venku

Volné i řízené pohybové aktivity na hřišti; tvoření z přírodnin v lese nebo na zahrádce/ pískovišti.

Jarní zahradnické práce.   

Odpočinek

Čtení na pokračování. Poslech relaxační a meditační hudby.

Individuální péče - pokračování v řízených kreativních a didaktických činnostech.  

Odpolední zábavná činnost

Pobyt ve třídě - individuální a skupinové činnosti dle zájmu dětí; deskové společenské hry, volná hra.

Pobyt na hřišti - individuální a skupinové činnosti dle zájmu dětí; lokomoční pohybové hry, kreativní a grafomotorické aktivity na pískovišti, volná hra.

Říkadla, básnička, píseň

Písničky, říkanky a hádanky o lidech, rodině, měsících.

Poznámka ke dni

22. 5. - Po -  Připomenutí preventivních zdravotních, hygienických
                     a bezpečnostních pravidel v kolektivu vhodnou formou
                     přizpůsobenou věku dětí

                   - Interaktivní program TamTam o komunikaci s dětmi s poruchou
                      sluchu 

23. 5. – Út – Adaptační program ZŠ Stará Huť pro své přijaté budoucí
                     prvňáčky „My se školy nebojíme“

24. 5.-  St  -  Fotografování tříd                  

______________________________________________________________________________

                                                        Týdenní třídní plán (Liščata)
                                                            
15.  5.  - 19.  5. 2023; 20. týden
                                                                Téma: DĚTI A NAŠE ZEM
     

Podtéma: EXOTICKÁ ZVÍŘATA          

Píseň Pět minut v Africe.jpg (2.4 MB)

Klíčové kompetence

 • Dodržuje pravidla bezpečnosti při jízdě autobusem (umí používat pásy, nejí, nepije během jízdy, má opřená záda o sedačku, nekřičí, neopírá si nohy o sedačku před sebou a také si je nepokládá na svojí sedačku)
 • Zná některé druhy exotických zvířat (umí rozeznat zdejší zvířata od exotických)
 • Chápe zadání úkolu, dokáže se na úkol soustředit, úkol dokončí
 • Překonává jednoduché překážky, chůze na boso v nerovném terénu

Cíle

 • rozvíjení slovní zásoby a fantazie dětí
 • poznávání některých druhů exotických zvířat, jejich zvuků a přirozeného prostředí
 • vytvářet základní představu o bezpečném pohybu v silničním provozu – bezpečné cestování autobusem
 • vymýšlení jednoduchých rýmů

Obsah činností

Pondělí:  plavecký výcvik

Úterý:  výlet – fauna Hrachov

Středa:  nácvik říkanek –

Říkadlo velbloudí

Pouští suchou jako troud, kráčí velbloud velebloud.

Že má hrb ? To je drb ! On má přece velehrb !  

Známost

Jeden slon mi občas volá telefonem, ať ho vezmu na procházku, ale honem!

A když je v telefonu porucha, chobotem mi to troubí do ucha.

Nosonosonosorožec

Nosonosonosorožec snědl k obědu,

Horu buchet, že ji sotva popsat dovedu.

Nemohl pak vyjít dveřmi,

sám jsem ho z nich tlačil, věř mi.


Seznámení s písničkami:    Anuška  (ABECEDA) Gorila a kolečkové brusle

Tanec na reprodukovanou hudbu:   Anuška (ABECEDA)  Arakanga

Pracovní listy
Urči počáteční písmena zvířátek
Zakroužkuj exotická zvířata

Nácvik písničky: Pět minut v Africe + seznámení s některými exotickými zvířaty

 

 

Týdenní třídní plán (Myšky)
15.  5.  - 19.  5. 2023; 20. týden
                                          Téma: DĚTI A NAŠE ZEM
                                         

Podtéma: Zvířátka a jejich mláďátka         Hádají se kůzlata,
                                                                        zda je slunce ze zlata.
                                                                        Máma koza rozhodne,
                                                                        není zlaté, né, né, né !
Zvířátka a jejich mláďátka.jpg (88.55 kB)
Poznej zvířátka - vizuální vnímání.jpg (69.59 kB)
Předškoláčci určete počáteční písmena k obrázkům.gif (35.47 kB)
Rozdíly.png (53.48 kB)
Počítání zvířatek.jpg (145.98 kB)
Rozvoj grafomotoriky.jpg (31.86 kB)
Počty a čísla.jpg (33.84 kB)
Poznej schovaná zvířátka.png (84.2 kB)
Ovečka - poznej geometrické tvary.jpg (17.41 kB)
šablona motýl.docx (34.85 kB)

Klíčové kompetence

 • Zvládá základní koordinované pohyby.
 • Rozvíjí verbální i neverbální komunikační schopnosti.
 • Poznává, že se může mnohému naučit; raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo.
 • Je zvídavé, vnímá krásno a barevnost.
 • Má elementární poznatky o světě přírody, je citlivé k rostlinám a zvířatům.

Klíčové kompetence pro předškolní děti

 • Je fyzicky soběstačné, v běžných pohybových činnostech převážně úspěšné.
 • Pozorně poslouchá, sleduje se zájmem čtené literární dílo, vypráví, rozvíjí své komunikační schopnosti.
 • Poznává, že se může mnohému naučit; raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo.
 • Vnímá krásno, dokáže přiměřeně esteticky vyjádřit a ztvárnit svojí fantazii, prožívání.
 • Má elementární poznatky o světě přírody, je citlivé k rostlinám a zvířatům.

Dílčí vzdělávací cíle

Posilovat a rozvíjet jemnou i hrubou motoriku.

Prohlubovat komunikační schopnosti a dovednosti.

Podporovat kognitivní schopnosti a radost z učení.

Budovat pozitivní vztah k životu, k přírodě, ke zvířatům.

Upevňovat environmentální senzitivitu


Dílčí vzdělávací cíle pro předškolní děti

Posilovat a rozvíjet jemnou i hrubou motoriku.

Prohlubovat a kultivovat komunikační schopnosti a dovednosti; umět naslouchat, pracovat se slovní informací, reprodukovat slyšené slovo/obsah sdělení.

Podporovat kognitivní schopnosti a radost z učení.

Budovat pozitivní, estetický vztahu k životu, k sobě samému.

Upevňovat environmentální senzitivitu, prohlubovat povědomí o provázanosti života rostlin, zvířat i lidí na planetě Zemi.

Hudebně pohybová chvilka

Balanční a rytmické cvičení, reakce na signál - startovní povely, pohybová změna.
Taneček: Koza Róza. Jóga pro děti.

Řízené činnosti

- pokračování v přípravách na slavnost

- pracovní činnosti na zahradě, sportovní pohybové aktivity.

- pracovní listy.

- rozvoj vzdělávacích oblastí (biologická, psychologická, interpersonální, sociálně kulturní,
   environmentální). 

- rozvoj potřebných kompetencí předškoláka.

Pobyt venku

Pěstitelské práce - péče o zeleninovou zahrádku, tematické vycházky, volné pohybové aktivity na hřišti, kreativní tvoření z přírodnin nebo na pískovišti.

Odpočinek

Čtení na pokračování, poslech relaxační hudby.
Klidové individuální činnosti - manuálního či didaktického charakteru.
Individuální péče - pokračování v řízených kreativních a didaktických činnostech, pracovní a grafomotorické listy.
 

Odpolední zábavná činnost

Hry ve třídě - individuální činnosti a skupinové hraní dle zájmu dětí; konstrukce ze stavebnic, kreativní nápady při tvoření mozaiky, variace na pexeso, deskové hry, společenské hry, dějové a časové posloupnosti.
Pohybové aktivity na dětském hřišti, manipulační a lokomoční hry, kresba křídami.

 

 Říkadla, básnička, píseň

Písničky a říkanky o zahradě a domácích zvířatech - Šel zahradník do zahrady, Já mám koně, Když jsem já sloužil,  Mláďata, Když se zamiluje kůň, Zvířátka, zvířata. Nácvik pásma na rozloučení předškoláků. 

Poznámka ke dni

15. 5. Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu vhodnou
                 formou přizpůsobenou věku dětí.
               - Závěrečná lekce plaveckého výcviku předškolních dětí (připomenutí
                  bezpečnostních pravidel a správného chování během cesty autobusem a během
                  plaveckého výcviku).

16. 5. Út  - Výlet Fauna Hrachov - vyzvedávání dětí po obědě proběhne od 13,00 do 13,15.
               - „My se školy nebojíme“ -  projekt ZŠ pro předškolní děti v rámci odpoledního
                   bloku.
18. 5. Čt –  Využití tělocvičny ZŠ.

Činnosti mohou být pozměněny dle zájmu a potřeb dětí, dále také dle mimořádných podmínek ve třídě anebo dle nepříznivých podmínek počasí.
__________________________________________________________________________________

                                                      
Týdenní třídní plán (Liščata)                                                                                                                                 9. 5 - 12. 5.  2023; 19. týden
                                                                Téma: DĚTI A NAŠE ZEM

Podtéma: MOJE MAMINKA
Grafomotorika Navlékání korálů.jpg (52.43 kB)
Spojování stejných dvojic.jpg (111.84 kB)
Srdíčkové sudoku.jpg (91.64 kB)
Přáníčko mamince.jpg (22.73 kB)
Básnička Maminka.jpg (145.01 kB)
Písnička Mámo.jpg (67.73 kB)

Kompetence

ovládá koordinaci oko ruka

řeší problémy na které stačí, známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně

pamatuje si tři předměty a pozná, který chybí

zná cestu domů, do školky

naslouchá druhým, vyčká až druhý dokončí myšlenku, sleduje řečníka i obsah

Cíle

vést děti k uvědomění, jak důležitou roli hraje maminka ve vývoji a výchově dítěte

rozvoj kultivovaného projevu

ovládat koordinaci  oko ruka

rozvíjení sounáležitosti s rodinou, lidmi, společností

rozvoj paměti a pozornosti

orientovat se v okolí

koordinace pohybů, udržení rovnováhy

Řízená činnost

svátek matek - jaká je moje maminka, čím maminku potěším

písnička pro maminku: „Maminko, mámo“

rytmizace, hra na tělo, hra na Orffovy hudební nástroje

básnička: „Maminka“, „Nejlepší maminka“

čtení příběhu z knížky Ferda Emušák-„Rozbité zrcátko“-motivační příběh na téma dárek
   pro maminku k svátku

cvičení - změny poloh dle obrázkových  karet

práce ve skupinách - počáteční hláska - vyhledávání obrázků začínajících na danou hlásku

Vv-přání pro maminku

tanec s hudbou: „Mami, vem mě do zoo“

- „Mlsná koza“- poznej co z maminčiných věcí chybí


Individuální péče

nácvik před psaním - malé a větší kruhy, oválky - korálky pro maminku

srdíčkové sudoku

přiřazování stínu ke správnému srdíčku

 

                                                      Týdenní třídní plán (Myšky)
                                                                9. 5 - 12. 5.  2023; 19. týden
                                                                Téma: DĚTI A NAŠE ZEM

Podtéma: SVÁTEK MAMINEK
Utíkám Ti, mámo zlatá, utíkám Ti přát.
Růžový květ jabloňový chci Ti k svátku dát.
Růžový květ jabloňový, k tomu srdíčko,
protože jsi, mámo zlatá, moje sluníčko.

Členové rodiny.jpg (103.97 kB)
Maminka žehlí grafomotorické cvičení.jpg (56.17 kB)
Vybarvi korále.jpg (30.93 kB)
Vytvoř klobouk.jpg (36.97 kB)
Rámeček pro obrázek.jpg (89.98 kB)
Kreslím maminku.jpg (44.83 kB)
Obrázkové povídání o mamince a omalovánka.docx (85.43 kB)
 

Klíčové kompetence

 • Zkoordinuje pohyb ruky a oka.
 • Mluví ve větách, popíše obrázek, známou osobu. Zapamatuje si krátké říkadlo.
 • Dovede si vhodně říct o to, co potřebuje.
 • Dokáže se nadchnout pro práci, neruší druhý během jejich činností (jídlo, práce, hra).
 • Orientuje se a oceňuje svojí rodinu; pojmenuje rodiče i sourozence.

Klíčové kompetence pro předškolní děti

 • Zkoordinuje pohyb ruky a oka, snaží se o přesnost, odhadne přiměřenost síly
  a dynamiky pohybu.
 • Mluví v rozvitých větách, dovede vyprávět příběh, popsat osobu, situaci.
 • Využívá slovní paměť k učení, uplatňuje základní prvky přednesu.
 • Je interakčně schopné; dokáže se dohodnout při hře i práci.
 • Dodržuje domluvená pravidla. 
 • Udrží záměrnou pozornost a dokáže práci dokončit i v mírně rušivém prostředí.
 • Orientuje se v základních funkcích a chodu rodiny, uvědomuje si své místo a roli v ní.

Dílčí vzdělávací cíle

 • Rozvíjet koordinaci pohybu a zrakovou diferenciaci.
 • Podporovat komunikační jistotu a rozvoj aktivního verbálního slovníku.
 • Sociálně se osamostatňovat.
 • Rozvíjet pracovní chování.
 • Uvědomění si hodnoty vlastní rodiny.

 

Další dílčí vzdělávací cíle pro předškolní děti

 • Zpřesňovat a zefektivňovat jemnou motoriku a koordinaci ruky a oka.
 • Rozvoj výslovnosti, vyprávění, přednesu a recitace.
 • Posilovat interakční schopnosti a dovednosti.
 • Upevňovat pracovní chování.
 • Oceňovat svoji rodinu, uvědomovat si rodinný život a vlastní aktivní spolupodílení
  se na něm.

Očekávané výstupy (individuální úroveň)

 • Stříhá, lepí, dovede složit obrázek z několika dílků, docvrnkat kuličku do cíle, pracovat
  s jedním okem zavřeným.
 • Dovede si záměrně zapamatovat a samostatně reprodukovat říkanku nebo básničku.
 • Pojmenuje a popíše členy své rodiny, má přehled o tom, co dělají, jak rodina funguje
  a jaká je jeho role v ní.
 • Dokáže si vhodně říct o to, co potřebuje, dohodnout se, hledat kompromisy.
 • Pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit. Rozlišuje práci a volnou hru.
 • Respektuje činnosti a  tempo druhých.
 • Uvědomuje si hodnotu své rodiny, funkci, role a vlastní sounáležitost.

Hudebně pohybová chvilka

Nácvik hudebně pohybového pásma k pasování předškoláků na konci školního roku.

Manipulační a koordinační cvičení.

PH: Na jelena

Řízené činnosti

 • Estetické a dekorační činnosti ke Dni matek, výroba fragmentů tabla.
 • Rodina, maminka: řízený rozhovor - vyprávění, popis.
 • Pracovní listy.
 • Nácvik recitace.
 • Průběžná péče o sazeničky a trpaslíčky trávníčky.

Pobyt venku

Volné i řízené pohybové aktivity na hřišti.
Tvoření z přírodnin v lese nebo na zahrádce/ pískovišti.
Jarní zahradnické práce.   

Odpočinek

Čtení na pokračování. Poslech relaxačních a meditačních melodií.

Puzzle, obrázkové kostky, mozaika.

Individuální péče - pokračování v řízených kreativních a didaktických činnostech.

Odpolední zábavná činnost

Hry ve třídě - individuální a skupinové činnosti dle zájmu dětí; deskové společenské hry.

Volná hra ve třídě nebo na hřišti.

Říkadla, básnička, píseň

Písničky, říkanky a hádanky o rodině, maminkách.

Poznámka ke dni

8.5. -  Po   - Státní svátek

9.5. –  Út - Připomenutí preventivních zdravotních, hygienických a bezpečnostních pravidel
                   v kolektivu vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí

                    - projekt „My se školy nebojíme“ pro děti přijaté do ZŠ Stará Huť od
                       13,30 do 14,15

                    - zápis do MŠ 14,30 – 17,30

10.5.  – St    - zápis do MŠ 14,30 – 17,30 
 

                                                      Týdenní třídní plán (Liščata)
                                                                1. 5 - 5. 5.  2023; 18. týden
                                                                Téma: DĚTI A NAŠE ZEM

Podtéma: RODINA
Členové rodiny.jfif (41.97 kB)
Počáteční hláska činností maminky a tatínka.jfif (72.32 kB)

Kompetence

 • Dokáže se odloučit od rodičů
 • Rozlišuje dlouhé a krátké slabiky, znělé a neznělé hlásky, měkčení
 • Napodobí a udrží rytmus
 • Dokáže seřadit obrázky dle časové posloupnosti
 • Zná jména členů rodiny, chápe skutečnost, že každý v rodině má svou roli
 • Chápe příbuzenské vazby

Cíle

 • Rytmizace slov, udržení rytmu
 • Rozlišování dlouhých a krátkých slabik
 • Nejmladší x nejstarší
 • Pochopit, že každý v rodině má svojí roli

Obsah

Vyprávění O Karkulce, (chybějící členové rodiny)

Pohádka O veliké řepě (nejmladší, nejstarší, vzájemná pomoc, role,..)

Třídění, párování vypraných ponožek – rozdíly

PČ na téma Rodina

PL na téma rodina

Písničky na téma rodina

Poznámka ke dni 2. 5. (úterý)
dopolední blok - návštěva zámecké Oranžérie na Dobříši - příjezd do MŠ kolem 12:30, vyzvedávání cca od 12:45 

odpolední blok pro předškolní děti - projekt "My se školy nebojíme" - návštěva v ZŠ S. Huť,
vyzvedávání od 14,45

 

                                                                         Týdenní třídní plán (Myšky)
                                                                          2.  5. - 5.  5. 2023; 18. týden      
                                                                          Téma: DĚTI A NAŠE ZEM


Podtéma: Květen, šíří lásku světem                   Ze všeho mám nejraději,
                                                                             když se táta s mámou smějí.
                                                                              Mám je rád/a a oni mě,
                                                                                patříme si vzájemně.
Zrakové vnímání.jpg (96.79 kB)
Tulipánci - předmatematické dovednosti.jpg (57.98 kB)
Jarní počítání obrázků.jpg (111.21 kB)
Geometrické tvary.jpg (35.49 kB)
Najdi čtyři rozdíly.jpg (44.92 kB)
Víla Amálka - grafomotorické cviky.jpg (38.87 kB)
Jarní procházka.jpg (56.57 kB)
Dokresli jarní květiny.jpg (35.76 kB)
Vitráž.jpg (62.95 kB)      
Pracovní činnost - pampeliška.jpg (148.86 kB)

Klíčové kompetence

● Snaží se koordinovat jemné a hrubé pohyby končetin a celého těla.
● Porozumí prostorovým pojmům.
● Vyjadřuje adekvátně souhlas i nesouhlas v situacích, které to vyžadují.
● Respektuje pravidla. Snaží se se spolužáky dohodnout.
● Je empatické k živým bytostem a přírodě. Záměrně neubližuje.

 Klíčové kompetence pro předškolní děti

● Korektně koordinuje jemné a hrubé pohyby končetin a celého těla.
● Chápe prostorové pojmy.
● Vyjadřuje adekvátně souhlas i nesouhlas v situacích, které to vyžadují.
● Zná své místo a roli v rodině a ve společnosti.
● Respektuje pravidla, zná svá základní práva i povinnosti. Snaží se se spolužáky dohodnout.
● Je empatické k živým bytostem a přírodě. Záměrně neubližuje.
● Aktivně si všímá, co se kolem něho děje; poznává, že se může mnohému naučit.

Dílčí vzdělávací cíle

● Rozvoj jemné i hrubé motoriky.
● Rozvoj tvořivého myšlení.
● Upevňovat sebehodnotu a roli ve skupině vrstevníků.
● Vytvářet si základní kulturní a společenské postoje. Rozšiřovat poznatky o světě.
● Posilovat hodnotu a pocit sounáležitosti s rodinou, se spolužáky a s přírodou.

Dílčí vzdělávací cíle pro předškolní děti

● Rozvoj grafomotoriky, jemné i hrubé motoriky.
● Rozvoj tvořivého myšlení, řešení problémů.
● Upevňovat sebehodnotu a roli ve skupině vrstevníků.
● Vytvářet si základní kulturní a společenské postoje. Rozšiřovat poznatky o světě.
● Posilovat hodnotu a pocit sounáležitosti s rodinou, se spolužáky a s přírodou.

Hudebně pohybová chvilka

Koordinační cvičení.
Lokomoční a manipulační hry ve skupině.
PH: Na včeličky, Květiny a včelky.

Řízené činnosti

● Tematické výtvarné a pracovní činnosti (využití nasbíraných přírodnin).
● Diskuze na zadané téma (rodina, adresa, jaro).
● Využití IT (vzdělávací program Barevné kamínky, práce s mikroskopem, včelka).
● Přípravné činnosti pro slavnostní zakončení školního roku (tablo). Nácvik krátkého pásma.
● Stimulace problémových oblastí, procvičování všeobecných znalostí a kompetencí
   předškoláka.

Pobyt venku

Volné pohybové aktivity na hřišti, kreativní tvoření na pískovišti.
Průběžná péče o vlastní zahrádku - rostliny, sazeničky a trpaslíčky trávníčky.
Vycházky po okolí - pozorování rozkvetlých stromů, keřů, květin.

Odpočinek

Čtení na pokračování. Poslech jarních relaxačních melodií.
Individuální péče - pokračování v řízených kreativních a didaktických činnostech.

Odpolední zábavná činnost

Hry ve třídě - individuální činnosti a skupinové hraní dle zájmu dětí.
Konstrukce ze stavebnic, mozaika ze zažehlovacích korálků, puzzle, skládačky, deskové hry.
Hry a pohybové aktivity na dětském hřišti, kresba křídami.

Říkadla, básnička, píseň

Písničky, říkanky a básničky o lásce, přírodě a jaru.
Smyslové hry k tématu.

Poznámka ke dni

1. 5. -  Po - Státní svátek

2. 5. - Út - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
                   vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.
       -  výlet do zámecké Oranžerie na Dobříši (vyzvedávání dětí po obědě 12:45 - 13:00), BOZ
       -  “My se školy nebojíme” - pro přijaté děti do první třídy ZŠ Stará Huť (13:30 - 14:15)

4. 5. - Čt - pohybové aktivity v tělocvičně ZŠ

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

Básničky

Světem letí novina,
že prý květen začíná.
Všechno kvete,
krásně voní,
motýlci se spolu honí.

Květen je z té krásné doby,
kdy se stromy květem zdobí.
Kdo si více popílí ?
Včelky, nebo motýli ?

Květen, květen,
jabloň voní květem.
Až se z toho včelko milá,
úlům hlava zatočila.

Padej dešti na květinky,
petrklíče, konvalinky.
Kdyby žízeň měly,
tak by vonět zapomněly.

Měsíc květen, ten je prima,
to už není žádná zima.
Všechny stromy rozkvetou,
včely na ně přilétnou.
Letí z květu na kvítek,
z jabloně hned na šípek.
Pyl moc pilně sbírají,
med z něj potom dělají.
___________________________________________________________________________________

                                                               Týdenní třídní plán (Liščata)
                                                                24. 4. - 28. 4. 2023; 17. týden
                                                               Téma: PŘÍRODA SE PROBOUZÍ

Podtéma: ČARODĚJNICE

Čeho je víc.jpg (44.53 kB)
Menší a větší.jpg (60.98 kB)
Bludiště (2).jpg (119.15 kB)

 

Kompetence

- orientuje se v řádu i dění v prostředí ve kterém žije

- zajímá se o druhé i o to, co se kolem něho děje, je otevřené aktuálnímu dění

- soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje
   a užívá přitom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

- získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a dalším učení


Cíle

- poskytnout dětem příležitost k pochopení dobra a zla

- seznámit děti s lidovými zvyky a tradicemi

- rozvoj jemné motoriky a orientace v prostoru

- rozvoj komunikace mezi dětmi a dospělými,naslouchání ostatním bez přerušování,
   respektování pravidel komunikace

zvládání poskoků snožmo i jednonož

 

Řízená činnost

plavecký výcvik 9. lekce

písnička:„Čarodějky“

čarodějný den v maskách - tanec, zpěv, soutěže

čarodějné zaklínadlo

výroba čarodějného lektvaru- pokus

PV: výroba kouzelného škapulíře

-Vv: čarodějnice- práce s látkami a přízí

čarodějnická bojovka

 

Individuální péče

více x méně x stejně
řazení od největšího po nejmenší
předčtenářská gramotnost

 

                                                                Týdenní třídní plán (Myšky)
                                                                24. 4. - 28. 4. 2023; 17. týden
                                                               Téma: PŘÍRODA SE PROBOUZÍ

Podtéma: ČARODĚJNICKÝ REJ          Hurá děti, bába letí, do školičky - na koštěti.                                                                               Kdo z vás taky létá rád, ten s ní může čarovat !

Spojování čísel.jpg (51.14 kB)
Najdi a spočítej.jpg (68.54 kB)
Správně přiřaď.jpg (50.85 kB)
Najdi deset rozdílů.jpg (123.59 kB)
Spočítej stejné ježibaby.jpg (76.82 kB)
Gerafomotorické cviky.jpg (33.14 kB)
Čarodějné lektvary.jpg (82.04 kB)
Výtvarka pavouček.jpg (40.92 kB)
Omalovánka.jpg (53.05 kB)
Hádanky.jpg (78.24 kB)
Básnička.jpg (57.75 kB)
Papírový had.jpg (54.65 kB)
Barevné lektvary.jpg (40.61 kB)

Klíčové kompetence

 • Zvládá rytmické pohyby, zkoordinuje tempo pohybu s rytmem a tempem melodie.
 • Rozvíjí verbální i neverbální komunikační schopnosti. Upevňuje si názvosloví barev
  a geometrických tvarů.
 • Má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami
  a normami, a co je s nimi v rozporu a snaží se podle toho chovat.
 • Postupuje a učí se podle pokynů a instrukcí, zároveň je spontánní a kreativní při řešení obdobných variací problémů a úkolů.
 • Chápe českou novodobou tradici Pálení čarodějnic jako lidovou komunitní veselici.
 • Je kritické k pověrám a mýtům.

Klíčové kompetence pro předškolní děti

 • Zkoordinuje tempo a rytmus pohybu s melodií a slovem, zvládá kreativní dramatizaci pohybem.
 • Je komunikačně tvůrčí a otevřené, využívá slovní paměť. Aplikuje diferencované vnímání a kognitivní myšlení v praktických úkolech.
 • Má základní představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami
  a normami a co je s nimi v rozporu a snaží se podle toho chovat.
 • Je empatické, rozeznává spravedlnost a nespravedlnost.
 • Využívá záměrnou pozornost pro soustředěnou pracovní nebo učební činnost.
 • Spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady), využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii
  a představivost.
 • Orientuje se v tradicích čarodějnic, jejich vzniku i novodobém pojetí, rozlišuje pověry
  a mýty o čarodějnicích od reálného života.

Dílčí vzdělávací cíle

 • Rozvíjet kreativní a rytmický pohyb na hudbu.
 • Spojit slovo s pohybem, případně celou větu se složeným pohybem. 
 • Být si jistý v určování  a pojmenování minimálně základních barev a geometrických
  tvarů.
 • Vytvářet povědomí o mezilidských a morálních hodnotách.
 • Rozvíjet a cvičit paměť, pozornost, představivost a fantazii.
 • Postupně se seznamovat s českými lidovými tradicemi.

Další dílčí vzdělávací cíle pro předškolní děti

 • Osvojování si tvůrčí, fantazijní rytmizace a dramatizace pohybu a hudebně pohyb. her.
 • Podporovat komunikační jistotu a kreativitu.
 • Posilovat a rozšiřovat paměťové a rozumové schopnosti a dovednosti.
 • Upevňovat sociální cítění a smysl pro spravedlnost.
 • Nabízet podněty pro záměrnou, soustředěnou činnost (řízenou i neřízenou) -  aktivní samostatné využití a rozšiřování "známého " v hledání a experimentování.
 • Využívat kritického myšlení v rozlišování reality a fantazie, fikce. Chápe podhoubí vzniku tradice a odděluje ho od součastného pojetí.

Očekávané výstupy (individuální úroveň)

 • Je pohybově, dramaticky a rytmicky spontánní, tvůrčí a koordinované, zvládá pohybovou nápodobu, je obratné v manipulaci s předměty.
 • Dovede si záměrně zapamatovat a samostatně reprodukovat zaklínadlo, říkanku, případně vymyslet vlastní, vyřídit drobný vzkaz.
 • Pojmenuje barvy a geometrické tvary, rozlišuje podstatné znaky předmětů a dovede třídit tyto předměty dle daného kritéria (roztřídí do skupin podle velikosti, barvy, tvaru, materiálu apod.).
 • Samostatně ovládá a využívá "kouzelná slovíčka" a jedná ohleduplně v běžných interakcích, je citlivé v hodnoceních spravedlnosti a nespravedlnosti, v rozlišování dobra
  a zla.
 • Dovede soustředit pozornost na činnosti po určitou dobu, neodbíhá od nich (podle věku dítěte).
 • Aplikuje, kombinuje, nebojí se zkoušet a chybovat, raduje se z dílčích úspěchů, oceňuje pokroky své i kamarádů.
 • Orientuje se v okolním světě tradic a chápe v souvislostech.
 • Průběžná, soustavná péče o třídní zahradu a rostliny.

Hudebně pohybová chvilka

Rytmická a lokomoční cvičení a hry inspirovaná čarodějnicemi a čarováním.

PH: Na Ježibabu

Řízené činnosti

 • Projektový týden "Čarodějnická škola".
   
 • Tematické estetické, environmentální a kognitivní činnosti (kouzelné pomůcky, zvířata, lektvary, bylinky, pohybová a jazyková dramatizace, kouzla a říkadla, hádanky, fantazijní tvorba a barevné experimenty).
   
 • Olympiáda na koštěti.

Pobyt venku

Volné i řízené pohybové aktivity na hřišti.

Tvoření z přírodnin v lese nebo na zahrádce/ na pískovišti.

Jarní zahradnické práce.   

Odpočinek

Čtení na pokračování. Poslech relaxačních a meditačních melodií.

Individuální péče - pokračování v řízených kreativních a didaktických činnostech.

Odpolední zábavná činnost

Hry ve třídě - individuální a skupinové činnosti dle zájmu dětí.

Práce podle tištěného návodu: konstrukce ze stavebnic, skládání mozaiky nebo tvarových útvarů.

Variace na Kimovu hru. 

Průběžná péče o sazeničky a trpaslíčky trávníčky.

Říkadla, básnička, píseň

Písničky, říkanky a hádanky o kouzlech, čarování a čarodějnicích.

Poznámka ke dni

24. 4. - Po - Připomenutí preventivních zdravotních, hygienických a bezpečnostních
                    pravidel v kolektivu vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí
                     a bezpečnostních pravidel během cesty autobusem a během plavání
                     v příbramském Aquaparku předškolákům.

24. 4. - Po - předškoláci: lekce plavání v dopoledních hodinách

27. 4. - Čt -  interaktivní vystoupení čarodějnice Bludimíry (a dle časových možností
                    tělocvična ZŠ) - karneval          

28. 4. - Pá - Olympiáda a slavnostní předání Čarodějnického vysvědčení

Děti mohou celý týden chodit do školky v čarodějnickém hábitku nebo klobouku a vodit si
s sebou své čarodějnické pomocníky- mazlíky.

Kouzelné hůlky si určitě vyrobíme, o košťata se v případě pěkného počasí také pokusíme, ale pokud by do středy pršelo, nebo se nám nedařilo, prosíme o spolupráci :-)
________________________________________________________________________________

                                                                Týdenní třídní plán (Liščata)
                                                                   17. 4. - 21. 4. 2023, 16. týden
                                                                 Téma: PŘÍRODA SE PROBOUZÍ                                                         

Podtéma: Tů, tů, tů, auto už je tu

Klíčové kompetence

 • Orientuje se v prostoru
 • Zná pravidla bezpečnosti
 • Orientuje se v základních pravidlech silničního provozu

Cíle

 • Seznámení s bezpečným chováním v dopravních situacích, kterých se děti běžně účastní
 • Poučení o možném nebezpečí, jak mu předcházet
 • Rozvíjet ohleduplnost a soustředěnost pomocí her
 • Znát základní druhy dopravních prostředků, jak se v dopravních prostředcích chováme
 • Seznámení se základním dopravním značením
 • Seznámení se Dnem Země

Obsah činností

 • Plavecký výcvik – bezpečné chování v dopravním prostředku
 • Poznávání dopravních značek – jejich tvarů (matematické představy, paměť)
 • Co se pohybuje na kolejích, co na silnici, co ve vzduchu, co na vodě,…
 • Poznávání dopravních prostředků a jejich pohonu - Které dopravní prostředky jsou ekologické
 • Připomenutí Dne Země v sobotu 22. 4.
 • Správné vybavení cyklistů a jejich kol, koloběžek…
 • Nácvik písně: Autobus a Aneta
 • Pracovní listy na téma auta – pravolevá orientace
 • Pohybová hra: Na auta

Materiál

Pexeso policejní

Pexeso se značkami

Tvary dle hry „tvary, barvy, paměť“ – na magnetické tabuli

Nácvik písně: Dědečkovo auto

Nácvik básně: Dopravní

Obrázky: správné chování na silnici – označování smajlíkem či šklebíkem

Práce s obrázkem – cyklisti- přiřazování správných pokrývek hlavy

 

Týdenní třídní plán (Myšky)
17. 4. – 21. 4. 2023; 16. týden
Téma: PŘÍRODA SE PROBOUZÍ

Podtéma: SLUNCE OSM PLANET MÁ, JEN NA JEDNÉ ŽÍT SE DÁ

Chválím Tě Země má. Tvůj žár i mráz.
Tvá tráva zelená. Dál vábí nás.
Máš závoj z oblaků. Bílých jak sníh.
Hvězdo má, bárko zázraků. Na nebesích.
Dej vláhu rostlinám. Dej ptákům pít.
Prosím svou přízeň dej i nám. Dej mír a klid.

Básnička Třídíme odpad.jpg (42.27 kB)
Co má ráda a nerada planeta Země.jpg (130 kB)
Vybarvi správnou barvou a přiřaď.gif (38.17 kB)
Výtvarná činnost Země.jpg (48.58 kB)

Klíčové kompetence

 • Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí.
 • Je manipulačně a koordinačně schopné. Fyzicky přiměřeně zdatné.
 • Dokáže kultivovaně vyprávět a naslouchat druhým; využívá souvětí, umí klást i reagovat na otázky.
 • Chápe základní číselné, matematické a prostorové pojmy.
 • Prožívá radost ze zvládnutého, dětským způsobem projevuje, co cítí. Je empatické.  

Dílčí vzdělávací cíle

 • Postupně si uvědomovat problematiku životního prostředí a vlastní spoluodpovědnost za tento stav.
 • Hledat možnosti, jak se aktivně se zapojit do ochrany ŽP; třídění a sběr odpadků v okolí.
 • Hledat odpovědi na otázky týkající se živých tvorů, vztah člověka k nim, objevování různých druhů zvířat a seznamování se s jejich životem, seznámit se s nebezpečím při setkání s cizími zvířaty.
 • Posilovat komunikační schopnosti a dovednosti; sdílení se a aktivní naslouchání, korektnost výslovnosti a tvoření vět a otázek.
 • Upevňovat matematickou a orientační představivost.
 • Podpora týmové pospolitosti kolektivu; zdravé sebeprosazení se a uplatnění; aktivní podpora a dopomoc druhým; empatie.

Hudebně pohybová chvilka 
Relaxační a zdravotní cvičení.
Pohybové písničky a říkanky.

Řízené činnosti

 • Tematické výtvarné a pracovní činnosti - životní prostředí.
 • Tematické diskuze na zadané téma (ochrana ŽP, bezpečnost v přírodě).
 • Třídění odpadků a ochrana ŽP - pracovní listy.

Pobyt venku
Volné pohybové aktivity na hřišti, lokomoční hry;
kreativní tvoření na pískovišti; úklid okolí.

Odpočinek
Čtení na pokračování.

Individuální péče - pokračování v řízených kreativních a didaktických činnostech. Stimulace problémových oblastí.

Odpolední zábavná činnost
Hry ve třídě - individuální činnost a skupinové hraní dle zájmu dětí; puzzle; volná kresba, deskové hry. 

Hry a pohybové aktivity na dětském hřišti, kresba křídami.

Říkadla, básnička, píseň 
Písničky, říkanky a hádanky o Zemi, přírodě, ptáčcích.

Poznámka ke dni
17. 4. - Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
                    vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí. 
                  - plavecký výcvik předškolních dětí
20. 4. - Čt  - tělocvična ZŠ   

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

______________________________________________________________________________

                                                                Týdenní třídní plán (Liščata)
                                                                   11. 4. - 14. 4. 2023, 15. týden
                                                                 Téma: PŘÍRODA SE PROBOUZÍ                                                         

Podtéma: HRAJEME SI NA ŠKOLU 
Začínající písmeno slov.jpeg (405.75 kB)
Jazyk, logika.png (139.43 kB)
Prostorová orientace.png (134.52 kB)
Písnička Týden.jpg (75.35 kB)

Kompetence

postupuje a učí se dle pokynů a instrukcí
chápe základní číselné a matematické pojmy
pozná některá písmena, určí počáteční hlásku
naváže kontakt s dospělým, komunikuje s ním, respektuje ho


Cíle

seznámit se s třídní paní učitelkou první třídy ze ZŠ Stará Huť Mgr. Ilonkou Pileckou
pracovat samostatně dle zadaných kritérií
určit a pojmenovat některé hlásky
pojmy první, druhý, třetí,…. poslední, před,následující


Řízená činnost

- dny v týdnu - určení pořadí - řadové číslovky
- básnička s písničkou : „Týden“
- představení se - říci své celé jméno a adresu, kde bydlím a kam půjdu do školy
kresba postavy se všemi znaky a detaily
- výtvarná činnost: Jakou bych chtěl/a  tašku do školy - malování anilinovými barvami
   dle vlastní fantazie

Individuální péče
- sluchová a zraková  analýza - počáteční a koncová hláska
- pravolevá orientace

- vázání tkaniček
____________________________________________________________________________________

 

                                                              Týdenní třídní plán (Liščata)
                                                                3. 4. - 7. 4. 2023; 14. týden
                                                               Téma: PŘÍRODA SE PROBOUZÍ    

Podtéma: JÁ JSEM MALÝ KOLEDNÍČEK - VELIKONOCE
Básnička Upletl jsem pomlázku.jpg (114.25 kB)
Písnička Velikonoční.jpg (30.51 kB)
Dvojice stejných počátečních hlásek.jpg (125.8 kB)

Kompetence

- orientuje se v prostoru - pojmy nad, pod, na, v, do, před, za, první, poslední, nahoře, dole

- doplňuje do rýmu vhodné slovo, hledá rýmující se dvojice

- tvoří protiklady, synonyma

Cíle

- prohlubování povědomí o tradici, původu a zvycích

- osvojení si věku přiměřených a praktických dovedností - zdobení vejdumků

- rozvoj jemné a hrubé motoriky

- sledování děje, rozhovor o přečteném textu

- spontánní projev a orientace při pohybových hrách a hudebních činnostech

Řízená činnost

- plavecký výcvik – 7. lekce 

- zdobení vyfouknutých vajíček

- básnička : „ Upletl jsem pomlázku“

- písnička: „Velikonoční „

- zvyky a tradice spojené s Velikonocemi

- pečení jidášů

- hra na Orffovy hudební nástroje

Individuální péče

- protiklady

- pojmy - nahoře, dole, na, do, v, před, za, první, poslední

- rýmy

 

Týdenní třídní plán (Myšky)
3.  4. – 7. 4. 2023; 14. týden
Téma: PŘÍRODA SE PROBOUZÍ

Podtéma: PAŠIJOVÝ TÝDEN                  Hody, hody, doprovody,
                                                               dejte vejce malovaný.

Obtáhni slova.jpg (106.67 kB)
Hravé slabikování.jpg (138.95 kB)
Grafomotorické cviky (2).jpg (72.31 kB)
Grafomotorika - ovečka.jpg (49.52 kB)
Grafomotorika - kytička.jpg (76.21 kB)
Najdi rozdíly (1).jpg (194.26 kB)
Pravolevá orientace.jpg (81.26 kB)
Symetrie - kraslice.jpg (40.87 kB)
Počítání vajíček.jpg (100.02 kB)
Více, méně.jpg (173.54 kB)
Správně rozděl vajíčka.jpg (96.4 kB)
Počítání obrázků.jpg (91.8 kB)

Klíčové kompetence

 • Poznává své silné a slabé stránky.
 • Vnímá české tradice.
 • Je citlivé ve vztahu k živým bytostem, přírodě.
 • Má radost z pohybu, nevyhýbá se společným pohybovým aktivitám.
 • Dokáže napočítat do 5.

Klíčové kompetence pro předškolní děti

 • Dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky.
 • Vnímá české tradice a regionální zvyky, má elementární poznatky o naší kultuře.
 • Je citlivé ve vztahu k živým bytostem, přírodě.
 • Účelově a záměrně ovládá svůj pohybový aparát, je manipulačně schopné.
  Má radost z pohybu, nevyhýbá se společným pohybovým aktivitám, experimentuje.
 • Dokáže aplikovat matematické představy a jazykotvorbu do imaginace (rozeznává
  a používá některé grafické symboly čísel a písmen; počítání).

Dílčí vzdělávací cíle

 • Rozvíjet pozitivní city dítěte.
 • Seznamovat se postupně s tradicemi a průběhem velikonočních svátků a regionálními zvyky, příprava a spolupodílení se na společné realizaci.
 • Aktivně pozorovat změny v přírodě.
 •  Rozvíjet všechny smysly.
 • Podporovat zvídavost dítěte.

Dílčí vzdělávací cíle pro předškolní děti

 • Rozvíjet pozitivní city dítěte ke vztahu k sobě; získání zdravého sebevědomí, sebedůvěry před zápisem do školy.
 • Seznamovat se postupně s tradicemi a průběhem velikonočních svátků a regionálními zvyky, příprava a spolupodílení se na společné realizaci.
 • Aktivně pozorovat změny v přírodě; rozšiřovat tematický slovník, znalosti a porozumění.
 • Upevňovat pohybové a grafomotorické schopnosti; rozvíjet všechny smysly.
 • Posilovat záměrnou pozornost, kognitivní a paměťové schopnosti během řízených činností.
 • Podporovat zájem o učení.

Hudebně pohybová chvilka

Rytmický a kreativní pohyb na hudbu.
Zdravotní cvičení a tematické cvičení.
Dynamické pohybové hry.

Řízené činnosti

Dekorační, výtvarné a pracovní činnosti - Velikonoce
IT vzdělávací program „Barevné kamínky“
Pracovní listy - analýza a syntéza slov, zrakové vnímání, pravolevá orientace,
početní představivost, časová posloupnost
Didaktické hry rozvíjejíci kognitivní schopnosti 

Pobyt venku

Volné pohybové aktivity na hřišti; tvoření z přírodnin a na pískovišti; vycházky po okolí. Lokomoční hry.

Odpočinek

Čtení na pokračování.
Poslech relaxační hudby. 
Individuální klidové činnosti - pokračování v řízených kreativních a didaktických činnostech.

Odpolední zábavná činnost

Hry ve třídě - individuální a skupinové činnosti dle zájmu dětí;
kreativní konstrukce ze stavebnic, deskové a společenské hry, volná hra.

Hry a pohybové aktivity na dětském hřišti a pískovišti dle příznivého počasí.

Říkadla, básnička, píseň

Písničky, říkanky a hádanky o jaru a Velikonocích.

Poznámka ke dni

3. 4. - Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
                  vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí
3. 4. - Po - Plavecký výcvik předškolních dětí
6. 4. - Čt – Tělocvična ZŠ
          Čt – Poučení o bezpečném chování během Velikonočních svátků
7. 4. – Pá – Státní svátek (Velký pátek)

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí
_________________________________________________________________________________

                                                               Týdenní třídní plán (Liščata)
                                                                27. 3. - 31. 3. 2023; 13. týden
                                                               Téma: PŘÍRODA SE PROBOUZÍ    

Podtéma: OD PRAMÍNKU K ŘECE
Vlnky.jpg (164.17 kB)
Přiřaď tvary.jpg (3.16 MB)
Doplň čísla.jpg (90.96 kB)
Bludiště kapička do džbánku.jpg (29.35 kB)
Básnička Až budu.jpg (53.76 kB)
Píseň Rybička maličká.jpg (32.1 kB)
Píseň Teče voda proti vodě.jpg (43.47 kB)


Kompetence

má poznatky o okolním prostředí

má povědomí o významu životního prostředí

chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí

chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení
   je naopak výhodou

- uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit

Cíle

seznámení s koloběhem vody v přírodě

uvědomění si důležitosti pitné vody pro člověka-neznečišťování, neplýtvání

seznámení se s různými zdroji vody

pozornost a představivost při poslechu hudebních děl-vážná hudba

poznávání vodních živočichů a rostlin


Řízená činnost

plavecký kurz – 6. lekce

setí jarního osení

Pv: výroba jarní zahrádky ze dřeva a filcu

seznámení a nácvik lidových písní:„Rybička maličká“,„Teče voda proti vodě“

básnička:„Až budu“

pokusy s vodou-co plave x co neplave

soutěž s brčkem

koloběh vody v přírodě-pokus


Individuální péče

grafomotorika – vlnky na moři

přiřazení chybějícího tvaru ke kapce

doplnění číselné řady

 ___________________________________________________________________________         

                                                               Týdenní třídní plán (Liščata)
                                                                20. 3. - 24. 3. 2023; 12. týden
                                                               Téma: PŘÍRODA SE PROBOUZÍ    
Podtéma: Kniha přítel člověka  

Počet knih.jfif (102.69 kB)
Grafomotorické cvičení.jfif (81.83 kB)

Kompetence

Klade otázky a hledá na ně odpověď

Dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává – knihy, encyklopedie

Uvědomuje si,že za sebe a své jednání odpovídá a nese důsledky

Naučí se a samostatně reprodukuje zpaměti krátké texty

Poslouchá pohádky, chápe děj

Určí první a poslední hlásku


Cíl

Naučí se zpaměti krátký text, básničku

Vytváření kladného vztahu ke knihám – zacházení s knihami

Seznámit se s prací knihovníka, s různými druhy knih

Obsah činností

Lekce plavání 20.3.

