Základní škola a Mateřská škola Stará Huť
ZŠ a MŠ Stará Huť

Mateřská škola

Motto

Současnost MŠ

Od 15. 6. 2021 byl zahájen provoz v nově vybudované, moderní a prostorné budově, která je postavena  částečně v místech bývalé mateřské školy, která byla zbourána z důvodu již nevyhovujících podmínek. Nová výstavba Mateřské školy se sídlem Karla Čapka 600 nabízí předškolní vzdělávání v příjemném a moderním prostředí. Mateřská škola je trojtřídní s kapacitou 75 dětí.  

Prostředí mateřské školy

Ve třídách je vytvořeno různorodé prostředí, které poskytuje dětem dostatek podnětů pro hru, pohybové činnosti a relaxaci. Členění tříd a variabilita je taková, aby si děti měly možnost vytvářet soukromí. Celkové prostředí tříd je podnětné a bezpečné, které podporuje samostatnost, tvořivost, zodpovědnost a dodržování pravidel. V každé třídě se nachází interaktivní přístroj Multiboard s výukovými programy splňující požadavky všech oblastí RVP PV, který je upevněn na zdi. V rámci Národního plánu obnovy jsme získali finanční prostředky na využívání digitální technologie, ze kterého byly dětem pořízeny digitální pomůcky ve formě mikroskopů, robotických včelek, notebooku, interaktivního panelu a výukového Pc programu s cílem rozvoje informatického myšlení. Knihovny ve třídách jsou vybaveny dostatečným množstvím dětských titulů. Průběžně se doplňují pomůcky pro výtvarnou výchovu, pracovní činnosti, didaktické, kompenzační a speciální pomůcky, hračky a výukové materiály. Každá třída má svou šatnu a umývárnu s toaletami a sprchovým koutem.  Šatny jsou vybaveny nábytkem pro odkládání oděvů a obuvi dětí. Na chodbách před vstupem do šaten jsou umístěny informační nástěnky pro rodiče. V šatnách je prostor pro vystavení prací dětí.

Využití školní zahrady

Mateřská škola má prostornou školní zahradu s novými herními prvky, pískovišti, domečky,  panely pro společensko-edukační hry pexeso a piškvorky, potřebnými hračkami pro spontánní hru dětí, sportovním náčiním pro rozvoj pohybu a sportu a prostory pro relaxaci. Dominantou zahrady je multifunkční dřevěný altán, který slouží jako venkovní učebna, je zázemím pro společné setkávání s rodiči, chrání děti před deštěm i sluncem
a umožňuje sepjetí člověka s přírodou. Celý areál je osázen množstvím různých druhů rostlin.

Využití dalších možností k pobytu venku 

Vzhledem ke svému umístění umožňujeme dětem užívat školní zahradu a hřiště u ZŠ, tělocvičnu ZŠ, házenkářské hřiště ve Staré Huti, Čapkovu naučnou stezku, les a louky v okolí. Vzdálenější cíle vycházek a výletů volíme dle fyzické zdatnosti dětí buď pěší nebo s využitím dopravy. 

Školní kuchyně

Součástí mateřské školy je nově vybudovaná školní kuchyně s moderně gastronomickými technologiemi, která připravuje stravu pro základní i mateřskou školu. Ve školní jídelně se stravují žáci ze ZŠ. Děti z mateřské školy se stravují ve svých třídách, před každou třídou se nachází prostor pro přípravu a výdej stravy.  

Přijímání dětí

Děti jsou do mateřské školy přijímány zpravidla ve věku od tří do šesti let. Přednostně jsou přijímány děti předškolního věku. Kapacita školy bývá každoročně naplněna.

Složení tříd

Mateřskou školu tvoří tři třídy (Žabky, Liščata a Myšky). Třídy umožňují vzdělávání dětí různých věkových skupin dohromady v jedné třídě. Vzhledem k přijímání dětí různého věku při zápisu do mateřské školy či v průběhu školního roku postupně a přirozeně zanikla možnost složení tříd podle stejného věku dětí.

