Základní škola a Mateřská škola Stará Huť
ZŠ a MŠ Stará Huť

Kritéria k zápisu do šk.

                                                                                           

Základní škola a Mateřská škola Stará Huť, okres Příbram
MŠ se sídlem Karla Čapka 600, Stará Huť, 262 02, telefon: 775 682 584
e-mail: msstarahut@seznam.cz

Č.j. ZŠMŠ 12/2023                                                                       Ve Staré Huti dne 24. 2. 2023


                Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu
                vzdělávání do MŠ pro školní rok 2023/2024

 

PaedDr. Zdeňka Halenkovská ředitelka ZŠ a MŠ Stará Huť, okres Příbram stanovila kritéria, podle kterých budeme postupovat při rozhodování na základě stanovení § 34 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí kapacitu maximálního možného počtu dětí v mateřské škole.


Děti budou přijímány do MŠ na základě těchto kritérií


1.  přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné
    školní docházky,

2.  děti s trvalým bydlištěm v obci Stará Huť,

3.  věk dětí (starší mají přednost před mladšími),

4. děti mimo spádovou oblast řazené dle věku (od nejstaršího po nejmladší)
     v případě nenaplněné kapacity.


Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.


Naše MŠ je organizována pro děti od 3 let; o přijetí mladších dětí v případě nenaplněné kapacity rozhoduje ředitelka školy a jedná se vždy o přijetí se zkušební dobou.


Děti je možné přijímat pouze do výše schválené kapacity mateřské školy, která bude 72 dětí.

Pokud není kapacita naplněna do uvedeného počtu, je možné přihlašovat děti do MŠ na
základě žádosti rodičů i v průběhu školního roku.


O výsledcích zápisu budou zákonní zástupci informováni písemně v zákonné lhůtě.
Výsledek zápisu bude zveřejněn na školním webu, úřední desce obecního úřadu a vyvěšen na informační desce MŠ. Jména dětí budou nahrazena přidělenými kódy.


Ve Staré Huti 24. 2. 2023  
 
PaedDr. Zdeňka Halenkovská v.r.
ředitelka ZŠ a MŠ Stará Huť           

                                                                                   

Mateřská škola

Kalendář akcí MŠ

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Platební portál

Virtuální prohlídka

Základní škola 

Základní škola 

Mateřská škola 

Mateřská škola 

Certifikáty

Projekt ZŠ Stará Huť spolufinancovaný EU - ICT a vybavení sborovny (72 kB)Český den proti rakovině 2023

1

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

2

3

4

 MINISTERSTVO       ŠKOLSTVÍ
 MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

5

7

8
9

10

Kde nás najdete?