Focení 21.3.

Návštěva cirkusu 23.3.

Návštěva knihovny na Dobříši  24.3.

Seznámení s oblíbenými knihami kamarádů

Čtení

PČ  dle času

Nácvik písně – ETIKETA

Opakování známých básniček

Pracovní listy – počítej knihy, přiřaď správnou číslici

 

Týdenní třídní plán (Myšky)
20. 3.  - 24. 3. 2023; 12. týden
Téma: PŘÍRODA SE PROBOUZÍ

Podtéma: Malí záchranáři

                                                         Když se stane nehoda, nebo není pohoda,
                                                         musí přijet záchranáři, jejich maják jasně září.


Vyrob si masku superhrdiny nebo superhrdinky.docx (76.01 kB)
Vyrob si Supermana nebo Supermanku.docx (129.7 kB)
Vyrob si lékárničku z papíru.docx (20.12 kB) 
IZS básničky.docx (11.79 kB) 
Stonožka.jpg (75.99 kB)
Sluchová analýza.jpg (98.47 kB)
Krátký, dlouhý.jpg (100.87 kB)
Co nepatří do řady.jpg (168.08 kB)
Domalovánka Tulipán.jpg (75.93 kB)
Rozvoj grafomotoriky.jpg (32.33 kB)
Vybarvi dle barevného klíče.jpg (155.35 kB)
Hravé počítání.jpg (138.95 kB)
Jarní rozcvička.jpg (102.34 kB)
Jarní hra.jpg (152.86 kB)  

Klíčové kompetence

 • Je empatické ve vztahu k lidem, vrstevníkům. Rozezná a vyhodnotí potenciálně nebezpečnou situaci a dokáže na ni přiměřeně reagovat.
 • Dokáže rozpoznat vlastní silné stránky a poznává svoje slabé stránky.
 • Je schopné respektovat druhé.
 • Ocení slovní humor a vtip.
 • Má elementární pracovní návyky. Započatou práci se snaží dokončit, uklidí po sobě.

Klíčové kompetence pro předškolní děti

 • Je empatické ve vztahu k lidem, vrstevníkům. Rozezná a vyhodnotí potenciálně nebezpečnou situaci a dokáže na ni přiměřeně reagovat.
 • Dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky.
 • Je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy.
 • Má jazykové cítění; doplní verš, samostatně vymyslí říkanku, hádanku, ocení slovní
  humor a vtip.
 • Má elementární pracovní návyky; udrží organizaci pracovního místa a postup, započatou práci dokončí, uklidí po sobě.

Vzdělávací cíle

 • Rozvíjet schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přijímat základní hodnoty v tomto společenství.                                              
 • Upevňovat pocit sounáležitosti a osobní odpovědnosti s životem ve společnosti.
 • Orientace a základní reakce na vnější nebezpečí.
 • Posilovat a rozšiřovat kognitivní a komunikační schopnosti.
 • Rozvíjet a fixovat základní pracovní návyky.
 • Podporovat získávání zdravého sebevědomí a sebedůvěry.

Vzdělávací cíle pro předškolní děti

 • Rozvíjet schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přijímat základní hodnoty v tomto společenství.                                             
 • Upevňovat pocit sounáležitosti a osobní odpovědnosti s životem ve společnosti.
 • Orientace a základní reakce na vnější nebezpečí; povědomí o IZS (činnost a telefonní čísla).
 • Posilovat a rozšiřovat kognitivní a komunikační schopnosti.
 • Rozvíjet a fixovat základní pracovní návyky.
 • Podporovat získávání zdravého sebevědomí a sebedůvěry před zápisem do školy.

Hudebně pohybová chvilka

Bezpečný pohyb a rychlá orientace v prostoru a reakce na různé signály.
Cvičení podle říkanek.
PH: Na policajty a zloděje 

Řízené činnosti

 • Tematická výtvarná a pracovní činnost - IZS;  záchranáři z TV - Avangers, Tlapková patrola.
 • Kognitivní didaktické hry a pracovní listy.
 • Využití IT vzdělávacích programů.
 • Tělovýchova - balanční a posilovací cvičení. 

Pobyt venku

Volné pohybové a kreativní aktivity na hřišti a pískovišti; vycházky po okolí. 

Odpočinek

Čtení na pokračování. Poslech relaxační hudby.

Individuální péče - pokračování v řízených kreativních a didaktických činnostech.

Odpolední zábavná činnost

Hry ve třídě - individuální činnosti a volné hraní dětí ve skupinách; mozaika ze zažehlovacích korálků, konstrukce ze stavebnic a molitanů, volná kresba, námětové hry, omalovánky. 
Hry na zahradě - pohybové a míčové hry, hrátky na pískovišti, rozvoj motorických dovedností na průlezce, svahové skluzavce.

Říkadla, básnička, píseň

Písničky, říkanky a hádanky o jaru, IZS.

Poznámka ke dni

20. 3. Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
                  vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.
20. 3. Po – plavecký výcvik předškolních dětí

21. 3. Út - velikonoční focení dle zájmu rodičů

23. 3. Čt - Cirkus Dobříš (ZŠ Trnka)

* činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí
_______________________________________________________________________________

                                                              Týdenní třídní plán (Liščata)
                                                                13. 3. - 17. 3. 2023; 11. týden
                                                               Téma: PŘÍRODA SE PROBOUZÍ

Podtéma: FLÓRA 

Sluchová analýza.jpg (43.99 kB)
Sluchová analýza 2.jpg (42.26 kB)
Sluchová analýza 3.jpg (30.57 kB)
Grafomotorika Sněženka.jpeg (6.21 kB)
Počty.jpg (237.79 kB)
Básnička_ Jak rostou semínka.jpg (56.96 kB)

Kompetence

má pozitivní vztah k přírodě a k prostředí, ve kterém žije

uvědomuje si, že za sebe i své jednání nese důsledky

dokáže alespoň na malou chvíli udržet rovnováhu při koordinačním cvičení i pohybových
   aktivitách venku

Cíle

pozorování probíhajících změn v přírodě

seznámení s cyklem života rostlin- zasetí, růst, zánik

udržování rovnováhy při cvičení

vztah mezi rostlinami a člověkem- péče o rostliny, faktory důležité pro růst rostlin, povolání
  zahradníka

vytváření kladného vztahu k přírodě, ochrana přírody

Řízená činnost

plavecký výcvik

- cvičení v tělocvičně

-jarní kytičky-pojmenování

setí semínek

básnička:„Jak rostou rostlinky“

jarní hádanky

jarní soutěž-orientace v prostoru a na místě, uspořádání barev dle vzoru

zpěv s kytarou „ Jarní zahrádka“

-pracovní činnost - hyacint

Individuální péče

- grafomotorika – sněženka jedním tahem

sluchová analýza – TULIPÁN, NARCIS, KROKUS

jednoduché sčítání

 

Týdenní třídní plán (Myšky)
13. 3. - 17. 3. 2023; 11. týden
Téma: PŘÍRODA SE PROBOUZÍ

Podtéma: Jaro dělá pokusy        Jaro dělá pokusy, vystrkuje krokusy.
                                                       Dříve než se vlády chopí, vystrkuje periskopy.

Sluchová percepce.gif (35.47 kB)
Zraková percepce.jpg (48.04 kB)
Postupuj podle směru a počtu šipek.jpg (68.14 kB)
Figura a pozadí.jpg (83.39 kB)
Grafomotorické cvičení.jpg (36.42 kB)
Vyznač počet kytiček a napiš číslo.jpg (74.99 kB)
Vymaluj dle barev.jpg (89.04 kB)
Vymaluj dle předlohy.jpg (95.49 kB)
Najdi cestu.jpg (71.18 kB)
Menší, větší, největší.jpg (57.1 kB)
Větší, menší, rovná se.jpg (54.99 kB)
Obtahování.jpg (64.38 kB)      
Pracovní a výtvarná činnost.jpg (14.6 kB)

Klíčové kompetence

 • Je motoricky schopné a soběstačné.
 • Vnímá, že je zajímavé dozvídat se nové věci a využívá zkušenosti k učení.
 • Prožívá radost ze zvládnutého, dětským způsobem projevuje, co cítí.
 • Ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se snaží aktivně se spolupodílet.
 • Je citlivé ve vztahu k přírodě, vnímá příchod jara.

Klíčové kompetence pro předškolní děti

 • Odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých.
 • Postupuje a učí se podle pokynů a instrukcí. Aktivně využívá matematickou řadu.
 • Porovnává; své výsledky, pozorování či odhady dokáže graficky zaznamenat
  a experimentálně ověřit jednoduchým měřením (pravítko, váha).
 • Dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky.
 • Ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá
  a spolupracuje.
 • Je citlivé ve vztahu k přírodě. Vnímá příchod jara, určí jeho elementární znaky v přírodě, pojmenuje některé rostliny. Chápe, že se vše kolem mění, vyvíjí a proměňuje.

Dílčí vzdělávací cíle

 • Rozvíjet ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí.
 • Posilovat radost z objevovaného, probouzet a podporovat zájem a zvídavost dítěte.
 • Kultivovat komunikační schopnosti a rozšiřovat aktivní slovník.
 • Podporovat a rozvíjet pozitivní city dítěte ke vztahu k sobě i k ostatním.
 • Rozvíjet schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přijímat základní hodnoty v tomto společenství.
 • Upevňovat pocit sounáležitosti s přírodou, vrstevnickou skupinou a ostatním světem.                          

Další dílčí vzdělávací cíle pro předškolní děti

 • Zefektivňovat a dále rozšiřovat ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí.
 • Rozvíjet zájem o praktické využití matematické řady v experimentování, seznamovat
  se s technikou měření.
 • Rozvíjet a cvičit paměť, pozornost, představivost, fantazii, sluchové a zrakové vnímání.
 • Podporovat zdravé sebevědomí a sebedůvěru před zápisem do školy.
 • Objevovat rozmanitost světa přírody a znaky probouzející se přírody.

Očekávané výstupy (individuální úroveň)

 • Zpevnění a správné držení těla, koordinačně správný pohyb v lezení a válení sudů, bezpečný lokomoční pohyb při hrách.
 • Práce s ciframi (rozlišování, přiřazování, záznam), porovnávání vlastností věcí s využitím matematické řady (vzestupně, sestupně), experimentování.
 • Otevřená, kreativní komunikace, jazyková tematická vybavenost, tvorba opaků a rýmů.
 • Spolupodílení se na tvorbě harmonické, vzájemně podnětné, respektující a tvůrčí skupiny.
 • Orientovat se ve světě přírody.

Hudebně pohybová chvilka
Lokomoční skupinové hry a soutěže. Gymnastická průprava na žíněnkách.
Zpěv písniček o jaru. PH: Jarní kvítí, Na vodníky 

Řízené činnosti

 • Tematická dekorativní výtvarná a pracovní činnost - příchod jara.
 • Porovnávací  krokodýl - metodika využití. Experimenty s měřidly (délka, váha, objem).
 • Dopomoc při čtení "obrázkově- psaných" knížek; hledání a doplňování rýmů.
 • Didaktické hry a pracovní listy s čísly.
 • Pozorování a péče o "Naše semínka"- sazeničky kedluben a salátů.
 • Stimulace problémových oblastí – rozvoj grafomotoriky, zrakové a sluchové percepce, kognitivních schopností (pozornost, paměť, soustředění) a logického myšlení.

Pobyt venku

Volné pohybové a kreativní aktivity na hřišti; tematické, objevné vycházky po okolí.
Zahradnické práce.

Odpočinek

Čtení na pokračování - poznáváme oblíbené knihy, příběhy a hrdiny kamarádů ze školky.
Individuální péče - pokračování v řízených kreativních a didaktických činnostech.

Odpolední zábavná činnost

Hry ve třídě - individuální činnosti a volné hraní dětí ve skupinách; mozaika ze zažehlovacích korálků, konstrukce ze stavebnic, deskové hry, volná kresba, omalovánky. 
Hry a pohybové aktivity na dětském hřišti.

Říkadla, básnička, píseň

Rytmizace a melodizace. Písničky a básničky o jaru, o sluníčku, rostlinkách.
Jaro dělá pokusy, Na jaře čáp jede v kočáře, Jarní básnička s ukazováním.

Poznámka ke dni

13. 3. - Po -  Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
                    vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.
13. 3. – Po – Plavecký výcvik předškolních dětí
16. 3. -  Čt – Návštěva divadla Minor v Praze – doplnění volných míst školní akce základní
                    školy z důvodu nemocnosti žáků
16. 3. -  Čt -  Využití tělocvičny ZŠ

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

_____________________________________________________________________________

                                                                Týdenní třídní plán (Myšky)
                                                                6. 3. - 10. 3. 2023; 10. týden
                                                               Téma: PŘÍRODA SE PROBOUZÍ

Podtéma: KNÍŽKY NÁS BAVÍ                       Když se řekne abeceda,              
                                                                       tak to není žádná věda.
                                                                       Každý kluk i holčička,
                                                                        i ta hodně maličká,
                                                                       Honzík nebo Alenka,
                                                                        naučí se písmenka.

Ztracené písmeno P.jpg (146.56 kB)
Slabiky.jpg (216.16 kB)
Prostorové pojmy.jpg (104.64 kB)
Větší, menší.png (58.42 kB)
Skryté obrázky.jpg (16.61 kB)
Rozvoj grafomotoriky.jpg (58.71 kB)
Zrakové vnímání.jpg (65.68 kB)
Číselný obrázek.png (44.35 kB)
Najdi správné cesty.jpg (81.98 kB)
Výroba knížky.jpg (30.85 kB)

Klíčové kompetence
● Vnímá, že je zajímavé dozvídat se nové věci a využívá zkušenosti a experimenty k učení
   a pochopení.
● V běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku.
● Dokáže roztřídit sadu věcí podle vizuálních znaků (barva, tvar, velikost).
● Je manuálně přiměřeně zručné, započatou práci se snaží dokončit. O případnou dopomoc
   si dokáže adekvátně říct.
● Orientuje se v prostoru.

Klíčové kompetence pro předškolní děti
● Vnímá, že je zajímavé dozvídat se nové věci a využívá zkušenosti a experiment k učení
   a pochopení.
● V běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku.
● Sluchově i vizuálně rozlišuje některé začáteční a koncové hlásky a samohlásky. Poradí si se
   slovní hádankou, rozezná vtip.
● Je manuálně přiměřeně zručné, započatou práci dokáže úspěšně dokončit.
● Orientuje se v prostoru (předložky, pravá/levá); v posloupnosti času a děje; doplní logickou
   řadu.

Dílčí vzdělávací cíle
● Podporovat schopnost klást otázky.
● Vytvářet povědomí o mezilidských a morálních hodnotách.
● Rozvíjet slovní zásobu - podněcovat mluvený projev.
● Posilovat motorický rozvoj, sebeobsluhu a sociální samostatnost dítěte.
● Zpřesňovat a rozšiřovat kognitivní představy a pojmy.

Dílčí vzdělávací cíle pro předškolní děti
● Podporovat schopnost klást otázky, hledat odpovědi na problémy.
● Vytvářet povědomí o mezilidských a morálních hodnotách.
● Rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka, knihy a přírodu.
● Zefektivňovat a dále rozvíjet manuální schopnosti.
● Zpřesňovat a rozšiřovat kognitivní představy a pojmy.

Hudebně pohybová chvilka
Koordinační a balanční cvičení. Posilování svalového aparátu.
Jarní tanečky: Zaplétání věnečku, Zlatá brána.   

Řízené činnosti
● Květiny v dekorativní tvorbě (MDŽ)
● Didaktické hry s písmenky; řízené rozhovory o knížkách a knihovně
● Tematické výtvarné a pracovní činnosti
● Pracovní listy

Pobyt venku
Volné pohybové a kreativní aktivity na hřišti a v lese; tematické, objevné vycházky po okolí. Cvrnkání kuliček. 

Odpočinek
Čtení na pokračování - poznáváme oblíbené knihy, příběhy a hrdiny kamarádů ze školky.
Individuální péče- pokračování v řízených činnostech manuálního, kognitivního
a komunikativního charakteru.

Odpolední zábavná činnost
Hry ve třídě - individuální činnosti a volné hraní dětí. Volná kresba, omalovánky, pracovní listy, prohlížení knih.

Říkadla, básnička, píseň
Písničky a básničky o probouzejícím se jaru - Travička zelená; Na jaře, čáp jede v kočáře; Sluníčko; Jaro dělá pokusy.
Výpravné písničky a říkadla o knížkách, písmenkách nebo příbězích známých z knížek.

Poznámka ke dni
6. 3. - Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
                  z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid) vhodnou formou
                  přizpůsobenou věku dětí.
               - Plavecký výcvik předškolních dětí
9. 3. - Čt - Návštěva dobříšské knihovny

                                                 Týdenní třídní plán (Liščata)
                                                  6. 3. - 10. 3. 2023, 10. týden
                                                  Téma: PŘÍRODA SE PROBOUZÍ

Prostorová orientace.jpg (2.12 MB)
Vesnice zvířátek.jpg (2.69 MB)

_________________________________________________________________________________

                                                Týdenní třídní plán (Liščata)
                                                           
27. 2. - 3. 3. 2023; 9. týden
                                                        Téma: PŘÍRODA SE PROBOUZÍ                           

Podtéma: NEJSME Z CUKRU, ZE SOLI - POČASÍ
Básnička.jpg (847.17 kB)
Předpověd počasí.jpg (280.05 kB)
Počasí.jpg (61.36 kB)
Doplň obrázkové sudoku.jpg (73.26 kB)


Kompetence

chce poznávat své okolí a svět

ovládá řeč, hovoří ve vhodně zformulovaných větách

sleduje a čte  zleva doprava

Cíle

seznámení s fyzikálními zákonitostmi přírody

rozvoj psychické i fyzické zdatnosti

rozvoj aktivního zapojování při kooperativních činnostech ve skupinách

rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změn

- seznámení s lidovými pranostikami a rčeními

Řízená činnost

lidové pranostiky a jejich význam – Čím leden jasnější, tím mrazivější, ;Leden studený, duben
  zelený; V lednu silný led, v květnu bujný med; V lednu za pec si sednu ; Když krtek ryje v lednu,
  končí zima v květnu ; Únor bílý-pole sílí; Únor dláždí cestu k jaru; Na Hromnice o hodinu více;
  Když na Hromnice ze střech teče, zima dlouho se povleče; Březen- za kamna vlezem, duben-
  ještě tam budem; Březen bez vody-duben bez trávy; Březnové slunce má krátké ruce;….

hádanky

básnička:„Předpověď počasí „

výroba meteorologické stanice

pojmy-jasno, polojasno, oblačno, zataženo, mrholení, mlha, duha, bouřka, vítr, déšť-
  demonstrační obrázky

cvičení s padákem na písničku Když je větřík mrňavý

písnička:„Když je pěkné počasí“

Individuální péče

šikmá, rovná čára-déšť-nácvik psaní

obrázkové sudoku-orientace v řádku a sloupci

skládání slov z hlásek –S-L-U-N-C-E, M-R-A-K, D-U-H-A, H-R-O-M,…….
 

 

                                                         Týdenní třídní plán (Myšky)
                                                           
27. 2. - 3. 3. 2023; 9. týden
                                                         Téma: PŘÍRODA SE PROBOUZÍ                         

Podtéma: Rostlinky už vykukují        Jaro budí housátka,

rozkoukává koťátka.

Vytahuje trávu z hlíny,

 usmívá se na květiny.

Vyznač počet.jpg (95.85 kB)
Čísla a počet.jpg (37.82 kB)
Zakroužkuj písmena Krokus.jpg (55.83 kB)
Zakroužkuj písmena Sněženka.jpg (62.39 kB)
Grafomotorika.jpg (64.38 kB)
Sázení.jpg (23.14 kB)
Sázení 2.jpg (14.12 kB)
Dějová posloupnost.jpg (43.71 kB)
Vybarvovačka.jpg (41.57 kB)
Básnička.jpg (43.21 kB)
Výtvarka sněženky.jpg (36.33 kB)
Vyjádření sněženky.jpg (48.43 kB)

Klíčové kompetence

 • Je fyzicky přiměřeně zdatné a soběstačné, o případnou dopomoc si dokáže adekvátně říct.
   
 • Dokáže se nadchnout pro experiment, s dopomocí  průběžně pečuje o rostlinku.
  Učí se nová slova a aktivně je používá. 
 • Dokáže přiřadit ke slovu-číslovce odpovídající počet věcí (v oboru do 5), dokáže roztřídit sadu věcí podle vizuálních znaků (barva, tvar, velikost).
 • Chápe a dodržuje školková pravidla o soužití s kamarády, a zároveň si uvědomuje, že 
  se může o tom, co dělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá.
 • Uvědomuje si změny v přírodě, že se vše kolem mění, vyvíjí a proměňuje.

Klíčové kompetence pro předškolní děti

 • Je manuálně zručné, rozlišuje práci a hru, dokáže dokončit zadaný úkol.
 • Ovládá techniku "průběžného pozorování a záznamu" při experimentu, samostatně pečuje o rostlinku. Učí se nová slova a aktivně je používá ve správných jazykových formách. Je komunikačně jisté.
 • Používá základní číselné pojmy a řadu; má propojený název, symbol a odpovídající množství konkrétních věcí; dokáže porovnat, seřadit. Je úspěšné ve sluchové diferenciaci písmenek ( na počátku a konci slova), pokouší se hláskovat slovo.
 • Chápe a dodržuje školková pravidla o soužití s kamarády, a zároveň si uvědomuje, že 
  se může o tom, co dělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá.
 • Chápe princip koloběhu v přírodě, že se vše kolem mění, vyvíjí a proměňuje.

Dílčí vzdělávací cíle

 • Posilovat motorický rozvoj, sebeobsluhu a sociální samostatnost dítěte.
 • Posilovat radost z objevovaného, probouzet a podporovat zájem o zvídavost dítěte.
 • Podněcovat mluvený projev dítěte.
 • Upřesňovat a rozšiřovat předmatematické představy.
 • Uvědomovat si vlastní identitu.
 • Objevovat rozmanitost světa přírody a znaky probouzející se přírody.

Další dílčí vzdělávací cíle pro předškolní děti

 • Upevňovat a rozšiřovat pracovní schopnosti a návyky dítěte i rozložené v čase (experiment).
 • Rozvíjet zdravé sebevědomí a zodpovědnost; aktivní i pasivní slovník (jaro, jarní rostliny) a gramatickou korektnost projevu dítěte.
 • Prohlubovat předmatematické představy a  sluchovou diferenciaci jazyka.
 • Interiorizace pravidel a uvědomění si vlastní identity.
 • Objevovat rozmanitost světa přírody a znaky probouzející se přírody, prohlubovat orientaci v tématu.

Očekávané výstupy (individuální úroveň)

 • Prohlubovat sociální a pracovní schopnosti dětí.
 • Průběžný zájem o experiment (péče, pozorování, záznam, slovní sdílení).
 • Sebevědomá komunikace a sdílení. Slovní a gramatická vybavenost dětí.
 • Rozvoj diferenciačního vnímání a fixování matematických pojmů s množstvím.
 • Úspěšné interakce a plnohodnotné role v životě skupiny- třídy.
 • Rozlišovat  a pojmenovat roční období, základní znaky;  umět najít a pojmenovat rozmanitosti jara, popsat základní fáze vývoje rostliny. 

Hudebně pohybová chvilka

Koordinační a balanční cvičení. Posilování nožní klenby. Manipulace s míči.

Tanečky: Zaplétání věnečku, Zlatá brána.    

Řízené činnosti

 • Barevné výtvarné experimentování; rostlinky - květiny, tráva.
 • Semínko a život rostlinky (pozorování, péče): výsev a poč. předpěstovávání sazenic ve třídě (průběžné, periodické pozorování a zaznamenávání života semínka až 
  sazeničky pomocí mikroskopu a multiboardu- vedení "deníčku" semínka)
 • Manipulace s drobnými předměty (míčky, korálky)
 • Didaktické hry; řízené rozhovory o okolní přírodě a změnách počasí.
 • Upevňování kompetencí předškoláka.

Pobyt venku

Volné pohybové a kreativní aktivity na hřišti; tematické, objevné vycházky po okolí.

Přípravné zahrádkářské práce- úprava truhlíků, záhonku, trávníku.

Odpočinek

Čtení na pokračování. Relaxační a meditační melodie.

Individuální péče- pokračování v řízených činnostech manuálního, kognitivního
a komunikativního charakteru.

Odpolední zábavná činnost:

Hry ve třídě- individuální činnosti a volné hraní dětí ve skupinách. Volná kresba, omalovánky, pracovní listy. 

Říkadla, básnička, píseň

Písničky a básničky zaměřené na rostliny.

Travička zelená, Sněženka, Tulipán a tulipaní...

Poznámka ke dni

27. 2. - Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
                    z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid) vhodnou formou
                    přizpůsobenou věku dětí.

 2. 3. - Čt -  Tělocvična ZŠ

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

_____________________________________________________________________________

                                                    Týdenní třídní plán (Liščata)
                                                           
20. 2. - 24. 2. 2023; 8. týden
                                                            Téma: SVĚT V POHYBU                         

Podtéma: JAK UBÍHÁ ČAS

Označ čas.jpg (68.15 kB)
Vyznač čas.jpg (40.96 kB)
Roční období (2).jpg (319.13 kB)
Dějová posloupnost.jpg (2.97 MB)

Kompetence

 • Rozlišuje pojmy na základě vlastních zkušeností
 • Částečně se orientuje v čase
 • Přiřadí činnosti obvyklé pro denní režim
 • Rozlišuje dříve x později
 • Lokalizuje zvuk, ukáže směr

Cíle

 • Přiřazení běžných činností k částem dne (ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer)
 • Seznámení s časem na ručičkových hodinách
 • Orientace ve dnech v týdnu
 • Rozlišování pojmů – včera, dnes, zítra
 • Řazení dle časové posloupnosti

Řízená činnost

 • Plavecký výcvik
 • Nácvik básničky  - Hodinář
 • Pohádka o sedmi dnech (F. Nepil) 
 • Týden malých zahradníků (F. Hrubín)
 • Opakování písničky „Měsíce“ (s tanečkem)
 • Výroba hodinek
 • Pracovní listy - časová posloupnost
 • Pohybové hry - Ukaž, co děláš když je…

Individuální péče

 • Při práci na pracovních listech
 • Při Pracovních činnostech
 • Dle potřeby využívat pomoci asistentky
   

                                                 
                                                         
                                                          Týdenní třídní plán (Myšky)

                                                              20.2.  - 24. 2. 2023; 8. týden
                                                 Téma: SVĚT V POHYBU

Podtéma: ZIMNÍ RADOVÁNKY         Šampióni lyžování,
                                                         uhánějí z horských strání.
                                                          Hurá šupem ze svahu,
                                                          chce to hlavně odvahu.

Demonstrační obrázky.jpg (54.35 kB)
Demonstrační obrázky 2.jpg (58.76 kB)
abeceda.jpg (70.85 kB)    
Přiřaď.jpg (44.93 kB)
Stíny.jpg (27.41 kB)
Počítání (2).jpg (81.84 kB)
Najdi 10 rozdílů.jpg (94.15 kB)
Označ co potřebuje hokejista.jpg (52.19 kB)
Grafomotorika.jpg (40.41 kB)
Grafomotrická činnost.jpg (49.03 kB)
Bludiště brusle.jpg (35.74 kB)      
Předškolní činnost.jpg (61.3 kB)
Malování solí.jpg (72.15 kB)
Koláž.jpg (59.23 kB)

Klíčové kompetence

 • Má elementární poznatky o společnosti a o přírodě.
 • Pozná některé druhy zimních sportů.
 • Aktivně se učí nová slova a snaží se je využívat.
 • Spolupracuje ve skupině, dokáže projevit a říct své potřeby.
 • Fixuje si správný úchop tužky.

Klíčové kompetence pro předškolní děti

 • Je citlivé ve vztahu k živým bytostem,  k přírodě, orientuje se v lidských činnostech
  a v prostředí, ve kterém žije.
 • Pozná běžné druhy zimních sportů, chápe princip her fair play.
 • Ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku.
 • Chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení
  je naopak výhodou.
 • Fixuje si správný úchop tužky, případně chybný úchop dokáže opravit.

     Dílčí vzdělávací cíle

 • Posilovat radost z objevování, probouzet zájem a  zvídavost dítěte.
 • Seznamovat se zimními sporty.
 • Rozvíjet slovní zásobu.
 • Spolupodílet se, spolupracovat a komunikovat ve skupině.
 • Podporovat grafomotorické pokroky

  Dílčí vzdělávací cíle pro předškolní děti
 • Posilovat radost z objevování, probouzet zájem a  zvídavost dítěte.
 • Seznamovat se s nejrůznějšími zimními sporty. Osvojovat si základní poznatky
  o tělovýchově a sportu. Objevovat možnosti a limity svého těla.
 • Rozvíjet zájem o mluvené slovo, rozšiřovat tematicky český slovník a podporovat zájem
  o poznávání cizích jazyků.
 • Spolupodílet se, spolupracovat a komunikovat ve skupině; dokázat se radovat z úspěchu
  i adekvátně přijmout neúspěch svůj, kamarádů i celé skupiny.
 • Podporovat grafomotorické pokroky a předčtenářskou gramotnost.

Hudebně pohybová chvilka

Cvičení motivované zimními sporty. Balanční a koordinační průprava.
Pohybové hry. 
Tematické písničky a básničky.

Řízené činnosti

 • Zimní tématika ve výtvarných, pracovních a pohybových činnostech.
 • Grafomotorické cviky.
 • Didaktické hry.
 • Pracovní listry rozvíjející kognitivní schopnosti.

Pobyt venku

Volné pohybové a kreativní aktivity na hřišti; vycházky po okolí. Lokomoční hry a soutěže.

Odpočinek

Čtení na pokračování. Poslech relaxační hudby.
Individuální péče - pokračování v řízených činnostech manuálního, kognitivního
a komunikativního charakteru.

Odpolední zábavná činnost

Hry ve třídě- individuální činnosti a volné hraní dětí Pracovní listy. 

Říkadla, básnička, píseň

Básničky a písničky s pohybem se zimní tématikou.

Poznámka ke dni:

20. 2. - Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid) vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.
20. 2. - Po - 2. lekce plaveckého výcviku předškolních dětí
21. 2. - Út - Divadlo Múza "Jak princezna chtěla čarovat"
23. 2. - Čt - Pohybové aktivity v tělocvičně školy

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí
_________________________________________________________________________________

                                                   Týdenní třídní plán (Liščata)
                                                           
13. 2. - 17. 2. 2023; 7. týden
                                                             Téma: SVĚT V POHYBU                         

Podtéma: MAŠKARNÍ REJ

Kompetence

-dokáže ocenit úsilí a práci svou i druhého
-ví, co se mu líbí, co umí a co dovede
-dokáže spolupracovat s ostatními

Cíle

-seznámení s tradicí masopustu-vytváření kladného vztahu k tradicím
-využití prvků hudební řeči-lidová píseň, tanec
-vyjádření vlastních pocitůve vztahu k hudbě-využití netradičních hudebních nástrojů
-využití barevné škály papírů pro výrobu klaunů
-mít radost z pohybu, společně prožít radost a veselí-karneval

Řízená činnost

-1.hodina plaveckého kurzu ve sportovním areálu v Pb
-seznámení s písničkou Karneval
-karneval v maskách – tanec, hudba, veselí
-maškarní průvod
-básnička,„Šašek“
-výroba netradičních hudebních nástrojů na průvod St. Hutí
-vv-klaun

Individuální péče
-
přiřadit stín k příslušné hlavě klauna
-doplnit řadu-pravidelné  střídání třech barev

 

                                                          Týdenní třídní plán (Myšky)
                                                            13. 2. - 17. 2. 2023; 7. týden
                                                             Téma: SVĚT V POHYBU
                                

Podtéma: Hurá, je tu karneval

Pojďte všichni s námi, pánové i dámy.
Karneval barvami láká a mámí.
Pojďte všichni s námi, vemte s sebou známí !
Karneval právě tady začíná !

Zakroužkuj správný počet.docx (290.56 kB)
Pokračuj v řadě.docx (34.32 kB)
Klauni sudoku.docx (216.75 kB)         
Nácvik geometrických tvarů.jpg (21.1 kB)
Vybarvi podle legendy.jpg (56.76 kB)
Vybarvi podle předlohy.jpg (51.84 kB)
Najdi rozdíly (2).jpg (61.76 kB)
Vybarvi podle tvarů.jpg (67.09 kB)
Poznej tvary, vybarvi.jpg (75.94 kB)
Dokresli obloučky.jpg (54.04 kB)
Hedání cest.docx (605.42 kB)
Otisk dlaně Šašek.jpg (64.78 kB)
Šašek z papírového tácku.jpg (53.99 kB)
Šaškovská čepice.jpg (15.05 kB)
Maškarní čelenka.jpg (19.71 kB)

Klíčové kompetence

 • Vnímá a prožívá krásu a radost; hudbu a barvy; ovládá základní společenská a kulturní pravidla. 
 • Domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci.
 • Spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; je funkčně kreativní, nebojí se experimentovat.
 • Učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých.
 • Dokáže účelně a účelově koordinovat pohyb v jemné i v hrubé motorice.

Dílčí vzdělávací cíle

 • Rozvíjet estetické cítění, smysl pro humor a kulturní a společenské chování.
 • Rozvíjet hudební činnosti, kreativní a rytmický pohyb na hudbu a osvojování si hudebně pohybových her.
 • Objevovat krásu variací barev a tvarů.
 • Osvojovat si poznatky o znakových systémech.
 • Kognitivně hodnotit a orientovat se v problémech a nových situací; být originální
  a nápaditý v konkrétních řešeních.
 • Posilovat zdravé sebevědomí a emoční stabilitu v zátěžových situacích.
 • Rozvíjet prosociální chování.

Hudebně pohybová chvilka

Rytmizace a nápodoba pohybu.
Nácvik veselých písní vázaných ke karnevalovému a masopustního veselí. 
Hudebně a  pohybové hry ve skupině.    

Řízené činnosti

 • Karneval a fantazijní hudební a barevné hry v celém spektru zážitkových činností.
 • Vyprávění a hodnocení karnevalu; sebehodnocení a vzájemné oceňování karnevalových masek kamarádů kamarády.
 • Kreativní výtvarné a pracovní činnosti týkající se daného tématu.
 • Výroba netradičních hudebních nástrojů na masopustní průvod obcí.
 • Nonverbální komunikace; symbolika a gestikulace.
 • Pracovní listy rozvíjející předmatematické a předčtenářské dovednosti, pravolevou orientaci, paměť a pozornost.

Pobyt venku

Volné pohybové a kreativní aktivity na hřišti; vycházky po okolí.
Manipulační hry a soutěže.

Odpočinek

Poslech relaxační hudby.
Čtení na pokračování - karnevalové příběhy, masopustní veselí zvířátek.
Prohlížení oblíbených knih a časopisů.
Volná či řízená kresba.
Individuální péče - pokračování v řízených činnostech manuálního, kognitivního
a komunikativního charakteru.

Odpolední zábavná činnost

Hry ve třídě - individuální činnosti a volné hraní dětí ve skupinách.
Konstrukce ze stavebnic, skládání puzzlí, deskové hry.
Pobyt na školní zahradě - pohybové hry, střelba na branku, hod na cíl, slalom s míčem, 
honičky, dřevěné pexeso a piškvorky. 

Říkadla, básnička, píseň

Písničky a básničky o karnevalu a s prvky slovního humoru.

Poznámka ke dni

13. 2. - Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
                    z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid) vhodnou formou
                    přizpůsobenou věku dětí.
13. 2. - Po - 1. lekce plaveckého výcviku předškolních dětí
15. 2. – St - Karneval ve třídách
16. 2. - Čt - Masopustní průvod obcí

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

                                                    Týdenní třídní plán (Liščata)
                                                            6. 2. - 10. 2. 2023; 6. týden
                                                              Téma: SVĚT V POHYBU

Podtéma: "Vitamíny a bacily"

Klíčové kompetence

 • ví, co prospívá a co škodí jeho zdraví
 • zná pravidla hygieny a stolování a ví, proč je nutné je dodržovat
 • ví, že sport, zdravá strava, otužování jsou prospěšné zdraví
 • chová se tak, aby v situacích pro něj běžných a jemu známých neohrožoval zdraví, bezpečí
  a pohodu svou ani druhých
 • mluví gramaticky správně (skloňuje, mluví ve větách, využívá většinu slovních druhů, věty mají správný slovosled)

Cíle

 • poznat základní potraviny, které přispívají ke zdravému rozvoji těla
 • nemoci – péče o nemocného, nebezpečí úrazů, ochrana před nemocemi
 • probudit zájem o péči o své zdraví a učit se předcházet nemocem a úrazům
 • vědět, že sport, zdravá strava a otužování jsou prospěšné pro naše zdraví
 • znát pravidla čistoty, hygieny, stolování, proč je nutné je dodržovat

Obsah činností

písničky: Pokaždé před jídlem ruce svoje umyjem
                Než budeme ovoce a zeleninu jíst

říkanky:  Jak mít kosti pevné ?
                Jak se tělo brání, bacily zahání
                Správní jedlíci
                Pěstuji řepu
                Céčko

Pracovní listy:  kam co patří (prostřený stůl)

Poznávání ovoce a zeleniny – jak nám prospívá

Návštěva tělocvičny 8. 2. dle počasí

Pohybové a námětové hry s poznáváním zeleniny

Námětové hry na restauraci

Céčko (V.V.)

Kdo nechce mít kašel, rýmu.
Dá si super potravinu !
Dá si zelí kysané – céčko v těle vítané.
Paprika též céčko skrývá.
Čerstvé jablíčko ho mívá.
Z kapusty a brokolice.
Budou zdravé nejen plíce.

Jak mít kosti pevné vím!  (v.v.)

Zeleninu denně jím  !
Ředkvičku a salát,…křup !
Svačinku mám na to šup.

Tělo se brání a má sílu  (v.v.)
Když má hodně vitamínů !
Já naštěstí mám své plody.
Ze zahrádky a svých polí.

Červená řepa (v.v.)
Pěstuji řepu – je to mé hobby !
Studené mísy pak červeně zdobí.
Kdo si jí oblíbí, nestůně. Ne, ne !
Chcete ji ochutnat?  Ke stolu zveme.                                                     

 

                                                          Týdenní třídní plán (Myšky)
                                                            6. 2. - 10. 2. 2023; 6. týden
                                                             Téma: SVĚT V POHYBU

Demonstrační obrázky Povolání.pdf (1.07 MB)
Básnička s pohybem Povolání.docx (12.61 kB)
Povolání.jpg (97.49 kB)
Cesta k dopravním prostředkům.jpg (30.53 kB)
Grafomotorické cviky s kuchařkou.jpg (37.29 kB)
Gramotorické cviky s hasičem.jpg (65.97 kB)   
Grafomotorické cviky Účesy.jpg (70.92 kB)  
Cesta k požáru.jpg (59.63 kB)
Hasící sudoku.jpg (78.56 kB)
Zrakové vnímání Kuchař.png (173.11 kB)
Rozvoj vnímání - hlásky.jpg (35.98 kB)
Poznání.jpg (136.12 kB)   
Číselné puzzle Hasič.jpg (70.41 kB)      

Podtéma: Hádej, čím jsem

Každý má své povolání, práci, čili zaměstnání.
Jeden třeba dobře vaří, jinému se v hudbě daří.
Další dobře sportuje, jiný moři holduje.
Jeden učí malé děti, jiný zase mete smetí.
Někdo třeba lidi léčí, další umí spoustu řečí.

Klíčové kompetence

 • Má elementární poznatky o společnosti, pojmenuje některá zaměstnání.
 • Chápe, v jakém prostředí žije.
 • Vnímá a prožívá krásu a radost; hudbu a barvy; ovládá některá společenská a kulturní pravidla.
 • Učí se nová slova.
 • Snaží se spolupracovat a domluvit se ve skupině.

Klíčové kompetence pro předškolní děti

 • Je citlivé ve vztahu k živým bytostem,  k přírodě, orientuje se v lidských činnostech
  a v prostředí, ve kterém žije.
 • Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí.
 • Vnímá a prožívá krásu a radost; hudbu a barvy; ovládá některá společenská a kulturní pravidla. 
 • Učí se nová slova a aktivně je používá.
 • Ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá
  a spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy.

Dílčí vzdělávací cíle

 • Posilovat radost z objevování, probouzet zájem o zvídavost dítěte.
 • Rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí; seznámit se s řemeslnými pracemi;  přijímat základní hodnoty v tomto společenství.
 • Uvědomovat si své potřeby a zájmy.
 • Uvědomovat si vlastní identitu.
 • Rozvíjet mluvený projev dítěte. Klást otázky, hledat odpovědi na problémy.
 • Rozvíjet slovní zásobu.
 • Podporovat pozornost, představivost a fantazii dítěte.

Hudebně pohybová chvilka

 • Rytmické a melodické využití hudebních nástrojů; názvosloví
 • Tanec ve skupině: Kalamajka
 • Lidové a umělé písně: Já jsem muzikant, Až já budu velká, To ti povídám, Pekla vdolky, 
  Jede, jede poštovský panáček, Šel zahradník, Řemesla, Dělání, dělání, Každý má své povolání, Popeláři, Hasičská
 • Pohybové tématické hry
 • Překážková dráha

Řízené činnosti

 • Pracovní listy
 • Demonstrační obrázky, slova nadřazená, podřazená a souřadná
 • Pracovní a estetické činnosti
 • Konstruktivní skládání dle slovních pokynů
 • Příprava na masopustní průvod

Pobyt venku

 • Vycházky po okolí – určování různorodých povolání
 • Volné hraní na hřišti

Odpočinek

 • Čtení na pokračování, relaxace
 • Individuální práce s knihou – vyhledávání, cvičení paměti
 • Pokračování v pracovních a estetických činnostech

Odpolední zábavná činnost

 • Volné konstruktivní, tematické a manipulační hry
 • Využití vzdělávacího IT programu vztahující se k Masopustu, povoláním a činnostem dospělých

Říkadla, básnička, píseň

 • O řemeslech, povoláních
 • Hry se slovy. Tvoření rýmů
 • Hádanky
 • Dramatizace

Poznámka ke dni
6. 2. - Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
                  z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid) vhodnou formou
                  přizpůsobenou věku dětí
9. 2. - Čt - tělocvična ZŠ

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí    ____________________________________________________________________________                                      

                                                    Týdenní třídní plán (Liščata)
                                                   30. 1. - 3. 2. 2023; 5. týden
                                                         Téma: SVĚT V POHYBU

PODTÉMA: „Svět je plný barev, tvarů, věcí“    
Podoba geometrických tvarů.jpg (60.14 kB)
Shodnost.jpg (54.27 kB)
Z čeho jsou věci.jpg (103.86 kB)
Třídíme odpad.jpg (110.78 kB)
Básničky ke geometrickým tvarům.jpg (46.52 kB)  

Kompetence
- chce porozumět věcem, jevům a dějům, které vidí kolem sebe
- soustředěně zkoumá, pozoruje, všímá si souvislostí
- hledá různé možnosti a varianty, postupuje cestou pokusu a omylu
- uspořádává a třídí soubory předmětů podle určitého pravidla

Cíle
- naučit dívat se kolem sebe, být pozorní, umět se porozhlédnout
- vnímání časových souvislostí v každodenních činnostech- ráno, dopoledne, poledne,
  odpoledne, večer, noc
- experimentování-druhy materiálu-porovnávání, odhadování váhy-těžší x lehčí, třídění
  odpadu
- sezónní cvičení s pobytem venku-lyžování, sáňkování
- rozvoj předmatematických představ, zraková diferenciace – geometrické tvary

Řízená činnost
- skládání kostek dle vzoru-dodržení tvaru, barvy, umístění
- opakování geom.tvarů-pojmenovaní,rozpoznání hmatem
- básničky: „ Kruh“, „Čtverec“, „Trojúhelník“, „Obdélník“
- vv:skládání obrázku z geometrických tvarů dle vlastní fantazie
- porovnávání těžší x lehčí
- písnička :„ Třídíme odpad“
- časové souvislosti – povídáme si u obrázků, pantomima

Individuální péče
- přiřazování geom. tvarů k tvarově podobným obrázkům
- materiály-papír, sklo, dřevo, plast, kov, textil-rozpoznání hmatem, přiřazení
- škrtni to, co do řádku nepatří     

 

Týdenní třídní plán (Myšky)
30. 1. - 3. 2.2023; 5. týden
Téma: SVĚT V POHYBU

Dějová posloupnost.png (205.18 kB)
Dějová posloupnost 2.jpg (38.83 kB)
Den a noc.jpg (33.04 kB)
Doplň měsíce.jpg (43.6 kB)
Počet a číslo.jpg (68.01 kB)
Psaní číslic 1-5.jpg (52.43 kB)
Jak to šlo za sebou.jpg (28.85 kB)
Hodiny.jpg (73.2 kB)
Veselé hodiny.jpg (87.52 kB)
Strom ve čtyřech ročních období.jpg (76.41 kB)
Vyjádření ročních období_strom.jpg (83.24 kB)
Okénko ročních období.jpg (49.14 kB)

Podtéma: Co děláme celý den a celý rok

Bim bam hodiny, chlouba naší rodiny.

Táta klíčem zatočí, v hodinách to naskočí.

Bim bam zvoneček, cvičí každý chlapeček.

                  Bim bam rolnička, cvičí každá holčička.                   

 

Klíčové kompetence

 • Řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně
  (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého.
 • Vizuálně (a sluchově) pozná shodu/ rozdílnost písmenek (na počátku slova) a cifer.
 • Učí se spolupracovat a domluvit se ve skupině.
 • Rozumí významu režimu dne, střídání dne a noci, týdne, ročních období.
 • Má elementární poznatky o světě přírody, který ho obklopuje, o jeho rozmanitostech
  a proměnách v čase.

Klíčové kompetence pro předškolní děti

 • Řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně, nebojí se experimentovat ani chybovat. Na úspěch i neúspěch reaguje adekvátně.
 • Sluchově rozlišuje začáteční a koncové hlásky/ slabiky, některé dokáže graficky zaznamenat.
 • Učí se asertivnímu chování ve skupině.
 • Domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly (cifry, písmena), rozumí jejich významu i funkci. K cifrám dokáže přiřadit věcnou hodnotu.
 • Vnímá a chápe časovou a dějovou posloupnost.

Dílčí vzdělávací cíle

 • Osvojovat si návyky sebeobsluhy a zdravého životního stylu.
 • Rozvíjet vizuální a sluchovou diferencovanost vnímání.
 • Podporovat a posilovat sociální zkušenosti a dovednosti a interakční schopnosti
  ve skupině vrstevníků.
 • Vytvářet schopnost přizpůsobit se běžným změnám.
 • Posilovat základní orientaci ve světě v přímém vztahu k dítěti.

Další dílčí vzdělávací cíle pro předškolní děti

 • Osvojovat si návyky hygieny pracovního místa.
 • Rozvíjet některé dovednosti, jež předcházejí čtení a psaní a zájem o psanou podobu jazyka. 
 • Podporovat zájem o učení, rozvíjet pozitivní vztahu k intelektuálním činnostem.
 • Upevňovat zdravé sebevědomí, spolupodílet se.
 • Osvojovat si poznatky o znakových systémech (hodinách).
 • Posilovat orientaci v prostoru a čase.

Očekávané výstupy (individuální úroveň)

 • Dítě je přiměřeně samostatné, individuálně soběstačné a poradí si s běžnými situacemi
  a problémy.
 • Vnímá a zajímá se o zvukovou i grafickou podobu písmen nebo slov a o hodnotu čísel
  a jejich záznam, zkouší a napodobuje předlohu.
 • Dítě se stává plnohodnotným členem skupiny; zná a respektuje práva a hranice svoje
  i ostatních.
 • Uvědomuje si tok času, individuálně jej dokáže určit, změřit, zaznamenat nebo porovnat.
 • Dokáže propojit časovou a dějovou posloupnost, předškolní děti rozumí a požívají
  i abstraktní pojmy času (dříve) a časoprostorové předložky (před,vedle).  

Hudebně pohybová chvilka

Pohybové písničky s tanečky, cvičebními prvky nebo úkoly na signál.
Využití měření času, časoprostorových pojmů a pokynů v činnostech a hrách.  

Řízené činnosti

 • Grafický záznam v sypkých materiálech.
 • Výroba veselých hodinek.
 • Pracovní (vyhledávání znaků-písmenek/ věcí; posloupnost) a grafomotorické listy.  
 • Práce s didaktickými pomůckami (skládání a následné vyprávění dějů/ příběhů).
 • Využití IT technologií, hodin, stopek, dětských knih a časopisů, dějových karet.
 • Experimentování s časem.

Pobyt venku

Volné aktivity na hřišti a v lese; využití terénních rozmanitostí k rozvoji pohybové obratnosti, koordinaci a rovnováhy; využití přírodnin v konstrukčních hrách.

Odpočinek

Čtení na pokračování- pohádkové příběhy.

Individuální péče- společenské a didaktické hry, stimulace problémových oblastí, estetické činnosti dle výběru dítěte.

Odpolední zábavná činnost

Hry ve třídě- pokračování v řízených a nedokončených činností, volné tematické hry dětí, konstrukce ze stavebnic.

Říkadla, básnička, píseň

Písničky a básničky o čase (hodinách, dnech v týdnu, ročních obdobích apod.) a o zimě.

Dva mrazíci uličníci (taneček se zpěvem).

Poznámka ke dni

30. 1. - Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid) a střevních parazitů vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.

  2. 2. - Čt - Tělocvična ZŠ.

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

______________________________________________________________________________               
                                                 Týdenní třídní plán (Liščata)
                                                   23. 1. - 27. 1. 2023; 4. týden
                                                           Téma: SVĚT V POHYBU

PODTÉMA: „Zimní sporty“

Co u dětí rozvíjíme
- fyzickou i psychickou zdatnost
- pohybové dovednosti v oblasti jemné i hrubé motoriky
- uvolňujeme ramenní kloub, zápěstí pomocí grafomotoriky
- manipulaci s běžnými pomůckami a nástroji denní potřeby
- řečové schopnosti a jazykové dovednosti
- schopnosti a dovednosti vyjádřit pocity, dojmy a prožitky
- zapamatovat si krátké básničky
- experimentujeme s vodou
- vyjádření hudby pohybem
- poznatky o světě kolem nás

BÁSNIČKA
„Ať je zima, ať je mráz, nebojí se žádný z nás,
ať si mrzne, ať je zima, zimní sporty ty jsou prima.“

Vyjmenujte
- sporty a pohybové aktivity, které můžeme provádět jen v zimě, tj., pouze když máme sníh
   a led. (bruslení, lyžování, sáňkování, koulování, stavění sněhuláků…)

Rytmizujte
- některé názvy aktivit zkusíme vytleskat, či použít rytmické nástroje, určíme počet slabik,
   počáteční hlásku slova

Vyprávění
- kterou zimní činnost máte nejraději a proč ?
- jaký sport můžeme provádět na ledě? (viz. obrázky )
- kdy je bezpečné a kdy nebezpečné pohybovat se na ledě ?
- nějaký zajímavý zážitek z lyžování, bobování, sáňkování…

BÁSNIČKA

BRUSLÍM, BRUSLÍM PO LEDU,
BÁJEČNĚ TO DOVEDU.
NESMÍM SPADNOUT ANI JEDNOU,
POĎTE BRUSLIT VŠICHNI SE MNOU.

Pokus Jak vzniká led
- dejte vodu do mrazícího boxu a pozorujte co se s ní stane, zjistěte, jaký led je (barva,
   struktura…)

Pohybová činnost
- pohybujte se na podlaze ladným pohybem (jako po ledě), třeba podle hudby (krasobruslení)

PRACOVNÍ A VÝTVARNÁ AKTIVITA
- Ledová plocha: Vezmi si papír velikosti cca A3, polož jej na tvrdou podlahu a pastelkou
   kresli volně pohyby bruslí na ledu
- Ledová plocha je připravená pro sportovce. Nyní si vyber sportovce

Na bruslích (F. Hrubín)
Kam mě, brusle, donesete?
Nepojedu, kam vy chcete.
Když jsem jednou na ledu,
Kam chci já, tam pojedu.

 

                                                      Týdenní třídní plán (Myšky)
                                                  23. 1. - 27. 1. 2023; 4. týden
                                                            Téma: SVĚT V POHYBU

Dějová posloupnost - sněhulák.jpg (92.38 kB)
Navrhni vločky.jpg (98.66 kB)
Grafomotorika - vločky.jpg (94.34 kB)
Najdi dvojici.jpg (34.43 kB) 
Předmatemat. dovednosti - barevné šály.jpg (94.04 kB)
Počty vloček.jpg (109.5 kB)
Počty vloček 2.jpg (62.85 kB)
Počítáme obrázky.jpg (132.14 kB)
Zrcadlová kresba - sněhulák.jpg (55.18 kB)'

Podtéma: Chumelí se, chumelí, padá snížek bílý

Napadl nám bílý sníh, pojedeme na saních.
Každého to dnes ven láká, postavit si sněhuláka!

Klíčové kompetence

 • Má elementární poznatky o světě přírody a lidí.
 • Chápe bezpečnostní pravidla a omezení.
 • Problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje.
 • Při práci a učení využívá své kognitivní, paměťové a komunikační schopnosti.
 • Rozvíjí svou fyzickou a manuální zdatnost.

Klíčové kompetence pro předškolní děti

 • Má elementární poznatky o světě přírody a lidí, vnímá některé globální informace
  a souvislosti ze světa lidí.
 • Chápe bezpečnostní pravidla a omezení, rozlišuje rizikové a patologické jednání.
  Při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné
  chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout.
 • Problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; vyhodnocuje a aplikuje funkční postupy.
 • Při práci a učení využívá své kognitivní, paměťové a komunikační schopnosti; samostatně vymyslí příběh a dokáže ho interpretovat.
 • Je fyzicky a manuálně přiměřeně zdatné a soběstačné.

Dílčí vzdělávací cíle

 • Vnímat krásu přírody v zimě.
 • Respektovat druhé. Chránit bezpečí své i druhých.
 • Podporovat fantazii a radost z objevování, posilovat zdravé sebevědomí
  a sebehodnocení.
 • Posilovat komunikaci a slovní zásobu.
 • Rozvíjet pohybové, koordinační a manipulační dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky.

Dílčí vzdělávací cíle pro předškolní děti

 • Vnímat krásu přírody v zimě; chápat globální význam.
 • Chránit osobní soukromí a bezpečí ve vztazích s vrstevníky i dospělými, respektovat druhé.
 • Posilovat jistotu v komunikaci a interakcích, rozšiřovat slovní paměť.

Hudebně pohybová chvilka

Dynamické a posilovací cvičení; zdravotní protahovací cviky; cvičení dle říkanek.
PH: Mrazík, Na vločky

Řízené činnosti

 • Experimentování se sněhem a barvami, fantazijní výtvarné hry.
 • Zimní tématika v pracovních a výtvarných činnostech.
 • Nácvik a recitace básniček.
 • Pracovní listy rozvíjející předčtenářské a předmatematické dovednosti.
 • Individuální péče -  pokračování v řízených činnostech manuálního a komunikativního charakteru.

Pobyt venku

Volné aktivity na zahradě MŠ a na hřišti;
využití terénních rozmanitostí a překážek k řízeným i volným pohybovým hrám;
kreativní hra a pohybové aktivity se/ve sněhem.

Odpočinek

Čtení na pokračování. Poslech relaxační hudby. Odpočinek.
Klidové individuální činnosti (pracovní listy, skládačky, didaktické hry).

Odpolední zábavná činnost

Hry ve třídě - experimentální a fantazijní pracovní činnosti dle individuálního zájmu dětí; volné konstrukční a tematické hry a hraní; puzzle; didaktické hračky, volné hraní.

Říkadla, básnička, píseň

Písničky a básničky o sněhu a sněhulácích.

Poznámka ke dni
23. 1. -  Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid) vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.
26. 1. -  Čt - tělocvična ZŠ

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

_________________________________________________________________________________

                                                   Týdenní třídní  plán (Liščata)
                                                          
  16. 1. - 20. 1. 2023; 3. týden
                                                               Téma:  SVĚT V POHYBU

PodtémaSNĚHULÁČEK PANÁČEK
Najdi rozdíly.jpg (94.08 kB)
Dokresli tvary podle vzoru.jpg (73.77 kB)
Postup tvorby sněhuláka.jpg (99.59 kB)
Najdi a vybarvi stejné tvary.jpg (60.05 kB)
Pracuj dle zadání.jpg (68.52 kB)

Kompetence

-rozlišuje malý, větší, největší, umí seřadit dle diktátu
-samostatně stříhá, lepí, maluje
-má zájem o hudbu, prožívá radost
-přirozeně se otužuje, posiluje imunitu

Cíle

-rozvíjení přirozeného zájmu o hudební činnosti
-přicházet s vlastními nápady, zapojení fantazie a kreativity při hrách se sněhem
-vnímání jednoduchých písní, rýmů a popěvků
-využití různých výtvarných technik
-řazení dle velikosti
 

Řízená činnost

-koulovaná-soutěže-hod na cíl
-písnička:„Sněhulák“
-básnička
-výtvarné tvoření
-cvičení s hudbou

Individuální péče

-dokreslování geometrických tvarů dle vzoru
-skládání obrázků dle dějové posloupnosti
-pojmy-nahoru, dolů, doleva, doprava
-malý, větší, největší

                                                              

                                                         Týdenní třídní plán (Myšky)
                                                                  
16. 1. - 20. 1. 2023; 3. týden
                                                              Téma: SVĚT V POHYBU

Podtéma: Posiluji imunitu         Máme rádi zeleninu, máme rádi ovoce.
                                                Budem zdraví, budem čilí jako rybky v potoce.
 

Klíčové kompetence:

 • Má elementární poznatky o globálním světě, přírodě a způsobu života lidí za polárním kruhem.
 • Zná význam péče o své zdraví.
 • Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí.
 • Vnímá a chápe některé základní matematické pojmy; určí počet a pořadí, porovnává
  v oboru do 10.
 • Samostatně a účelně se oblékne i obuje; udrží si své (pracovní) místo uspořádané
  a čisté.

Dílčí vzdělávací cíle:

 • Osvojovat si návyky zdravého životního stylu.
 • Rozlišovat, které aktivity mohou zdraví člověka podporovat a které poškozovat. 
 • Rozvíjet smyslové vnímání a senzomotorické dovednosti; posilovat svalstvo prstů
  a dlaní.                                                                      
 • Podporovat přirozenou zvídavost a zájem o svět, samostatnost ve vyhledávání nových informací, sdílení nového s kamarády; rozvoj komunikačních dovedností, rozšiřování aktivního slovníku.
 • Posilovat matematickou představivost a pojmy.

Hudebně pohybová chvilka:

Nápodoba pohybu, prstíčková gymnastika, posilovací a zdravotní cvičení s využitím overbalů, pohádková jóga.

Řízené činnosti:

 • Projektová práce: Život za polárním kruhem; výtvarná hra, lepení, mačkání, trhání, skládání papíru.
 • Zážitková pracovní aktivita: Poznej ovoce, zeleninu-vyrob a pochutnej si na svém smoothie.  

Pobyt venku:

Volné aktivity na hřišti a v lese; využití terénních rozmanitostí k rozvoji pohybové obratnosti, koordinaci a rovnováhy; využití přírodnin v konstrukčních hrách.

Odpočinek:

Čtení na pokračování- pohádkové příběhy.

Individuální péče- pracovní listy, deskové a didaktické hry, puzzle, estetické činnosti dle výběru dítěte.

Odpolední zábavná činnost:

Hry ve třídě- pokračování v řízených a nedokončených činnostech, hry s modelínou
a kinetickým pískem, omalovánky a volné tematické hry dětí.

Říkadla, básnička, píseň:

Písničky a básničky "Ze severu" a motivační o zdravém životním stylu (výživa).

Grónská zem; Eskymáci; Máme rádi zeleninu apod..

Poznámka ke dni:

16.1. - Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid) vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.

18.1. - St - Hudebně výukový program ve školce "Vitamíny a imunita".

19.1. – Čt – Pobyt v tělocvičně ZŠ.

 

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

 

________________________________________________________________________________

                                                     Týdenní třídní plán (Liščata)
                                                     
  9. 1. - 13. 1. 2023; 2. týden
                                                         Téma:  SVĚT V POHYBU

Podtéma: PTÁCI V ZIMĚ

Písnička Kosák na sněhu.docx (20.18 kB)

Klíčové kompetence
Dítě

 • ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit,
 • dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se zodpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní a společenské),
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky,
 • rozpozná stopy zvěře ve sněhu.

Cíle

 • Utvářet si představu o zimní přírodě a jejím vegetativním klidu
 • Rozvíjení řečových schopností – rozhovor, diskuse
 • Vytvářet povědomí o mezilidských hodnotách
 • Pokusy se sněhem a ledem

Obsah činností

 • Nácvik písničky:  „Kosák na sněhu“
 • Nácvik říkanky:  „ Kdo to ťuká na okéno?“
 • Výroba ptáčků:  stříhání, lepení, malování
 • Návštěva pohádky „O dvanácti měsíčkách“ (v MŠ)
 • Pohybové hra: Ptačí zobání (s padákem)
 • Pohybová hra: Najdi ptačí budku

 

                                                Týdenní třídní plán  (Myšky)  
                                                        
9. 1. - 13. 1. 2023, 2. týden
                                                         Téma:  SVĚT V POHYBU     

Podtéma: Hodná dítka dají ptáčkům do krmítka  
                                                                       
Padá sníh a přišla zima, na ptáčky se zapomíná.
                                                                 Nebojte se, ptáčci milí, nebojte se sněhu, zimy.
                                                                 Do krmítka každý den, zrníčka vám nasypem.
         

Klíčové kompetence

 • Řeší problémy, na které stačí, známé a opakující situace se snaží řešit samostatně
  (na základě nápodoby či opakování)
 • Vnímá okolní přírodu, ve které žijeme. Má elementární poznatky o přírodě, která ho obklopuje.
 • Domlouvá se gesty i slovy.
 • Problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, hledá možnosti řešení problémů
  a využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost.
 • Učí se spolupracovat a domluvit se ve skupině.

 

Klíčové kompetence pro předškolní děti

 • Má otevřený a odpovědný postoj k přírodě a životnímu prostředí, uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může ovlivnit situaci.
 • Rozezná a pojmenuje některé ptáky ve svém okolí, má elementární poznatky o jejich
  životě a specifikách jídelníčku.
 • Pozná a vymyslí jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma.
 • Rozezná některá písmena a číslice, dokáže je správně najít a přiřadit k obrázku.
  Aktivně a samostatně se pokouší o jejich grafický záznam s využitím předlohy.
 • Dokáže spolupracovat a hrát si ve skupině podle dohodnutých pravidel.     

 

Dílčí vzdělávací cíle

 • Rozvíjet pohybové dovednosti a obratnost v oblasti hrubé a jemné motoriky.
 • Podporovat zvídavost dětí. Vnímat krásu přírody v zimě.
 • Osvojovat si poznatky o znakových systémech. Rozvíjet komunikativní dovednosti.
 • Probouzet v dětech fantazii a zvídavost.
 • Rozvíjet komunikativní dovednosti.
 • Osvojovat si a posilovat interakční dovednosti a schopnosti dětí ve skupině.
   

Dílčí vzdělávací cíle pro předškolní děti

 • Rozvíjet environmentální senzitivitu, probudit v dětech uvědomění si vztahu člověka
  a přírody a na základě toho se i uvědoměle chovat.
 • Podporovat zvídavost a samostatnost, dále rozšiřovat komunikační dovednosti dětí.
 • Podpora fyzické zdatnosti a celkové motoriky. Jemné fonetické a senzitivní rozlišování.
 • Posilovat a procvičovat grafomotorické dovednosti, podporovat zájem o psanou formu
  slov a číslic. 

Hudebně pohybová chvilka

Ptačí cvičení, meditační a dechová cvičení se zvuky ptáčků.
Různé druhy poskoků snožmo i jednonož; využití prvků z "panáka" a "skákací školky";
cvičení s obručemi, lanem a jinými překážkami.

Pohybové hry ze života ptačí říše; třídění zrní a krmení zobáčky (kolíčky).

 

Řízené činnosti

 • Environmentální výchova v pohybových, výtvarných, pracovních činnostech - výroba ptačího zobu
 • IT - vzdělávací program
 • Pracovní listy

Pobyt venku

Volné aktivity na hřišti a v lese; využití terénních rozmanitostí a překážek k řízeným i volným pohybovým hrám; kreativní využití přírodnin.
Pozorování ptáků v jejich přirozeném prostředí.

Odpočinek

Čtení na pokračování.
Individuální péče- práce s dětskou knihou nebo časopisem, pracovní listy, estetické činnosti dle výběru dítěte, klidové manipulační činnosti rozvíjející jemnou motoriku.

Odpolední zábavná činnost

Hry ve třídě- pokračování v řízených a nedokončených činnostech, volná kresba,
hry se stavebnicemi, tematické volné hraní ve skupinkách.

Říkadla, básnička, píseň

Písničky a básničky o ptáčcích a potřebě pomáhat a chránit ŽP.

Poznámka ke dni:

 9. 1. - Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
                   z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid) vhodnou formou
                   přizpůsobenou věku dětí.

12. 1. - Čt - Divadlo Romaneto ve školce s pohádkou O dvanácti měsíčkách

12. 1. - Čt - Tělocvična ZŠ

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí
________________________________________________________________________________

                                                  Týdenní třídní plán (Liščata)
                                                       
   3. 1. - 6. 1. 2023; 1. týden
                                                               Téma:  VÁNOČNÍ ČAS
                                                       

Podtéma: PŘÍBĚH TŘÍKRÁLOVÝ
Pranostiky.jpg (140.07 kB)
Královská koruna.jpg (44.94 kB)
Tři králové.jpg (91.96 kB)
Vybarvi počáteční písmena.jpg (105.84 kB)
Počet a číslo.jpg (63.16 kB)
Stíny.jpg (34.32 kB)
Hledej dvojice.jpg (95.42 kB)

Kompetence

-pracují s pracovními listy dle pokynů učitelky, procvičují grafomotoriku

-řeší labyrinty a hádanky

-pozná počáteční hlásku, umí se podepsat

-spontánně vypráví zážitky

-rozpozná skutečnost od smyšleného


Cíle

-seznámit se s legendou o třech králích

-rozvíjet, zpřesňovat a kultivovat vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení,
  k myšlení pojmovému

-spontánně vyprávět zážitky ze sledování či poslechu pohádek

-rozhovory nad vztahovými situacemi a ponaučeními, vycházejícími z pohádkových příběhů

-seznamovat se se světem nadpřirozených postav a skutečných lidí

 

Řízená činnost

-poslech  legendy o narození Ježíška a Třech králích, pojem KMB (Kristus žehnej tomuto  domu=Christus Mansionem Benedicat)

-zpěv písně„My tři králové“ s využitím orffových hudebních nástrojů

-PH:„ Na krále“

-štafeta Třech králů nesoucích dárky Ježíškovi

-vystřihování a zdobení královských korun technikou mozaika

-Tříkrálové pranostiky a jejich význam

-odstrojování vánočního stromečku, úklid vánoční výzdoby

 

Individuální péče

-určení počáteční hlásky, hledání slov na určenou hlásku

-řazení dle velikosti

-první, uprostřed, poslední

 

                                                                  Týdenní třídní plán  (Myšky)  
                                                                     3. 1. - 6. 1. 2023, 1. týden

                                                                      Téma:  SVĚT V POHYBU                                                       

 PodtémaPohádky pod peřinkou               "My tři králové jdeme k Vám,
                                                                             štěstí, zdraví přejeme Vám ! "

Tvary a barvy.jpg (234.61 kB)
Grafomotorické cvičení.gif (31.51 kB)
Vybarvi počáteční písmena jmen králů.jpg (191.71 kB)
Doplň podle návodu.jpg (275.14 kB)
Najdi správnou cestu.jpg (236.46 kB)
3králové- wc trubičky2.jpg (106.5 kB)
3králové- wc trubičky.jpg (34.92 kB)
3králové- kapesníčky.jpg (54.17 kB)
3králové-omalovánky.jpg (250.15 kB)

Klíčové kompetence

 • Vnímá české tradice a zvyky, má povědomí o významu pomoci potřebným a charity.
 • Má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami a co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat.
 • Přirozeně komunikuje s okolím, používá kromě vět holých také věty rozvité, umí vyprávět i naslouchat druhým. Dokáže najít rozdíl mezi pohádkou a básničkou.
 • Hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost.

Dílčí vzdělávací cíle

 • Poznávat kouzlo pohádek.
 • Rozeznávat dobro a zlo v běžném životě; prohlubovat empatii a sociální cítění.
 • Probouzet v dětech výtvarnou, pohybovou a hudební fantazii.
 • Rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti.
 • Posilovat zájem o grafickou formu číslice; upevňovat a rozvíjet předmatematické představy.

Hudebně pohybová chvilka

Pohádkové písničky a básničky, nácvik a dramatizace písničky My tři králové, pantomimické ztvárnění zvířátek.
Překážková dráha - cesta do Betléma.

Řízené činnosti

 • Fantazijní kresba/ malba.
 • Tematická tvorba k tříkrálové tradici.
 • Didaktické činnosti.
 •  Dramatizace pohádek.

Pobyt venku

Volné aktivity na hřišti i v terénu; využití terénních rozmanitostí k rozvoji pohybové obratnosti, koordinaci a rovnováhy; využití přírodnin pro stylizaci některých písmen
a číslic.

Odpočinek

Čtení na pokračování- kouzelné pohádky.
Poslech relaxační hudby.
Individuální péče - didaktické hry, společenské hry, dodělávání činností, estetické činnosti dle výběru dítěte.

Odpolední zábavná činnost

Hry ve třídě- tematické hry dětí, konstruktivní činnosti s využitím instrukčních návodů, volné hraní.

Říkadla, básnička, píseň

Písničky a básničky z pohádek a o pohádkách a zvířatech; Tři králové.

Poznámka ke dni

3. 1. – Út - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid 19) vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.

5 .1. - Čt - pobyt v tělocvičně ZŠ.

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

  _____________________________________________________________________________                                                       

                                                        Týdenní třídní plán (Liščata)
                                                         
19. 12. - 22. 12. 2022; 51. týden
                                                               Téma:  VÁNOČNÍ ČAS

Podtéma: TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA

Přiřaď správný počet.jpg (93.91 kB)
Doplň dle zadaného klíče.jpg (86.66 kB)
Symboly.jpg (24.28 kB)
Krátké a dlouhé slabiky.jpg (54.08 kB)

Kompetence
- umí dát najevo své pocity, dojmy, prožitky
- ovládá koordinaci oko ruka a jemnou motoriku
- upevňuje praktické dovednosti

Cíle
- umět dát najevo radost z vánočních dárků
- seznamování s novými hrami a jejich pravidly
- rozvoj jemné motoriky
- rozvoj fantazie a kreativity
- navození vánoční atmosféry

Řízená činnost
- poslech vánočních pohádek od Zuzany Pospíšilové
- výtvarné činnosti
- výroba nepečeného vánočního cukroví
- poslech a zpěv koled s využitím Orffových hudebních nástrojů

Individuální péče
- cviky na uvolnění ruky
- rozlišování a třídění dle barvy, tvaru, počtu
- sluchová analýza - dlouhá a krátká hláska

 

Týdenní třídní plán  (Myšky)  
 
19. 12. - 22. 12. 2022; 51. týden
Téma:  VÁNOČNÍ ČAS
                                                           

Podtéma: Tradice a zvyky Vánoc                         Světýlka, stromeček, cukroví.
                                                                             Jaké jsou svátky, kdo to ví?
                                                                             Ve vaně plave si kapříček,
                                                                             rozdejte štěstí kousíček.
                                                                             Jsou tady očekávané Vánoce,
                                                                             přišly na den přesně po roce.
                                                                             U stromečku koledy hrají,
                                                                             všechny děti si je zpívají.

Klíčové kompetence:
• vnímá důležitost zachovávání  tradice a lidových zvyků Vánoc,
• uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích běžného života a v dalším
   učení
• umí dát najevo své pocity, dojmy, prožitky
• rozlišuje řešení, která jsou funkční, a která funkční nejsou, dokáže mezi nimi volit
• se zajímá o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění

                                                                       Dílčí vzdělávací cíle
Seznamovat se s tradicemi vánočních svátků.
Rozvíjet estetické a tvůrčí činnosti slovesné a literární.
Přípravovat společné slavnosti.
Uvědomovat si citovou vazbu k lidem kolem nás.
Vytvářet prosociální postoje k druhému.

                                                                  Hudebně pohybová chvilka

PH – Na sněhové vločky, Na sledě, Chodníčky, Na Mrazíka, Chodí pešek okolo.
Rozvoj hrubé motoriky, postřehu a obratnosti – opičí dráha, lokomoční cvičení
a dynamické hry.
Cviky na správné držení těla.
Protahovací a posilovací cviky.
Sladění pohybu se zpěvem.
Zpěv koled, vánočních a zimních písní, hra na orffovy nástroje, rytmizace.
Hlídání správné výslovnosti, logopedické hrátky, hra se slovy, doplňování rýmů, slovní spojení.

                                                                          Řízené činnosti

Povídání si o tradicích a zvycích Vánocobrázky, pracovní listy. Rozkrajování jablka, posílání lodiček z ořechů, házení pantoflem. Výroba vánočního svícnu.
Vymýšlení příběhů dle obrázků s vánoční tématikou, dramatizace krátkých příběhů.
Tvoření nepečeného cukroví – strouhání, krájení, míchání, vážení, obalování, servírování a ochutnávání.
Nácvik básní Jaké jsou svátky a Vánoční stromeček.
Vyjádření vánočního stromečku dle různých výtvarných technik.
Výroba  vánočních dekorací z různého materiálu.
PL s vánoční tématikou – počet a číslo, psaní číslic 1 – 5, méně a více, stejně, počáteční a konečná písmena.
Zpívání koled u stromečku.
Hraní si s novými hračkami, edukačními pomůckami. Konstrukce ze stavebnic.
Rozsvícení všech svíček adventního věnce a vyslovení přání.
Společná tvorba papírového betlému.

                                                                          Pobyt venku 
Vycházka do okolí MŠ – pozorování vánoční výzdoby, zastavení u kapličky se zpěvem koled. Pozorování zvířat v zimě na farmě a v lese. 
Pobyt na hřišti – cílené hry na rozvoj pohybových dovedností a prostorové orientace, zimní radovánky - jízda na bobech a lopatách, stavění sněhuláků, známé pohybové dynamické hry, volné hry dětí.

                                                                            Odpočinek

Četba na pokračování „Jak bylo na Vánoce“ a „Vánoce podle Josefa Lady“. 
IP  – rozvoj jemné motoriky – zavazování tkaniček, navlékání korálků, mozaika; 
      - rozvoj zrakového vnímání - rozlišování obrazných znaků a symbolů; řazení
         obrázků dle daného klíče;
      - rozvoj předčtenářské gramotnosti - slova nadřazená a podřazená;
      - didaktické hry rozvíjejíci poznávací schopnosti;
      - rozvoj předmatematické představivosti – skládačky, vkládačky, počet a číslo.

                                                                 Odpolední zájmová činnost
Pobyt ve třídě – deskové, konstruktivní a společenské hry; hry s novými hračkami, volné hry.

Říkadlo, básnička, píseň 
Jaké jsou svátky; Vánoční stromeček;
Štěstí, zdraví, pokoj svatý; Z jedné strany chvojka; Půjdem spolu do Bétléma,;
Pásli ovce Valaši; Štědrej večer nastal; Nesem vám noviny;  Vondráši, Matoši;
Vánoce, Vánoce; Purpura

                                                                     Poznámka ke dni

Po    Opakované poučení dětí o zvýšených hygienických opatřeních z důvodu nákazy
        respiračních onemocnění a dalších onemocnění vhodnou formou přizpůsobenou
        věku dětí.
Čt    Zpívání koled u stromečku.
        Pobyt v tělocvičně základní školy.
        Průběžné rozvíjení a sledování úrovně klíčových kompetencí a očekávaných
        dovedností  mladších i předškolních dětí. 

_______________________________________________________________________________
                                                 
                                                      Týdenní třídní plán (Liščata)
                                                            
12. 12. - 16. 12. 2022; 50. týden
                                                                    Téma: VÁNOČNÍ ČAS

Klíčové kompetence

Mluví nenuceně, pokouší se o konverzaci, naslouchá druhým.

Je schopný sledovat a vyprávět příběh.

Učí se a samostatně reprodukuje zpaměti krátké texty.

Cíle

Ovládat dechové svalstvo.

Sladit pohyb se zpěvem.

Seznámit se se symboly Vánoc.

Seznámit se s příběhem narození Ježíška.

Umět vyprávět příběh celými větami.

Vzdělávací nabídka

Symboly Vánoc

Nácvik vánoční besídky

Opakování básniček a říkanek

Pohybová hra – Neposedné hvězdičky

Vánoční koledy Půjdem spolu do Betléma, Stojí vrba košatá

Grafomotorické listy: zdobení zvonečků, vánočních kouliček

Výtvarná a pracovní činnost – výroba vánoční dekorace

 

Týdenní třídní plán (Myšky)
12. 12. - 16. 12. 2022; 50. týden
Téma: VÁNOČNÍ ČAS

Zrakové vnímání - najdi 10 rozdílů.jpg (69.31 kB)
Zakresli daný počet ozdob.jpg (37.01 kB)
Grafomotorika - ozdob stromeček.jpg (32.66 kB)
Spoj stejný počet vloček.jpg (34.26 kB)
seřaď stromeček od nejmenšího po největší.jpg (29.77 kB)

Podtéma: Předvánoční radovánky   Co to cinká, co to voní?
                                                            Kouzlo Vánoc jako loni.
                                                         Kouzlo Vánoc věčně nové,
                                                           ze skořápky už se klove.
                                                          Tichá chvíle k zastavení,
                                                         závan štěstí, nad nějž není.
 

Klíčové kompetence

 • Využívá vlastní tvořivost.
 • Samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení a formuluje otázky i odpovědi.
 • Zpřesňuje si předmatematické dovednosti.
 • Zvládá sebeobslužné činnosti samostatně či s dopomocí.
 • Chápe základní pravidla hry a školková pravidla.
 • Spolupracuje a spolupodílí se při tvoření.

Klíčové kompetence pro předškolní děti

 • Využívá vlastní tvořivost při přípravě estetického prostředí.
 • Umí se vyjadřovat prostřednictvím estetických činností.
 • Zpřesňuje si početní představy.
 • Uvědomuje si svou samostatnost, zaujímá vlastní názory a adekvátně je vyjadřuje
 • Odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty
  a přizpůsobovat se daným okolnostem.
 • Váží si práce i úsilí druhých. Spolupracuje, spolupodílí se.

Dílčí vzdělávací cíle

 • Rozvíjet senzomotorické vnímání.
 • Rozvíjet fantazii, pozornost a paměť.
 • Příprava a spolupodílení se na společných slavnostech.
 • Rozvíjet komunikační schopnosti.
 • Zvládat interakce ve skupině vrstevníků i s dospělým.

Dílčí vzdělávací cíle pro předškolní děti

 • Rozvíjet kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební a dramatické.
 • Vytvářet si kladný vztahu k učení a rozvíjet zájem o učení, paměť, fantazii, pozornost.
 • Příprava a spolupodílení se na společných slavnostech.
 • Přirozeně komunikovat, argumentovat, hledat kompromisy.
 • Aktivně vyhledávat a zvládat interakce ve skupině vrstevníků.

Hudebně pohybová chvilka

Rozehřívací cvičení. Balanční a posilovací cviky s využitím stuh a míčů. 
Relaxace za poslechu uklidňující hudby.

Řízené činnosti

 • Vánoce - estetická (anděl), užitková (cukroví) a dekorační (výzdoba) tvorba.
 • Didaktické hry a pracovní listy (předmatematické a číselné představy, logika, grafomotorika). 

Pobyt venku

Volné aktivity na hřišti i v terénu, využití sněhu v řízených i volných činnostech.

Odpočinek

Čtení na pokračování - vánoční kouzelné příběhy a pohádky.
Poslech mluveného slova.

Individuální péče - didaktické a společenské hry, dodělávání starších činností, dekorativní činnosti dle výběru dítěte.

Odpolední zábavná činnost

Hry ve třídě - pokračování v řízených činnostech, konstrukce ze stavebnic, vlastní tematické hry a volné hraní, estetické tvoření dle zájmu dětí.

Říkadla, básnička, píseň

Zima a sníh; Vánoce v koledách, říkadlech, básničkách a písničkách pro děti.

Poznámka ke dni:

12. 12. - Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid 19) vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.

15. 12. - Čt - Pohybové aktivity v tělocvičně ZŠ

16. 12. -  Pá - Ježíšek ve školce - zpívání u stromečku, nadílka, posezení u cukroví

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

_________________________________________________________________________________

                                                               Týdenní třídní plán (Liščata)       
                                                                  
5. 12. - 9. 12. 2022, 49. týden      
                                                                  Téma: Vánoční čas

Podtéma: ADVENTNÍ ČAS

Počítej.jpg (118.23 kB)
Vyznač počet.jpg (89.59 kB)
Sudoku.jpg (121.31 kB)
Škrtni nesprávný obrázek.jpg (175.06 kB)
Doplň.jpg (83.84 kB)

Kompetence

chápe hlavní pojmy týkající se adventu a Vánoc

aktivně si všímá, co se kolem něho děje , klade otázky a hledá na ně odpovědi

využívá fantazii a představivost

dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (hudebními,
   výtvarnými, dramatickými, řečovými,..)

umí zacházet s jednoduchými hudebními nástroji

Cíle

nácvik vánočních koled a pásem, s využitím orffových hudebních nástrojů

prohloubit zájem o seznámení s tradičními zvyky

koordinační pohyby při tanci

využívat svou fantazii, představivost a tvořivost

umět vyjádřit dojmy, pocity, prožitky

Řízená činnost

čertovský rej-čertí diskotéka, soutěže, schovávaná, honička

adventní zvyky a tradice

výroba vánočního přání

poslech vánočních koled

zdobení vánočního stromečku

zpěv koled tradičních i netradičních

nácvik vánočního pásma-recitace, zpěv, dramatizace, tanec

vánoční tanec

zapálení 2.adventní svíčky - vyslovení přání

Individuální péče
- napodobí rytmus
- porovná dvě rytmické struktury a určí zda jsou shodné

 

                                                        Týdenní třídní plán (Myšky)
                                                       
 5. 12. - 9. 12. 2022; 49. týden
                                                   Téma: Vánoční čas

Nakresli počet.jpg (61.43 kB)
Spočítej a zapiš.jpg (71.51 kB)
Doplň.jpg (103.42 kB)
Vyhledej a vybarvi geometrické tvary.png (13.23 kB)
Grafomotorika - růžky.jpg (57.05 kB)
Dodělej čertům kožíšek.jpg (2.64 MB)
Uvolňovací cviky.jpg (2.62 MB)
anděl-omalovánka (1).jpg (53.82 kB)
anděl-omalovánka2 (1).jpg (38.91 kB)
čert -omalovánka (1).jpg (70.38 kB)
Výroba andíílka.jpg (122.76 kB)

Podtéma: TRADICE MIKULÁŠE, ANDĚLA A ČERTA

Mik - miky, mik - miky, Mikuláš.
Přišli s čertem na koledu.
Mik - miky, mik - miky, Mikuláš.
Přinesli nám zimní čas!

Klíčové kompetence

· Ovládá dechové svalstvo, dokáže sladit pohyb se zpěvem.

· Samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, formuluje otázky i odpovědi.

· Dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, rozeznává dobro a zlo.

· Zapojuje se do společných činností. Umí se těšit z hezkých a příjemných zážitků.

· Vnímá tradice a zvyky, má elementární poznatky o světě lidí a kultuře, která dítě obklopuje.

Klíčové kompetence pro předškolní děti

· Zvládá kreslit a malovat s určitým záměrem.

· Je komunikačně zdatné. Záměrně se naučí zpaměti krátké texty. Zpřesňuje si početní
  představy.

· Dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná
  nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost.

· Uvědomuje si, že za sebe a své jednání odpovídá a nese důsledky. Umí se těšit z hezkých
  a příjemných zážitků a sdílet to s ostatními.

· Vnímá tradice a zvyky, má elementární poznatky o světě lidí a kultuře, která ho obklopuje,
  o jejich rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije.

Dílčí vzdělávací cíle

· Rozvíjet základní kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební a dramatické.

· Uvědomovat si a upevňovat citové vazby k lidem kolem nás; k rodině i svému okolí.

· Vytvářet prosociální postoje k druhému.

· Příprava a spolupodílení se na společných slavnostech.

· Seznamovat se s českými tradicemi začátku Adventu; legenda a zvyky "Sv. Mikuláš".

Další dílčí vzdělávací cíle pro předškolní děti

· Rozvíjet sebejistou estetickou tvorbu s počátečním tvůrčím záměrem a práci úspěšně
  dokončit, odprezentovat.

· Dále rozvíjet, zjemňovat rytmické a sluchové rozlišování, grafomotoriku a zpřesňovat
  předmatematické představy.

· Rozvíjet mravní a estetického vnímání, cítění a prožívání.

· Nabízet bezpečný prostor pro sebereflexi a upevňování zdravého sebevědomí.

· Orientovat se českým pojetím Adventu; časová posloupnost a tradiční činnosti - zvyky se
  svátky spojenými.

Očekávané výstupy (individuální úroveň)

· Nácvik hudebního vystoupení, výtvarné dekorační a prezentační práce.

· Umět se komunikačně podělit o prožitek, naslouchat druhým, reagovat na otázky.

- Samostatný přednes, básničky.

- Upevňovat si číselné hodnoty, umět porovnat hodnotu bez konkrétních věcí v oboru do 10.

· Mít nastavené základní mantinely dobra a zla podle obecně uznávaných (českých)
   společenských pravidel.

· Dokázat v radosti a sebedůvěře odprezentovat nacvičené pásmo rodičům a následně se
  zapojit do společného workshopu. Zpětně o akci umět vyprávět a zhodnotit ji.

· Vnímat a chápat tradici českého Mikuláše, mít představu o Adventním kalendáři a jak se
  postupně chystají "Vánoce"- pozorování vlastního rodinného prostředí a okolí.

Hudebně pohybová chvilka

Tematické rytmické cvičení s písničkami a básničkami s využitím rytmických nástrojů, seznámení se s některými tanečními kroky a prvky.
Chůze na květináčových chůdách. Skok v pytli.
Pohybová hra: Čertí honička

Řízené činnosti
Nácvik hudebně recitačního vystoupení.
Advent v estetické tvorbě a v českém slovesném folklóru; legendy, zvyky, kouzla a pověry. Pohybové hry a pracovní listy s čertovsko - andělskou tematikou.

Pobyt venku
Volné aktivity na hřišti i v terénu, tvoření v přírodě.
Vycházky do lesa a po okolí.

Odpočinek
Čtení na pokračování- čertovské a jiné kouzelné pohádky.
Individuální péče- didaktické a společenské hry, dokončování rozdělaných činností, dekorativní činnosti dle výběru a zájmu dětí.

Odpolední zábavná činnost
Hry ve třídě- pokračování v dopoledních a odpoledních činnostech, konstrukce ze stavebnic, vlastní hry a volné hraní.

Říkadla, básnička, píseň
Zima, čerti, andělé a Mikuláš v říkadlech, básničkách a písničkách pro děti.

Poznámka ke dni
Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid 19) vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.
Po - Mikulášská nadílka za oknem.
Čt - předvánoční posezení rodičů s dětmi a s paními učitelkami; vystoupení dětí, workshop, povídání a předvánoční zastavení u čaje či kávy.
 

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí
______________________________________________________________________________

Týdenní třídní plán (Liščata)
 28. 11. - 2. 12. 2022, 48. týden
Téma: Příroda usíná

Podtéma: Čert a Mikuláš
IMG_20221128_080229.jpg (2.44 MB)
IMG_20221128_080240.jpg (2.3 MB)
IMG_20221128_080249.jpg (2.34 MB)

Kompetence

Spolupodílí se na společných rozhodnutích
Dodržuje domluvená pravidla
Umí vyjádřit své dojmy a prožitky
Rozpozná a ohodnotí vhodné a nevhodné chování a vztahy
Uvědomuje si, že za sebe a své jednání odpovídá a nese důsledky
Učí se zvládat své chování

Cíle

Odstraňování strachu z nadpřirozených bytostí
Uvědomit si rozdíl mezi dobrem a zlem – antonyma
Rozvíjet kritické myšlení
Cítit se v prostředí MŠ bezpečně

Řízená činnost

Co je adventní čas
Čertovské pohádky
Básnička o čertech – My jsme čerti – švarní hoši
Opaky kladných vlastností (antonyma)
PL  zdobení mikulášské ponožky

My jsme čerti  - švarní hoši,

uhněte nám z cesty!

Jen se těšte, grobiáni

na pekelné tresty!

To je žár, to je var!

Hip, hip, hurá! Peklu Zdar!

 

Týdenní třídní plán (Myšky)
28. 11. - 2. 12. 2022; 48. týden
Téma: VÁNOČNÍ ČAS

Podtéma:ČAS ADVENTNÍ                  Jen pár týdnů do Vánoc,
                                                               a to přece není moc.
                                                           Z chvojí věnec vyrobíme,
                                                       každý týden svíčku zapálíme.

Zrcadlové vnímání - perníček.jpg (57.11 kB)
Grafomotorika - zvoneček.jpg (133.33 kB)
Grafomotorika - nácvik kruhů.jpg (210.49 kB)
Grafomotorika a barevné vnímání - dáreček.jpg (49.9 kB)
Pracovní činnost - andílek.jpg (42.91 kB)
Počítání (1).jpg (95.07 kB)

Klíčové kompetence

 • Objevuje nové výtvarné techniky.
 • Využívá k tvůrčím činnostem různé materiály.
 • Vnímá tradice a zvyky. Těší se na vánoční čas.
 • Dokáže sdělovat své přání a potřeby.
 • Zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje. 

Klíčové kompetence pro předškolní děti

 • Využívá tvořivost při přípravě estetického prostředí.
 • Dítě poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo
  a zvládlo.
 • Má elementární poznatky o světě lidí a kultuře, která ho obklopuje.
 • Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách a samostatně vyjadřuje své myšlenky.
 • Spolupodílí se na přípravách vánočního veselí. Váží si práce a úsilí druhých.

Dílčí vzdělávací cíle

 • Rozvíjet jemnou motoriku a senzomotorické vnímání.
 • Využití kombinovaných technik v tvořivých činnostech.
 • Spolupodílení se na přípravě společné slavnosti.
 • Osvojovat si základní pravidla komunikace.
 • Upevňování vztahu k mezilidským vztahům a k přírodě.

Další dílčí vzdělávací cíle pro předškolní děti

 • Rozvíjet grafomotoriku, jemnou motoriku a senzomotorické vnímání.
 • Podporovat přirozenou dětskou zvídavost, radost a zájem, rozvíjet paměť, pozornost, představivost a fantazii.
 • Příprava a spolupodílení se na společnou slavnost s vlastními návrhy na tvůrčí činnost.
 • Posilovat a rozlišovat prosociální chování a komunikační dovednosti ve vztahu
  k dospělým a dětem.
 • Osvojovat si jednoduché poznatky o světě, životě, kultuře, přírodě a o jejich proměnách.
 • Aktivně vyhledává interakce s vrstevníky.

Očekávané výstupy (individuální úroveň)

 • Dokáže se samostatně funkčně převléknout; mladší děti s dopomocí (slovní-fyzickou).
 • Dokáže si vybrat (ml. děti)/ najít (předškoláci) materiál pro hru nebo tvoření
  a zrealizuje svůj záměr. (Dokáže se vyjadřovat a sdělovat svou představivost a fantazii,
  své prožitky, pocity a nálady v tvořivých činnostech). Radost z činnosti, spolupodílení se
  a sounáležitosti.
 • Vnímá zvyky a tradice v čase adventním.
 • Dokáže se domluvit, vnímá obsah sdělení druhých, respektuje elementární komunikační pravidla.

Hudebně pohybová chvilka
Zdravotní a posilovací cvičení.
Řízená relaxace (andílek).
Říkanky s pohybem.
Pohybové hry na zahřátí.

Řízené činnosti
Dekorační a dárková tvorba.
Nácvik hudebního pásma na besídku.
Pracovní listy a didaktický materiál dle věku dítěte.

Pobyt venku
Volně pohybové aktivity na hřišti.
Vycházky po okolí s pozorováním prvních vánočních výzdob - připomenutí a osvojování pravidel bezpečné chůze.

Odpočinek
Čtení na pokračování.
Individuální péče - využití didaktických materiálů, společenské hry, dokončování výtvarných
a pracovních činností, využití  IT vzdělávací programy.

Odpolední zábavná činnost
Pobyt venku - pohybové aktivity na zahradě (dle počasí).
Hry ve třídě - výtvarné a pracovní činnosti dle zájmu dětí, konstruktivní a tematické hry,
IT vzdělávací programy, spontánní hra.

Říkadla, básnička, píseň
S vánoční tématikou.

Poznámka ke dni
Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid 19) vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.
St - Vánoční fotografování dětí.    
Čt - tělocvična ZŠ.

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí
_________________________________________________________________________________

Týdenní třídní plán (Liščata)
    21. 11. - 25. 11. 2022, 47. týden
Téma: PŘÍRODA USÍNÁ

Najdi rozdíly.jpg (40.62 kB)
Správně vybarvi a spoj.jpg (119.19 kB)
Namaluj kytičky.jpg (50.42 kB)
Vystřihni a správně vlep.jpg (82.24 kB)
Spočítej a zaznamenej.jpg (89.81 kB)

Podtéma: POHÁDKOVÝ PODZIM
 

Klíčové kompetence

-dokončí vyprávěný příběh dle vlastní fantazie

-umí zhodnotit a poznat hlavní charakterové vlastnosti jednotlivých postav v pohádkách

-samostatně reprodukuje text

-dramatizuje pohádku, dokáže přijmout a zahrát danou roli

Cíle

-pochopení čteného textu

-vytváření kladného vztahu ke knihám

-poslech tradičních pohádek i současných textů-sluchové vnímání – naslouchání
  mluvenému (čtenému) textu

-dramatické ztvárnění postav z daného příběhu nebo pohádky

Řízená činnost

-pohádkové postavy-dobro a zlo

-znělky z Večerníčků-poznej dle melodie, obrázku-Mach a Šebestová, Káťa a Škubánek,
  Maková panenka a motýl Emanuel, Bob a Bobek, Pohádky z mechu a kapradí,……

-hledání pohádkových dvojic

-minimuzikál Budulínek-dramatizace

-Vv – kresba pohádkové postavičky

-zpěv písničky :,, Méďové“

Týdenní třídní plán (Myšky)

21. 11. - 25. 11. 2022; 47. týden

Téma: PŘÍRODA USÍNÁ

Podtéma: Dobrodružství v lese

Medvěd třese peřinu, už se chystá na zimu.

Záležet si musí dát, až do jara bude spát. 

Klíčové kompetence

 • Posiluje jistotu projevu v senzomotorických a koordinačních činnostech.
  Dokáže se bezpečně pohybovat v přírodním terénu.
 • Využívá ke hrám různé materiály, aktivně je přetváří a inovuje, funkčně/ fiktivně.
 • Pozná a pojmenuje některá lesní zvířata a rostliny; je citlivé a vnímavé v životnímu prostředí, které ho obklopuje.
 • Dokáže se kultivovaně vyjadřovat a sdělovat své přání a potřeby.
 • Objevuje rozmanitost podzimní přírody.
 • Má elementární poznatky a slovní zásobu o svém (lidském) těle.
 • Zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje.

Klíčové kompetence pro předškolní děti

 • Je manipulačně zručné, využívá ke svým hrám a kreativním činnostem různé materiály.
 • Dokáže se bezpečně pohybovat po veřejných komunikacích i v přírodním terénu.
 • Dítě poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo
  a zvládlo.
 • Dovede využít informativní prostředky, se kterými se běžně setkává.
 • Pojmenuje většinu toho, čím jsme obklopeni, pozná a pojmenuje některá lesní zvířata
  a druhy ptáků, je citlivé a vnímavé v životnímu prostředí, které ho obklopuje.
 • V běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými.
 • Má elementární poznatky o koloběhu života v přírodě; pohlavní diferencovanost, ontogeneze.
 • Zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění.

Dílčí vzdělávací cíle

 • Posilovat dětskou samostatnost a soběstačnost, podporovat vlastní kreativitu
  a iniciativu dětí.
 • Využití přírodnin v tvořivých činnostech a hrách.
 • Sledovat charakteristické rysy podzimního období života v lese a jeho okolí.
 • Osvojovat si pravidla partnerské komunikace- dialog a řízený kolektivní rozhovor-sebejistý projev, aktivní naslouchání a adekvátní, věcná reakce.
 • Upevňování vztahu k přírodě, vnímavost jejích proměn a potřeb. Objevování lidského těla.

Další dílčí vzdělávací cíle pro předškolní děti

 • Upevňovat sebevědomý motorický projev, rozvíjet pracovní dovednosti a návyky.
 • Podporovat přirozenou dětskou zvídavost, radost a zájem, rozvíjet paměť, pozornost, představivost a fantazii.
 • Zažít a vnímat krásy lesa a tematicky rozšiřovat aktivní slovník a znalosti.
 • Empatie, personifikace přírody.
 • Posilovat a rozlišovat prosociální chování a komunikační dovednosti ve vztahu
  k dospělým a dětem.
 • Osvojovat si jednoduché poznatky o světě, životě, přírodě a o jejich proměnách.

Očekávané výstupy (individuální úroveň)

 • Dokáže se samostatně funkčně převléknout; mladší děti s dopomocí (slovní-fyzickou).
 • Dokáže si vybrat (ml. děti)/ najít (předškoláci) materiál pro hru nebo tvoření a zrealizuje svůj záměr. (Dokáže se vyjadřovat a sdělovat svou představivost a fantazii, své prožitky, pocity a nálady v tvořivých činnostech). Radost z činnosti, spolupodílení se a sounáležitosti.
 • Budování/ posilování zájmu o přírodu a životní prostředí, rozšiřování aktivního
  i pasivního slovníku a znalostí. Environmentální výchova v každodenním životě, spontánní hra a explorace
 • Dokáže se domluvit, vnímá obsah sdělení druhých, respektuje elementární komunikační pravidla. Předškoláci navíc vědomě volí vhodné komunikační prostředky v závislosti na situaci a osobě, se kterou mluví.
 • Aplikace živé přírody (člověk, vybraná zvířátka) do kognitivních činností: časová orientace- život jedince, tvarová diferenciace (části těla), číselné představy (kolik má), vyhodnocování pravdivosti na základě zkušenosti, předškoláci řeší kombinace.

Hudebně pohybová chvilka

Imitace zvuků a pohybů známých zvířat- využití v písničkách, cvičeních i hrách.
Dětská jóga.  
Pohybová hra: Na tělo, Kuba řekl, Hlava-ramena, Méďa spí.

Řízené činnosti

 • využití lesních podmínek a přírodnin v pohybových činnostech, externí tvoření (domečky pro zvířátka, "psaní" a stavění z klacíků apod.)
 • estetické, fantazijní ztvárnění  "Živého lesa"
 • využití témat les a tělo v didaktických hrách a pracovních listech
 • nácvik hudebního programu na besídku

Pobyt venku

Volné aktivity na hřišti i v terénu, smyslové a Kimovy hry, tvoření v přírodě.

Vycházky do lesa a po okolí.

Odpočinek

Čtení na pokračování.

Individuální péče- využití didaktických materiálů, společenské hry, dodělávání rozpracovaných činností, IT vzdělávací programy.

Odpolední zábavná činnost

Pobyt venku- volná individuální nebo společná hra s míči, pohybové aktivity na zahradě.

Hry ve třídě- pokračování v dopoledních řízených činnostech, volné hraní; dle zájmu dětí.

Říkadla, básnička, píseň

Les a lesní zvířátka v lidové slovesnosti a písničkách pro děti.

Zvířátka, jak si vlastně povídáte? Koledy, vánoční písně a básničky.

Poznámka ke dni:

Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid 19) vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.     

Čt - tělocvična ZŠ

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

_____________________________________________________________________________

                                                       Týdenní třídní plán (Myšky)

14. 11. - 18. 11. 2022; 46. týden
Téma: PŘÍRODA USÍNÁ

Počasí - demonstrat. obrázky.png (807.3 kB)
Roční období.jpg (163.54 kB)
Omalovánka roční období.jpg (59.64 kB)
Matematická gramotnost.jpg (77.08 kB)
Grafomotorické cviky - déšť.jpg (22.96 kB)
Grafomotorické cviky (1).jpg (54.54 kB)
Barevné trojúhelníky - větší, menší, směr.jpg (77.26 kB)
Emoce.jpg (109.7 kB)
Barvičky - duha.jpg (71.71 kB)
Dokresli podle vzoru.jpg (60.18 kB)
 

Podtéma:  Barevné počasí

Podzim se nám nahlásí.
Nesu chladné počasí!
Ranní mlhy, kapky deště,
chcete k tomu vítr ještě?

Klíčové kompetence

 • Snaží se napodobit pracovní postup podle ukázky, práci se snaží dokončit.
 • Dokáže vyjádřit svou fantazii, své prožitky v tvořivých činnostech.
 • Je empatické k potřebě druhých a k přírodě.
 • Pozná a postupně pojmenuje základní barvy.
 • Objevuje rozmanitost podzimní přírody vlivem počasí, vnímá proměny počasí a dokáže je pojmenovat.

Klíčové kompetence pro předškolní děti

 • Dokáže pracovat podle slovní instrukce, udrží v paměti i několik kroků činnosti najednou, práci dokončí.
 • Dokáže se vyjadřovat a sdělovat svou představivost a fantazii.
 • Je empatické, uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit.
 • Upevňuje si poznání o míchání barev.
 • Objevuje rozmanitost přírody a přírodních dějů. Snaží se je kognitivně a komunikačně uchopit a zpracovat. Aktivně se dotazuje a vyhledává doplňující informace.

Dílčí vzdělávací cíle

 • Rozvíjet jemnou i hrubou motorickou jistotu a obratnost.
 • Podporovat přirozenou dětskou zvídavost, radost a zájem, rozvíjet pozornost, představivost a fantazii.
 • Posilovat a rozšiřovat prosociální, citlivé a empatické chování ve vztahu k přírodě, lidem
  i zvířatům.
 • Vnímá barevnost.
 • Seznamuje se se změnami počasí.

  Další dílčí vzdělávací cíle pro předškolní děti
 • Podporovat děti v pohybových a pracovních schopnostech a dovednostech.
 • Rozvíjet paměť, záměrnou pozornost, představivost a fantazii.
 • Vytvářet si povědomí o mezilidských a morálních hodnotách uznávaných v dané společnost a o přírodních změnách.
 • Vnímá krásy podzimních barev, barevného počasí a dokáže samo namíchat základní barvy.
 • Rozumí změnám počasí, dokáže je pojmenovat a zdůvodnit.

Očekávané výstupy (individuální úroveň)

 • Má minimálně povědomí o korektním úchopu tužky. Po upozornění dokáže předškolák samostatně opravit držení tužky.
 • Zvládne vázaný pohyb; kombinace chůze, běhu a přeskoků přes překážky. S ohledem na fyzickou vyspělost zrychluje, zpřesňuje a zefektivňuje.
 • Ke komunikaci využívá věty, skládá souvětí, pamatuje si básničku.
 • Je pozorné a všímá si vnějších vlivů přírody a změn v počasí.
 • Má základní orientaci v ročních období, dokáže jej charakterizovat.
 • Seznamuje se s mícháním barev.

Hudebně pohybová chvilka

Využití orffových nástrojů.
Hry s padákem.
Uvolňovací cvičení ruky a zápěstí.
Zdravotní a relaxační cvičení.
Dechová cvičení a gymnastika mluvidel.
Pohybové hry na téma počasí a barvy (např. Čáp ztratil čepičku ..).

Řízené činnosti

 • Míchání barev.
 • Experimentální činnosti s barvou (duha).
 • Skupinová práce - trhání, lepení barevných papírů¨(mrak, slunce, duha).
 • Rozvoj kognitivních a komunikačních schopností a dovedností.
 • Tematické pracovní listy.

Pobyt venku

Pohybové hry na hřišti, fantazijní tvoření v písku.

Tématická vycházka se záměrném pozorování okolní přířody a počasí.

Odpočinek

Čtení na pokračování.

Poslech relaxační hudby, pohádek nebo dětských příběhů.

Individuální péče- využití didaktických her a materiálů, společenské hry, estetické činnosti na téma barevné počasí.

Odpolední zábavná činnost

Pobyt venku- tvořivé činnosti z písku, volná individuální nebo společná hra s míči, pohybové aktivity na hradě.

Hry ve třídě- pokračování v dopoledních řízených činnostech, společenské hry, volné hraní; dle zájmu dětí.

Říkadla, básnička, píseň

Básničky s pohybem na téma počasí; Prší prší jen se leje; koledy.

Poznámka ke dni

Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid 19) vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.   
Čt - Státní svátek

 

                                                              Týdenní plán (Liščata)
                                                             14. 11. - 18. 11. 2022, 46. týden
                                                                     Téma:  Příroda usíná

Podtéma:   Podzim čaruje
"Ten umí to a ten zas tohle"

Klíčové kompetence

Dovede postupovat dle instrukcí a pokynů, dokáže se dobrat výsledku.

Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím.

Napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí.

Zajímá se o druhé i o to, co se kolem něho děje.

Chápe význam lidské práce a váží si jí.

Zvládá chůzi po schodech i po zvýšené ploše.

Dosažené cíle

 • seznámit s povoláními, která byla dříve a zanikla x která jsou nová
 • seznámit s druhy nástrojů k práci (umět poznat, pojmenovat, přiřadit, porovnat …)
 • napodobit tělem pracovní činnost
 • skládat obrázky k různým profesím - soutěž družstev
 • seznámit s profesemi, které jsou zapotřebí k tomu, abychom neměli hlad
 • seznámit s písní – Můj Vilém peče housky
 • seznámit s podzimní tematikou a jejími pranostikami 

Říkanky

Řežu dříví na polínka, ať má čím topit maminka

Olympiáda v kuchyni 
Co se děje? Cože cože?
Co to tropí naše nože?
Pořádají závody ve skákání do vody.
Každé šuple příborníku vyslalo pár přeborníků.
Pět vidliček z nerezu.
Plavně skáče do dřezu.
A kdo vyhrál? Lžička k dortu.
Je to lžička – mistr sportu.
Sláva! Kříčí soupeři.
A kdo nám to nevěří.
Ať k nám radši honem běží.
Brzy bude po soutěži.
Prostíráme k večeři.

Řízená činnost
Pracovní a výtvarné činnosti k danému tématu.
Hudebně pohybové chvilky.
Rozvoj klíčových kompetencí předškoláka.
Interpretace a projektování podzimních témat, pranostik. Srovnávání a hodnocení dětmi.
Hry zaměřené na povolání formou účelných a efektivních aktivit.

Individuální péče

Pracovní listy, didaktické hry a materiály:
- na rozlišení práce lidí a předmětů, které potřebují (lidé, kteří pracují s malými pracovními
   nástroji x s velkými stroji),
- přiřazování náčiní k různým profesím,
- grafomotorické cviky s tematikou podzimu,
- hry rozvíjející kognitivní a poznávací schopnosti.
_______________________________________________________________________________

Týdenní třídní plán (Myšky)

7. 11. - 11. 11. 2022; 45. týden

Téma: PŘÍRODA USÍNÁ

Tvorba koňské hlavy.jpg (98.67 kB)
Tvorba koňské hlavy 2.jpg (104.38 kB)
Sv. Martin.jpg (105.87 kB)
Vyznač počet obrázků dle teček na kostkách.jpg (171.54 kB)
Pracuj dle instrukce.jpg (150.22 kB)
Rozvoj grafomotoriky.jpg (65.22 kB)
Kuchař.png (173.11 kB)
Vyznač barevně směr.jpg (19.96 kB)

Podtéma:  Svatomartinské oslavy    Na svatého Martina, kouří se již z komína,

                                 Husa nejpěkněji zpívá a všude "bílo" bývá.

Klíčové kompetence pro mladší děti

 • Dokáže pracovat a hrát hru, napodobit pracovní postup podle ukázky, práci se snaží dokončit.
 • Soustředěně poslouchá četbu, dokáže sledovat a vyprávět příběh, pohádku s podporou obrázků a otázek.
 • Je empatické k potřebě druhých (lidí i zvířat).
 • Orientuje se v základních, obecných časových jednotkách (ráno, večer, včera, dnes apod.)
 • Zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění.

Klíčové kompetence pro předškolní děti

 • Dokáže pracovat podle slovní instrukce, udrží v paměti i několik kroků činnosti najednou, práci dokončí.
 • Dokáže se vyjadřovat a sdělovat svou představivost a fantazii, vyprávět a reprodukovat kratší veršovaný útvar.
 • Je empatické, uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit.
 • Orientuje se ve dnech v týdnu, dokáže je seřadit sestupně i vzestupně, propojit s pořadím dne v kalendáři, aplikovat obecnější časové pojmy (včera, předevčírem apod.).
 • Vnímá tradice a zvyky naší společnosti, má elementární poznatky o světě lidí, kultuře a hodnotách, které ho obklopují.

Dílčí vzdělávací cíle

 • Rozvíjet jemnou i hrubou motorickou jistotu a obratnost.
 • Rozvíjet receptivní i produktivní stránky jazyka, rozšiřovat slovní zásobu a zdatnost při tvorbě vět.
 • Posilovat a rozšiřovat prosociální, citlivé a empatické chování ve vztahu k lidem i zvířatům.
 • Základní časová orientace; rozlišit minulost, přítomnost a budoucnost; zařadit denní rituál, činnosti     na časovou osu.
 • Vytvářet si povědomí o morálních hodnotách a potřebě pomáhat si.

Další dílčí vzdělávací cíle pro předškolní děti

 • Podporovat děti v pohybových a pracovních schopnostech a dovednostech.
 • Rozvíjet receptivní i produktivní stránky jazyka pomocí vyprávění, četby, převyprávění pohádek, příběhů i skutečných zážitků dětí.
 • Vytvářet si povědomí o mezilidských a morálních hodnotách uznávaných v dané společnosti.
 • Aplikovaná časová orientace, orientovat se, jak kontinuálně plynou dny v týdnu.
 • Rozumět smyslu poselství svatomartinské pověsti, významu a potřebě charitativních akcí.

Očekávané výstupy (individuální úroveň):

 • Má minimálně povědomí o korektním úchopu tužky. Po upozornění dokáže předškolák samostatně opravit držení tužky.
 • Samostatně používá nůžky: ml. dítě přestříhne papír, vlnu / předškolák záměrně přesně vystřihne nepravidelný tvar.
 • Zvládne vázaný pohyb; kombinace chůze, běhu a přeskoků přes překážky. S ohledem na fyzickou vyspělost zrychluje, zpřesňuje a zefektivňuje.
 • Ke komunikaci využívá věty, skládá souvětí, dokáže smysluplně reprodukovat krátký příběh, pamatuje si básničku.
 • Je empatické, rozumí potřebě a významu charitativní činnosti ve společnosti, podle svých možností a schopností se snaží aktivně  se spolupodílet (rozdělit se o hračky, rohlíčky...).
 • Má základní orientaci v čase; ml. děti časová osa dne/ předškoláci- týdne.
 • Seznamovat se s lidovými tradicemi; svatomartinskou pověstí a pranostikami. Učí se projektováním příběhů.

Hudebně pohybová chvilka

Inspirace v rytířích a koních, využití šátků a švihadel při cvičení i hrách.
Drobné gymnastické prvky a běžecká abeceda. Využití orffových nástrojů.  

Pohybová hra: manipulační - předávací hry v kruhu nebo zástupu (Dej mi míček, já ti taky míček dám...)

Řízené činnosti

 • Tradiční tvořivé a pracovní svatomartinské činnosti, pečení rohlíčků, dekorační
  a inspirativní svatomartinská tvorba a tematické pohybové činnosti.
 • Interpretace a projektování Svatomartinského příběhu, pranostik a poselství pro současný svět okolo, srovnávání a hodnocení dětmi.
 • Rozvoj kognitivních a komunikačních schopností a dovedností.

Pobyt venku

Míčové a pohybové hry na hřišti i v terénu, volné hraní v přírodě.
Tematická vycházka za koníčky.

Odpočinek

Čtení na pokračování.
Poslech relaxační hudby, pohádek nebo dětských příběhů.

Individuální péče- využití didaktických her a materiálů, společenské hry, dodělávání rozpracovaných činností.

Odpolední zábavná činnost

Pobyt venku- tvořivé činnosti z písku, volná individuální nebo společná hra s míči, pohybové aktivity na hradě.

Hry ve třídě- pokračování v dopoledních řízených činnostech, společenské hry, volné hraní; dle zájmu dětí.

Říkadla, básnička, píseň

Svatomartinská slovesnost; koně a lidé, kteří se o ně starají (rytíři, kováři, farmáři apod.); pekaři.

Poznámka ke dni

Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid 19) vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.   

Út – divadlo A Šmytec ve školce

Čt - tělocvična ZŠ (nutné převlečení "cvičební úbor"- tričko, legínky/tepláky, ponožky; bačkůrky s gumovou podrážkou nebo jiná vhodná cvičební obuv) 

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

 

 

                                                  Týdenní třídní plán (Liščata)
                                                    7. 11. - 11. 11. 2022; 45. týden
                                                            Téma: PŘÍRODA USÍNÁ

Oblékání.jpg (165.17 kB)
Počet.jpg (146.03 kB)
Zrakové vnímání.jpg (75.34 kB)
Tvary.jpg (122.07 kB)
Dvojice.jpg (41.93 kB)

Podtéma: LÍC a RUB (OBLEČENÍ)

Klíčové kompetence
- udržuje čistotu a pořádek ve svém okolí
- řadí obrázky dle dějové posloupnosti
- rozpozná a ohodnotí vhodné a nevhodné oblékání
- vymýšlí hádanky
- samostatně se obléká a svléká

Cíle
- věci spjaté s nutností se přiměřeně oblékat v závislosti na počasí a na ročním období
- rozlišování detailů a jednoduchých znaků
- vnímání a pozorování předmětů, které je obklopují
- nacházení společných znaků, rozdílů, charakteristických rysů ročních období a vzájemných
   souvislostí mezi nimi
- chápání prostorových pojmů (nahoře, dole, uprostřed, za,do, pod, nad, na, v, vedle, mezi,
   před)

Řízená činnost
- druhy oblečení v závislosti na počasí
- básnička:„Oblékání“
- Oblékací písnička
- zpěv s akordeonem
- obouvání židlí
- orientace v prostoru, využití jednoho ze smyslů - hmatu
- cvičení pro správnou klenbu nohou
- obkrelování, vystřihování a vybarvování kalhotek s kapsičkou
- procvičení pojmů-krátký x dlouhý,řazení od nejkratšího po nejdelší
- „Jak krtek ke kalhotkám přišel“- dějová posloupnost

Individuální péče
IP – vázání uzlu, kličky, orientace v prostoru, rozlišení pojmů-před, za, vedle, mezi, na, v, pod,
       nad, uprostřed, nahoře, dole                                                         

______________________________________________________________________________

                                                   Týdenní třídní plán (Myšky)
                                                        31. 10. - 4. 11. 2022; 44. týden
                                                            Téma: PŘÍRODA USÍNÁ


Halloweenské sudoku.docx (291.42 kB)
Vystřihni a slož obrázek podle čísel.jpg (51.43 kB)P
Pravolevé vnímání.jpg (32.84 kB)

Spoj správné stíny.jpg (33.35 kB)
Grafomotorické cviky - pavouček.jpg (38.13 kB)
Grafomotorické cviky.jpg (40.51 kB)
Bludiště.jpg (31.62 kB)
Najdi 7 rozdílů.jpg (103.16 kB) 
Počítání.jpg (90.17 kB)


Podtéma:  PODZIM ČARUJE            Kutálí se líně,
                                                       velikánská dýně.
                                                 V bříšku má sto semínek,
                                                    malých dýní miminek.

Klíčové kompetence

●  Objevuje rozmanitost podzimní přírody vlivem počasí, vnímá proměny počasí.
    Registruje střídání ročních období, dnů v týdnu, rozlišuje denní dobu v závislosti na svých
    obvyklých činnostech.

●  Učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si
    zapamatuje.

●  Při zadané práci dítě dokončí, co započalo.

●  Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, vyjadřuje své myšlenky, vyhledává
    aktivní komunikaci s vrstevníky i známými dospělými.

●  Zefektivňuje jemnou i hrubou motoriku.

Dílčí vzdělávací cíle

●  Podporovat komunikaci a přirozenou zvídavost experimentální a zážitkovou formou učení.

●  Rozvíjet kognitivní schopnosti dítěte.

●  Rozvíjet přirozenou dětskou zvídavost, radost a zájem, rozvíjet paměť, pozornost,
     představivost a fantazii.

●   Budovat vztah k lidem, místu a prostředí, ve kterém dítě žije.

●   Rozvíjet a zkvalitňovat samostatnost a sebeobsluhu.

Hudebně pohybová chvilka

Rytmizace pohybu, reakce na změnu / na domluvené signály, kombinace pohybů.
Pohybová hra: Rybičky, rybáři jedou!
Zdravotní a posilovací cvičení.

Řízené činnosti

●  Halloweenské a dušičkové výtvarné a pracovní aktivity

●  Řízené experimenty (čarování s barvičkami)

●  Pracovní listy rozvíjející poznávací schopnosti, logické myšlení, paměť a pozornost

●  Výtvarný záznam zážitku – malba / kresba výlovu rybníka

●  Demonstrační obrázky a práce s nimi – rozvoj slovní zásoby, popis, řazení 

Pobyt venku

Pohybové hry na hřišti, volné hraní s využitím přírodního materiálu.
Vycházky po okolí.

Odpočinek

Čtení na pokračování. Poslech relaxační hudby.
Prohlížení dětských knížek a časopisů.
IP - využití didaktických materiálů, experimentování, dodělávání starších činností,
       IT vzdělávací programy a pracovní listy.

Odpolední zábavná činnost

Pobyt venku - tvořivé činnosti z písku, volná individuální nebo společná hra.
Hry ve třídě - pokračování v dopoledních činnostech, hry, soutěže.
Spontánní hry, výběr her dle zájmu dětí.

Říkadla, básnička, píseň

Básničky s podzimním a halloweenským tématem, písničky Máme doma strašidlo, Dušičky.

Poznámka ke dni

Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid 19) vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.     

Po - Hudebně vzdělávací program s kostýmy: Halloween.

St – Návštěva výlovu huťského rybníka. 

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

 

                                                                      Týdenní třídní plán (Liščata)
                                                             
          31. 10. - 4. 11. 2022; 44. týden

Téma: Příroda usíná

Podtéma: Lidské tělo

Klíčové kompetence

- zvládá pohybové dovednosti a prostorovou orientaci

- dokáže odhadnout své síly

- má smysl pro povinnost v učení

- dbá na osobní zdraví a bezpečí své i druhých

Dílčí vzdělávací cíle

 • Učit se zvládat pohybové dovednosti
 • Získávat povědomí o způsobu péče o osobní zdraví a bezpečí
 • Rozvíjet všechny smysly
 • Upevňování pravolevé orientace
 • IP dle potřeby dětí

Hudebně pohybová chvilka

Pohybové a rytmické hry
Napodobování předcvičovaných pohybů v písních Posiluji imunitu, Nemůžem jen sedět

Řízené činnosti

 • Halloweenská show
 • Výlov rybníku – Huťák (bezpečnost při sledování rybářů při práci)
 • Tanec dle vzoru učitelky
 • Rýmování na téma „strašidla“
 • Rozvoj paměti- soutěž „Pamatovačka“
 • Pravolevá orientaci při cvičení, při vycházce, při práci s PL
 • Pravidla při pobytu venku (pravá, levá,nejdál od silnice, držím kamaráda, udržovat pozornost při chůzi na veřejné komunikaci, správně reagovat na smluvený signál učitelky
  i píšťalky)
 • Gragomotorické listy

Říkadla, básničky, písničky

Než jdu ven

Každý den je pro nás hezky

Hlava, ramena, kolena, palce

Posiluji imunitu

Nemůžem jen sedět

S vitamíny

___________________________________________________________________________

                                                         Týdenní třídní plán (Myšky)   
                                                   
24. 10. 2022 - 28. 10. 2022, 43. týden      
                                                       Téma: Příroda usíná     

Přiřaď správné číslo.jpg (165.1 kB)
Doplň druhou část dle vzoru.jpg (60.22 kB)
Podzimní stromy z papíru.jpg (71.22 kB)
Obtáhni jedním tahem.jpg (54.11 kB)
Obtáhni listy.jpg (29.57 kB)
Grafomotorické cvičení.jpg (44.53 kB)
Vybarvování dle barev a čísel.jpg (136.73 kB)
Stínové obrázky.jpg (35.23 kB)
Větší, menší.jpg (122.31 kB)
omalovánka Podzimníčka.jpg (92.2 kB)           
                               

Podtéma:  Barvy podzimu                Padá listí zlaté, rudé,
                                                              je ho plná zahrada.
                                                             A co potom padat bude,
                                                               až to listí opadá?

Klíčové kompetence

 • Je přiměřeně manipulačně zručné, učí se hodnotit svoje osobní pokroky, požádat
  o dopomoc.
 • Pozná a postupně pojmenuje základní barvy.
 • Zpřesňuje si předmatematické představy.
 • Snaží se být ohleduplné a respektovat potřeby ostatních.
 • Je vnímavé k rozmanitostem podzimu; tvarů a barev.
 • Snaží se spolupodílet se na péči o své okolí.

Klíčové kompetence pro předškolní děti

 • Odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých.
 • Pozná a rozlišuje odstíny barev.
 • Zpřesňuje si početní představy.
 • Uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může ovlivnit vnitřní situaci i vnější okolí.
 • Spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat.
 • Zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění.
 • Sleduje charakteristické rysy podzimního období, pečuje o své okolí.

Dílčí vzdělávací cíle

 • Osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností.
 • Podporovat přirozenou dětskou zvídavost, radost a zájem, rozvíjet paměť, pozornost
  a fantazii.
 • Posilovat a rozlišovat prosociální chování ve vztahu k dospělým a dětem.
 • Vnímat krásy podzimních barev.
 • Sledovat charakteristické rysy podzimního období, péče o své okolí.

Další dílčí vzdělávací cíle pro předškolní děti

 • Dokázat přijmout úkol, neodbíhat k jiným činnostem a vyvinout úsilí k dokončení práce.
 • Porovnávat vlastnosti předmětů, barev (větší, menší, tmavší apod.).
 • Poradit si s běžnými problémy, činnostmi.
 • Vcítit se do potřeb druhého.
 • Respektovat základní pravidla.
 • Být aktivní v péči o své nejbližší okolí, životní prostředí.

Očekávané výstupy (individuální úroveň)

 • Být úspěšný v sebeobslužných  a pracovních činnostech, dokázat pomoci druhému.
 • Být kreativní, mít radost z procesu tvoření.
 • Zapojit se do společných činností, zažít sdílenou radost a hrdost z odvedené práce - sebehodnocení.
 • Rozlišovat druhy, tvary, barvy, velikost, počet listů v oboru 3 – 10 kusů. Umět je porovnat, seřadit.
 • Postupné osvojování si digitální gramotnosti - z nahodilých pokynů přejít v záměrné programování (beebot), záměrné ovládání multiboardu dotykem (kresba listu).

Hudebně pohybová chvilka

Lokomoční cvičení a pohybové hry.

Průpravné cvičení na lavičkách (žebřinách - v případě tělocvičny).

Řízené činnosti

 • sádrové odlitky listů + barevná hra vodovými barvami (zapouštění)
 • péče o školní zahrádku - hrabání listí, příprava záhonků na zimu
 • did. hry a pracovní listy: předmatematické představy a diferencované vnímání
  (s využitím přírodnin)
 • smyslové hry a hry na rozvoj zrakového a sluchového vnímání - Kimovy hry

Pobyt venku

Volné hry na hřišti a pískovišti.
Pracovní činnosti na zahrádce.
Vycházky po okolí.

Odpočinek

Čtení na pokračování. Poslech relaxační hudby.

Individuální péče - pracovní listy, využití IT (multiboard, beebot), dodělávání starších výtvarných nebo pracovních činností, mozaika ze zažehlovacích korálků - dle potřeby nebo přání dítěte.

Odpolední zábavná činnost

Pobyt venku- tvořivé činnosti z písku a přírodnin, volná hra.
Hry ve třídě - pokračování v pracovních a výtvarných činnostech, společenské hry, omalovánky, volná kresba, volná hra.

Říkadla, básnička, píseň

Počasí, podzim a listy v písničkách a říkankách.

Poznámka ke dni

Po -  Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid 19) vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.
Út-  Návštěva výlovu stržského rybníka (podle počasí a schopností dětí)

Čt- tělocvična ZŠ (podle počasí a schopností dětí)

Pá -  Státní svátek - MŠ uzavřena

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

 

                                              Týdenní třídní plán (Liščata)   
                                            24. 10. 2022 - 28. 10. 2022, 43. týden      
                                                     Téma: Příroda usíná                                                

Podtéma: HALLOWEEN

Přiřaď správný počet.jpg (94.75 kB)
Grafomotorické pavoučí cvičení.jpg (36.53 kB)
Doplň dle geometrických tvarů s obrázkem.jpg (40.82 kB)
Urči správný počet.jpg (67.96 kB)
Doplň Halloweenské sudoku.jpg (86.04 kB)

Kompetence

učí se svoje hry a činnosti plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat

- má pozitivní vztah k prostředí, ve kterém žije

- má povědomí o existenci ostatních kultur

- rozvíjí a užívá všechny smysly

Cíle

rozvoj představivosti a  fantazie

pochopit význam svátků Dušičky a Halloween

- vytváření povědomí o existenci ostatních kultur

- rozvoj tvořivosti

- rozvoj kooperativních dovedností

- rozvoj zrakového vnímání a koordinace ruky a oka

Řízená  činnost

tvoření - duch

zpívání

dlabání halloweenské dýně

sluchová analýza - poznej podle zvuku

hry na rozvoj postřehu - na schovku

procvičování správné výslovnosti slov a skladby vět - strach

cviky na posílení nožní klenby

_______________________________________________________________________________

                                                   Týdenní třídní plán (Myšky)
                                               17. 10. - 21. 10. 2022; 42. týden
                                                  Téma: PŘÍRODA USÍNÁ

Předmatematické dovednosti.jpg (90.1 kB)
Počet.jpg (119.5 kB)
Grafomotorika.jpg (197.29 kB)
Zrakové vnímání.jpg (101.72 kB)
Spoj dvojice.jpg (103.3 kB)

Podtéma: Draci papíráci

Tak už je to tak! Přiletěl k nám drak.
Prý chtěl letět do pohádky, nezná ale cestu zpátky.
Tak se u nás zastavil, aby děti pozdravil.

Klíčové kompetence:
● Dítě zvládá tvořit, kreslit a malovat s určitým záměrem.
● Postupně pojmenuje a zakreslí geometrické tvary, umí je vyhledat v okolí.
● Soustředěně poslouchá četbu, dokáže sledovat a vyprávět příběh, pohádku,
   naučí se krátký slovesný útvar.
● Odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých.
● Chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí.

Dílčí vzdělávací cíle:
● Sledovat charakteristické rysy podzimního období.
● Rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev, rozvíjet receptivní i produktivní
   stránky jazyka pomocí vyprávění, četby, říkanek, převyprávění pohádek, příběhů
   i skutečných zážitků dětí.
● Péče o své pracovní/herní místo, osobní komfort a dopomoc druhým.

Hudebně pohybová chvilka:
Zdravotní a posilující cvičení.
Střídání rytmického pohybu a tenze podle tempa a pomlky hudby.
Písničky o dracích.

Pohybové hry:
Dračí honička, dynamické hry, jógová cvičení.

Řízené činnosti:
● Grafomotorické cviky - vítr
● Smyslová malba, dechové cvičení
● Skládání z papírů (mačkání, harmonika..)
● Pohybové hry s využitím vlastních výrobků
● Pracovní listy, IT vzdělávací programy

Pobyt venku:
Pohybové a volné hry na hřišti. Fantazijní tvoření na pískovišti.
Řízený pohyb v zástupu - pochod, běh, slalom, překonávání překážek.

Odpočinek:
Čtení na pokračování. Poslech relaxační hudby.
Individuální péče - společné obrázkové čtení, pracovní listy, dokončování výtvarných nebo pracovních činností - dle potřeby a přání dítěte

Odpolední zábavná činnost:
Pobyt venku- tvořivé činnosti z písku a přírodnin, volná hra.
Hry ve třídě - společenské, konstruktivní a tematické hry, volné hraní a kreslení.

Říkadla, básnička, píseň: Vítr, počasí, draci v písničkách a říkankách

Poznámka ke dni:
Po- Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid 19) vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.
PÁ - Drakiáda v rámci dopoledních činností
● činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

  

                                                      Týdenní třídní plán (Liščata)
                                                      17. 10. – 21. 10. 2022
, 42. týden
                                                        Téma: Příroda usíná

Podtéma: Není drak jako drak

Kompetence

 • Dokáže se vyjadřovat a sdělovat své myšlenky, prožitky, nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými)
 • Uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení
 • Rozpozná správné a nesprávné řešení
 • Po ukončení zadané práce má potřebu zapojit se do další činnosti (vymyslí si vlastní aktivity nebo si je vyžádá)
 • Umí počkat, až na něj přijde řada

Cíle

- rozvoj, zprostředkování a kultivace smyslového vnímání, rozvoj paměti a pozornosti

- posilování předmatematických dovedností

- výrazové prostředky spojené s hudbou ( rytmus, melodie, tempo)

- pojmenování a pravidelné střídání barev (mašle na dračím ocásku)

Vzdělávací nabídka

Geometrické tvary skládáme na ocas draka

Poznávání základních geometrických tvarů ( práce na koberci s tvary z tvrdého papíru)

Stříhání a skládání mašliček do „harmoniky“ na ocas draka

Výroba papírového draka 

Práce s přírodním materiálem

Pracovní listy: vybarvování tvarů na ocasu dle pokynů učitelky

Grafomotorická cvičení:  na tabuli cvičení ležaté osmičky – mašličky – uvolnění ramenního kloubu

Pohybová chvilka: hrajeme si na draky- běh mezi barevnými obručemi s vyhýbáním se druhým dětem – v tělocvičně – mašle se střídají dle pokynů učitelky v pravé a levé ruce

Písničky, četba a říkadla o dracích

_____________________________________________________________________________

                                                   Týdenní třídní plán (Myšky)
                                                       10. 10. - 14. 10. 2022; 41. týden
                                                              Téma: PŘÍRODA USÍNÁ

BÁSNIČKY A ŘÍKADLA.docx (14.81 kB)
Dokresli.jpg (41.28 kB)
Grafomotorické cviky.jpg (61 kB)
Grafomotorické cviky 2.jpg (107.76 kB)
Bludiště.jpg (128.81 kB)
Prvopočáteční čtení.jpg (111.5 kB)
Podzimní procházka s úkoly.jpg (58.9 kB)
Vybarvi barvičkami podle čísel.jpg (56.5 kB)
Zrakové vnímání.jpg (118.82 kB)
Zrakové vnímání 2.jpg (111.09 kB)
Velký a malý.jpg (98.44 kB)

Podtéma:  Na poli, pasáčci pečou brambory              

Traktor jede ratata,
traktor jede za vrata.
Traktor jede do polí,
nikdo se ho nebojí.

    Klíčové kompetence

 • Dítě poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo.
 • Postupně pojmenuje základní barvy a tvary.
 • Zpřesňuje si početní představy.  
 • Spontánně komunikuje, navazuje - zkouší první interakce s vrstevníky.
 • Orientuje se v třídních pravidlech, zná jména a značky kamarádů, pozná, kdo ve školce není.
 • Má elementární poznatky o světě práce dospělých - podzim na poli/ na zahradě
  Klíčové kompetence pro předškolní děti
 • Dokáže přijmout úkol a vyvinout pracovní úsilí k dokončení svého záměru/zadaného úkolu.
 • Všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích.
 • Chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli.
 • Spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat.
 • Zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění.

    Dílčí vzdělávací cíle

 • Upevňovat jistotu v sebeobslužných činnostech.
 • Podporovat přirozenou dětskou zvídavost, radost a zájem, rozvíjet paměť, pozornost.
 • Posilovat komunikační a prosociální schopnosti a dovednosti.
 • Aktivně se podílet na pozitivním klimatu třídy, školky.
 • Orientovat se v sezonních pracích na farmě, mít přiměřený pasivní
  i aktivní slovník (aktivity, produkty, pomůcky, technika).

    Další dílčí vzdělávací cíle pro předškolní děti

 • Osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností.
 • Být otevřený, zkoušet, experimentovat; spontánně vymýšlet nová řešení problémů a situací.
 • Utvářet si konstruktivní pracovní návyky; rozlišovat hru od zadané práce, přijmout a kvalitativně splnit úkol.
 • Spolupodílet se, být empatický a nápomocný slabším kamarádům.
 • Chápat a přiměřeně oceňovat práci druhých a její význam pro ostatní.

    Očekávané výstupy (individuální úroveň)

 • Je manuálně přiměřeně zručné, motoricky schopné.
 • Poradí si s grafickým projevem, cvičením s nápodobou, dokáže účelově zpevnit tělo.
 • Je obratné v manipulačních a pracovních činnostech i při spontánní hře.
 • Dokáže vyjádřit svojí představivost a fantazii v tvořivých činnostech
  a hrách s využitím přírodnin.
 • Dokáže své chování/ aktivity s dopomocí dospělého záměrně regulovat, přijmout a splnit úkol/instrukci.
 • Spolupodílí se a sdílí se, spoluvytváří bezpečný, přátelský kolektiv.
 • Je vnímavý ke svému okolí, ví, vypráví, pojmenuje co se okolo něj děje na polích a zahradách, oceňuje práci dospělých, snaží se být nápomocný.

    Hudebně pohybová chvilka

 • Balanční cvičení s využitím overbalů, koordinační cvičení - spojení osově nesourodých pohybů, válení sudů.
 • Manipulace s míčky/bramborami.
 • Pohybové písničky a říkanky.

     Řízené činnosti

 • Tvorba zvířátek z brambor (špejle, párátka) a přírodního materiálu (kaštany, šípky, listy..)
 • Zážitková malba s aplikacemi - Traktor na poli (mačkání, stříhání, lepení)
 • Logopedická prevence- jazýčková gymnastika
 • Didaktické hry s geometrickými tvary, barvami - předmatematická
  a matematická představivost (diferencovanost, podobnost, počítání, porovnávání množství/velikosti, řazení).
 • Využití pracovních listů, IT výukových programů (např. Barevné kamínky)
  a dětských knih.

Pobyt venku  

 • Volné hry na hřišti lokomočního charakteru a řízené manipulační hry
  s využitím míčů a švihadel/lana.
 • Tematické vycházky po okolí.
 • Kreativní aktivity s využitím přírodního materiálu.
 • Fantazijní tvořivá hra na písku.

Odpočinek   

 • Čtení na pokračování.
 • Poslech relaxační hudby.

Individuální péče - společné obrázkové čtení, paměťové a logopedické hry s využitím obrázků, dodělávání starších výtvarných nebo pracovních činností, práce s modelovací hmotou- dle potřeby nebo přání dítěte.

Odpolední zábavná činnost  

 • Pobyt venku- tvořivé činnosti z písku a přírodnin, volná hra.
 • Hry ve třídě- pokračování v pracovních a výtvarných činnostech, konstrukce ze stavebnic, volná hra.

Říkadla, básnička, píseň

Traktůrek, Brambora, Strašák, Princeznička na bále, Jablíčko se kutálelo, Písničky o jablíčkách

Poznámka ke dni

Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel
v kolektivu z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid 19) vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

 

                                                   Týdenní třídní plán (Liščata)
                                                         10. 10. – 14. 10 2022
, 41. týden
                                                   Téma: Příroda usíná
Podtéma: PODZIM ČARUJE

Přiřaď do sloupců příslušné lístky.jpg (93.36 kB)
Spoj správné dvojice.jpg (43.45 kB)
Zakresli symboly.jpg (34.01 kB)
Dolep obrázkové sudoku.jpg (65.43 kB)
Básnička Korálky z jeřabinek.jpg (223.27 kB)
Básnička Kaštan.jpg (103.84 kB)

Kompetence
- objevuje rozmanitosti podzimní přírody
- soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje
  a užívá přitom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
- vnímá proměny počasí
- nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu
- rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
- umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
- chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou
   přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje
   nepříznivé důsledky

Cíle
- osvojovat si jednoduché poznatky o světě, přírodě a jejich proměnách
- sledovat charakteristické rysy podzimního období
- vnímat krásy podzimních barev
- seznamovat se změnami počasí
– pozorování podzimní proměnlivé přírody

Řízená činnost
- seznámení s básničkami k tématu+nácvik :„Kaštan“, „Korálky z jeřabinek“
- zpěv písně k tématu :„Hádaly se houby“
- znaky podzimu
- podzimní plody, stromy a keře, pojmenování, přiřazování
- tvoření z přírodnin
- tanec Mazurka
- grafomotorické cviky
- pozorování podzimního počasí

IP: orientace na ploše – správné přiřazení symbolu k obrázku,orientace v řádku,
čtení a psaní zleva doprava
------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                        Týdenní třídní plán (Liščata)
                                                               3. 10. – 7. 10 2022
, 40. týden
                                                  Téma: Příroda usíná
Podtéma: ZVÍŘÁTKA NA PODZIM

Spočítej zvířata.jpg (62.81 kB)
Spočítej.jpg (106.69 kB)
Vytleskej a znázorni.jpg (58.17 kB)
Grafomotorické cvičení (2).png (228.87 kB),  
Předčtenářská gramotnost.jpg (43.99 kB)

Kompetence

- pozná a pojmenuje některá lesní zvířata a druhy ptáků

- má zájem o čtený text, ví o čem příběh pojednává, zná hlavní hrdiny, ponaučení

- průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci
   s okolím

- orientuje se v řádu i dění v prostředí, ve kterém žije

- vybere z ústního projevu nebo z obrázku podstatné informace, doptá se na informace,
  kterým nerozumí, nebo které mu chybí

Cíle

- rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu

- pozorování podzimní přírody v souvislosti s chováním některých zvířat (stěhování ptactva, 
   shánění potravy volně žijících živočichů k přezimování)

- citlivý přístup k přírodě jako celku

- zájem o mluvené slovo (poslech čteného textu-bajky-ponaučení)

- vytvářet vztah k místu a k prostředí, ve kterém dítě žije

Řízená činnost

- seznámení +nácvik písničky „Veverka“ – zpěv s piánem

- Vv: obtisky listů

- čtení bajek

- seznámení s některými druhy stěhovavých a přezimujících ptáků a volně žijících živočichů-
  demonstrační obrázky

- básnička:„Tažní ptáci“, „Broučci dobrou noc“

- cvičení jógy

IP: hledání shodných písmen dle vzoru
------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                         Týdenní třídní plán (Myšky)

26. 9. - 30. 9. 2022;  39. týden

                                                            Téma: Loučíme se s létem
IMG-5055.jpg (114.35 kB)
IMG-5056.jpg (101.56 kB)
IMG-5057.jpg (81.55 kB)
IMG-5058.jpg (193.02 kB
)
IMG-5059.jpg (81.86 kB)

Podtéma: Když je hlupák v lese, celý les se třese

V černém lese zvaném Hůrka,

červená se muchomůrka.

Červená se panenka, že jí kouká sukénka.

Červená se, moc se stydí,

že ji soused hříbek vidí.

Klíčové kompetence

 • V běžných situacích je motoricky přiměřeně úspěšné: sebeobsluha; koordinace oko+ ruka - výroba čaje, práce s barvami, stavebnicí, logicem a pod.
 • Komunikuje s dospělými i vrstevníky ve skupině; umí vyjádřit své potřeby; při řízených hovorech umí počkat, až přijde na řadu a minimálně jedním slovem odpovědět korektně na otázku.
 • Dokáže se odloučit na určitou dobu od svých blízkých.
 • Svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, sdílet s ostatními.
 • Chápe a dodržuje některá režimová a třídní,  preventivní hygienická a zdravotní pravidla ve skupině; aktivně se zapojí do některých společných řízených činností.
 • Má elementární poznatky o světě přírody, která dítě obklopuje.

Klíčové kompetence pro předškolní děti

 • V běžných situacích je motoricky přiměřeně úspěšné: sebeobsluha a pracovní návyky; koordinace oko+ruka - stříhání, lepení, grafomotorická cvičení.
 • Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, vyjadřuje své myšlenky.
 • Ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku.
 • Uvědomuje si spoluodpovědnost za své zdraví a zdraví kamarádů.
 • Svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat.
 • Začíná využívat sebekontrolu.
 • Má elementární poznatky o světě lidí a přírody,  které dítě obklopují, o jejich rozmanitostech a proměnách  v čase.

Dílčí vzdělávací cíle

 • Vytvářet si životní postoje a návyky prospívající zdraví.
 • Rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev.
 • Uvědomovat si citovou vazbu k rodinným příslušníkům.
 • Podporovat v dětech smysl pro spolupráci a pocit sounáležitosti ve společenství ostatních lidí, rozvoj tolerance a přizpůsobování se kolektivu třídy.
 • Objevovat význam ovoce a zeleniny pro zdraví člověka.

Další dílčí vzdělávací cíle pro předškolní děti

 • Zpřesňování, zkvalitňování jemné motoriky a koordinace ruky a oka.
 • Rozvíjet v dětech citlivost pro jazykovou různorodost a elementární zvídavost 
  (např. Jak se řeknou tematická slova anglicky, ukrajinsky ?).
 • Seznamovat se s technikou sebekontroly a prácí s vlastní chybou (logico).
 • Rozvíjet povědomí o historii a legendách českého národa - Sv. Václav.

Očekávané výstupy (individuální úroveň)

 • Úspěšně zvládnout podle svých schopností a možností sebeobsluhu - převlékání, jídlo, základní hygienickou obsluhu; práci a pohybové aktivity podle praktické demonstrace (nápodoba). Předškolní dítě používá příbor; pracuje se šablonou, vystřihne předkreslený oblý tvar.
 •  Aktivně komunikovat a dodržovat při tom základní komunikační pravidla skupiny.
 • Přiměřená citová a emoční stabilita. Budování komunity a bezpečného klimatu třídy.
 • Elementární znalosti o preventivní péči o své zdraví (hygiena, vitamíny).
 • Povědomí o Svatováclavské legendě (předškoláci).
 • Pojmenovat/ukázat některé znaky podzimu v lese: rostliny a jejich plody, zvířata, barvy, počty. Předškolní děti- obohaceno o preferovaný cizí jazyk - pasivní slovník.

Hudebně pohybová chvilka

Koordinační a rytmické cvičení s říkankou o houbičkách, o lese ;
režimové a stmelovací popěvky a rýmovačky.

Kreativní a rytmický pohyb na hudbu, hudební hry - karneval.

PH: Na houbaře, hry na signál, na předvedení pohybu.

Řízené činnosti

 • grafomotorická cvičení s barvami - Muchomůrka, Šípky 
 • zážitková výchova: společná výroba šípkového čaje (od sběru plodů až po pití) -podzimní vitamínky
 • Svatováclavské slavnosti- pečení koláčů, tematický karneval, estetická tvorba

Pobyt venku

Vycházka se sběrem šípků, sportovní a pohybové aktivity na zahrádce a kreativní činnosti
na pískovišti v areálu školky.

Nácvik bezpečné chůze v zástupu ve dvojicích.

Odpočinek

Čtení na pokračování, poslech relaxační hudby.

Individuální péče - pokračování v řízených činnostech s využitím didaktických her
a pracovních listů "logico".

Odpolední zábavná činnost

Hry ve třídě - volné hraní a estetické činnosti dle zájmu dětí. 

Pohybové aktivity na dětském hřišti, kresba křídami, míčové hry.

Říkadla, básnička, píseň:

Lidové písničky a říkadla o lese (zaměřeno na podzimní plody, život zvířat); zdraví.

Dětské písničky z pohádek (rytíři, princezny - atmosféra středověku, Svatováclavská legenda).

Poznámka ke dni

Průběžné připomínání školkových třídních pravidel o bezpečnosti, společném soužití
a preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.

Út - Hudebně vzdělávací program na téma "Důležitá pravidla, kdy to nejde bez mýdla."
St - Státní svátek - volno.
Pá - Svatováclavské slavnosti s kostýmy

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

 

Týdenní třídní plán (Liščata)
26. 9. – 30. 9. 2022
, 39. týden
Téma: Loučíme se s létem
Podtéma: OVOCE A ZELENINA NA TALÍŘKU TO JE PRIMA

Půlené-obrázky-768x1066.jpg (155.7 kB)
Vybarvi správný počet.jpg (305.99 kB)
Počáteční písmeno.png (382.29 kB)
Vyznač cestu.jpg (179.84 kB)
Vytleskej a vyznač slabiky.jpg (20.16 kB)
Najdi 10 rozdílů.jpg (329.62 kB)
Najdi správné cesty.jpg (36.84 kB)
 

Kompetence
-  učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost
    a záměrně si pamatuje
-  využívá dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost
-  při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje
-  dokáže využívat informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně
    setkává (audiovizuální techniku, encyklopedie, knihy,..)
-  ví co je přínosné k udržení a péči o své zdraví

Cíle
-  vytvářet si osobní postoje a návyky prospívající zdraví
-  objevovat význam ovoce a  zeleniny pro zdraví člověka
-  vnímání a rozlišování pomocí všech smyslů
-  rozvoj řečových schopností a komunikativních dovedností(vnímání, naslouchání,
    porozumění, reprodukce, vyjadřování)
-  vytvoření základů pro práci s informacemi
-  posilování přirozených poznávacích schopností(zvídavost, zájem, radost z objevování)
-  vytvoření pozitivního postoje k životu a ke svému zdraví

Řízená činnost
-  pojmenování ovoce a zeleniny, kde co roste
-  pečení ovocných šátečků-škrábání, strouhání, vykrajování, plnění, ochucení,
   zabalení do požadovaného tvaru
-  písnička:,, Na zahrádce“
-  hledání rozdílů, labyrint
-  třídění ovoce a zeleniny dle zadaných kritérií- barva, druh,…
-  poznávání  ovoce a zeleniny dle tvaru, vůně, chutě
-  ovocné a zeleninové hádanky
-  básnička „Skopičiny“
-  uvolnění ruky-horní a spodní oblouk-zajíc skáče mezi záhonky

IP - určení  počtu slabik, 1.hlásky, poslední hlásky

--------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                        Týdenní třídní plán (Myšky)

19. 9. 2022 - 23. 9. 2022; 38. týden

Téma: Loučíme se s létem

Podtéma: Pravidla se naučíme, s pohádkou se potěšíme

Pejsek zdraví: Hafy, haf. Ahoj, volám na pozdrav.

Tak zdravíme se vzájemně - já jeho a on zase mě.

Klíčové kompetence

 • Zvládá pohybové dovednosti a prostorovou orientaci.
 • Nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu.
 • Zná jména kamarádů, navazuje nová kamarádství.
 • Spolupodílí se na společných rozhodnutích; v zásadě dodržuje smluvená a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim.
 • Orientuje se v prostředí MŠ a v okolí, ve kterém žije.

Dílčí vzdělávací cíle

 • Osvojování si poznatků o svém těle- funkčnost, hybnost, názvosloví.
 • Získávání povědomí o způsobu osobního zdraví a bezpečí - postupná interiorizace základních společenských, hygienických, bezpečnostních a třídních pravidel.
 • Navozování kontaktů mezi jednotlivými dětmi a utváření pěkných vztahů mezi sebou navzájem (v případě potřeby s účinnou dopomocí pedagoga).
 • Rozvíjet v dětech smysl pro spolupráci a pocit sounáležitosti ve společenství ostatních lidí, rozvoj tolerance a přizpůsobování se kolektivu třídy.
 • Budovat vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije.

Očekávané výstupy (individuální úroveň)

 • Úspěšně zvládnout podle svých schopností a možností cvičení s nápodobou se slovní instrukcí (pohybová básnička, říkanka); pasivně/aktivně ovládat názvosloví základních viditelných částí těla dle věku dítěte.
 • Zapojovat se do společných činností, být aktivním členem kolektivu, spolupodílet se.
 • Pojmenovat/ukázat některé kamarády, objevovat volnou hru ve dvojicích či menších, proměnnýchskupinách.
 • V zásadě dodržovat smluvená pravidla.
 • Vyhodnotit prostředí školky jako bezpečný prostor pro hru.

Hudebně pohybová chvilka

Koordinační a rytmické cvičení s říkankou; režimové a stmelovací popěvky a rýmovačky.  

PH: Kuba (myška Eliška) řekl/a, Na kočku a myš, Auta.

Řízené činnosti

 • Seznámení se s ranním rituálem "Myšího sýra" během ranního kruhu.
 • Didaktické hry, pracovní listy, práce s publikací "Havran Nezbeda" - diferencované vnímání, předmatematická představivost, pohádkové hádanky, zvukomalba.  
 • Myšky z papíru- lepení, navlékání korálků + vystřihování kruhů (předškoláci).
 • Fantazijní tvorba barvami.
 • Nácvik bezpečné chůze v zástupu ve dvojicích.
 • IP předškolních dětí dle jejich potřeby a reedukace - rozvoj grafomotoriky, poznávacích schopností, logického myšlení, paměti a pozornosti, pravolevé orientace, předmatematických dovedností. 

Pobyt venku

Pohybové aktivity v areálu školky, kreativní volná činnost na písku a s přírodninami.

Odpočinek

Čtení na pokračování, poslech relaxační hudby.

Individuální péče - pokračování v řízených činnostech s využitím IT výukových programů (multiboard, notebook, Albi tužka, Bee-Bot včelka, Blue-Bot tactile čtečka, Logico Primo) .

Odpolední zábavná činnost

Hry ve třídě - volné hraní a estetické činnosti dle zájmu dětí. 

Pohybové aktivity na dětském hřišti, kresba křídami, míčové hry.

Říkadla, básnička, píseň

Lidové písničky a říkadla,  Uvíjíme věneček, popěvky, 

Červená Karkulka, Hlava-ramena, Umbaj vari. Rytmizace a melodizace.

Poznámka ke dni:

Adaptační týden nově příchozích dětí bez rodičů.
Součinná podpora od předškolních dětí směrem k dětem nejmenším v souladu s denním režimem.
Průběžné připomínání třídních pravidel o bezpečnosti, společném soužití a preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.
Prohlídka dravců ve školce dne 22. 9.  

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

 

Týdenní třídní plán (Myšky)

12. 9. - 16. 9. 2022; 37. týden

Téma: Loučíme se s létem

Podtéma: Já a moji kamarádi                Za Hankou a za Katkou, přišel Honzík s lopatkou.
                                                                  Hrábě si vzal Matýsek a šli všichni na písek.
                                                                  Nadělali koláče, pro toho, kdo nepláče.
                                                                  Postavili krásný hrad, nedal se však zavírat.

Klíčové kompetence:

 • Umí zacházet s běžnými předměty denní potřeby.
 • Dokáže se odloučit na přiměřeně dlouhou, určitou dobu od svých blízkých.
 • Pojmenuje některé kamarády ze skupiny, přiřadí jim značku.
 • Orientuje se v dění třídy, chápe a uvědomuje si řád a některá základní pravidla.
 • Sdílí se a užívá při tom jednoduchých pojmů (nejmladší) až souvislého vyprávění (nejstarší). Umí pozdravit, poprosit a poděkovat.

Dílčí vzdělávací cíle:

 • Osvojování si dovedností k podpoře osobní pohody.
 • Upevňovat relativní emoční samostatnost.
 • Posilovat prosociální chování v dětské herní skupině, poznávat kamarády.
 • Zvnitřňování základních třídních pravidel a denního řádu.
 • Zmapovat a podněcovat komunikativní dovednosti a kultivovaný projev.  

Očekávané výstupy (individuální úroveň):

 • Umět si najít a uklidit hračku; dokázat si přidat a rozhodnout, kdy jsem sytý/á a uklidit po jídle.
 • Být relativně emočně stabilní po dobu odloučení od rodiče.
 • Poznat jména kamarádů. Rozeznat a využívat své místo v šatně, u stolu, v umývárně
  s dopomocí značky.
 • V zásadě dodržovat smluvená pravidla.
 • Komunikační samostatnost - umí kultivovaně sdělit své aktuální potřeby, odpovědět na pozdrav, na otázku.

Hudebně pohybová chvilka:

Koordinační cvičení s říkankou, manipulační cvičení s míči; režimové a motivační popěvky a rýmovačky.  
PH: Na kočičku a na myš.

Řízené činnosti:

 • Seznámení se s ranním rituálem "Myšího sýra" během ranního kruhu.
 • Didaktické hry a pracovní listy - diferencované vnímání, grafomotorická cvičení.
 • Malba prstovými barvami - medvěd /práce s modelovací hmotou- myšky.
 • Nácvik bezpečné chůze v zástupu ve dvojicích.

Pobyt venku:

Pohybové aktivity v areálu školky, kreativní volná činnost na písku a práce s přírodninami.

Odpočinek:

Čtení na pokračování, poslech relaxační hudby.
Individuální péče - pokračování v řízených činnostech s využitím IT výukových programů
a dětských časopisů. Polytechnická stavebnice a další konstruktivní hry. 

Odpolední zábavná činnost:

Hry ve třídě - volné hraní a estetické činnosti dle zájmu dětí. 

Pohybové aktivity na dětském hřišti, kresba křídami, míčové hry.

Říkadla, básnička, píseň:

Lidové písničky a říkadla. Rytmizace a melodizace, hra na tělo.

Poznámka ke dni:

Adaptační týden nově příchozích dětí bez rodičů.

Průběžné připomínání školkových třídních pravidel o bezpečnosti, společném soužití
a preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.

Po - divadélko Múza - Jak šel Méďa do školky.

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

 

  Týdenní třídní plán (Myšky)

5. 9. - 9. 9. 2022; 36. týden
Téma: Loučíme se s létem

Podtéma: Vítejte v nové školce     

                                                          První, druhý, ani muk,
                                                          ty jsi holka, to je kluk.
                                                          To je kluk a to je holka,
                                                          dohromady naše školka.
                                                                 

Klíčové kompetence 

 • Projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým.
 • Napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází
  ve svém okolí.
 • Dokáže si hračku půjčit a vrátit ji zpět na své místo, přiměřeně uklízí.
 • Pojmenuje některé kamarády, rozezná a pojmenuje některé zaměstnance.
 • Orientuje se v prostorách školky a přilehlého okolí.

Dílčí vzdělávací cíle

 • Poznávat se navzájem, mít schopnost vcítit se do druhého.
 • Utvářet pěkné a přátelské vztahy mezi sebou navzájem, navodit radostnou atmosféru ve třídě.
 • Dodržovat smluvená pravidla.
 • Zapamatovat si jména kamarádů a učitelů.
 • Seznamovat se s prostředím školky a okolí.

Hudebně pohybová chvilka

Koordinační cvičení s říkankou, pohybové písničky a tanečky.
Seznamovací a adaptační hry.

Řízené činnosti

 • Vymalování myšky se jménem - pomůcka pro ranní kruh.
 • Spoluvytváření a upevňování dohodnutých pravidel - obrázky a situační hry.
 • Výtvarné hrátky na seznámení s vlastnostmi barev.

Pobyt venku

Pohybové aktivity na pískovišti a dětském hřišti. 

Odpočinek

Čtení na pokračování (Mach a Šebestová)

Individuální péče - pracovní listy, vzdělávací programy na multiboardu, individuální práce s knihou nebo časopisem.

Odpolední zábavná činnost

Hry ve třídě - volné hraní dle zájmu dětí; konstrukce ze stavebnic, deskové hry. 

Pohybové aktivity na dětském hřišti, kresba křídami, míčové hry.

Říkadlo, básnička, píseň 

Režimová říkadla a popěvky, lidové písničky.

Poznámka ke dni (průběžně během celého týdne)

Poučení a připomínání preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.

Dodržování bezpečného chování během aktivit, činností a přesunů v MŠ a jejího okolí.

Seznámení a tvoření školkových třídních pravidel o společném soužití.

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

     

 

 

  Týdenní třídní plán (Pastelky a Myšky)
29. 8. 2022 - 2. 9. 2022; 35. týden
Téma: Loučíme se s létem

Podtéma: Dobrodružství v trávě     
                                                                       Malý brouček spinkal v trávě,
                                                                       probudil se dneska právě.
                                                                   Protáhl si nožičky, hlavičku i ručičky.
                                                             Na  nohy vzal bačkůrky  a utíkal do školky.

Klíčové kompetence pro předškolní děti

 • Je fyzicky a manipulačně přiměřeně schopné.
 • Je komunikačně způsobilé, vyřídí drobné vzkazy, dokáže se domluvit ve skupině
  při hře.
 • Spolupodílí se v kolektivu, samostatně zvládne organizaci, pravidla a hru.
 • Udrží záměrnou pozornost během práce a hry.
 • Rozezná a pojmenuje některé druhy hmyzu.

Klíčové kompetence pro nově přijaté děti

 • Pozvolna se adaptuje na prostředí MŠ.
 • Přijímá a respektuje společně vytvořená pravidla třídy.
 • Se učí své činnosti a hry organizovat a řídit.

Dílčí vzdělávací cíle pro předškolní děti

 • Zbavovat se ostychu z komunikace; osvojovat si pojmosloví ze života hmyzu.
 • Rozvoj jemné i hrubé motoriky, koordinace a orientace v prostoru.
 • Osvojovat si jednoduché poznatky ze života hmyzu.
 • Seznamovat se se společenskými pravidly a spoluvytvářet třídní pravidla bezpečného prostředí pro každého. 
 • Apelace na záměrné chování, pozornost a sebereflexi.
 • Posilovat prosociální chování v dětské herní skupině, poznávání kamarádů.

Dílčí vzdělávací cíle pro nově přijaté děti

 • Navodit radostnou a bezpečnou atmosféru ve třídě.
 • Těšit se na společný pobyt dětí ve třídě v mateřské škole, na společné zážitky.
 • Utvářet pěkné vztahy mezi sebou navzájem.
 • Posilovat prosociální chování v dětské herní skupině, poznávání kamarádů.

Očekávané výstupy
Nově přijaté děti se zapojují do aktivit a činností MŠ. Dokážou se odloučit na určitou dobu od svých blízkých. Učí se orientovat v prostředí MŠ. Seznamují se s kamarády ve třídě. Hrají důležitou roli při sestavování třídních pravidel s rozhodovací činností.  Získání poznatků ze života hmyzu.

Hudebně pohybová chvilka

Koordinační cvičení s říkankou, pohybové písničky a tanečky.
PH: inspirace ze života hmyzu.

Řízené činnosti
Práce s papírem a barvami (pracovní činnost -  motýlek).
Osvojování si  jednoduchých poznatků ze života hmyzu.
Smyslové hry, grafomotorická cvičení.
Společná tvorba třídních pravidel.

Pobyt venku

Pohybové aktivity na školní zahradě a školním hřišti. Míčové hry, dynamické pohybové hry, obruče, skákadla, guma, hry na rozvoj postřehu a rychlosti. Volná hra.

Odpočinek

Čtení na pokračování – Špalíček (F. Hrubín, J. Trnka).
IP -  pokračování v řízených činnostech, estetické činnosti, úlohy na rozvoj
        poznávacích schopností, klidové aktivity dle zájmu dětí.

Odpolední zábavná činnost

Hry ve třídě - volné hraní dle zájmu dětí; mozaika ze zažehlovacích korálků;
                        polytechnická stavebnice, deskové hry.
Pohybové aktivity na dětském hřišti, kresba křídami, míčové hry.

Říkadlo, básnička, píseň 
Zařazování letních, dětských a lidových tematických písní a říkadel. Rytmická
a melodická cvičení, variace písniček, hra na tělo, vlastní taneční postupy, hra
na dětskoovladatelné nástroje.

Poznámka ke dni
Po           Připomenutí školních třídních pravidel o společném soužití a preventivních
               zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu vhodnou formou 
               přizpůsobenou věku dětí.

Čt  -        Zahájení školního roku 2022/2023

 •            Seznámení a tvoření školkových třídních pravidel o společném soužití.
 •            Seznámení s preventivními zdravotními a hygienickými pravidly v kolektivu
             vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.
   

        činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

 

 

Týdenní třídní plán (Pastelky)
27. 6. - 30. 6. 2022; 26. týden
Téma: DĚTI A NAŠE ZEM

Podtéma: Hurá na prázdniny    
                    Naše školka už jde spát, teď si budem doma hrát.   
                    Máme zase prázdniny, budem sbírat maliny.
                    S mojí skvělou rodinou, zážitky nás neminou.
                    Navštívíme koupaliště, na hrad zajdem zase příště,
                    vezmem sebou babičku, dědečka i tetičku.
                    Slunce, smích a pohoda, zmrzlinová lahoda! 

Klíčové kompetence:

 • Je prakticky samostatné; fyzicky schopné a soběstačné.
 • Je komunikačně zdatné, dokáže jasně formulovat v minulém, přítomném
  i budoucím čase.
 • Přemýšlí a zvažuje možnosti; zkouší a experimentuje; kombinuje
  a aplikuje; problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu.
 • Dokáže vymyslet a zrealizovat vlastní, produktivní, tvůrčí aktivitu, hru.
 • Respektuje nápady a pravidla druhých.
 • Je sociálně a citově samostatné.

Dílčí vzdělávací cíle:

 • Podporovat rozvoj jemné i hrubé motoriky, koordinaci a orientaci
  v prostoru.
 • Srozumitelně (věcně i formálně) interpretovat myšlenky, aktuální nápady a plány s výhledem do blízké budoucnosti, vyprávět a hodnotit uplynulé zážitky.
 • Podněcovat využívání a další rozšiřování diferencovaného vnímání, logických a myšlenkových operací, rozvoj tvořivého myšlení a řešení problémů.
 • Upevňovat přátelství; rozšiřovat zkušenosti se škálou společenských rolí.
 • Posilovat sebevědomou, uvědomělou osobnost; schopnost odloučit se na čas od rodiny.

Hudebně pohybová chvilka:

Koordinační cvičení, pohybové písničky. Cvičení na lavičkách.

PH: Otec Abrahám, Labadam, Tři opice.

Řízené činnosti:

 • Léto, prázdniny v estetických činnostech.
 • Slovní hry, řízený rozhovor.
 • Pracovní činnosti na zahradě, sportovní pohybové aktivity.

Pobyt venku:
Pěstitelské práce - péče o zeleninovou zahrádku.

Pohybové aktivity na hřišti a v lese.

Odpočinek:

Čtení na pokračování, poslech relaxační hudby.

Individuální péče - pokračování v řízených činnostech, podpora v realizaci vlastních kreativních nápadů dětí.

Odpolední zábavná činnost:

Hry ve třídě - volné hraní dle zájmu dětí; mozaika ze zažehlovacích korálků; deskové hry. 

Pohybové aktivity na dětském hřišti, kresba křídami, míčové hry.

Říkadla, básnička, píseň:

Táborové písničky s kytarou; tematické básničky o výletech a prázdninách.

Poznámka ke dni:

27. 6. - Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel
                    v kolektivu vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.

                 - Spaní ve školce- sraz dětí kolem 18 h ("spinkací"děti v úterý
                    pokračují v běžném režimu školky)

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

                                                     

           

     Týdenní třídní plán (Pastelky)    
                                        Týden od 15. 8. 2022 do 19. 8. 2022                  33. týden
Téma:  Loučíme se s létem

Podtéma: Prázdniny ve školce           Hurá, hurá, prázdniny to je krásný čas.
                                                             S košíčkem pro maliny, půjdem děti zas.
                                                             Prázdniny jsou volné dny, splní se ti tvoje sny.
                                                             Kam chceš, můžeš jít, mámu, tátu s sebou vzít.
                                                             Hurá, hurá do školky, v srpnu půjdeme.
                                                             Na školku a činnosti už se těšíme.     

Klíčové kompetence

• dítě klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje,
  raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo,
• přirozenou motivací k řešení problémů a situací je pro dítě pozitivní odezva na
  aktivní zájem,
• dítě chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou,
• dítě se dokáže ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se
  domlouvá a spolupracuje,
• dítě se učí svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat.

Dílčí vzdělávací cíle

Navodit radostnou atmosféru ve třídě, těšit se na společný pobyt v mateřské škole
a na společné zážitky. Utvářet pěkné vztahy mezi sebou navzájem. Osvojovat si dovednosti k podpoře osobní pohody. Rozvíjet komunikativní dovednosti. Posilovat prosociální chování v dětské herní skupině.

Očekávané výstupy
Komunikovat s ostatními, komunikaci vyhledávat, těšit se do školky. Zvládat pohybové a řečové dovednosti.   Rozhodovat se o svých činnostech.

Hudebně pohybová chvilka

Hudební činnosti– zpěv lidových a dětských písní za doprovodu orffova instrumentáře, rytmizace, melodizace.
Rytmické pohybové hry.
Pohotová reakce na signál.
Psychomotorická cvičení s padákem.
Jógová cvičení.

Řízené činnosti
Výtvarné tvoření – otiskování bramborových tiskátek (letní louka), zapouštění barev (mořský svět).
Pracovní činnosti – práce s papírem (včelka), práce s přírodním materiálem (loďka).
Kimovy hry. Didaktické hry. Pracovní listy rozvíjející komunikativní, řečové a poznávací dovednosti.

Pobyt venku

Pobyt na zahradě školky - pohybové hry, volné hry dle tematického zaměření
a výběru dětí. Využití pískoviště k rozvoji kreativity a fantazie.
Pobyt na házenkářském hřišti – míčové a sportovní hry.

Odpočinek
Předčítání knihy na pokračování „Prázdninové příběhy Čtyřlístku“.
Relaxace a odpočinek za využití poslechu relaxační hudby.
Klidné činnosti pro děti, které nespí - kresba, puzzle, korálky, mozaika, stavebnice, prohlížení knih a časopisů, didaktické hry.

Odpolední zábavná činnost
Pobyt na zahradě školky – kresba křídami, hra na pískovišti, volné hry dětí, míčové hry, tělovýchova na rozvoj fyzického rozvoje.
Aktivity ve třídě – výukové programy na multiboardu, konstruktivní hry, spontánní hry.

Říkadlo, básnička, píseň  Prázdniny, Červenec a srpen hřejí, básničky a písničky o létu
                                           a kamarádech.

Poznámka ke dni

Po   Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
        vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.
        Poučení dětí o pravidlech bezpečné chůze po veřejné komunikaci.


        činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

 

 

Týdenní třídní plán (Pastelky)
27. 6. - 30. 6. 2022; 26. týden
Téma: DĚTI A NAŠE ZEM

Podtéma: Hurá na prázdniny    
                    Naše školka už jde spát, teď si budem doma hrát.   
                    Máme zase prázdniny, budem sbírat maliny.
                    S mojí skvělou rodinou, zážitky nás neminou.
                    Navštívíme koupaliště, na hrad zajdem zase příště,
                    vezmem sebou babičku, dědečka i tetičku.
                    Slunce, smích a pohoda, zmrzlinová lahoda! 

Klíčové kompetence:

 • Je prakticky samostatné; fyzicky schopné a soběstačné.
 • Je komunikačně zdatné, dokáže jasně formulovat v minulém, přítomném
  i budoucím čase.
 • Přemýšlí a zvažuje možnosti; zkouší a experimentuje; kombinuje
  a aplikuje; problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu.
 • Dokáže vymyslet a zrealizovat vlastní, produktivní, tvůrčí aktivitu, hru.
 • Respektuje nápady a pravidla druhých.
 • Je sociálně a citově samostatné.

Dílčí vzdělávací cíle:

 • Podporovat rozvoj jemné i hrubé motoriky, koordinaci a orientaci
  v prostoru.
 • Srozumitelně (věcně i formálně) interpretovat myšlenky, aktuální nápady a plány s výhledem do blízké budoucnosti, vyprávět a hodnotit uplynulé zážitky.
 • Podněcovat využívání a další rozšiřování diferencovaného vnímání, logických a myšlenkových operací, rozvoj tvořivého myšlení a řešení problémů.
 • Upevňovat přátelství; rozšiřovat zkušenosti se škálou společenských rolí.
 • Posilovat sebevědomou, uvědomělou osobnost; schopnost odloučit se na čas od rodiny.

Hudebně pohybová chvilka:

Koordinační cvičení, pohybové písničky. Cvičení na lavičkách.

PH: Otec Abrahám, Labadam, Tři opice.

Řízené činnosti:

 • Léto, prázdniny v estetických činnostech.
 • Slovní hry, řízený rozhovor.
 • Pracovní činnosti na zahradě, sportovní pohybové aktivity.

Pobyt venku:
Pěstitelské práce - péče o zeleninovou zahrádku.

Pohybové aktivity na hřišti a v lese.

Odpočinek:

Čtení na pokračování, poslech relaxační hudby.

Individuální péče - pokračování v řízených činnostech, podpora v realizaci vlastních kreativních nápadů dětí.

Odpolední zábavná činnost:

Hry ve třídě - volné hraní dle zájmu dětí; mozaika ze zažehlovacích korálků; deskové hry. 

Pohybové aktivity na dětském hřišti, kresba křídami, míčové hry.

Říkadla, básnička, píseň:

Táborové písničky s kytarou; tematické básničky o výletech a prázdninách.

Poznámka ke dni:

27. 6. - Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel
                    v kolektivu vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.

                 - Spaní ve školce- sraz dětí kolem 18 h ("spinkací"děti v úterý
                    pokračují v běžném režimu školky)

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

                                                     
                                                       Týdenní třídní plán (Pastelky)

20. 6. - 24. 6. 2022; 25. týden

Téma: DĚTI A NAŠE ZEM

Podtéma: Těšíme se do školy     Když jsme byli "takhle" malí, uměli jsme jíst a spát.

                                      Vyrostli jsme, podívejte, bude nám šest, je to znát.

                                      V naší školce můžeme si, na co chceme spolu hrát.

                                   Po prázdninách škola volá, naučí nás číst a psát.

Klíčové kompetence:

 • Orientuje se bezpečně ve známém prostředí. Je fyzicky přiměřeně zdatné.
 • Vyjadřuje souhlas i nesouhlas v situacích, které to vyžadují. Spolupodílí se ve skupině.
 • Chápe prostorové pojmy. Záměrně využívá paměť k učení.
 • Umí se samostatně esteticky vyjadřovat (výtvarně, dramaticky, pohybově, tanečně...).
 • Zvládne kultivovaně vystupovat na veřejnosti, odreprezentuje nacvičené vystoupení.

Dílčí vzdělávací cíle:

 • Pohybovat se jistě v terénu, osvojovat si vytrvalost a aerobní techniku pohybu.
 • Ovládat asertivní, věcnou komunikaci ve skupině.
 • Posilovat pravolevou orientaci a porozumění umístění a pořadí v prostoru (předložky, číslovky, příslovce).
 • Rozvoj a kultivace paměti, výtvarných, hudebních a tanečních aktivit.
 • Vytvářet si základní kulturní a společenské postoje a návyky, posilovat sebeprezentaci.

Hudebně pohybová chvilka:

Nácvik pásma na slavnost. Balanční cvičení s overbaly.  Hry s padákem.

PH: Na sochy apod., hry na přání dětí. 

Řízené činnosti:

 • Závěrečná příprava na slavnost předškoláčků, vlastní slavnost.
 • Letnice, příchod léta v estetických činnostech.
 • Didaktické a hudební hry.
 • Pracovní činnosti na zahradě, sportovní pohybové aktivity.
 • Turistický výlet.

Pobyt venku:

Pěstitelské práce - péče o zeleninovou zahrádku.

Pohybové aktivity na hřišti a na zahradě, fantazijní tvorba z písku a přírodnin.

Odpočinek:

Čtení na pokračování, poslech relaxační hudby.

IP - pokračování v řízených činnostech, mozaika z korálků, stavebnice, společenské hry, stimulace problémových oblastí.

Odpolední zábavná činnost:

Hry ve třídě - individuální činnosti a skupinové hraní dle zájmu dětí; stavebnice, mozaika, společenské hry. Pohybové aktivity na dětském hřišti, manipulační a lokomoční hry, kresba křídami, chodníkové hry.

Říkadla, básnička, píseň:

Nácvik a prezentace pásma na slavnost.

Poznámka ke dni:

20. 6. - Po -  Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
                     vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.

21. 6. - Út -  Rozloučení s předškoláky na zahradě školky od 16 h. 

Čt nebo Pá - Turistický výlet anglickým parkem (podle aktuální předpovědi počasí).

 

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

 

Týdenní třídní plán (Pastelky)

13. 6. - 17. 6. 2022; 24. týden

Téma: DĚTI A NAŠE ZEM

Podtéma: Lidé a čas              Stojí,stojí v mlze dům, jmenuje se muzeum.

             Vrátného tam k večeru, straší kostry ještěrů.

           Mamut a s ním mamutě, provází ho na kutě.

            I když jsou jen vycpaní,tak mi hrůzu nahání.

Klíčové kompetence:

 • Umí korigovat a přizpůsobovat své chování i fyzickou aktivitu v závislosti na situaci
  a prostředí.
 • Klade otázky a hledá na ně odpovědi, chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí.
 • Využívá i jiné zdroje informací, než je mluvené slovo.
 • Má elementární poznatky o světě lidí, vývoji kultury a techniky v závislosti na čase.
 • Orientuje se v čase, rozumí základním časovým pojmům a časové ose.
 • Dokáže se samostatně produktivně zabavit, spolupodílet se a vymyslet a přijmout společnou hru a pravidla, adekvátně přijmout úspěch i neúspěch svůj nebo skupiny.

Dílčí vzdělávací cíle:

 • Posilovat adekvátní chování v prostorech školky, hromadných prostředcích, na komunikacích i v terénu.
 • Komunikovat jistě, věcně, využívat složitější stavby vět a souvětí. Neostýchat se zeptat
  i méně známé dospělé osoby, umět vyřídit vzkaz.
 • Vytvářet základy pro práci s informacemi - IT, obrázkové knihy a dětské časopisy.
 • Vnímat základní časovou osu, rozumět pojmu dříve a později/nyní, starší a mladší; porovnat některé lidské činnosti a předměty denní potřeby.
 • Podporovat děti v spontánních skupinových hrách a volných činnostech.             

Hudebně pohybová chvilka:

Nácvik pásma na slavnost.

Balanční cvičení s overbaly. Netradiční pohybové aktivity s padákem.

PH: Míčové a lokomoční kolektivní hry.

Řízené činnosti:

 • Pokračování v přípravách na slavnost vyřazování předškoláčků ze školky (kreativní estetické a pohybové činnosti).
 • Dějové posloupnosti. Práce s demonstračními obrázky. Tvorba časové osy.   
 • Překvapení ke dni tatínků.
 • Tematické estetické činnosti, didaktické hry a práce s informacemi- obrázkové
  a výukové programy IT.
 • Pozorování dětí při činnostech, zadávání konkrétních úloh s cílem zhodnocení pedagogické diagnostiky.
 • Pracovní činnosti na zahradě, sportovní pohybové aktivity.

Pobyt venku:

Pěstitelské práce - péče o zeleninovou zahrádku, úklid školní zahrady před slavností.

Pohybové aktivity na hřišti a na zahradě, fantazijní tvorba z písku a přírodnin.

Odpočinek:

Čtení na pokračování, poslech relaxační hudby.

Individuální péče - pokračování v řízených činnostech, pracovní listy, didaktické hry, stimulace problémových oblastí, cílené činnosti k rozvoji kompetencí předškoláka.  

Odpolední zábavná činnost:

Hry ve třídě - individuální činnosti a skupinové hraní dle zájmu dětí; stavebnice, mozaika, společenské hry. 

Pohybové aktivity na dětském hřišti, manipulační a lokomoční hry, kresba křídami, chodníkové hry.

Říkadla, básnička, píseň:

Nácvik pásma na slavnost. Byla jednou koťata - písničky, mazurka.
Dětské písničky s doprovodem orffových nástrojů, hra na tělo.

Poznámka ke dni:

13. 6. - Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
                    vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.

14. 6. - Út - Pohybové hry a průpravné cvičení na nářadí v tělocvičně ZŠ během
                   dopoledního bloku.

15. 6. - St - Výlet do Zeměráje Kovářov, seznámení s obsahem, organizací a činnostmi
                    výletu a s seznámení dětí s bezpečným chováním během výletu.

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

 

Týdenní třídní plán (Pastelky)

6. 6. - 10. 6. 2022; 23. týden

Téma: DĚTI A NAŠE ZEM

Podtéma:  Napříč kontinenty poznáváme svět      

Haló, děti, pojďte sem!
Objevíme spolu Zem.
Navštívíme v malé chvíli
všechny zemské světadíly.

Klíčové kompetence:

 • Zvládá samostatně pracovní úkony.
 • Soustředí se na činnost, udrží záměrnou pozornost.
 • Spolupodílí se, je vnímavé vůči potřebám druhých.
 • Uvědomuje si a prožívá estetická a kulturní díla, své chování přizpůsobuje kulturnímu prostředí a situaci.
 • Má elementární poznatky o světě lidí a kultury.

Dílčí vzdělávací cíle:

 • Rozvíjet senzomotorické schopnosti a dovednosti.
 • Vytvářet základy pro práci s informacemi – IT, dětské knihy a časopisy
 • Podporovat pocit sounáležitosti s kolektivem, empatii a spoluodpovědnost.
 • Vytvářet si základní kulturní a společenské postoje.
 • Rozšiřovat povědomí o podmínkách a spektru života lidí na planetě Zemi.

Hudebně pohybová chvilka:

Nácvik pásma na slavnost.

Veselé pohybové hry a soutěže s náčiním dětí z jiných kontinentů.

PH: Tradiční hry, hry s různým zaměřením. Cvičení s lavičkami, se švihadly, na žebřinách.

Řízené činnosti:

 • Pokračování v přípravách na slavnost předškoláčků (kreativní estetické a pohybové činnosti).
 • Didaktické a komunikační hry
 • Kreativní činnosti s prvky cizích kultur.
 • Pracovní činnosti na zahradě, sportovní pohybové aktivity.

Pobyt venku:

Pěstitelské práce - péče o zeleninovou zahrádku.

Pohybové aktivity na hřišti, fantazijní tvorba z písku.

Vycházky po okolí.

Odpočinek:

Čtení na pokračování, prohlížení dětských encyklopedií, využití multiboardu k vyhledávání informací dětmi a IT výukových programů.

Individuální péče – stimulace problémových oblastí, pokračování v řízených činnostech, pracovní listy, didaktické hry.

Odpolední zábavná činnost:

Hry ve třídě – individuální činnosti a skupinové hraní dle zájmu dětí; tematické
a společenské hry.

Pohybové aktivity na dětském hřišti, manipulační a lokomoční hry, kresba křídami.

Říkadla, básnička, píseň:

Nácvik pásma na slavnost.

Pohádkové písničky, Pět minut v Africe.

Poznámka ke dni:

6. 6. – Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
                   vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.

7. 6. - Út – Divadlo KD Dobříš – Tajemství staré bambitky.

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

 

Týdenní třídní plán (Pastelky)

30. 5. - 3. 6. 2022; 22. týden
Téma: DĚTI A NAŠE ZEM

 

Podtéma: Děti z celého světa                         Rozhlédni se tu a tam,
                                                                            uvidíš, že nejsi sám,
                                                                        všude je tvůj velký svět,
                                                                         pojď si o něm vyprávět.
                                                                       My jsme všichni kamarádi
                                                                        a máme se všichni rádi.

Klíčové kompetence:

 • Je motoricky obratné a zručné, pohyb je koordinovaný a plynulý.
 • V komunikaci s ostatními si je jisté; komunikuje věcně, srozumitelně, v souvětích,
  bez výraznějších gramatických a logopedických chyb.
 • Spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty
  (má vlastní, originální nápady).
 • Je sociálně samostatné. Aktivně si všímá, co se kolem něho děje. Umí situaci v rámci svých možností adekvátně vyhodnotit a zvládnout; umí dopomoc druhému či si vhodnou formou požádat o pomoc.
 • Chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný.
 • Ví, že není jedno v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit.

Dílčí vzdělávací cíle:

 • Podporovat rozvoj pohybových schopností a dovedností.
 • Položit základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, pro schopnost být samo sebou
  a zároveň se přizpůsobit životu v sociální komunitě - v kulturní a multikulturní společnosti.
 • Prohlubovat jistotu v sebeprezentaci, seberealizaci a komunikaci s ostatními; budovat zdravou sebejistotu a asertivní chování.
 • Dbát na korektní výslovnost a stavbu vět a souvětí.
 • Rozšiřovat a přiměřeně kombinovat či komplikovat kognitivní úkoly; podporovat děti
  v aktivním hledání možností a variant postupů a řešení.
 • Upevňovat sounáležitost, spolupodílení se, pozitivního ducha skupiny.
 • Získávat povědomí o přátelství a toleranci lidí všech barev pleti, posilovat empatii ke všem lidem bez rozdílu.   

Hudebně pohybová chvilka:

Nácvik pásma na slavnost.
Veselé pohybové hry a soutěže s náčiním.
PH: Míčové kolektivní hry.

Řízené činnosti:

 • Pokračování v přípravách na slavnost předškoláčků (kreativní estetické a pohybové činnosti).
 • Námětové výtvarné a pracovní činnosti.
 • Didaktické a komunikační hry a výukové programy IT.
 • Pracovní činnosti na zahradě, sportovní pohybové aktivity.

Pobyt venku:

Pěstitelské práce - péče o zeleninovou zahrádku.
Pohybové aktivity na hřišti, fantazijní tvorba z písku.

Odpočinek:

Čtení na pokračování, poslech relaxační hudby.
Individuální péče - tematický rozhovor (řízený/ volný/ s podporou knihy, IT nebo ilustrace), pokračování v řízených činnostech, pracovní listy, společenské hry.

Odpolední zábavná činnost:

Hry ve třídě- individuální činnosti a skupinové hraní dle zájmu dětí; stavebnice, mozaika, variace na pexeso, deskové hry.
Pohybové aktivity na dětském hřišti, manipulační a lokomoční hry, kresba křídami.

Říkadla, básnička, píseň:

Nácvik pásma na slavnost.

Poznámka ke dni:

30.5. – Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.

31.5. - Út -  Pohybové hry a průpravné cvičení na nářadí v tělocvičně ZŠ -  dopoledne.

  1.6. - St -  školková oslava MDD na zahradě školky - dopoledne;
                  "My se školy nebojíme“ -  vyučovací hodina ve škole v rámci odpoledního bloku
                   od 13:30 do 14:15 h.

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

 

Týdenní třídní plán (Pastelky)
23. 5. - 27. 5. 2022; 21. týden
Téma: DĚTI A NAŠE ZEM

Podtéma: Dopravní prostředky         Tú tú tú, auto už je tu.
                                                              Pojeď mámo, pojeď s námi,
                                                               za chvíli jsme za horami.
                                                               Tú tú tú, auto už je tu.”

Klíčové kompetence:

 • Udržuje své pracovní místo přehledné a funkční. Automaticky po sobě uklízí.
 • Je empatické, kamarádské, dokáže nezištně pomoci, domluvit se, případně najít kompromisní řešení.
 • Je koordinačně a rytmicky schopné, udrží tempo pohybu, reaguje na změnu.
 • Pozorně poslouchá, sleduje se zájmem dramatické a hudební představení, hodnotí svoje zážitky.
 • Rozlišuje některé dopravní značky, označí nebezpečí.

Dílčí vzdělávací cíle:

 • Upevňovat pracovní návyky, kulturu stolování a sebeobsluhu.
 • Podporovat vrstevnické, přátelské vztahy ve skupině, pozitivní klima třídy.
 • Posilovat a automatizovat rytmiku a přesnost pohybu.
 • Rozvoj a kultivace paměti, hudebních a tanečních aktivit.
 • Vytvářet si základní představu o dopravních prostředcích a o bezpečném pohybu
   v silničním provozu.

Hudebně pohybová chvilka:
Písničky o dopravních prostředcích.
Běhací abeceda a lokomoční hry.
Taneček: Koza Róza, Stonožka.
Dynamické PH.
Míčové kolektivní hry.  

Řízené činnosti:

 • Tematické PL a námětové hry.
 • Pracovní činnosti na zahradě, sportovní pohybové aktivity.
 • Činnosti rozvíjející kompetence předškoláka.
 • IT vzdělávací program: Dopravní výchova.
 • Přípravy na slavnostní rozloučení s předškoláčky.

Pobyt venku:
Dodržování BESIP při pohybu a přesunu na vozovce. 
Pěstitelské práce - péče o zeleninovou zahrádku.
Tematické vycházky, volné pohybové aktivity na hřišti.
Kreativní tvoření z přírodnin nebo na pískovišti.

Odpočinek:
Čtení na pokračování, poslech relaxační hudby.
Individuální péče - pokračování v řízených kreativních a didaktických činnostech, rozvoj pracovních dovedností, grafomotorické listy, klidové činnosti.

Odpolední zábavná činnost:
Hry ve třídě - individuální činnosti a skupinové hraní dle zájmu dětí; stavebnice, mozaika, deskové hry, prožitkové učení.
Pohybové aktivity na dětském hřišti, manipulační a lokomoční hry, kresba křídami.

Říkadla, básnička, píseň:
Nácvik písní a básniček na slavnostní rozloučení předškoláků.
Básničky s pohybem vztahující se k dopravě – Sanitka. Popelář, Hasič, Jede mašinka, Auto, Semafor.

Poznámka ke dni:
23. 5. - Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
                    vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.
23. 5. – Po – třídní schůzky na třídách od 17,00 h.
24. 5. - Út - dopoledne - pohybové aktivity v tělocvičně ZŠ,
                    odpoledne    - "My se školy nebojíme“ -  vyučovací hodina ve škole v rámci
                                               odpoledního bloku od 13, 30 do 14, 15 h.
 25. 5. – St - Divadlo A Šmytec - Cesta kolem světa.
 
činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

Týdenní třídní plán
16. 5. - 20. 5. 2022; 20. týden
Téma: DĚTI A NAŠE ZEM

Podtéma: Zvířátka a jejich mláďátka   Hádají se kůzlata,

       zda je slunce ze zlata.

      Máma koza rozhodne,

     není zlaté, né, né, né!

Klíčové kompetence:

 • Je fyzicky soběstačné, v běžných pohybových činnostech převážně úspěšné.
 • Pozorně poslouchá, sleduje se zájmem čtené literární dílo i jeho dramatizaci; vypráví,
  má smysl pro humor.
 • Poznává, že se může mnohému naučit; raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo.
 • Vnímá krásno, dokáže přiměřeně esteticky vyjádřit a ztvárnit svojí fantazii, prožívání.
 • Má elementární poznatky o světě přírody, je citlivé k rostlinám a zvířatům.

Dílčí vzdělávací cíle:

 • Posilovat a rozvíjet jemnou i hrubou motoriku.
 • Prohlubovat a kultivovat komunikační schopnosti a dovednosti; umět naslouchat, pracovat se slovní informací, reprodukovat slyšené slovo/obsah sdělení.
 • Podporovat kognitivní schopnosti a radost z učení.
 • Budovat pozitivní, estetický vztahu k životu, k sobě samému.
 • Upevňovat environmentální senzitivitu, prohlubovat povědomí o provázanosti života rostlin, zvířat i lidí na planetě Zemi.

Hudebně pohybová chvilka:
Balanční a rytmické cvičení, reakce na signál - startovní povely, pohybová změna.
Taneček: Koza Róza.  PH: Míčové kolektivní hry.   

Řízené činnosti:

 • Tematické didaktické a estetické činnosti.
 • IP – rozvoj kompetencí předškoláka dle individuálních potřeb.
 • Pokračování v přípravách na slavnost rozloučení s předškoláčky.
 • Pracovní činnosti na zahradě, sportovní pohybové aktivity.

Pobyt venku:
Pěstitelské práce - péče o zeleninovou zahrádku, tematické vycházky, volné pohybové aktivity na hřišti, kreativní tvoření z přírodnin nebo na pískovišti.

Odpočinek:
Čtení na pokračování, poslech relaxační hudby.

Individuální péče - pokračování v řízených kreativních a didaktických činnostech, pracovní grafomotorické listy.

Odpolední zábavná činnost:
Hry ve třídě - individuální činnosti a skupinové hraní dle zájmu dětí; stavebnice, mozaika, variace na pexeso, deskové hry. 

Pohybové aktivity na dětském hřišti, manipulační a lokomoční hry, kresba křídami.

Říkadla, básnička, píseň:
Písničky a říkanky o zahradě a domácích zvířatech - Šel zahradník do zahrady, Když jsem já sloužil apod.

Poznámka ke dni:
16. 5. - Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu   
                    vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.

17. 5. - Út - Pohybové hry a průpravné cvičení na nářadí v tělocvičně ZŠ - dopoledne.
                 - "My se školy nebojíme“ -  vyučovací hodina ve škole v rámci odpoledního
                     bloku od 13,30 do 14, 15,            
18. 5. - St - fotografování tříd.

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

 

Týdenní třídní plán (Pastelky)
  9. 5. - 13. 5. 2022, 19. týden
Téma: DĚTI A NAŠE ZEM


 Podtéma: Květen, šíří lásku světem

                               Ze všeho mám nejraději, když se táta s mámou smějí.
                                      Mám je rád/a a oni mě, patříme si vzájemně.

Klíčové kompetence:
● Korektně koordinuje jemné a hrubé pohyby končetin a celého těla.
● Chápe prostorové pojmy.
● Vyjadřuje adekvátně souhlas i nesouhlas v situacích, které to vyžadují.
● Zná své místo a roli v rodině a společnosti. Respektuje pravidla, zná svá základní práva
   i povinnosti.
● Je empatické k živým bytostem a přírodě. Záměrně neubližuje.

Dílčí vzdělávací cíle:
● Rozvoj grafomotoriky, jemné i hrubé motoriky.
● Rozvoj tvořivého myšlení, řešení problémů.
● Upevňovat sebehodnotu a roli ve skupině vrstevníků.
● Vytvářet si základní kulturní a společenské postoje.
● Posilovat hodnotu a pocit sounáležitosti s rodinou.

Hudebně pohybová chvilka:
Koordinační cvičení.
Lokomoční a manipulační hry ve skupině.
PH: Na policajty a lupiče, Rybičky.

Řízené činnosti:
● Tematické výtvarné a pracovní činnosti - rodina, domov.
● Tematické diskuze na zadané téma (rodina, adresa, jaro).
● Přípravné činnosti pro slavnostní zakončení školního roku.

Pobyt venku:
Volné pohybové aktivity na hřišti, manipulační hry a štafetky.
Kreativní tvoření na pískovišti.
Založení zeleninové zahrádky.

Odpočinek:
Čtení na pokračování - Mach a Šebestová.
Individuální péče - pokračování v řízených kreativních a didaktických činnostech.

Odpolední zábavná činnost:
Hry ve třídě - individuální činnosti a skupinové hraní dle zájmu dětí; stavebnice, mozaika ze zažehlovacích korálků, puzzle.
Hry a pohybové aktivity na dětském hřišti, kresba křídami.

Říkadla, básnička, píseň:
Písničky, říkanky a hádanky o rodině.
Nácvik pásma pro rodiče na závěrečnou slavnost.

Poznámka ke dni:
  9. 5. - Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
                  vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.
10. 5. - ÚT - Pohybové hry a průpravné cvičení na nářadí v tělocvičně ZŠ - dopoledne.
                    "My se školy nebojíme“ - vyučovací hodina ve škole v rámci odpoledního bloku
                    od 13:30 - 14:15.


činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí
__________________________________________________________________________

Týdenní třídní plán (Pastelky)

2. 5. - 6. 5. 2022; 18. týden
Téma: DĚTI A NAŠE ZEM

Podtéma: Svátek maminek        S mámou ujdeš první krůčky světem,
                                                       s mámou se naučíš mít lidi rád,
                                                       s mámou se budeš chlubit druhým dětem,
                                                       s mámou se nebudeš mít čeho bát.

Klíčové kompetence:

 • Uvědomuje si hodnotu a funkci rodiny a rozdělení rolí v ní; zná své místo, pojmenuje blízké příslušníky, umí rámcově svojí adresu.
 • Vnímá různorodost jara; zaměřeno na kvetoucí stromy a okrasné keře; některé pojmenuje. Chápe důležitost činnosti včelstev; má primární znalosti o jejich životě
  i nutnosti jejich ochrany člověkem.
 • Soustředí se na činnost, udrží záměrnou pozornost.
 • Dokáže kultivovaně a bez ostychu přednést kratší básničku.
 • Zvládá běžné činnosti a požadavky, jednoduchou obsluhu a pracovní úkony.

Dílčí vzdělávací cíle:

 • Upevňovat rodinná pouta a vazby, posilovat pocit sounáležitosti a bezpečí domova.
 • Postupně si uvědomovat některé zákonitosti přírodních dějů, jejich progrese i druhových závislostí a propojeností a spoluodpovědnost člověka za zachování přirozeného řádu přírody.
 • Posilovat a dále rozvíjet volní vlastnosti.
 • Rozvoj výslovnosti - veřejný přednes, recitace.  
 • Podporovat vlastní fyzickou soběstačnost a sebeobsluhu; samostatnou dopomoc druhým.                   

 

Hudebně pohybová chvilka:

Posilovací a koordinační cvičení. Štafetové závody.
Pohybové písničky a říkanky ze včelí říše.
PH: Míčové kolektivní hry. 

Řízené činnosti:

 • Tematické dekorační, výtvarné a pracovní činnosti - maminky, kvetoucí stromy, včelky.
 • Tematické diskuze na zadané téma (rodina, adresa, jaro).
 • Prožitkové učení se a individuální přednes básniček pro/ o maminkách.

Pobyt venku:

Volné pohybové aktivity na hřišti, manipulační hry a štafetky; kreativní tvoření na pískovišti.

Odpočinek:

Čtení na pokračování - poznáváme oblíbené knihy, příběhy a hrdiny kamarádů ze školky.

Individuální péče - pokračování v řízených kreativních a didaktických činnostech.

Odpolední zábavná činnost:

Hry ve třídě- indiv. činnosti a skupinové hraní dle zájmu dětí; stavebnice, volná kresba, deskové hry. 

Hry a pohybové aktivity na dětském hřišti, kresba křídami.

Říkadla, básnička, píseň:

Písničky, říkanky a hádanky o maminkách, rodině, včelkách.

Poznámka ke dni:

2.5. - Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
                 vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.

3.5. - Út - Pohybové hry a průpravné cvičení na nářadí v tělocvičně ZŠ v dopoledním bloku.

                "My se školy nebojíme“ – vyuč. hodina ve škole v rámci odpoledního bloku
                 od 13:30 do 14:15.

 

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

 

 

Týdenní třídní plán (Pastelky)

25. 4. - 29. 4. 2022; 17. týden

Téma: PŘÍRODA SE PROBOUZÍ

Podtéma: Čarodějnický rej 

Čáry, máry, čáry, máry,

 vznes se, koště, láry, fáry. 

Čarodějky kamarádky, 

lítaj vzduchem tam a zpátky. 

Šaty mají od sazí,

 snad se v letu nesrazí. 

Klíčové kompetence:

 • Postupuje a učí se podle pokynů a instrukcí. 

 • V běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského 

 • a kulturního styku.

 • Je manuálně soběstačné.

 • Chápe, že se může o tom, co dělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí

 • také zodpovídá.

 • Prožívá radost ze zvládnutého, dětským způsobem projevuje, co cítí.

 • Je empatické.

Dílčí vzdělávací cíle:

 • Rozvíjet a cvičit paměť, pozornost, představivost a fantazii.

 • Vytvářet povědomí o mezilidských a morálních hodnotách.

 • Posilovat komunikační schopnosti a dovednosti;

 • sdílení se a aktivní naslouchání, korektnost výslovnosti a tvoření vět a otázek.

 • Upevňovat soběstačnost, samoobsluhu, kulturu stolování.

 • Zaměřit se na rozvoj pracovních návyků.

 • Podpora pocitu sounáležitosti s kolektivem, přírodou a ostatním světem.

Hudebně pohybová chvilka:

Básničky s pohybem. Slalomy na koštěti. Překážková dráha.

Řízené činnosti:

 • ICT - práce se včelkou, výukové programy iŠkolička.

 • Pracovní listy.

 • Aktivní činnosti na rozvoj předčtenářských, jazykových a předmatematických 

 • dovedností.

 • Tematické výtvarné a pracovní činnosti.

 • Dramatizace.  

Pobyt venku:

Volné pohybové aktivity na hřišti, lokomoční hry; vycházky po okolí.

Odpočinek:

Čtení na pokračování - poznáváme oblíbené knihy, příběhy a hrdiny kamarádů ze školky.

Obrázkové čtení. Dějové a časové posloupnosti.

Individuální péče - pokračování v řízených kreativních a didaktických činnostech. 

Odpolední zábavná činnost:

Hry ve třídě - individuální činnosti a skupinové hraní dle zájmu dětí; puzzle;

kreativní obrazce z korálků, deskové hry, čarodějnické hry - hry na postřeh, paměť. 

Říkadla, básnička, píseň:

Tematické básničky a písničky (Saxana).

Kouzelnické hry se slovy, logopedická říkadla.

Rýmy, rytmizace slov.

Poznámka ke dni:

25. 4. - Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel.

26. 4. - Út - Preventivní vzdělávací program - Chováme se bezpečně. 

27. 4. - St - Divadélko Nána - Slepičí pohádka.

28. 4. - Čt - Čarodějnický rej s kostýmy v MŠ.

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

Týdenní třídní plán (Pastelky)
18. 4. - 22. 4. 2022; 16. týden
Téma: PŘÍRODA SE PROBOUZÍ

Náměty a úkoly pro předškoláky, kteří se nemohou zúčastnit prezenční výuky:

matematické představy 1.jpg (76.25 kB)
Co-nepatří-do-lesa-768x1079.jpg (213.16 kB)
Kontejnery-723x1024.jpg (134.39 kB)
pracovní list.jpg (74.82 kB)
proPrirodu.jpg (609.07 kB)
eko.jpg (115.04 kB)
demonstr.obrazek trideni.jpg (29.81 kB)
sablona vv Země.jpg (36.82 kB)
trash art.jpg (41.51 kB)
trash art I.jpg (62.93 kB)  
Vybarvi, co je správné.docx (140.55 kB)
Vyjádření Země.docx (49.83 kB)
Vyjádření Země 2.docx (59.14 kB)
Kresba naší Země.docx (776.02 kB)
Báseň Třídíme odpad.docx (52.8 kB)

 

Podtéma: Slunce osm planet má, jen na jedné žít se dá

Chválím Tě Země má, Tvůj žár i mráz.
Tvá tráva zelená dál vábí nás.
Máš závoj z oblaků bílých jak sníh.
Hvězdo má, bárko zázraků na nebesích.
Dej vláhu rostlinám, dej ptákům pít.
Prosím, svou přízeň dej i nám, dej mír a klid.

Klíčové kompetence:

 • Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí.
 • Je manipulačně a koordinačně schopné. Fyzicky přiměřeně zdatné.
 • Dokáže kultivovaně vyprávět a naslouchat druhým; využívá souvětí, umí klást i reagovat na otázky.
 • Chápe základní číselné, matematické a prostorové pojmy.
 • Prožívá radost ze zvládnutého, dětským způsobem projevuje, co cítí.
 • Je empatické.

Dílčí vzdělávací cíle:

 • Postupně si uvědomovat problematiku životního prostředí a vlastní spoluodpovědnost za tento stav; hledat možnosti jak se aktivně se zapojit do ochrany ŽP; třídění a sběr odpadků
  v okolí.
 • Hledat odpovědi na otázky týkající se živých tvorů, vztah člověka k nim, objevování různých druhů zvířat a seznamování se s jejich životem, seznámit se s nebezpečím při setkání s cizími zvířaty.
 • Posilovat komunikační schopnosti a dovednosti; sdílení se a aktivní naslouchání, korektnost výslovnosti a tvoření vět a otázek.
 • Upevňovat matematickou a orientační představivost.
 • Podpora týmové pospolitosti kolektivu; zdravé sebeprosazení se
  a uplatnění; aktivní podpora a dopomoc druhým; empatie.

Hudebně pohybová chvilka:
PH: Kuřátka a liška, Planety, Galaxie. 
Relaxační a zdravotní cvičení.
Pohybové písničky a říkanky z rostlinné i živočišné říše.  

Řízené činnosti:

 • Tematické výtvarné a pracovní činnosti - životní prostředí.
 • Tematické diskuze na zadané téma (průběh Velikonoc v rodině, ochrana ŽP, bezpečnost v přírodě).
 • Třídění odpadků a ochrana ŽP - pracovní listy.

Pobyt venku:
Volné pohybové aktivity na hřišti, lokomoční hry; kreativní tvoření na pískovišti; úklid okolí.

Odpočinek:
Čtení na pokračování- poznáváme oblíbené knihy, příběhy a hrdiny kamarádů ze školky.
Individuální péče - pokračování v řízených kreativních a didaktických činnostech.

Odpolední zábavná činnost:
Hry ve třídě - individuální činnosti a skupinové hraní dle zájmu dětí; puzzle; volná kresba, deskové hry. 
Hry a pohybové aktivity na dětském hřišti, kresba křídami.

Říkadla, básnička, píseň:
Písničky, říkanky a hádanky o Zemi, přírodě, ptáčcích.

Poznámka ke dni:
18. 4. - Po - Velikonoční pondělí
19. 4. - Út - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.
Lokomoční hry v tělocvičně ZŠ.
21. 4. - Čt - oslava svátku Dne Země (úklid okolí- připomenutí pravidel osobní bezpečnosti při manipulaci s odpadky).
22. 4. - Pá - výlet do Čechovy stodoly
činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

 

Týdenní třídní plán (Pastelky)

11. 4. – 14. 4. 2022; 15. týden

Téma: PŘÍRODA SE PROBOUZÍ

Náměty a úkoly pro předškoláky, kteří se nemohou zúčastnit prezenční výuky:

Vymaluj si vajíčko.docx (32.39 kB)
Najdi stejná vajíčka.docx (173.31 kB)
Spoj čísla, jak jdou za sebou.docx (47.67 kB)
Stejně vykresli.docx (98.72 kB) 
Geometrické tvary a barvy.docx (67.82 kB)
Vybarvi písmena.docx (19.43 kB)
Zvířátka.docx (123.6 kB)
Hody, hody, já jsem malý zajíček.docx (48.52 kB)
Knoflíčkové kraslice.docx (96.79 kB)
Stejně vykresli.docx (98.72 kB)
Vybarvi si krasličku.docx (53.53
Vyrob si kuřátko a zajíčka.docx (157.05 kB) 

Podtéma:   Pašijový týden                  Hody, hody, doprovody,

         dejte vejce malovaný. 

Klíčové kompetence:

 • Dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky.
 • Vnímá české tradice a regionální zvyky, má elementární poznatky o naší kultuře.
 • Je citlivé ve vztahu k živým bytostem, přírodě.
 • Účelově a záměrně ovládá svůj pohybový aparát, je manipulačně schopné.
 • Má radost z pohybu, nevyhýbá se společným pohybovým aktivitám, experimentuje.
 • Dokáže aplikovat matematické představy a jazykotvorbu do imaginace (rozeznává
  a používá některé grafické symboly čísel a písmen; slovní "příběhové" zadání příkladu, počítání "zpaměti" v oboru do 5).

Dílčí vzdělávací cíle:

 • Rozvíjet pozitivní city dítěte ke vztahu k sobě; získání zdravého sebevědomí, sebedůvěry před zápisem do školy.
 • Seznamovat se postupně s tradicemi a průběhem velikonočních svátků a regionálními zvyky, příprava a spolupodílení se na společné realizaci.
 • Aktivně pozorovat změny v přírodě; rozšiřovat tematický slovník, znalosti a porozumění.
 • Upevňovat pohybové a grafomotorické schopnosti; rozvíjet všechny smysly.
 • Posilovat záměrnou pozornost, kognitivní a paměťové schopnosti během řízených činností.
 • Podporovat zájem o učení.

Hudebně pohybová chvilka:

Rytmický a kreativní pohyb na hudbu. Zdravotní cvičení a tematické cvičení.

PH: Na slepičku a kuřátka.

Řízené činnosti:

 • Dekorační, výtvarné a pracovní činnosti – Velikonoce.
 • IT vzdělávací program „Barevné kamínky“.
 • Vázání jednoduchých uzlíků a mašlí.

Pobyt venku:

Lokomoční hry.

Volné pohybové aktivity na hřišti; tvoření z přírodnin a na pískovišti; vycházky po okolí.

Odpočinek:

Čtení na pokračování - poznáváme oblíbené knihy, příběhy a hrdiny kamarádů ze školky.

Individuální péče - pokračování v řízených kreativních a didaktických činnostech.

Odpolední zábavná činnost:

Hry ve třídě – individuální a skupinové činnosti dle zájmu dětí; kreativní konstrukce ze stavebnic, deskové společenské hry.

Hry a pohybové aktivity na dětském hřišti a pískovišti.

Říkadla, básnička, píseň:

Písničky, říkanky a hádanky o jaru a Velikonocích.

Poznámka ke dni:

11. 4. – Po – Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.

12. 4. – Út – Cvičení v tělocvičně ZŠ.

14. 4. – Čt – Poučení o bezpečném chování během velikonočních svátků.
15. 4. – Pá – Státní svátek

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

 

Týdenní třídní plán (Pastelky)

4. 4. - 8. 4. 2022; 14. týden

Téma: PŘÍRODA SE PROBOUZÍ
 

Náměty a úkoly pro předškoláky, kteří se nemohou zúčastnit prezenční výuky:
Zvyk Morany.docx (590.06 kB)
báseň Morana, píseň Voláme jaro.docx (140.84 kB)
Dokresli druhou polovinu.docx (51.4 kB)
Domaluj beránka.docx (60.05 kB)
Grafomotorické slepičky.docx (82.81 kB)
Grafomotorika.docx (86.7 kB)
Najdi rozdíly.docx (204.79 kB)
Obtáhni slova.docx (117.18 kB)
Počítej.docx (184.07 kB)
Pravolevá orientace.docx (91.76 kB)
Rozděl správně do košíčků.docx (106.92 kB)
Spočítej kraslice.docx (110.54 kB)
Urči počty obrázků.docx (102.33 kB)
Uvolňovací cviky.docx (50.59 kB)
Kuřátko vidličkou.docx (595.14 kB)
Papírová kuřátka.docx (76.94 kB)
Velikonoční zajíček.docx (223.36 kB)
Vyzdob si zajíčka.docx (53.3 kB)
Vyrob si papírové slepičky.docx (245.12 kB)
Jarní básnička s ukazováním.docx (81.44 kB)
 

Podtéma: Těšíme se na Velikonoce

Smrťáka nesem
s velikým nosem,
do vody ho dáme,
pak si zazpíváme.

Klíčové kompetence:

 • Vnímá české tradice a regionální zvyky, má elementární poznatky o naší kultuře.
 • Je citlivé ve vztahu k živým bytostem, přírodě.
 • Účelově a záměrně ovládá svůj pohybový aparát, je manipulačně schopné.
 • Má radost z pohybu, nevyhýbá se společným pohybovým aktivitám, experimentuje.
 • Dokáže aplikovat matematické představy a jazykotvorbu do imaginace (rozeznává
  a používá některé grafické symboly čísel a písmen; slovní "příběhové" zadání příkladu, počítání "z paměti" v oboru do 5).
 • Odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých, pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí.

Dílčí vzdělávací cíle:

 • Seznamovat se postupně s tradicemi a průběhem velikonočních svátků a regionálními zvyky, příprava a spolupodílení se na společné realizaci.
 • Aktivně pozorovat změny v přírodě; rozšiřovat tematický slovník, znalosti a porozumění.
 • Upevňovat pohybové a grafomotorické schopnosti; rozvíjet všechny smysly.
 • Využívat a rozšiřovat imaginativní schopnosti. 
 • Posilovat záměrnou pozornost, kognitivní a paměťové schopnosti během řízených činností. Podporovat zájem o učení.

Hudebně pohybová chvilka:

Rytmický a kreativní pohyb na hudbu, tanečky. Balanční a posilovací cvičení.

PH: Slepá bába   

Řízené činnosti:

 • Tematické dekorační, výtvarné a pracovní činnosti - Morena /Mařena/Smrťák,Velikonoce, jarní příroda.
 • Grafomotorická cvičení.
 • Didaktické hry na posilování krátkodobé až střednědlouhé paměti a matematických představ, pracovní listy.

Pobyt venku:

Volné pohybové aktivity na hřišti; tvoření z přírodnin a na pískovišti; vycházky po okolí. Manipulační hry s míči a házecími talíři.  

Odpočinek:

Čtení na pokračování - poznáváme oblíbené knihy, příběhy a hrdiny kamarádů ze školky.

Individuální péče - rozvoj kompetencí předškoláka, pokračování v řízených kreativních
a didaktických činnostech.

Odpolední zábavná činnost:

Hry ve třídě- individuální a skupinové činnosti dle zájmu dětí; kreativní konstrukce ze stavebnic, deskové společenské hry. 

Hry a pohybové aktivity na dětském hřišti.

Říkadla, básnička, píseň:

Písničky, říkanky a hádanky o jaru v přírodě a Velikonocích.

Poznámka ke dni:

4. 4. - Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel
v kolektivu vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.

5. 4. - Út - vynášení Morany-Smrťáka

6. 4. - St - ekoprogram v rámci dopoledních činností ve školce

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

Mařeno, zlá ženo, Mařeno, zlá ženo, už ťa vynášamy.

Mařeno, zlá ženo, už nebudeš s námi.

Aj, vodo, vodico, tobě ju něsemy,

očistná studnico, ujmi sa Mařeny.

Vesna se vrátila, nás osvobodila všecky od Mařeny.

 

Týdenní třídní plán (Pastelky)

28. 3. - 1. 4. 2022; 13. týden

Téma: PŘÍRODA SE PROBOUZÍ

Náměty a úkoly pro předškoláky, kteří se nemohou zúčastnit prezenční výuky:
Co potřebuje záchranář.docx (102.12 kB)
Co patří do lékárničky.docx (54.91 kB)
Co patří do evakuačního zavazadla.docx (104.28 kB)
Co potřebuje hasič.docx (48.3 kB)
Co potřebuje policista.docx (99.57 kB)
IZS a kontakty.docx (77.53 kB)           
Jarní rozcvička.docx (112.86 kB)
Hoď kostkou- Jarní hra.docx (163.38 kB)
Vybarvi- podle předlohy.docx (165.92 kB)
Co do řady nepatří.docx (178.61 kB)
Vyrob si masku superhrdiny nebo superhrdinky.docx (76.01 kB)
Vyrob si Supermana nebo Supermanku.docx (129.7 kB)
Vyrob si lékárničku z papíru.docx (20.12 kB) 
IZS básničky.docx (11.79 kB)    

Podtéma: Malí záchranáři     Když se stane nehoda, nebo není pohoda,

              musí přijet záchranáři, jejich maják jasně září.

Klíčové kompetence:

 • Je empatické ve vztahu k lidem, vrstevníkům. Rozezná a vyhodnotí potenciálně nebezpečnou situaci a dokáže na ni přiměřeně zareagovat.
 • Dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky.
 • Je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy.
 • Má jazykové cítění; doplní verš, samostatně vymyslí říkanku, hádanku, ocení slovní humor a vtip.
 • Má elementární pracovní návyky; udrží organizaci pracovního místa a postup, započatou práci dokončí, uklidí po sobě.

Dílčí vzdělávací cíle:

 • Rozvíjet schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přijímat základní hodnoty
  v tomto společenství.                                             
 • Upevňovat pocit sounáležitosti a osobní odpovědnosti s životem ve společnosti. Orientace a základní reakce na vnější nebezpečí; povědomí o IZS (činnost a telefonní čísla).
 • Posilovat a rozšiřovat kognitivní a komunikační schopnosti.
 • Rozvíjet a fixovat základní pracovní návyky.
 • Podporovat získávání zdravého sebevědomí a sebedůvěry před zápisem do školy.

Hudebně pohybová chvilka:
Bezpečný pohyb a rychlá orientace v prostoru a reakce na různé signály.
PH: Na policajty a zloděje. 

Řízené činnosti:

 • Tematická výtvarná a pracovní činnost - IZS; dětští záchranáři z TV- Avangers, Tlapková patrola.
 • Dopomoc při čtení "obrázkově- psaných" knížek; hledání a doplňování rýmů.
 • Kognitivní didaktické hry a pracovní listy. Využití IT vzdělávacích programů.

Pobyt venku:
Volné pohybové a kreativní aktivity na hřišti a pískovišti; vycházky po okolí.  

Odpočinek:

Čtení na pokračování - poznáváme oblíbené knihy, příběhy a hrdiny kamarádů ze školky.

Individuální péče - pokračování v řízených kreativních a didaktických činnostech.

Odpolední zábavná činnost:

Hry ve třídě - individuální činnosti a volné hraní dětí ve skupinách; mozaika ze zažehlovacích korálků, konstrukce ze stavebnic a molitánků, volná kresba, omalovánky. 

Hry a pohybové aktivity na dětském hřišti.

Říkadla, básnička, píseň:

Písničky, říkanky a hádanky o jaru, IZS.

Poznámka ke dni:

21. 3. - Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.

22. 3. - Út - Klaun a jeho kamarádi; dětské představení ve školce.

 

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

 

Týdenní třídní plán (Pastelky)

21. 3. - 25. 3. 2022; 12. týden

Téma: PŘÍRODA SE PROBOUZÍ

Náměty a úkoly pro předškoláky, kteří se nemohou zúčastnit prezenční výuky:

Vyhledej písmena daného slova.docx (95.92 kB)
Spoj číslla.docx (56.6 kB)
Zakroužkuj počet 4.docx (103.74 kB)
Porovnávání.docx (29.35 kB)
Prostorová orientace.docx (132.9 kB)
Pracuj dle zadání.docx (111.57 kB)
Mozaika.docx (127.58 kB)
Vybarvi dle vlastní představy.docx (54.72 kB)
Výtvarka.-jarní květy.docx (59.12 kB)
Básnička Sněženka.docx (51.84 kB)
Básnička Tulipán.docx (49.36 kB)
Písnička Co schází jaru.docx (44.45 kB)

Podtéma: Jaro dělá pokusy     Byla zima mezi námi, ale už je za horami.

Hu, hu, hu - jaro už je tu!

Klíčové kompetence:

 • Je citlivé ve vztahu k přírodě. Vnímá příchod jara, určí jeho elementární znaky v přírodě, pojmenuje některé rostliny.
 • Postupuje a učí se podle pokynů a instrukcí.
 • Aktivně využívá matematickou řadu. Porovnává; své výsledky, pozorování či odhady dokáže graficky zaznamenat a experimentálně ověřit jednoduchým měřením (pravítko, váha).
 • Ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá
  a spolupracuje.
 • Je motoricky schopné a soběstačné.

Dílčí vzdělávací cíle:

 • Upevňovat pocit sounáležitosti s přírodou, vrstevnickou skupinou a ostatním světem.        
 • Kultivovat komunikační schopnosti a rozšiřovat aktivní slovník.
 • Rozvíjet a cvičit paměť, pozornost, představivost a fantazii.
 • Rozvíjet zájem o praktické využití matematické řady v experimentování, seznamovat
  se s technikou měření.
 • Zefektivňovat a dále rozšiřovat ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí.

Hudebně pohybová chvilka:

Lokomoční skupinové hry a soutěže. Gymnastická průprava na žíněnkách. PH: Na vodníka.   

Řízené činnosti:

 • Tematická dekorativní výtvarná a pracovní činnost - příchod jara.
 • Porovnávací  krokodýl - výroba a metodika využití. Experimenty s měřidly (délka, váha, objem).
 • Dopomoc při čtení "obrázkově- psaných" knížek; hledání a doplňování rýmů.
 • Didaktické hry a pracovní listy s čísly.

Pobyt venku:

Volné pohybové a kreativní aktivity na hřišti; tematické, objevné vycházky po okolí. Cvrnkání kuliček.  

Odpočinek:

Čtení na pokračování- poznáváme oblíbené knihy, příběhy a hrdiny kamarádů ze školky.

Individuální péče- pokračování v řízených kreativních a didaktických činnostech.

Odpolední zábavná činnost:

Hry ve třídě- individuální činnosti a volné hraní dětí ve skupinách; mozaika ze zažehlovacích korálků, konstrukce ze stavebnic, volná kresba omalovánky, kuželky. 

Hry a pohybové aktivity na dětském hřišti. Pozorování a péče o "Trpaslíčka Trávníčka".

Říkadla, básnička, píseň:

Rytmizace a melodizace. Písničky a básničky o jaru.

Jaro dělá pokusy, Na jaře čáp jede v kočáře.

Poznámka ke dni:

21. 3. - Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.

22. 3. - Út - Tělocvična ZŠ

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

 

 

Týdenní třídní plán (Pastelky)

14. 3. - 18. 3. 2022; 11. týden

Téma: PŘÍRODA SE PROBOUZÍ

Náměty a úkoly pro předškoláky, kteří se nemohou zúčastnit prezenční výuky:
Spoj čísla.docx (54.88 kB)
Přiřaď čísla.docx (76.19 kB)
Vyznač počet.docx (78.53 kB)
Cesta k zámku.docx (78.17 kB)
Najdi správnou cestu.docx (92.5 kB)
Grafomotorické cvičení.docx (69.22 kB)
Prostorové pojmy.docx (115.16 kB)
Ztracené písmeno.docx (157.1 kB)
Vyrob si a slož si.docx (41.53 kB)
Vyrob si záložku.docx (87.82 kB)

Podtéma: Knížky nás baví               Když se řekne abeceda,
                                                            tak to není žádná věda.

Každý kluk i holčička,
i ta hodně maličká,
Honzík nebo Alenka,
naučí se písmenka.

Klíčové kompetence:

 • Vnímá, že je zajímavé dozvídat se nové věci a využívá zkušenosti a experiment k učení
  a pochopení.
 • V běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku.
 • Sluchově i vizuálně rozlišuje některé začáteční a koncové hlásky a samohlásky.
  Poradí si se slovní hádankou, rozezná vtip.
 • Je manuálně přiměřeně zručné, započatou práci dokáže úspěšně dokončit.
 • Orientuje se v prostoru (předložky, pravá/levá); v posloupnosti času a děje;
  doplní logickou řadu.

Dílčí vzdělávací cíle:

 • Podporovat schopnost klást otázky, hledat odpovědi na problémy.
 • Vytvářet povědomí o mezilidských a morálních hodnotách.
 • Rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka, knihy a přírodu.
 • Zefektivňovat a dále rozvíjet manuální schopnosti.
 • Zpřesňovat a rozšiřovat kognitivní představy a pojmy.

Hudebně pohybová chvilka:

Dětská jóga - růst rostlinek, posilování svalového aparátu. Gymnastická průprava na žíněnkách.   

Řízené činnosti:

 • Manipulace s drobnými předměty (míčky, korálky, kuličky), skládání papíru.
 • Didaktické hry s písmenky; řízené rozhovory o knížkách a knihovně, o podmínkách
  a vývoji semínek, pučení stromů- pozorování, záznam a fantazijní reflexe v tvorbě.

Pobyt venku:

Volné pohybové a kreativní aktivity na hřišti a v lese; tematické, objevné vycházky po okolí. Cvrnkání kuliček.  

Odpočinek:

Čtení na pokračování - poznáváme oblíbené knihy, příběhy a hrdiny kamarádů ze školky.

Individuální péče - pokračování v řízených kreativních a didaktických činnostech.

Odpolední zábavná činnost:

Hry ve třídě - individuální činnosti a volné hraní dětí ve skupinách.
Kinetický písek, omalovánky, pracovní listy. 

Hry a pohybové aktivity na dětském hřišti. Pozorování a péče o "Trpaslíčka Trávníčka".

Říkadla, básnička, píseň:

Písničky a básničky o probouzejícím se jaru - zaměřeno na sluníčko a rostliny.

Výpravné písničky a říkadla o knížkách, písmenkách nebo příbězích známých z knížek.  

Travička zelená, Sluníčko, Červená karkulka apod.

Poznámka ke dni:

14. 3. - Po - Návštěva dobříšské knihovny; připomenutí bezpečnostních pravidel při
jízdě veřejnou dopravou a preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid) vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.

15. 3. - Út - Tělocvična ZŠ

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

 

 

Týdenní třídní plán (Pastelky)

7. 3. - 11. 3. 2022; 10. týden

Téma: PŘÍRODA SE PROBOUZÍ

Náměty a úkoly pro předškoláky, kteří se nemohou zúčastnit prezenční výuky:

Zakroužkuj počet.docx (48.52 kB)
Zakroužkuj počet 2.docx (78.88 kB)
Zakroužkuj počet 3.docx (106.38 kB)
Bludiště.docx (81.71 kB)
GC Včelka.docx (56.9 kB) 
GC Tulipán.docx (58.44 kB)
Najdi písmenka.docx (33.34 kB)
Najdi písmenka Krokus.docx (66.37 kB)
Najdi písmenka Sněženka.docx (72.93 kB)
Jarní procházka.docx (39.84 kB)
Básnička Jaro.docx (53.74 kB)
Výtvarné vyjádření sněženky.docx (47 kB)

Podtéma: Rostlinky už vykukují      Jaro budí housátka, rozkoukává koťátka.

                                   Vytahuje trávu z hlíny, usmívá se na květiny.

Klíčové kompetence:

 • Chápe princip koloběhu v přírodě, že se vše kolem mění, vyvíjí a proměňuje.
 • Učí se nová slova a aktivně je používá. Je pozitivní a sdílné.
 • Chápe, že se může o tom, co dělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá.
 • Je fyzicky přiměřeně zdatné a soběstačné, o případnou dopomoc si dokáže adekvátně říct.
 • Chápe základní číselné pojmy a řadu; má propojený název, symbol a odpovídající množství konkrétních věcí; dokáže porovnat, seřadit.

Dílčí vzdělávací cíle:

 • Objevovat rozmanitost světa přírody a znaky probouzející se přírody.
 • Posilovat radost z objevovaného, probouzet a podporovat zájem o zvídavost dítěte.
 • Rozvíjet mluvený projev dítěte.
 • Uvědomovat si vlastní identitu.
 • Upřesňovat a rozšiřovat matematické představy.

Hudebně pohybová chvilka:

Koordinační a balanční cvičení. Posilování nižní klenby. Manipulace s míči.

Jarní tanečky: Zaplétání věnečku, Zlatá brána.    

Řízené činnosti:

 • Barevné jarní experimentování; rostlinky - květiny v dekorativní tvorbě (MDŽ)
 • Manipulace s drobnými předměty (míčky, korálky, kuličky).
 • Didaktické hry; řízené rozhovory o okolní přírodě a změnách počasí, divadélku.

Pobyt venku:

Volné pohybové a kreativní aktivity na hřišti a v lese; tematické, objevné vycházky po okolí. Cvrnkání kuliček.  

Odpočinek:

Čtení na pokračování- poznáváme oblíbené knihy, příběhy a hrdiny kamarádů ze školky.

Individuální péče- pokračování v řízených činnostech manuálního, kognitivního
a komunikativního charakteru.

Odpolední zábavná činnost:

Hry ve třídě- individuální činnosti a volné hraní dětí ve skupinách. Volná kresba, omalovánky, pracovní listy. 

Hry a pohybové aktivity na dětském hřišti.

Říkadla, básnička, píseň:

Písničky a básničky o probouzejícím se jaru- zaměřeno na rostliny.
Travička zelená, Sněženka, Tulipán a tulipaní…..

Poznámka ke dni:

7. 3. - Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid) vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.

9. 3. - St - Divadélko Múza ve školce „Jak se vodník chtěl ženit“

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

 

 

Týdenní třídní plán (Pastelky)
28. 2. - 4. 3. 2022; 9. týden
Téma: PŘÍRODA SE PROBOUZÍ

Náměty a úkoly pro předškoláky, kteří se nemohou zúčastnit prezenční výuky:
Básnička s pohybem - Povolání.docx (12.61 kB)
Grafomotorické cvičení.docx (41.09 kB)
Najdi věci v obrázku.docx (183.65 kB)
Dokresli vlasy.docx (81.49 kB)
Cviky s kuchařkou.docx (47.84 kB)
Cviky s hasičem.docx (76.51 kB)
Jiná hláska.docx (46.52 kB)
Hasíčské sudoku.docx (89.11 kB)
Hasičské bludiště.docx (70.19 kB)
Povolání.docx (108.02 kB)
Puzzle hasič.docx (80.95 kB)
Produkty a výrobky.docx (146.64 kB)
Vyrob si kominíka.docx (77.05 kB)
Hasič křídové pastely.docx (37.61 kB)

Podtéma: Hádej, čím jsem  
                                             Masopust, masopust, kobližky a maso kus.
                                              Masopust, masopust, až to sníme, bude půst.

Klíčové kompetence:

 • Je citlivé ve vztahu k živým bytostem,  k přírodě, orientuje se v lidských činnostech
  a v prostředí, ve kterém žije.
 • Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí.
 • Vnímá a prožívá krásu a radost; hudbu a barvy; ovládá některá společenská a kulturní pravidla. 
 • Učí se nová slova a aktivně je používá.
 • Ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá
  a spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy.

Dílčí vzdělávací cíle:

 • Posilovat radost z objevovaného, probouzet zájem o zvídavost dítěte.
 • Rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí; seznámit se s řemeslnými pracemi;  přijímat základní hodnoty v tomto společenství.
 • Uvědomovat si vlastní identitu.
 • Rozvíjet mluvený projev dítěte. Klást otázky, hledat odpovědi na problémy.
 • Rozvíjet a cvičit paměť, pozornost, představivost a fantazii.

Hudebně pohybová chvilka:
Tanec ve skupině: Kalamajka; Já jsem muzikant.
Písně: Hejbejte se kostě moje, Nestarej se ženo má, Masopustní.
Básnička: Masopust.
Pantomima.  Rytmické a melodické využití hudebních nástrojů; názvosloví.
Pohybová hry: Na medvěda, Na řemesla.

Řízené činnosti:

 • Příprava na masopustní průvod
 • Masopustní průvod obcí
 • Pracovní listy, společná diskuze
 • Smyslové a psychomotorické hry
 • Pracovní a výtvarná činnost

Pobyt venku:
Vycházky po okolí – určování různorodých povolání.
Volné hraní v lese a na hřišti školky.

Odpočinek:
Čtení na pokračování. Individuální práce s knihou – vyhledávání, cvičení paměti. Pokračování v pracovních činnostech.

Odpolední zábavná činnost:
Volné konstruktivní, tematické a manipulační hry.
Využití vzdělávacího IT programu vztahující se k Masopustu, povoláním a činnostem dospělých.

Říkadla, básnička, píseň:
O řemeslech, povoláních . Hry se slovy. Hádanky. Tvoření rýmů.

Poznámka ke dni:

28. 2. - Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid) vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.
1. 3. – Út - Masopustní průvod obcí (připomenutí BESIP).
činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

 

Týdenní třídní plán (Pastelky)
21. 2. - 25. 2. 2022; 8. týden
Téma: SVĚT V POHYBU

Podtéma: Masopustní veselí      

                                                     Trubka troubí, vytrubuje, s bubínkem nám oznamuje.
                                                      Masopust zas přišel k nám, ten rej masek dobře znám.
                                                      Medvěd s dětmi radost mají, muzikanti k tanci hrají.

Klíčové kompetence:

 • Vnímá a prožívá krásu a radost; hudbu a barvy; ovládá některá společenská a kulturní pravidla. 
 • Učí se nová slova a aktivně je používá.
 • Chápe základní číselné, matematické a prostorové pojmy.
 • Ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá
  a spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy.
 • Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí.

Dílčí vzdělávací cíle:

 • Rozvíjet hudební činnosti, kreativní a rytmický pohyb na hudbu a osvojování si hudebně pohybových her. Objevovat krásu variací barev a tvarů.
 • Rozvíjet estetické cítění, smysl pro humor a kulturní a společenské chování.
 • Uvědomovat si vlastní identitu.
 • Rozvíjet mluvený projev dítěte.
 • Rozvíjet a cvičit paměť, pozornost, představivost a fantazii.

Hudebně pohybová chvilka:
Taneční pohybové chvilky: Kalamajka; Já jsem muzikant

Řízené činnosti:

 • Příprava na masopustní průvod, Masopustní průvod obcí
 • Experimenty s barvou
 • Pracovní listy

Pobyt venku:
Volné pohybové a kreativní aktivity na hřišti,v lese, vycházky po okolí.

Odpočinek:

Čtení na pokračování. Poslech relaxační hudby.

Individuální klidová péče - pokračování v řízených činnostech, činnosti na rozvoj jemné motoriky, obrázkové čtení.

Odpolední zábavná činnost:

Hry ve třídě - individuální činnosti a volné hraní dětí.

Pracovní a výtvarné aktivity s důrazem na barevné vnímání.

Logopedické chvilky.

Říkadla, básnička, píseň:

Básničky s masopustní tematikou.

Poznámka ke dni:

21. 2. – Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid) vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.                

22. 2. - Út – Masopustní průvod obcí (připomenutí BESIP)

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

 

Týdenní třídní plán (Pastelky)

14. 2. - 18. 2. 2022; 7. týden

Téma: SVĚT V POHYBU

Náměty a úkoly pro předškoláky, kteří se nemohou zúčastnit prezenční výuky:

Zakroužkuj správný počet.docx (290.56 kB)
Pokračuj v řadě.docx (34.32 kB)
Klauni sudoku.docx (216.75 kB)
Hedání cest.docx (605.42 kB)
Grafomotorické cvičení.docx (47.66 kB)
Tvoření klaunů.jpg (95.99 kB)  
Vymaluj a vystřihni si škrabošku.docx (20.35 kB)
Škrabošky.docx (51.42 kB)
Výroba kouzelných brýlí.docx (73.4 kB)
Omalovánka karneval.docx (134.23 kB)
Masky z papírového pytlíku.docx (159.09 kB)
Loutka klauna.docx (41.62 kB)
Klaun z balónku.docx (181.45 kB)
Drak na karneval.docx (66.82 kB)

Podtéma: Hurá, je tu karneval

Pojďte všichni s námi, pánové i dámy.

Karneval barvami láká a mámí.

Pojďte všichni s námi, vemte s sebou známí!

Karneval právě tady začíná!

Klíčové kompetence:

 • Vnímá a prožívá krásu a radost; divadelní představení, hudbu a barvy; ovládá některá společenská a kulturní pravidla. 
 • Domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci.
   
 • Spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; je funkčně kreativní, nebojí se experimentovat.
 • Učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých.
   
 • Dokáže účelně a účelově koordinovat pohyb v jemné i v hrubé motorice.

Dílčí vzdělávací cíle:

 • Rozvíjet estetické cítění, smysl pro humor a kulturní a společenské chování.
 • Rozvíjet hudební činnosti, kreativní a rytmický pohyb na hudbu a osvojování si hudebně pohybových her. Objevovat krásu variací barev a tvarů.
 • Osvojovat si poznatky o znakových systémech.
 • Kognitivně hodnotit a orientovat se v problémech a nových situací; být originální
  a nápaditý v konkrétních řešeních.
 • Posilovat zdravé sebevědomí a emoční stabilitu v zátěžových situacích.

Hudebně pohybová chvilka:
Rytmizace a nápodoba pohybu. Hud. pohybové hry ve skupině.    

Řízené činnosti:

 • Karneval a fantazijní hudební a barevné hry v celém spektru zážitkových činností.
 • Vyprávění a hodnocení divadélka; sebehodnocení a vzájemné oceňování karnevalových masek kamarádů kamarády.
 • Nonverbální komunikace; symbolika a gestikulace.

Pobyt venku:

Volné pohybové a kreativní aktivity na hřišti; vycházky po okolí. Manipulační hry a soutěže.

Odpočinek:

Čtení na pokračování - poznáváme oblíbené knihy, příběhy a hrdiny kamarádů ze školky.

Individuální péče - pokračování v řízených činnostech manuálního, kognitivního
a komunikativního charakteru.

Odpolední zábavná činnost:

Hry ve třídě - individuální činnosti a volné hraní dětí ve skupinách. Pracovní listy.

Říkadla, básnička, píseň:
Písničky a básničky o karnevalu a s prvky slovního humoru.

Poznámka ke dni:

14. 2. - Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid) vhodnou formou
přizpůsobenou věku dětí.

14. 2. – Po - Divadélko A Šmytec ve školce.

15. 2. -  Út - Pohybové aktivity v tělocvičně školy.

17. 2. -  Čt – Karneval.

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

 

Týdenní třídní plán (Pastelky)
7. 2. - 11. 2. 2022; 6. týden
Téma: SVĚT V POHYBU

Náměty a úkoly pro předškoláky, kteří se nemohou zúčastnit prezenční výuky:

Zimní sporty.docx (84.05 kB)
Roční doby.docx (52.05 kB)
Sportovci a jejich stíny.docx (132.59 kB)
Tvary.docx (485.52 kB)
Báseň Zimní výbava.jpg (52.75 kB)

Podtéma: Zimní radovánky      Letí vločka sněhová, letí, letí, letí.

"Hurá, budem lyžovat!" 

Křičí všechny děti.

Klíčové kompetence:

 • Má elementární poznatky o světě, pozná a pojmenuje některé světadíly, země a jejich vlajky.
 • Pozná běžné druhy zimních sportů, chápe poselství Olympijských her a princip fair play.
 • Ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku.
 • Chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou.
   
 • Fixuje si správný úchop tužky, případně chybný úchop dokáže opravit.

Dílčí vzdělávací cíle:

 • Uvědomovat si svět v globálních souvislostech; rozmanitost kontinentů; poznat některé cizí země a vlajky.
 • Seznamovat se s nejrůznějšími zimními sporty. Osvojovat si základní poznatky
  o tělovýchově a sportu. Objevovat možnosti a limity svého těla.
 • Rozvíjet zájem o mluvené slovo, rozšiřovat tematicky český slovník a podporovat zájem
  o poznávání cizích jazyků.
 • Spolupodílet se, spolupracovat a komunikovat ve skupině; dokázat se radovat z úspěchu
  i adekvátně přijmout neúspěch svůj, kamarádů i celé skupiny.
 • Podporovat grafomotorické pokroky a předčtenářskou gramotnost.

Hudebně pohybová chvilka:
Cvičení motivované zimními sporty s využitím náčiní. Balanční a koordinační průprava.

Pohybové hry ve skupině: Na rybáře, Na lišku, Na medvěda.    

Řízené činnosti:

 • Zimní sporty a olympiáda ve výtvarných, pracovních a pohybových činnostech.
 • Práce s encyklopediemi a dětskou mapou světa, vyhledávání informací a jejich
  následné využití.
 • Pedagogická diagnostika.

Pobyt venku:

Volné pohybové a kreativní aktivity na hřišti; vycházky po okolí. Lokomoční hry a soutěže.

Odpočinek:
Čtení na pokračování - poznáváme oblíbené knihy, příběhy a hrdiny kamarádů ze školky. Individuální péče - pokračování v řízených činnostech manuálního, kognitivního
a komunikativního charakteru.

Odpolední zábavná činnost:

Hry ve třídě - individuální činnosti a volné hraní dětí ve skupinách. Pracovní listy. 

Říkadla, básnička, píseň: Písničky a básničky s prvky cizích slov. 

Poznámka ke dni:

7. 2. - Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid) vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.

8.2. - Út - Pohybové aktivity v tělocvičně školy.
činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

 

 

Týdenní třídní plán (Pastelky)

31. 1. - 4. 2. 2022; 5. týden
Téma: SVĚT V POHYBU

Náměty a úkoly pro předškoláky, kteří se nemohou zúčastnit prezenční výuky:
Dokresli sněhové koule.docx (143.51 kB)
Spoj stejné vločky.docx (44.94 kB)
Spočítej stejné vločky.docx (73.39 kB)
Dokresli podle vzoru.docx (38.93 kB)
Vybarvi podle předlohy.docx (75.44 kB)
Vybarvi počet.docx (93.14 kB)
Vyznač stejné tvary.docx (65.33 kB)
Pracuj dle návodu.docx (291.25 kB)
Najdi stopy.docx (86.62 kB)
Vyrob si sněhuláčka.docx (23.12 kB)
Sněhuláčci z otisku ručičky.docx (29.58 kB)
Básnička s pohybem.docx (258.41 kB)
 

Podtéma: Chumelí se, chumelí, padá snížek bílý

Napadl nám bílý sníh, pojedeme na saních.

Každého to dnes ven láká, postavit si sněhuláka!

Klíčové kompetence:

 • Má elementární poznatky o světě přírody a lidí, vnímá některé globální informace a souvislosti ze světa lidí - zahájení ZOH v Číně.
 • Chápe některá bezpečnostní pravidla a omezení, rozlišuje rizikové
  a patologické jednání.
 • Při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná,
  umí odmítnout.
 • Problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; vyhodnocuje a aplikuje funkční postupy.
 • Při práci a učení využívá své kognitivní, paměťové a komunikační schopnosti; samostatně vymyslí příběh a dokáže ho interpretovat.
 • Je fyzicky a manuálně přiměřeně zdatné a soběstačné.

Dílčí vzdělávací cíle:

 • Vnímat krásu přírody v zimě; chápat globální význam a poselství OH.
 • Chránit osobní soukromí a bezpečí ve vztazích s vrstevníky i dospělými, respektovat druhé.
 • Podporovat fantazii a radost z objevování, posilovat zdravé sebevědomí a sebehodnocení.
 • Posilovat jistotu v komunikaci a interakcích, rozšiřovat slovní paměť.
 • Rozvíjet pohybové, koordinační a manipulační dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky.

Hudebně pohybová chvilka:

Dynamické a posilovací cvičení; využití kombinací počtu a druhu cviku
a posloupného řetězce cviků v jednom zadání. Hry s padákem.
Využití tradičního i netradičního náčiní při PH.

Řízené činnosti:

 • Experimentování se sněhem a barvami, fantazijní výtvarné hry.
  Sněhové barevné sochy a sněhuláci.
 • Zimní (sníh, led, sněhuláci) tematika v pracovních a kognitivních činnostech.
 • Záměrné naslouchání, aktivní ind. vyprávění před skupinou, nácvik
  a recitace básniček.  

Pobyt venku:

Volné aktivity na hřišti a v lese; využití terénních rozmanitostí a překážek
k řízeným i volným pohybovým hrám; kreativní hra a pohybové aktivity se/ve sněhem.

Odpočinek:

Čtení na pokračování - pohádkové příběhy.
IP - pokračování v řízených činnostech manuálního, kognitivního
a komunikativního charakteru.

Odpolední zábavná činnost:

Hry ve třídě a venku - experimentální a fantazijní pracovní činnosti dle individuálního zájmu dětí; volné konstrukční a tematické hry a hraní; puzzle; didaktické hračky.

Říkadla, básnička, píseň: Písničky a básničky o sněhu a sněhulácích.

Poznámka ke dni:

31.1. - Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel
v kolektivu z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid) vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

 

Týdenní třídní plán (Pastelky)

24. 1. - 28. 1. 2022; 4. týden

Téma: SVĚT V POHYBU

Náměty a úkoly pro předškoláky, kteří se nemohou zúčastnit prezenční výuky:

PL Ptáčci v zimě.docx (106.02 kB)
Pravolevá orientace.docx (54.67 kB)
Co připravit do krmítka.docx (123.38 kB)
Najdi písmena.docx (75.08 kB)
Puzzle sýkora.docx (43.04 kB)
Puzzle vrabec.docx (49.8 kB)
Puzzle straka.docx (39.63 kB)
GC.docx (69.14 kB)
GC s vyprávěním.docx (62.66 kB)
Grafomotorické cvičení.docx (129.33 kB)
Jedním tahem.docx (56.98 kB)
Vyrob si ptáčka.docx (434.95 kB)
Papírový ptáček.docx (862.47 kB)
Jak vyrobit krmítko.docx (33.11 kB)
Vytvoř si sovičku.docx (99.43 kB)

Podtéma: Hodná dítka dají ptáčkům do krmítka

Padá sníh a přišla zima, na ptáčky se zapomíná.

Nebojte se, ptáčci milí, nebojte se sněhu, zimy.

Do krmítka každý den, zrníčka vám nasypem.
 

Ptáček volá, Vítku, Jitko, sypte drobky na krmítko!

Čím víc dáte zrníček, tím víc bude písniček.

Kdo se o nás nepostará, bez písniček bude zjara. 

Klíčové kompetence:

 • Má otevřený a odpovědný postoj k přírodě a životnímu prostředí, uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může ovlivnit situaci.
 • Rozezná a pojmenuje některé ptáky ve svém okolí, má elementární poznatky o jejich životě a specifikách jídelníčku.
 • Pozná a vymyslí jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma.
 • Rozezná některá písmena a číslice, dokáže je správně najít a přiřadit k obrázku.
 • Aktivně a samostatně se pokouší o jejich grafický záznam s využitím předlohy.
 • Dokáže spolupracovat a hrát si ve skupině podle dohodnutých pravidel.

Dílčí vzdělávací cíle:

 • Rozvíjet environmentální senzitivitu, probudit v dětech uvědomění si vztahu člověka
  a přírody a na základě toho se i uvědoměle chovat.
 • Podporovat zvídavost a samostatnost, dále rozšiřovat komunikační dovednosti dětí.
 • Podpora fyzické zdatnosti a celkové motoriky. Jemné fonetické a senzitivní rozlišování.
 • Posilovat a procvičovat grafomotorické dovednosti, podporovat zájem o psanou formu slov a číslic. 
 • Osvojovat si a posilovat interakční dovednosti a schopnosti dětí ve skupině.

Hudebně pohybová chvilka:

Ptačí cvičení, meditační a dechová cvičení se zvuky ptáčků. Různé druhy poskoků snožmo
i jednonož; využití prvků z "panáka" a "skákací školky"; cvičení s obručemi, lanem a jinými překážkami.

Pohybové hry ze života ptačí říše; třídění zrní a krmení zobáčky (kolíčky).

Řízené činnosti:

 • Environmentální výchova v pohybových, výtvarných, pracovních činnostech; výroba, instalace a péče o krmítka pro ptáčky v okolí školky.
 • Práce s dětskou encyklopedií, audio/ video nahrávkami, IT - tematické vyhledávání. Pracovní listy.  

Pobyt venku:

Volné aktivity na hřišti a v lese; využití terénních rozmanitostí a překážek k řízeným
i volným pohybovým hrám; kreativní využití přírodnin. Pozorování ptáků v jejich přirozeném prostředí.

Odpočinek:

Čtení na pokračování- pohádkové příběhy.

Individuální péče- práce s dětskou knihou nebo časopisem s využitím písmenek a "psacích destiček", pracovní listy, estetické činnosti dle výběru dítěte.

Odpolední zábavná činnost:

Hry ve třídě- pokračování v řízených a nedokončených činnostech, volná kresba, hry se stavebnicemi, tematické volné hraní ve skupinkách.

Říkadla, básnička, píseň:

Písničky a básničky o ptáčcích a potřebě pomáhat a chránit ŽP.

Poznámka ke dni:

25.1. – Po, Út - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid) vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.

27.1. - Čt – Závěrečné plavání.

 

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

 

 

Týdenní třídní plán (Pastelky)

17. 1. - 21. 1. 2022; 3. týden
Téma: Svět v pohybu

Náměty a úkoly pro předškoláky, kteří se nemohou zúčastnit prezenční výuky:

Zakroužkuj zdravé potraviny.docx (275.94 kB)
Dokresli druhou polovinu.docx (70.19 kB)
Slož si kartičku a zacvič si.docx (104.97 kB)
Pracuj podle návodu.docx (75.18 kB)
Nalep správný počet.docx (54.19 kB)
Grafomotorické cviky 2.docx (93.35 kB)
Spoj správný počet.docx (82 kB)
Zimní sudoku.docx (130.91 kB)
Vytvoř si ledního medvěda.docx (103.36 kB)
Namaluj si tučňáčka.docx (166.27 kB)
Nauč se básničku.docx (209.87 kB)

Podtéma: Posiluji imunitu

Máme rádi zeleninu, máme rádi ovoce,

Budem zdraví, budem čilí jako rybky v potoce. 

Klíčové kompetence:

 • Má elementární poznatky o globálním světě, přírodě a způsobu života lidí za polárním kruhem.
 • Zná význam péče o své zdraví.
 • Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí.
 • Vnímá a chápe některé základní matematické pojmy; určí počet a pořadí, porovnává
  v oboru do 10.
 • Samostatně a účelně se oblékne i obuje; udrží si své (pracovní) místo uspořádané
  a čisté.

Dílčí vzdělávací cíle:

 • Osvojovat si návyky zdravého životního stylu.
 • Rozlišovat, které aktivity mohou zdraví člověka podporovat a které poškozovat. 
 • Rozvíjet smyslové vnímání a senzomotorické dovednosti; posilovat svalstvo prstů
  a dlaní.                                                                      
 • Podporovat přirozenou zvídavost a zájem o svět, samostatnost ve vyhledávání nových informací, sdílení nového s kamarády; rozvoj komunikačních dovedností, rozšiřování aktivního slovníku.
 • Posilovat matematickou představivost a pojmy.

Hudebně pohybová chvilka:

Nápodoba pohybu, prstíčková gymnastika, posilovací a zdravotní cvičení s využitím overbalů, pohádková jóga.

Řízené činnosti:

 • Projektová práce: Život za polárním kruhem; výtvarná hra, lepení, mačkání, trhání, skládání papíru.
 • Zážitková pracovní aktivita: Poznej ovoce, zeleninu-vyrob a pochutnej si na svém smoothie.  

Pobyt venku:

Volné aktivity na hřišti a v lese; využití terénních rozmanitostí k rozvoji pohybové obratnosti, koordinaci a rovnováhy; využití přírodnin v konstrukčních hrách.

Odpočinek:

Čtení na pokračování- pohádkové příběhy.
Ind. péče - pracovní listy, deskové a didaktické hry, puzzle, estetické činnosti dle výběru.

Odpolední zábavná činnost:

Hry ve třídě- pokračování v řízených a nedokončených činnostech, hry s modelínou
a kinetickým pískem, omalovánky a volné tematické hry dětí.

Říkadla, básnička, píseň:

Písničky a básničky "ze severu" a motivační o zdravém životním stylu (výživa).

Grónská zem; Eskymáci; Máme rádi zeleninu apod..

Poznámka ke dni:

17. 1. - Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid) vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.

18. 1. - Út - Hudebně výukový program "Vitaminy, imunita a péče o tělo".

13. 1. - Čt - Plavání.

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

 

Týdenní třídní plán (Pastelky)
10. 1. - 14. 1. 2022; 2. týden
Téma: SVĚT V POHYBU

Náměty a úkoly pro předškoláky, kteří se nemohou zúčastnit prezenční výuky:

Dny v týdnu.docx (144.33 kB)
Rok.docx (100.2 kB)
Dějová posloupnost.docx (170.35 kB)
Rozstříhej a postupně slož.docx (96.51 kB)
Vyprávěj podle obrázků.docx (193.75 kB)
Počáteční písmeno.docx (127.55 kB) 
Vyrob si hodiny.docx (87.35 kB)

Podtéma: Co děláme celý den a celý rok

       Bim bam hodiny, chlouba naší rodiny.

         Táta klíčem zatočí, v hodinách to naskočí.

             Bim bam zvoneček, cvičí každý chlapeček.

               Bim bam rolnička, cvičí každá holčička.   

Klíčové kompetence:

 • Má elementární poznatky o světě přírody i techniky, který ho obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách.
 • Vnímá a chápe časovou a dějovou posloupnost.
 • Sluchově rozlišuje začáteční a koncové hlásky.
 • Řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně
  (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého.
 • Učí se spolupracovat a domluvit se ve skupině.

Dílčí vzdělávací cíle:

 • podporovat zájem o učení, rozvíjet pozitivní vztahu k intelektuálním činnostem
 • osvojovat si některé dovednosti, jež předcházejí čtení a psaní, rozvíjení zájmu o psanou podobu jazyka
 • posilovat orientaci v prostoru a čase                                                                                     
 • vytvářet schopnost přizpůsobit se běžným změnám
 • upevňovat zdravé sebevědomí a asertivní chování ve skupině, spolupodílet se

Hudebně pohybová chvilka:

Pohybové písničky s tanečky, cvičebními prvky nebo úkoly na signál. Využití měření času, časoprostorových pojmů a pokynů v hrách.  

Řízené činnosti:

 • Výtvarná hra: vosková rezerváž; kresba/ psaní zmizíkem do inkoustu. Výroba veselých hodinek.
 • Pracovní (vyhledávání znaků-písmenek/ věcí; posloupnost) a grafomotorické listy.  
 • Práce s didaktickými pomůckami (skládání a následné vyprávění dějů/ příběhů). Využití IT, dětských knih a časopisů, dějových karet. Experimentování s časem.

Pobyt venku:

Volné aktivity na hřišti a v lese; využití terénních rozmanitostí k rozvoji pohybové obratnosti, koordinaci a rovnováhy; využití přírodnin v konstrukčních hrách.

Odpočinek: Čtení na pokračování- pohádkové příběhy.

Individuální péče- společenské a didaktické hry, puzzle, estetické činnosti dle výběru dítěte.

Odpolední zábavná činnost:

Hry ve třídě- pokračování v nedokončených činnostech, volné tematické hry dětí, stavebnice.

Říkadla, básnička, píseň:

Písničky a básničky o čase (hodinách, dnech v týdnu, ročních obdobích apod.) a o zimě.

Dva mrazíci uličníci (taneček se zpěvem).

Poznámka ke dni:
10. 1. - Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid) vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.
13 .1. - Čt - Plavání.

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

 

Týdenní třídní plán (Pastelky)

3. 1. - 7. 1. 2022; 1. týden

Téma: SVĚT V POHYBU

Podtéma: Pohádky pod peřinkou                             

...my tři králové jdeme k Vám,

štěstí, zdraví přejeme Vám ! 

Náměty a úkoly pro předškoláky, kteří se nemohou zúčastnit prezenční výuky:
Tvary a barvy.jpg (234.61 kB)
Grafomotorické cvičení.gif (31.51 kB)
Vybarvi počáteční písmena jmen králů.jpg (191.71 kB)
Doplň podle návodu.jpg (275.14 kB)
Najdi správnou cestu.jpg (236.46 kB)
3králové- wc trubičky2.jpg (106.5 kB)
3králové- wc trubičky.jpg (34.92 kB)
3králové- kapesníčky.jpg (54.17 kB)
3králové-omalovánky.jpg (250.15 kB)

Klíčové kompetence:

 • Vnímá české tradice a zvyky, má povědomí o významu pomoci potřebným a charity.
 • Má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami a co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat.
 • Přirozeně komunikuje s okolím, používá kromě vět holých také věty rozvité, umí vyprávět i naslouchat druhým. Dokáže najít rozdíl mezi pohádkou a básničkou.
 • Hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost.

Dílčí vzdělávací cíle:

 • Poznávat kouzlo pohádek.
 • Rozeznávat dobro a zlo v běžném životě; prohlubovat empatii a sociální cítění.
 • Probouzet v dětech výtvarnou, pohybovou a hudební fantazii.
 • Rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti.
 • Posilovat zájem o grafickou formu číslice; upevňovat a rozvíjet předmatematické představy.

Hudebně pohybová chvilka:

Pohádkové písničky a básničky, nácvik a dramatizace písničky My tři králové, pantomimické ztvárnění zvířátek

Překážková dráha- cesta do Betléma.

Řízené činnosti:

 • Fantazijní kresba/ malba. Tematická tvorba k tříkrálové tradici.
 • Didaktické činnosti.  

Pobyt venku:

Volné aktivity na hřišti i v terénu; využití terénních rozmanitostí k rozvoji pohybové obratnosti, koordinaci a rovnováhy; využití přírodnin pro stylizaci některých písmen
a číslic.

Odpočinek:

Čtení na pokračování- kouzelné pohádky.

Poslech relaxační hudby.

Individuální péče- didaktické hry, společenské hry, dodělávání starších činn., estetické činnosti dle výběru dítěte.

Odpolední zábavná činnost:

Hry ve třídě- tematické hry dětí, konstruktivní činnosti s využitím instrukčních návodů, volné hraní.

Říkadla, básnička, píseň:

Písničky a básničky z pohádek a o pohádkách a zvířatech; Tři králové.

Poznámka ke dni:

3.1. – Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid 19) vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.

6.1. - Čt - Plavání.

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

 

Týdenní třídní plán (Pastelky)
20. 12. - 22. 12. 2021;  51. týden
Téma: VÁNOČNÍ ČAS

Podtéma: Vánoce jsou tady

Náměty a úkoly pro předškoláky, kteří se nemohou zúčastnit prezenční výuky
a pro děti, které mají zájem plnit úlohy během vánočních prázdnin: 

Vánoční úkoly předškoláčků.pdf (1.05 MB)

Klíčové kompetence:

 • Vnímá české tradice a zvyky, má povědomí o jejich rozmanitostech a obměnách ve světě; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije.
 • Má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně.
 • Využívá vlastní tvořivost při přípravě drobných dárků.
 • Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog.
 • Umí se těšit z hezkých a příjemných zážitků a sdílet to s ostatními.

Dílčí vzdělávací cíle:

 • seznamovat se s tradicemi vánočních svátků
 • rozvíjet estetické, tvůrčí dovednosti, slovesné a literární schopnosti; využívat
  a realizovat vlastní kreativní invence a fantazii v těchto činnostech
 • komunikovat smysluplně, věcně a bez zábran, gramaticky korektně
 • spoluvytvářet bezpečné, důvěrné a podnětné prostředí ve třídě
 • posilovat zájem o slovo; jeho fonetickou, rytmickou i psanou formu; rozlišovat některé hlásky sluchově i vizuálně

Hudebně pohybová chvilka:

Koledy a vánoční písničky a básničky v doprovodu orffových nástrojů; poslech
a rozlišování některých hudebních žánrů, tempa a nálady melodií.

Dynamické pohybové hry, Na mrazíka, lokomoční cvičení,  cvičení s prvky jógy.

Řízené činnosti:

 • Vánoce- estetická dekorační (výzdoba) a dárková (přáníčka) tvorba.
 • Didaktické hry a pracovní listy (logika, grafomotorika, postřeh a koncentrace).  

Pobyt venku:

Volné aktivity na hřišti i v terénu, případné využití sněhu v řízených i volných činnostech a experimentování s ním.

Odpočinek:

Čtení na pokračování- vánoční kouzelné příběhy a pohádky.
Poslech relaxační hudby.

Individuální péče- didaktické a společenské hry, dodělávání starších činností, estetické činnosti dle výběru dítěte.

Odpolední zábavná činnost:

Hry ve třídě- pokračování v řízených činnostech, vlastní tematické hry dětí a volné hraní s novými hračkami a stavebnicemi.

Říkadla, básnička, píseň:

Zima a sníh; Vánoce v koledách, říkadlech, básničkách a písničkách pro děti.

Poznámka ke dni:

20. 12. - Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel
v kolektivu z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid 19) vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

MŠ uzavřena od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022.

 

Týdenní třídní plán (Pastelky)
13. 12. - 17. 12. 2021;  50. týden
Téma: VÁNOČNÍ ČAS

Podtéma: Předvánoční radovánky 

Náměty a úkoly pro předškoláky, kteří se nemohou zúčastnit prezenční výuky:
Zimní aktivity.docx (346.23 kB)
Vystřihni čísla a přiřaď ke správnému počtu.docx (30.85 kB)
Vybarvi tvary dle zadaných barev.docx (127.1 kB)
Vánoční sudoku.docx (68.77 kB)
Spočítej a vyznač.docx (37.81 kB)
Uvolňovací cviky zvoneček.docx (403.45 kB)
Inkoust a zmizík.docx (98.05 kB)
Výroba vánočního stromečku.docx (203.53 kB)

Klíčové kompetence:

 • Využívá vlastní tvořivost při přípravě estetického prostředí.
 • Umí se vyjadřovat prostřednictvím hudebních a dramatických činností.
 • Zpřesňuje si početní představy.
 • Uvědomuje si svou samostatnost, zaujímá vlastní názory a adekvátně je vyjadřuje
 • Odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem.
 • Váží si práce i úsilí druhých. Spolupracuje, spolupodílí se.

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvíjet kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební a dramatické
 • vytvářet si kladný vztah k učení a rozvíjet zájem o učení, paměť, fantazii a pozornost
 • příprava a spolupodílení se na společných slavnostech
 • seznamovat se a prožívat tradice Vánoc
 • přirozeně komunikovat, argumentovat, hledat kompromisy
 • aktivně vyhledávat a zvládat interakce ve skupině vrstevníků

Hudebně pohybová chvilka:

Koledy a vánoční písničky a básničky s pohybovou dramatizací.
Dětská jóga - meditační a dechová cvičení. Pohybová hra: Molekuly. Reakce na signál.

Řízené činnosti:

 • Vánoce- estetická užitková (cukroví), dekorační (výzdoba) a dárková (přáníčka) tvorba.
 • Didaktické hry a pracovní listy (předmatematické a číselné představy, logika, grafomotorika).  

Pobyt venku:

Volné aktivity na hřišti i v terénu, využití sněhu v řízených i volných činnostech.

Odpočinek:

Čtení na pokračování- vánoční kouzelné příběhy a pohádky.

Individuální péče- didaktické a společenské hry, hry na rozvoj kognitivních funkcí, dodělávání starších činností, dekorativní činnosti dle výběru dítěte.

Odpolední zábavná činnost:

Hry ve třídě- pokračování v řízených činnostech, konstrukce ze stavebnic, vlastní tematické hry a volné hraní.

Říkadla, básnička, píseň:

Zima a sníh, Chumelenice, Prosinec.
Vánoce v koledách, říkadlech, básničkách a písničkách pro děti.

Poznámka ke dni:

13.12 - Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid 19) vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.

15.12. - St - Individuální vánoční focení    

16.12. - Čt - Plavecký výcvik; připomenutí pravidel při jízdě autobusem, bezpečnost během plaveckého výcviku.

17.12. -  Pá - Zpívání u stromečku, nadílka ve třídách.
činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

 

Týdenní třídní plán (Pastelky)

6. 12. – 10. 12. 2021;  49. týden

                                                                     Téma: VÁNOČNÍ ČAS

Podtéma: Čas adventní

Náměty a úkoly pro předškoláky, kteří se nemohou zúčastnit prezenční výuky:
Počítáme obrázky.docx (126.92 kB)
Počítej.docx (518.19 kB)
Překresli podle vzoru.docx (79.54 kB)
Spočítej, obtáhni a vybarvi.docx (232.19 kB)
Spojování vloček.docx (35.48 kB)
Grafomotorické cvičení.docx (77.67 kB)
Vybarvi podle zadaných barev.docx (83.03 kB)
Vybarvi stejnou barvou stejné obrazce,.docx (296.1 kB)
Zimní obloha - koláž.docx (118.14 kB)
Stromeček z ubrousku.jfif (77.14 kB)

Klíčové kompetence:

 • Rozvíjí všechny smysly a smyslové vnímání.
 • Vnímá tradice a zvyky, má elementární poznatky o světě lidí a kultuře, která dítě obklopuje.
 • Učí se sdílet své prožitky a dojmy v komunikačních a tvořivých činnostech.
 • Zapojuje se do společných činností.
 • Dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým.

Dílčí vzdělávací cíle:

Rozvíjet kulturně estetické dovednosti výtvarné, pracovní a hudební.
Rozvíjet grafomotoriku a jemnou motoriku.Posiluje dětskou radost a touhu vědět,
dokázat a pomáhat.
Seznamovat se s tradicemi Adventu a vánočních svátků.
Vytvářet prosociální postoje k druhému.

Hudebně pohybová chvilka:

Písnička s pohybem: Zvony zvoní, Vánoční písnička.

Pohybová hra: Vločky, Andělská houpačka.

Řízené činnosti:

 • Advent v pracovních a výtvarných činnostech – lidové zvyky, legendy a pověry.
 • Využití přírodnin v pracovních činnostech a fantazijní tvorbě s vánoční tematikou.
 • Činnosti na rozvoj řečových dovedností.
 • Grafomotorické pracovní listy, kognitivní činnosti.

Didaktické, logopedické a smyslové hry.

Zpívání koled. Individuální práce a péče, rozvoj kompetencí předškoláka.

Pobyt venku:

Připomenutí bezpečnosti na silnicích.

Vycházky do lesa a po okolí – starost o zvířátka, prohlížení adventní výzdoby,
hry na sněhu.

Volné aktivity na hřišti i v terénu.

Odpočinek:

Čtení na pokračování. Obrázkové čtení.
Poslech zimní relaxační hudby, koled a zimních písní.

Individuální péče – úlohy na rozvoj kognitivních funkcí. Společenské hry, dokončování Vv prací, grafomotorická a vizuomotorická cvičení.

Odpolední zábavná činnost:

Pobyt venku- hry na sněhu a se sněhem, volná individuální nebo společná hra s míči, pohybové aktivity.

Hry ve třídě- pokračování v činnostech dopoledního bloku, hry a soutěže, námětové hry, volné hraní; dle zájmu dětí.

Říkadla, básnička, píseň:

Zvony zvoní, Vánoční písnička, zpěv koled.

Básnička: Klouzanice, Těším se na Vánoce, Na ledě.

Poznámka ke dni:

6. 12.  - Po- Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid 19) vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.

9. 12.  - Čt - Plavecký výcvik; připomenutí pravidel při společné jízdě autobusem, seznámení s bezpečnostními pravidly během plaveckého výcviku a provozním řádem plaveckého areálu.

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

 

Týdenní třídní plán (Pastelky)

29. 11. 2021 - 3. 12. 2021;  48. týden

Téma: VÁNOČNÍ ČAS

 

Podtéma: Tradice Mikuláše, anděla a čerta

Náměty a úkoly pro předškoláky, kteří se nemohou zúčastnit prezenční výuky:
Cviky doma v obýváku nebo v pokojíku.docx (187.89 kB)
Spočítej a zapiš nebo vyznač tečkami.docx (88.96 kB)
Pozorné počítání čertovin.docx (106.91 kB)
Výroba čerta.jpg (64.07 kB)
Výroba andílka.png (73.57 kB)
Zasněžené domečky.jpg (78.76 kB)
Sněhuláček ze šišky.jpg (21.3 kB)
Rozvoj jemné motoriky.jpg (13.89 kB)
Stromeček ze dřívek.jpg (222.84 kB)
Čísla s čertíkem.png (101.54 kB)
Grafomotorický andílek.png (116.53 kB)
Písnička Čert a Káča.jpg (25.57 kB)

Klíčové kompetence:

 • Vnímá tradice a zvyky, má elementární poznatky o světě lidí a kultuře, která dítě obklopuje.
 • Dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost. Rozeznává dobro a zlo.
 • Ovládá dechové svalstvo, dokáže sladit pohyb se zpěvem.
 • Samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi. Záměrně se naučí zpaměti krátké texty.
 • Zapojuje se do společných činností.

Dílčí vzdělávací cíle:

 • Seznamovat se s českými tradicemi začátku Adventu; Sv. Ondřej, Sv. Barbora, Sv. Mikuláš.
 • Rozvíjet mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání, sebereflexi.
 • Vytvářet prosociální postoje k druhému.
 • Uvědomovat si a upevňovat citové vazby k lidem kolem nás; k rodině i svému okolí.
 • Dále rozvíjet, zjemňovat  rytmické a sluchové rozlišování, grafomotoriku a zpřesňovat předmatematické představy.

Hudebně pohybová chvilka:

Tematické rytmické cvičení s písničkami a básničkami s využitím rytmických nástrojů, seznámení se s některými tanečními kroky a prvky. Chůze na květináčových chůdách.  Pohybová hra: Čertí honička.

Řízené činnosti:

 • Advent v estetické tvorbě a v českém slovesném folklóru; legendy, zvyky, kouzla
  a pověry.
 • Pohybové hry a pracovní listy s čertovsko-andělskou tematikou.  

Pobyt venku:

Volné aktivity na hřišti i v terénu, tvoření v přírodě.

Vycházky do lesa a po okolí.

Odpočinek:

Čtení na pokračování- čertovské a jiné kouzelné pohádky.

Individuální péče- didaktické a společenské hry, dodělávání starších činností, dekorativní činnosti dle výběru dítěte.

Odpolední zábavná činnost:

Hry ve třídě- pokračování v dopoledních a odpoledních činnostech, konstrukce ze stavebnic, vlastní hry a hraní.

Říkadla, básnička, píseň:

Zima; Čerti, andělé a Mikuláš v říkadlech, básničkách a písničkách pro děti.

Poznámka ke dni:

29. 11. - Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid 19) vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.
29. 11. - Po - Divadélko Dokola ve školce s pohádkou Čert a Káča    

  1. 12. - St - Individuální vánoční focení    

  2. 12. - Čt - Plavecký výcvik; připomenutí pravidel při společné jízdě autobusem,
                     o bezpečnosti během plaveckého výcviku.
  3. 12. -  Pá - Mikulášská nadílka ve třídách.

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí


Týdenní třídní plán (třída Pastelky)

22. 11. 2021 - 26. 11. 2021;  47. týden

Téma: PŘÍRODA USÍNÁ

Podtéma: S bacily si poradíme

Ruce jsme si umyli, bacily jsme zničili.

Ruce čisté máme, na nic nesaháme.

Uděláme okénko - a z něho kuk,

zavřeme si pusinky - a už ani muk. 

Klíčové kompetence:

 • Vytvářet si zdravé životní návyky a postoje.
 • Objevovat význam ovoce a zeleniny pro zdraví člověka.
 • Rozvíjet všechny smysly a smyslové vnímání.
 • Učí se kultivovaně vnímat a přiměřeně reagovat na kulturní vystoupení, po dobu projekce udržet pozornost.
  Sdílet své prožitky a dojmy v komunikačních  a tvořivých činnostech.
 • Posilovat jistotu projevu v motorických a sebeobslužných aktivitách.

Dílčí vzdělávací cíle:

Získává povědomí o způsobu osobního zdraví a bezpečí. Spolupodílí se na společných rozhodnutích; v zásadě dítě chápe a dodržuje smluvená pravidla a přizpůsobí se jim. Rozvíjí grafomotoriku, jemnou motoriku a senzomotorické vnímání.
Zvládá kreslit a malovat s určitým záměrem.
Posilovat dětské sebevědomí a radost a touhu vědět, dokázat a pomáhat.

Hudebně pohybová chvilka:

Koordinační a manipulační cvičení a nápodoba pohybu, kotouly.
Pohybové písničky a kruhové tanečky.  
Pohybová hra: Ovoce - zelenina, Na ježka, Slepá bába.

Řízené činnosti:

 • využití lesních podmínek a přírodnin v pohybových činnostech a fantazijní tvorbě; sádrové odlitky stop - dokončení z minulého týdne
 • zdraví (bacily/ vitamíny/ léky) - fantazijní výtvarné hry
 • didaktické a smyslové hry a pracovní listy s ovocnou tématikou.
  Konstrukce ze stavebnic a barevné mozaiky podle návodů.

Pobyt venku:

Volné aktivity na hřišti i v terénu, tvoření v přírodě.

Vycházky do lesa a po okolí.

Odpočinek:

Čtení na pokračování.

Individuální péče - práce s dětskou knihou nebo encyklopedií, společenské hry, dodělávání starších činností, grafomotorická cvičení.

Odpolední zábavná činnost:

Pobyt venku - tvořivé činnosti z písku, volná individuální nebo společná hra s míči, pohybové aktivity na hradě.

Hry ve třídě - pokračování v dopoledních řízených činnostech, hry a soutěže, volné hraní; dle zájmu dětí.

Říkadla, básnička, píseň:

Zdraví, zdraví životní styl, ovoce a zelenina v říkadlech, básničkách a písničkách pro děti.

Poznámka ke dni:

22. 11. - PO - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid 19) vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.    

25. 11. - ČT – Plavecký výcvik; připomenutí pravidel při společné jízdě autobusem, seznámení s bezpečnostními pravidly během plaveckého výcviku a provozním řádem plaveckého areálu.

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

 

Plnění distanční výuky v době karantény třídy Pastelek


Podzim.docx (88.56 kB)
Vyznač počty.docx (324.58 kB)
Zakroužkuj, co je velké.docx (62 kB)
Zakroužkuj správný počet.docx (86.6 kB)
Obtáhni vítr.docx (51.68 kB)

 

Týdenní třídní plán (Pastelky)
15. 11. - 19. 11. 2021; 46. týden
Téma: PŘÍRODA USÍNÁ

Podtéma: Dobrodružství v lese 

Klíčové kompetence:

 • Pojmenuje většinu toho, čím jsme obklopeni,  pozná a pojmenuje některá lesní zvířata
  a druhy ptáků; je citlivé a vnímavé k životnímu prostředí, které ho obklopuje.
 • Dokáže se kultivovaně vyjadřovat a sdělovat své přání a potřeby, dokáže se domluvit
  a  přijmout kompromis.
 • Svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat.
 • Dokáže se bezpečně pohybovat v přírodním terénu.
 • Posiluje jistotu projevu v senzomotorických a koordinačních činnostech.

Dílčí vzdělávací cíle:

Sledovat charakteristické rysy podzimního období života v lese a jeho okolí.
Upevňování vztahu k přírodě, vnímavost jejích proměn a potřeb, aktivní péče, využití přírodnin v tvořivých činnostech a hrách. Posilovat dětskou samostatnost a soběstačnost, podporovat vlastní kreativitu a iniciativu dětí.

Hudebně pohybová chvilka:

Imitace zvuků a pohybů známých zvířat- využití v písničkách, cvičeních i hrách.
Dětská jóga.  
Pohybová hra: Méďa/ježek spí, Na houbaře.

Řízené činnosti:

 • sádrové odlitky stop, venkovní lesní tvoření (domečky pro zvířátka, "psaní" a stavění
  z klacíků apod.)
 • využití lesních podmínek a přírodnin v pohybových činnostech
 • estetické ztvárnění lesa a využití tématu v didaktických hrách a pracovních listech (houby, stromy, zvířata)    

Environmentální výchova v každodenním životě, spontánní hra a explorace.  

Radost z činnosti, spolupodílení se a sounáležitosti.

Pobyt venku:

Volné aktivity na hřišti i v terénu, smyslové hry a tvoření v přírodě.
Vycházky do lesa a po okolí.

Odpočinek:

Čtení na pokračování.

Individuální péče- využití didaktických materiálů, společenské hry, dodělávání starších činností, IT vzdělávací programy.

Odpolední zábavná činnost:

Pobyt venku- tvořivé činnosti z písku, volná individuální nebo společná hra s míči, pohybové aktivity na hradě.

Hry ve třídě- pokračování v dopoledních řízených činnostech, hry a soutěže, volné hraní; dle zájmu dětí.

Říkadla, básnička, píseň:

Les a lesní zvířátka a plody v lidové slovesnosti a písničkách pro děti.

Zvířátka, jak si vlastně povídáte?

Poznámka ke dni:

PO - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid 19) vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.     

18. 11. - Zahájení plaveckého výcviku; připomenutí pravidel při společné jízdě autobusem, seznámení s bezpečnostními pravidly během plaveckého výcviku a provozním řádem plaveckého areálu.

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

                

Týdenní třídní plán (třída Pastelky)
                8. 11. – 12. 11. 2021;        45. týden
Téma: Příroda usíná

Podtéma:  Svatomartinské oslavy

Na svatého Martina, kouří se již z komína,
husa nejpěkněji zpívá a všude "bílo" bývá.

Náměty úloh v domácím prostředí:
Šikmé čáry.jpg (1.18 MB)
Grafomotorické cvičení.png (85.49 kB)
Hledej stejnou barvu.png (487.11 kB)
Kvíz pro chytré hlavičky.jpg (169.37 kB)
Zapouštění barev.png (6.6 MB)
Netradiční výtvarná technika.png (3.05 MB)
Šablona hlavy koně.jfif (28.72 kB)
Vybarvi.jfif (85.29 kB)
Básnička Svatý Martin.png (362.88 kB)
Hledej cestu.jfif (163.58 kB)
Vybarvi podle zadaného klíče.jfif (139.79 kB)
Zapouštění barvy a soli.jfif (112.83 kB)
Píseň Na svatého Martina.jfif (33.98 kB)

Klíčové kompetence:

 • Vnímá tradice a zvyky naší společnosti, má elementární poznatky o světě lidí, kultuře
  a hodnotách, které ho obklopují.
 • Dokáže se vyjadřovat a sdělovat svou představivost a fantazii, reprodukovat kratší veršovaný útvar.
 • Dokáže pracovat, hrát hru, podle slovní instrukce, udrží v paměti i několik kroků činnosti najednou, práci dokončí.
 • Má minimálně povědomí o korektním úchopu tužky, po upozornění dokáže opravit držení tužky.
 • Zvládne vázaný pohyb; kombinace chůze, běhu a přeskoků přes překážky.

Dílčí vzdělávací cíle:

Vytvářet si povědomí o mezilidských a morálních hodnotách uznávaných v dané společnosti.

Seznamovat se s lidovými tradicemi; svatomartinskou pověstí a pranostikami.

Rozvíjet jemnou i hrubou motorickou jistotu a obratnost. Podporovat děti v pohybových
a pracovních schopnostech a dovednostech.

Posilovat a rozlišovat prosociální chování ve vztahu k dospělým a dětem.

Hudebně pohybová chvilka:

Inspirace v rytířích a koních, využití šátků a švihadel při cvičení i hrách. Drobné gymnastické prvky a běžecká abeceda. Využití orffových nástrojů. Pohybová hra: Větrný král.

Řízené činnosti:

 • Tradiční tvořivé a pracovní svatomartinské činnosti, dekorační a inspirativní svatomartinská tvorba a pohybové hry dle zájmu dětí. Interpretace pranostik na skutečný svět okolo, srovnávání a hodnocení dětmi.
 • Experimentální činnosti inspirované přírodou, aktivní pozorování rozmanitostí počasí.

Rozvoj grafomotorických, kognitivních a komunikačních schopností a dovedností; citlivost
a empatie. Pracovní listy.
Radost z objevování a porozumění; pohybových individuálních a kolektivních aktivit.

Pobyt venku:

Míčové a pohybové hry na hřišti i v terénu, volné hraní v přírodě. Vycházky po okolí.

Odpočinek:

Čtení na pokračování.

Poslech relaxační hudby, pohádek nebo dětských příběhů.

Individuální péče - využití didaktických materiálů, společenské hry, dodělávání starších činností, IT vzdělávací programy.

Odpolední zábavná činnost:

Pobyt venku - tvořivé činnosti z písku, volná individuální nebo společná hra s míči, pohybové aktivity.

Hry ve třídě- pokračování v dopoledních řízených činnostech, hry a soutěže, volné hraní; dle zájmu dětí.

Říkadla, básnička, píseň:

Počasí, svatomartinská slovesnost, koně a lidé, kteří se o ně starají (rytíři, kováři, farmáři apod.).

Poznámka ke dni:

PO - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid 19) vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí. 
činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

 

Týdenní třídní plán (třída Pastelky)
                                                               1. 11. - 5. 11. 2021                                              44. týden
Téma: PŘÍRODA USÍNÁ

Podtéma:  PODZIM ČARUJE

Klíčové kompetence:

 • Objevuje rozmanitost podzimní přírody vlivem počasí, vnímá proměny počasí.
 • Registruje střídání ročních období, dnů v týdnu, rozlišuje denní dobu v závislosti na svých obvyklých činnostech.
 • Učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje.
 • Při zadané práci dítě dokončí, co započalo.
 • Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, vyjadřuje své myšlenky, vyhledává aktivní komunikaci s vrstevníky i známými dospělými
 • Zefektivňuje jemnou i hrubou motoriku.

Dílčí vzdělávací cíle:

Podporovat komunikaci a přirozenou zvídavost experimentální a zážitkovou formou učení. Rozvíjet kognitivní schopnosti dítěte.

Seznamovat se se změnami počasí a vhodnou adaptabilitou svého těla na tyto změny.

Budovat vztah k lidem, místu a prostředí, ve kterém dítě žije.

Rozvíjet a zkvalitňovat samostatnost a sebeobsluhu.

Hudebně pohybová chvilka:

Rytmizace pohybu, reakce na změnu/ na domluvené signály, kombinace pohybů.

Pohybová hra: Rybičky, rybáři jedou! Různé formy honiček.

Řízené činnosti:

 • Dokončení halloweenských a dušičkových výtvarných a pracovních aktivit, následné využití času a počasí k/v tvorbě.
 • Řízené experimenty a elementární vysvětlení pozorovaných dějů, inspirace v přírodě (počasí, barevnost apod).
 • Řešení slovních hádanek; logických, početních.
 • Výtvarný záznam zážitku - malba/ kresba výlovu rybníka.   

Činnosti na rozvoj jemné motoriky a záměrného vyjádření se výtvarnou formou. Pracovní listy.

Objevování, experimentování a porozumění některým přírodním dějům, rozvoj rozumových a komunikačních schopností. Vnímání času a časové/dějové osy; posloupnost, koloběh.  

Radost z pohybu a respektování kolektivních pravidel při společné hře.
Sounáležitost s okolím.

Pobyt venku:

Míčové a pohybové hry na hřišti i v terénu, volné hraní s využitím přírodního materiálu.

Vycházky po okolí.

Odpočinek:

Čtení na pokračování. Poslech relaxační hudby, pohádek nebo dětských příběhů.

Individuální péče - využití didaktických materiálů (vkládačky, puzzle apod), společenské hry, experimentování, dodělávání starších činností, IT vzdělávací programy a pracovní listy.

Odpolední zábavná činnost:

Pobyt venku - tvořivé činnosti z písku, volná individuální nebo společná hra.

Hry ve třídě - pokračování v dopoledních činnostech, hry a soutěže, volné hraní; dle zájmu dětí.

Říkadla, básnička, píseň:

Počasí, roční období, měsíce, dny v týdnu v písničkách a říkankách.

Poznámka ke dni:

PO - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
        z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid 19) vhodnou formou
        přizpůsobenou věku dětí.     

ČT- návštěva výlovu huťského rybníka.

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

 

Týdenní třídní plán (třída Pastelky)
25. 10. - 29. 10. 2021; 43. týden
Téma: PŘÍRODA USÍNÁ

Podtéma:  Plody podzimu 

Náměty úloh v domácím prostředí

Popis - rytmizace - počet.jfif (352.37 kB)
Básnička Já jsem malé strašidlo.png (260.98 kB)
Spočítej a zakresli správný počet.jfif (110.41 kB)
Rovné čáry.png (142.93 kB)Duch z otisku chodidla.jfif (159.09 kB)
Strašidýlka z kelímku.jfif (87 kB)
Výroba netopýra.jfif (35.54 kB)
Najdi rozdíly.jfif (89.91 kB)
Větší x menší.jfif (50.98 kB)
Spoj stejné dýně.png (234.21 kB)
Kostlivec z vatových tyčinek.jfif (28.47 kB)
Vystřihni si pavučinu z papíru.jfif (45.67 kB)
Pavouk z otisku ruky.jfif (81.82 kB)

Klíčové kompetence:

 • Dítě ovládá dechové svalstvo, dokáže sladit pohyb se zpěvem.
 • Vnímá a pozná některé své emoce a emoce druhých, umí je vyjádřit v tvořivých činnostech.
 • Dítě poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo
  a zvládlo.
 • Má elementární poznatky o přírodě, která ho obklopuje, a dokáže vše kultivovaně sdílet, má přiměřeně rozvinutou aktivní i pasivní slovní zásobu.
 • Je schopno chápat, že lidé jsou různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem
  a jedinečnostem, je otevřené k poznávání nových tradic a kultur.

Dílčí vzdělávací cíle:

Rozvíjet schopnosti a dovednosti vyjadřovat pocity, dojmy a prožitky.
Podporovat utváření pozitivních vztahů mezi dětmi, navozování přátelství.
Hravou, zážitkovou formou rozšiřovat globální povědomí o světě a jeho specifikách. Osvojovat si dovednosti k podpoře osobní pohody, vnímat a respektovat potřeby ostatních.

Hudebně pohybová chvilka:

Cvičení ve dvojicích, kreativní pohyb na hudbu s využitím náčiní (stuhy, nafukovací balónky, látka, padák apod.) Pohybové hry lokomočního charakteru.

Řízené činnosti:

Halloweenské výtvarné a pracovní aktivity a hry s využitím plodů podzimu (dýně, jablka), seznámení s halloweenskou tradicí jako radostné oslavy završení podzimní sklizně. 

Celková obratnost a koordinace pohybů, obličejová jóga. Objevování a vyjádření emocí. Radost z pohybu a vlastní tvorby. Emoce ve slovesných a tvořivých činnostech.

Činnosti na rozvoj senzomotorických dovedností; lepení, stříhání, vybarvování, dokreslování. Sounáležitost a spolupodílení na kolektivním klimatu a výzdobě prostředí.

Matematická představivost; symetrie a podobnost.

Tematické pracovní listy.

Pobyt venku:

Volné hry na hřišti i v terénu, bezpečný pohyb po komunikacích.

Vycházky po okolí.

Odpočinek:

Čtení na pokračování. Poslech relaxační hudby.

Individuální péče - společné obrázkové čtení, pracovní listy, didaktické hry, dodělávání starších výtvarných nebo pracovních činností, IT vzdělávací programy.

Odpolední zábavná činnost:

Pobyt venku - tvořivé činnosti z písku a přírodnin, volná hra.

Hry ve třídě - pokračování v pracovních a výtvarných činnostech, hry a soutěže, konstrukce ze stavebnic, volná hra; dle zájmu dětí.

Říkadla, básnička, píseň:

Strašidla (Veselý Halloween), emoce, ovoce v písničkách a říkankách.

Poznámka ke dni:

PO - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid 19) vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.

      - Divadlo Múza ve školce

ÚT- Dýňová slavnost v maskách

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

 

 

Týdenní třídní plán (třída Pastelky)

18. 10. - 22. 10. 2021; 42. týden

Téma: PŘÍRODA USÍNÁ

Podtéma:  Draci papíráci 

Klíčové kompetence:

 • Dítě zvládá tvořit, kreslit a malovat s určitým záměrem.
 • Postupně pojmenuje a zakreslí geometrické tvary, umí je vyhledat v okolí.  
 • Soustředěně poslouchá četbu, dokáže sledovat a vyprávět příběh, pohádku, naučí
  se krátký slovesný útvar.
 • Odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých.
 • Chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí.

Dílčí vzdělávací cíle:

Sledovat charakteristické rysy podzimního období. Rozvíjet komunikativní dovednosti
a kultivovaný projev, rozvíjet receptivní i produktivní stránky jazyka pomocí vyprávění, četby, říkanek, převyprávění pohádek, příběhů i skutečných zážitků dětí.

Péče o své pracovní/herní místo, osobní komfort a dopomoc druhým.

Hudebně pohybová chvilka:

Cvičení v zástupu s využitím  těla/ obručí jako překážek pro kamaráda. Střídání rytmického pohybu a tenze podle tempa a pomlky hudby.

Pohybové hry: Dračí honička, Had leze z díry

Řízené činnosti:

 • skládanky, vystřihovánky z papíru: harmonika, drak, větrník, vlaštovky apod.
 • gymnastika mluvidel, sluchové vnímání a cvičení slovní paměti: hry se slovy, básničky

Záměrné skládání a stříhání, zpřesňování a zefektivňování pohybů.Vyjádření prostorové představivosti a fantazie v tvořivých činnostech a pohybových hrách s využitím vlastních výrobků z papíru. Objevování slovesné tvorby.

Orientace v prostoru, ohleduplnost a vnímavost vůči ostatním.

Matematická představivost s využitím vlastního těla.

Grafomotorické pracovní listy.

Pobyt venku:

Volné hry na hřišti i v terénu, řízený pohyb v zástupu- pochod, běh, slalom, překonávání překážek.

Vycházky po okolí.

Návštěva Čechovy stodoly a drakiáda na hřišti.

Odpočinek:

Čtení na pokračování.

Poslech relaxační hudby.

Individuální péče- společné obrázkové čtení, pracovní listy, dodělávání starších výtvarných nebo pracovních činností, mozaika ze zažehlovacích korálků- dle potřeby nebo přání dítěte.

Odpolední zábavná činnost:

Pobyt venku- tvořivé činnosti z písku a přírodnin, volná hra.

Hry ve třídě- pokračování v pracovních a výtvarných činnostech, společenské hry, volná hra.

Říkadla, básnička, píseň:

Vítr, počasí, draci v písničkách a říkankách

Poznámka ke dni:

PO- Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid 19) vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.

ÚT- Čechova stodola, dýňování

ČT- školková drakiáda  

 • činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

 

         

 Týdenní třídní plán (třída Pastelky)                                          11. 10. - 15. 10. 2021                               41. týden

Téma: PŘÍRODA USÍNÁ

Podtéma:  Na poli, pasáčci pečou brambory

Klíčové kompetence:

 • Dítě poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo
  a zvládlo.
 • Postupně pojmenuje základní barvy a tvary. Zpřesňuje si početní představy.  
 • Zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací.
 • Spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat.
 • Dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, atp.).

Dílčí vzdělávací cíle:

Osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností. Podporovat přirozenou dětskou zvídavost, radost a zájem, rozvíjet paměť, pozornost a komunikační schopnosti. Upevňovat jistotu v sebeobslužných činnostech.

Hudebně pohybová chvilka:

Balanční cvičení s využitím overbalů, koordinační cvičení- spojení osově nesourodých pohybů, kotoul, manipulace s míčky/bramborami. Pohybové písničky a říkanky.

Řízené činnosti:

 • Brambory rostou v zemi (hlína) - seznamování se s keramickou hlínou: hlazení, hnětení
 • Procvičování jemné motoriky – loupání uvařených brambor
 • Tvorba zvířátek z brambor (špejle, párátka)

Vyjádření prostorové představivosti a fantazie v tvořivých činnostech a hrách s využitím přírodnin. Experimentování s přírodním materiálem v pracovních a výtvarných činnostech.

Posilování prstových svalů, cvičení a rozšiřování senzomotorických dovedností.

Matematická představivost s využitím brambor (počítání, porovnávání množství/velikosti, řazení).

Využití pracovních listů, IT výukových programů (např. Barevné kamínky) a dětských knih.

Pobyt venku:

Volné hry na hřišti lokomočního charakteru a řízené manipulační hry s využitím míčů
a švihadel/lana.

Tematické vycházky po okolí, kreativní aktivity s využitím přírodního materiálu.

Návštěva Čapkovy vily a opékání buřtíků ve Strži.

Odpočinek:

Čtení na pokračování. Poslech relaxační hudby.

Individuální péče- společné obrázkové čtení, paměťové a logopedické hry s využitím obrázků, dodělávání starších výtvarných nebo pracovních činností, práce s modelovací hmotou- dle potřeby nebo přání dítěte.

Odpolední zábavná činnost:

Pobyt venku- tvořivé činnosti z písku a přírodnin, volná hra.

Hry ve třídě- pokračování v pracovních a výtvarných činnostech, konstrukce ze stavebnic, volná hra.

Říkadla, básnička, píseň:

Brambora, Strašák, Princeznička na bále, Jablíčko se kutálelo

Písničky o jablíčkách

Poznámka ke dni:

PO- Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid 19) vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.

PÁ- Strž, buřtíky

 

 

 

Týdenní třídní plán (Pastelky)

                                                    4. 10. - 8. 10. 2021                                      40. týden

 Téma: PŘÍRODA USÍNÁ

Podtéma: Barvy podzimu                   Paletu, barvy, tuš

má říjen v kufříku,

co pestrých získal už

nálepek na víku!

Klíčové kompetence:

 • Všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích.
 • Chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, uvědomuje si, že svou aktivitou
  a iniciativou může situaci ovlivnit.
 • V běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i dospělými.
 • Je schopno chápat, že lidé jsou různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem
  a jedinečnostem.
 • Zajímá se o to, co se kolem děje, je otevřené a vnímavé k aktuálnímu dění a změnám
  v přírodě.

Dílčí vzdělávací cíle:

Osvojovat si základní poznatky o přírodě a jejích proměnách, vnímat krásy podzimních barev, tematické rozšiřování aktivního slovníku. Rozvíjet pracovní zručnost s různým přírodním materiálem. Rozvíjet paměť, pozornost, představivost a fantazii. Upevňovat jistotu v sebeobslužných činnostech.

Hudebně pohybová chvilka:

Kreativní, rytmický pohyb, kruhové tanečky a hry na hudbu, reakce na změnu tempa/hlasitosti.Uvolňovací cvičení s prvky dětské jógy. Pohybové říkanky.

Řízené činnosti:

Poznávání základních barev v různých intenzitách odstínů a postupné pojmenovávání, povědomí o vzniku barev míchaných, praktické experimentování s nimi a vyhledávání
v okolí a v přírodě. Vyjadřování představivosti a fantazie v tvořivých činnostech a hrách
s využitím přírodnin. Experimentování s výtvarným materiálem a technikami.

Projektová činnost- třídní podzimní stromek, veselá stonožka.

Řazení, třídění, porovnávání s využitím nasbíraných přírodnin, pravolevá orientace.

Grafomotorická a uvolňovací cvičení s využitím pracovních listů, důraz na špetkový úchop.

Pobyt venku:

Volné hry na hřišti lokomočního charakteru, kolektivní míčové hry a štafetové soutěže.

Tematické vycházky po okolí- pozorování, inspirace a sběr/tvorba z přírodního materiálu (listí, klacíky, kaštany)

Návštěva Čapkovy vily a opékání buřtíků ve Strži.

Odpočinek:

Čtení na pokračování.

Poslech relaxační hudby.

Individuální péče- společné obrázkové čtení, paměťové a logopedické hry s využitím obrázků, dodělávání starších výtvarných nebo pracovních činností, práce s modelovací hmotou- dle potřeby nebo přání dítěte.

Odpolední zábavná činnost:

Pobyt venku- tvořivé činnosti z písku a přírodnin, manipulační cvičení a hry s míčem

Hry ve třídě- pokračování na projektové činnosti, barevné experimentování, volná hra.

Poslech IT- Hurvínkův rok- Podzim

Říkadla, básnička, píseň:

Lístečku dubový, nepadej do vody; Rafaela stonožka; Padá listí, zlaté rudé; Foukej, foukej, větříčku; Malíř říjen;

"barevné písničky" (Zelená je tráva; Holka modrooká; Červená fiala apod.)

Poznámka ke dni:

PO - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid 19) vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.

PÁ – Návštěva Strže s opékáním buřtíků, prohlídka s pohádkou.  

 

 

Týdenní třídní plán (Pastelky) 
                                        Týden od 27. 9. 2021 do 1. 10. 2021                       39. týden
 Téma:  Loučíme se s létem

Podtéma: Když je hlupák v lese, celý les se třese

Klíčové kompetence:
• má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje,
  o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém
  žije
• uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení
• řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu
   a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací;
   hledá různé možnosti a varianty; využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii
   a představivost
• dovede využívat informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává
• chápe, že nevšímavost, neohleduplnost a lhostejnost mají své nepříznivé příznaky, jak
   k lidem, tak k přírodě 
• ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm
  podílí, a že je může ovlivnit

                                                                        Dílčí vzdělávací cíle
Těšit se na společný pobyt ve třídě v mateřské škole a na společné zážitky. Rozvíjet základní poznatky a znalostí o přírodě a objevovat její rozmanitost. Posilovat zájem
o ochranu životního prostředí a sounáležitosti s přírodou. Rozvíjení mluveného projevu. Podpora prosociálního chování. Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách. Osvojit si praktické dovednosti.

                                                                  Hudebně pohybová chvilka
Tematické písně za doprovodu kytary, hra na dětskoovladatelné nástroje. Pohybové hry na rozvoj obratnosti, koordinace a rozsahu pohybu.  Vyrovnávací cvičení. Artikulační, řečové a rytmické hry.

                                                                               Řízené činnosti
Konkrétní operace s přírodním materiálem – třídění, přiřazování.
Motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností.
Práce s obrázky, popis, posloupnost, hledání rozdílů, přiřazování správných odpovědí.
Smyslové, psychomotorické a didaktické hry.
Výtvarná a pracovní činnost – frotáž, práce s temperovými barvami, s papírem, nácvik stříhání.
Pracovní listy na rozvoj kognitivních schopností, udržení pozornosti, prostorové orientace.
Komentování zážitků a aktivit.
Tematické IT výukové programy – rozvoj digitálních kompetencí a poznávacích schopností.

                                                                                Pobyt venku    
Vycházky do lesa - pozorování a zkoumání přírody. Starost o vysazené stromečky, krmení zvěře. Stavění přírodních domečků. Pohybové a sportovní hry na zahradě, spontánní hra.

                                                                                 Odpočinek
Četba na pokračování. Poslech relaxační hudby. Realizace individuálních přístupů – konstruktivní a grafické činnosti, konkrétní operace s materiálem,  didaktické hry.  

                                                                   Odpolední zábavná činnost
Pobyt venku – volné hry a experimenty s materiálem a předměty, pohybové a míčové hry.
Hry ve třídě – činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti, prohlížení encyklopedií, volná hra.

Říkadlo, básnička, píseň  Do lesa dnes půjdeme, Zvířátka lesa, Já do lesa nepojedu, Hajný je lesa pán.

                                                                         Poznámka ke dni
Po   
Opakované poučení dětí o zvýšených hygienických opatřeních z důvodu nákazy
        Covid 19 vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.
Pá    Lesní pedagogika probíhající v přírodě s lesníkem – praktické činnosti, společná
        diskuse, řešení úloh, skupinová práce.
Průběžně Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé
         i jemné motoriky a grafomotoriky. Rozvoj komunikativních dovedností
         a kultivovaného projevu.

 

Týdenní třídní plán třídy Pastelky   
                                   Týden od 20. 9. 2021 do 24. 9. 2021                      38. týden
Téma:  Loučíme se s létem

Podtéma: V rytmu svět se točí dál, nejen k hudbě tempo přikoval

Rozvíjené klíčové kompetence:
• klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce
  porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému
   naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
• zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá
  elementární matematické souvislosti
• ví, že se lidé dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny
  elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku
• se dokáže ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá
   a spolupracuje
• se učí svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat

                                                                  Dílčí vzdělávací cíle
Rozvíjet rytmické cítění, smyslové vnímání, paměť, představivost, myšlení, řeč, komunikativní dovednosti a matematické představy.  Vnímat hudbu, rytmizaci, zvládat pohybové dovednosti. Umět zacházet s běžnými předměty denní potřeby. Osvojovat si dovednosti k podpoře osobní pohody.

                                                                  Hudebně pohybová chvilka
Rytmizace pohybu. Prvky muzikoterapie. Využití padáku. Základní jednoduché taneční kroky. Rytmizace říkadel, lidových a dětských písní. Hra na orffovy nástroje, hra na tělo.

                                                                               Řízené činnosti
Hledání rytmu v běžném životě. Chůze, pohyb, vytleskávání, hudba, posloupnost, režim, říkadla a básničky. Poznávání základních geometrických tvarů. Hledání souvislostí
a odlišností.  Hry na rozvoj paměti, pozornosti. Výukové programy na IT – hudební nástroje, rytmizace slov, poslechové činnosti, posloupnost, protiklady.
Pracovní listy na upevnění poznávacích schopností a matematických dovedností.
Třídění a přiřazování tvarů formou vkládání, třídění a přiřazování, konstruktivní hry.
Výtvarné vyjádření rytmu. Grafomotorická a uvolňovací cvičení.

                                                                                Pobyt venku    
Pobyt na hřišti nebo na zahradě ZŠ - honičky, míčové hry, pohybové hry, kolektivní hry, spontánní hry. Vycházka do okolí MŠ – orientace v blízkosti MŠ.

                                                                                 Odpočinek
Čtení na pokračování. Poslech relaxační hudby. Individuální péče - skládání, přiřazování, vkládání, stavění, navlékání dle zájmu dětí.

                                                                   Odpolední zábavná činnost
Pobyt venku – hry na pískovišti, individuální a kolektivní hry, hry na rozvoj fyzické zdatnosti, přeskoky přes švihadlo, panák, pohybové hry. Hry ve třídě – puzzle, konstruktivní hry, poslech hudby, volná hra.

Říkadlo, básnička, píseň  Sedí liška pod dubem; Uvíjíme věneček; Dešťové kapičky; Měla babka čtyři jabka; Afrika černá; Proč, proč, proč    

                                                                         Poznámka ke dni
Po   
Opakované poučení dětí o zvýšených hygienických opatřeních z důvodu nákazy Covid
        19 vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.
Út    Hudební program Černoši ve školce – rytmická hra na africké bubny a zpěv.
Průběžně Rozvoj maximální samostatnosti a soběstačnosti během sebeobslužných
                 dovedností (převlékání, hygiena, strava, hlídání osobních věcí, předávání
                 informací rodičům). Hodnocení a sebehodnocení dětí.

________________________________________________________________________________

                                     ZÁŘÍ (třída Pastelky)

Integrovaný blok (téma): Loučíme se s létem

Podtémata:
  1. 9. –   3. 9. 2021    Vítej v nové školce
  6. 9. – 10. 9. 2021    Já a moji kamarádi
13. 9. – 17. 9. 2021    Pravidla se naučíme, s pohádkou se pobavíme
20. 9. – 24. 9. 2021    V rytmu svět se točí dál, nejen k hudbě tempo přikoval
27. 9. – 1. 10. 2021    Když je hlupák v lese, příroda se třese

___________________________________________________________________________

Úlohy od 28. 6. 2021 do 30. 6. 2021 pro předškolní děti, které jsou ve školce omluveny.

Téma: Děti a naše Zem
Podtéma: Loučení se školkou

Co do řady nepatří.docx (83.08 kB)
Najdi v řádku odlišnost.docx (102.11 kB)
Počítáme na prstech.docx (318.59 kB)
Více a méně.docx (426.48 kB)
Vyznač počet.docx (72.85 kB)
Výtvarka - slunce.docx (77.91 kB)
______________________________________________________________________________

Úlohy od 21. 6. do 25. 6. 2021 pro předškolní děti, které jsou omluvené ve školce.

Téma: Děti a naše Zem
Podtéma: Těšíme se na prázdniny

GC Bubliny.docx (72.23 kB)
GC Pohyb míče.docx (46.58 kB)
Nejmenší po největší.docx (61.11 kB)
Počet a číslo.docx (97.59 kB)
Porovnávání počtu.docx (119.46 kB)
Spočítej.docx (207.18 kB)
Básnička.docx (41.91 kB)
Limonádka z papíru a otiskem houbičky.jpg (85.56 kB)
Výroba zmrzlinového poháru.docx (133.93 kB)
Louka vlčích máků.docx (26.98 kB)
Počáteční písmena.docx (43.25 kB)
_______________________________________________________________________________

Úlohy od 14. 6. do 18. 6. 2021 pro předškolní děti, které jsou omluvené ve školce.

Téma: Děti a naše Zem
Podtéma: Naše smysly nás provedou novou školkou

Smysly.docx (44.68 kB)
Smysly 2.docx (84.71 kB)
Smysly 3.docx (67.43 kB)
Přiřaď smysly.docx (74.46 kB)
Spoj věci se smyslem.docx (153.6 kB)
Dvojice.docx (37.6 kB)
Spoj dvojice.docx (37.54 kB)
Vybarvi správný čtvereček.docx (26.77 kB)
Zakresli podle vzoru.docx (39.51 kB)
Básnička Slušné chování.docx (56.25 kB)
Nakresli barevnou mozaiku.docx (343.84 kB)

_______________________________________________________________________________

Úlohy od 7. 6. do 11. 6. 2021 pro předškolní děti, které jsou omluvené ve školce.

Téma: Děti a naše Zem
Podtéma: Co se děje v trávě

GC Let včelek.docx (90.45 kB)
GC Pohyb hmyzu.docx (60.99 kB)
GC Rovné čáry.jpg (66.08 kB)
GC Zalévání kytiček.jpg (107.84 kB)
Housenka z papíru.jpg (91.99 kB)
Papíroví šneci.jpg (614.55 kB)
PH Šikovní šneci.jpg (39.15 kB)
Prostorová orientace.docx (67.44 kB)
Spoj podle číselné řady.jpg (43.67 kB)
Vybarvi podle předlohy.jpg (119.62 kB)
.....................................................................................................................................................................

Úlohy jsou pro předškolní děti, které jsou omluvené ve školce.

Téma: Děti a naše Zem
Podtéma: Den dětí - máme svátek

TTP od 31. 5. - 4. 6. 2021.docx (14.64 kB)
Dokresli obličeje.docx (70.64 kB)
Přiřazování obrázku podle počtu.docx (530.23 kB)
Grafomotorické cvičení.docx (144.89 kB)
Kresba sebe a kamarádů.docx (92.13 kB)
Obkreslení ruky-Jsme přátelé.docx (40.12 kB)
Básnička Děti mají svátek.jpg (34.25 kB)
Písnička Svátek dětí.jpg (56.27 kB)
Stíny dětí.jpg (112.26 kB)
Kuliferda a Filutka.jpg (102.28 kB)
Veselý a smutný.jpg (62.91 kB)
Přiřazování obličejů.jpg (48.46 kB)
Stínové postavy.jpg (30.06 kB)

--------------------------------------------------------------------------------------------
Úlohy jsou pro předškolní děti, které jsou omluvené ve školce.

TTP od 24. 5. do 28. 5. 2021.docx (11.95 kB)
Téma: Děti a naše Zem
Podtéma: Život ve městě a na vesnici

Město a vesnice.docx (60.35 kB)
Najdi nesmysly v parku.docx (237.31 kB)
Pokračuj v řadě.docx (55.28 kB)
Přiřaď obydlí.jpg (68.24 kB)
Z čeho jsou věci.jpg (103.83 kB)
Vytvoř si motýlka.docx (54.47 kB)
Vybarvi motýla.docx (65.51 kB)
dokreslení vázy s tulipánama.jpg (12.89 kB)
GC -zdobení motýlích křídel.jpg (53.86 kB)
bludiště - kvočna hledá kuřata.jpg (12.76 kB)
Bludiště -Kudy včelka do kytičky.jpg (42.57 kB)
MP -první, poslední.jpg (14.88 kB)

------------------------------------------------------------------------------------

Úlohy jsou pro předškolní děti, které jsou omluvené ve školce.

Týdenní třídní plán od 17. 5. do 21. 5. 2021.docx (14.46 kB)
Téma: Děti a naše Zem
Podtéma: Cestujeme s dopravními prostředky

Cestujeme s dopravními prostředky.pdf (1.14 MB)
Co je správné a co nesprávné.jpg (215.61 kB)
Znáte značky.jpg (54.94 kB)
Dopravní značky.docx (77.12 kB)
Dokresli.jpg (122.73 kB)
Dovymaluj značky.jpg (117.55 kB)
Kde se pohybují dopravní prostředky.docx (380.89 kB)
Logická tabulka na třídění.docx (133.08 kB)
Správné a nesprávné chování.docx (72.42 kB)
Vybarvi.docx (24.64 kB)
Vyznačení směru.docx (42.94 kB))
Sluchová analýza-syntéza.docx (145.19 kB)

--------------------------------------------------------------------------

Úlohy jsou pro předškolní děti, které jsou omluvené ve školce.

Týdenní třídní plán od 10. 5. do 14. 5. 2021.docx (14.26 kB)
Přiřaď mláďátko.docx (37.61 kB)
Přiřaď mláďátko 2.docx (84.42 kB)
Přiřaď mláďátka 3.docx (90.32 kB)
Dokresli.docx (49.44 kB)
Grafomotorické cvičení.docx (42.41 kB)
Grafomotorické cvičení 2.docx (16.54 kB)
Hledej správnou cestu.docx (61.57 kB)
Peří, kůže, srst - přiřaď.docx (42.58 kB)
Práce s obrázkem.docx (105.49 kB)
Produkty od zvířátek.docx (90.7 kB)
Přiřaď tvar a krmení.docx (65.06 kB)
Vystřihni a správně přiřaď.docx (23.63 kB)
Vytvoř si kuřátko.docx (89.83 kB)
Vyrob si pejska z papíru.docx (34.84 kB)
Vyrob si kočičku.docx (58.35 kB)

--------------------------------------------------------------------------------

Úlohy jsou pro předškolní děti, které jsou omluvené ve školce.

Týdenní třídní plán od 3. 5. do 7. 5. 2021.docx (20.62 kB)
Básničky.jpg (2.06 MB)
Básničky 2.jpg (2.27 MB)
Lepení srdíček.jpg (2.2 MB)
Srdíčka na provázku.jpg (1.42 MB)
Dokresli květinám stonky a listy.jpg (1.95 MB)
Úkol pojící se ke svátku maminek.jpg (2.24 MB)
Kreslené korále pro maminku.jpg (1.85 MB)
Dokreslený tulipánek pro maminku.jpg (1.87 MB)
Dokresli květy tulipánů.jpg (1.59 MB)
Členové rodiny.jpg (35.93 kB)
Výtvarka - rozkvetlý strom.jpg (40.85 kB)
Přání.jpg (11.43 kB)
Pocity.jpg (64.7 kB)

_____________________________________________________________________________

Úlohy jsou pro předškolní děti, které jsou omluvené ve školce.
Pokud se zapojí i mladší děti, budeme moc rády.

TP od 26. 4. do 30. 4. 2021.docx (14.69 kB) - Když je hlupák v lese, příroda se třese
Jak se chovat v přírodě.jpg (106.34 kB)
PL - Les.jpg (254.27 kB)
PL - Čistý vzduch.jpg (108.75 kB)
PL - Čistě doma, čistě venku.docx (53.21 kB)
PL - Výlet do lesa.jpg (111.79 kB)
PL -Bezpečné chování v lese.jpg (135.12 kB)
Básničky a písnička.docx (351.42 kB)
Výtvarka - Břízy.docx (504.04 kB) - náměty k tvoření
Výtvarka - Louka plná květin.docx (218.78 kB) - ukázka výsledného obrázku

_______________________________________________________________________________

Úlohy jsou pro předškolní děti, které nebudou chodit do školky.
Předem kontaktujte ZŘ ZŠ a MŠ se sdělením důvodu.
Děkuji. Topinková

Pokud chtějí i menší děti řešit úkoly a tvořit s námi, budeme moc rády.

TP od 19.4. do 23.4. 2021.docx (67.8 kB) - Slunce osm planet má, jen na jedné žít se dá 
matematické představy 1.jpg (76.25 kB)
matematické představy.jpg (36.76 kB)
Co-nepatří-do-lesa-768x1079.jpg (213.16 kB)
Kontejnery-723x1024.jpg (134.39 kB)
pracovní list.jpg (74.82 kB)
proPrirodu.jpg (609.07 kB)
eko.jpg (115.04 kB)
demonstr.obrazek trideni.jpg (29.81 kB)
Omalovánka 1.jpg (28.08 kB)
Omalovánka 3.jpg (70.73 kB)
Omalovánka 4.jpg (52.49 kB)
Omalovánka 5.jpg (85.87 kB)
Omalovánka.jpg (35.97 kB)
sablona vv Země.jpg (36.82 kB)
trash art.jpg (41.51 kB)
trash art I.jpg (62.93 kB)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Úlohy jsou pro předškolní děti, které nebudou chodit do školky.
Předem kontaktujte ZŘ ZŠ a MŠ se sdělením důvodu.
Děkuji. Topinková
 

Týdenní plán 12. 4. - 16. 4. 2021.docx (14.62 kB) - První let člověka do vesmíru

Poslech čteného textu, otázky a odpovědi.docx (26.41 kB)
piloti - přiřazování dopravních prostředků.jpeg (1.12 MB)
raketa - postup kresby.jpeg (901.86 kB)
raketa - omalovánka.jpeg (1.32 MB)
Písnička pro Zemi.docx (133.63 kB) 
Počet a číslo.jpg (72.39 kB)
Spočítej.jpg (63.7 kB)
PV Létající talíř a raketa.jpeg (1.9 MB)
Obrázkové sudoku.jpg (70.06 kB)
Kosmická loď.docx (11.45 kB)
Hvězdičky - PL očíslování od nejmenší po největší.jpeg.png (172.46 kB)
GC - kreslení hvězdiček.jpeg (1.1 MB)
Dokresli.jpg (16.94 kB)
----------------------------------------------------------------------------------------

Týdenní plán od 6. 4. do 9. 4. 2021.docx (13.67 kB) - Jaro dělá pokusy

2 Jarní procházka.pdf (301.4 kB)
3 Jarní pohádka pro radost.pdf (594.62 kB)
4 Básnička s pohybem.pdf (335.95 kB)
5 Najdi cestu k petrklíči.pdf (359.93 kB)
6 Písmena.pdf (347.74 kB)
7 Co je vpravo.pdf (342.74 kB)
8 Prostorová orientace, jazyk.pdf (253.53 kB)
9 Písmena 2.pdf (334.2 kB)
10 Posloupnost.pdf (320.98 kB)
11 Slovo.pdf (243.03 kB)
12 Spojování podle vzoru.pdf (243.09 kB)
13 Aktivity na doma.pdf (277.39 kB)
14 Básnička Jaro.pdf (224.35 kB)
15 Písnička jaro dělá pokusy.docx (409.27 kB)
16 Pracovní činnost - kytičkový vějířek.pdf (189.78 kB)
17 Výtvarka Tulipánky z vidličky.pdf (127.39 kB)
18 Doplň pod obrázky jejich počet.pdf (169.58 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Týdenní plán od 29. 3. do 31 3. 2021.docx (14.09 kB) - Chystáme se na pomlázku

Velikonoční kraslice dle zadaných vzorů.jpg (1.03 MB)
KuliFerda - zrakové vnímání.png (160.37 kB)
Kuřátka - prostorová orientace, počet.jpg (1.26 MB)
Pracovní list pro předškoláky_ Pomlázky.jpg (556.52 kB)
https://pin.it/JIGzVpC - vyber si nápad a vytvoř k tématu Velikonoce
Přiřaď správné číslo k počtu vajíček.docx (83.32 kB)
Slepičí taneček.jpeg (1.11 MB)
Zajíčkova koleda.jpeg (1.53 MB)
Velikonoční zajíček - písmena.jpg (1.15 MB)
Sluníčka        http://www.uschovna.cz/…6YC - písnička Slepička naříká
Srdíčka          http://www.uschovna.cz/…JUS - písnička Slepička naříká
Pastelky         http://www.uschovna.cz/…GTR - písnička Slepička naříká


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Týdenní plán od 22. 3. - 26. 3. 2021.docx (14.06 kB) - Koloběh vody v přírodě

grafomoto cvik.jpg (1.48 MB)   zalévání kytiček jedním tahem směrem dolů
grafomotorický list.jpg (110.09 kB)   vybarvení mostu dle instrukcí, jedním tahem
                                                            kapičku a jedním tahem vlnku

prší.docx (29.43 kB)   jedním tahem po směru šipky
matematické představy.jpg (1.31 MB)   číslo a počet
SUDOKU.jpg (1.16 MB)   doplň chybějící tvar, který se nesmí opakovat v řadě ani v sloupci
Slova spojená s vodou.docx (380.69 kB)   hláska K na začátku, uprostřed a na konci slova
Výtvarka - vyjádření vody.docx (78.8 kB)  s využitím různých technik
Zapouštění barev s použitím soli.mp4 (11.94 MB)  ukázka postupu
text Mytí rukou.docx (13.02 kB)  
Koloběh vody v přírodě.docx (104.7 kB)  seznámení se s koloběhem vody
https://m.youtube.com/watch?v=Zm_lqw4ui2M  animace ke koloběhu vody
kniha s kočkou.jpeg (1.2 MB)  spočítej si doma všechny své knížky a napiš jejich počet nad
                                                  kočičku ležící na knize
knihy v knihovně.jpeg (1.72 MB)  spočítej na obrázku všechny knížky a napiš jejich počet
                                                       v dolní části knihovny
Alenčiny knihy.jpeg (1.52 MB)   nakresli příslušného smajlíka , který vyjadřuje Alenčin vztah
                                                    ke knížkám
Vašíkovy knihy.jpeg (1.34 MB)  nakresli do Vašíkovy knihy obrázek na téma voda                          -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Týdenní plán od 8. 3. do 19. 3. 2021.docx (13.26 kB) - Svět zvířat 

Liška z papíru.docx (106.45 kB)
Vyrob si rybu z papíru.docx (196.89 kB)
Šablonka kočky.docx (50.07 kB)
Srst zvířat ze ZOO.docx (109.27 kB)
Básničky.docx (12.37 kB)
Písnička Pět minut v Africe.docx (284.57 kB)
Písnička Máme rádi zvířata.docx (132.56 kB)
Cesty zvířátek.docx (55.57 kB)
Grafomotorické cvičení.docx (45.81 kB)
Prostorová orientace.docx (68.05 kB)
Užitečná zvířata.docx (184.68 kB)
Zakroužkuj mládě a pojmenuj ho.docx (90.34 kB)

Dovednosti předškoláka.pdf (2.82 MB)
------------------------------------------------------------------------------------------------

Týdenní plán od 1. 3. do 5. 3. 2021.docx (11.47 kB) - Rostlinky se probouzí

Básnička Sněženka.docx (51.84 kB)
Básnička Tulipán.docx (49.36 kB)
Písnička Co schází jaru.docx (44.45 kB)
Výtvarka Sněženka.docx (130.98 kB) - zkus to také
Výtvarka Tulipán.docx (52.62 kB) - zkus to také
Obtáhni dle předlohy, nevybarvuj.docx (51.47 kB)
Co do řady nepatří a proč.docx (55.33 kB)
Zkuste tvary spojit podle předlohy.docx (53.93 kB)

https://decko.ceskatelevize.cz/cvicime-se-sportikem

Mateřská škola

Kalendář akcí MŠ

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Virtuální prohlídka

Základní škola 

Základní škola 

Mateřská škola 

Mateřská škola 

Certifikáty

1

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

2

3

4

 MINISTERSTVO       ŠKOLSTVÍ
 MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

5

7

8
9

10

Kde nás najdete?