V předškolním vzdělávání mohou být vytvářeny třídy, v nichž si děti mohou být věkově blízké, stejně tak i věkově vzdálenější, ale mohou vykazovat stejné nebo rozdílné vzdělávací možnosti a potřeby, s různými potřebami a individuálními rozvojovými možnostmi, včetně potřeb specifických.

Význam smíšených tříd

Věkově smíšená skupina má mimo jiné velký význam pro sociální rozvoj dítěte a pozitivně ovlivňuje dětskou hru. Věkový rozdíl a toto míchání různých věkových a vývojových skupin je jedním ze základů sebevýchovy.

Věkově nejmladší děti se snaží zvládat sebeobslužné činnosti podle vzoru staršího kamaráda, seznamují se s prostředím, ostatními dětmi i dospělými, učí se komunikovat a snaží se hrát si a dělit se o hračky.

Věkově střední děti by už měly zvládat sebeobslužné činnosti. Učí se tvořit hru, komunikovat s ostatními dětmi, řešit konflikty a rozvíjet se v dalších oblastech dle svých možností a schopností.

Věkově nejstarší děti by již měly chápat řešení problémů, rozdíl mezi učením a hrou, připravují se na pozvolný vstup do školy. Snaží se mezi sebou domlouvat, dělat kompromisy. Snaží se pomáhat mladším dětem, být jejich průvodcem, být empatický, mít pochopení, ale vážit si sám sebe.

Všechny děti se během celého dne učí rozvíjet své schopnosti, vědomosti a dovednosti z nabídky činností, individuálně, ve dvojicích i menší či větší skupině a postupně všechny děti směřují k určitým výstupům předškolního vzdělávání, ke splnění klíčových kompetencí – předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince.

Zachování názvu třídy a pedagogů po celou dobu docházky dítěte

Názvy tříd vyplývají z dlouhodobého plánu a koncepce mateřské školy, která se zaměřuje na environmentální a ekologickou výchovu a vzdělávání. Název třídy a paní učitelky zůstávají po celou docházku dítěte v mateřské škole stejné. Děti si tak nebudou muset každý rok znovu zvykat na nové paní učitelky, nový název třídy, měnit svou značku, adaptovat se na nové prostory a prostředí nových tříd. Budou svou kmenovou třídu navštěvovat po celou dobu předškolního období, včetně odkladu povinné školní docházky.

Dlouhodobá koncepce MŠ

V dlouhodobé koncepci mateřské školy vycházíme z přirozených činností charakteristických pro předškolní věk.

Základní myšlenkou je osobnostní a citový rozvoj dítěte s ohledem na jeho potřeby a zájmy se zaměřením na ekologickou výchovu (ekologie je úcta k životu).

Rozvíjet chuť dítěte poznávat stále nové věci a podílet se na ochraně životního prostředí ve všech jeho formách (všechno živé má právo na život).

Vést děti ke zdravým životním návykům a postojů (ve zdravém těle zdravý duch).

Vytvářet inspirativní, příjemné a bezpečné prostředí plné pohody a radosti (raduji se z maličkostí).

Společně s dětmi udržovat kulturní tradice a hodnoty (vážím si dědictví svých předků).

Rozvíjet oblast estetického a citového vnímání přírody a učit děti chápat existující souvislosti (jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá).

Využívat bezprostřední blízkost lesa k pozorování krás přírody, jejich kouzel a proměn (každá květina, každý strom, každé zvíře nás může mnohému naučit).

Cíle školního vzdělávacího programu

Přizpůsobit předškolní vzdělávání vývojovým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí a tato vývojová specifika respektovat.

Zaměřit se na - prožitkové učení,
                         - praktické dovednosti uplatnitelné v životě,
                         - sepjetí člověka s přírodou.
  
Dalším důležitým cílem pro nás je, připravit dětem dobrý start do školy. Rozvíjení schopností dítěte, osvojování si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost, získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Vize naší mateřské školy

Naše motto:
"V naší školce každý den, hrajeme si s úsměvem".

Docílit laskavým přístupem, partnerským vedením a výběrem vhodných činností, aby se Vaše děti cítily ve školce bezpečně a šťastně, a to vše  ohledem na individualitu každého dítěte.

Poskytnout všem dětem kvalitní předškolní vzdělávání probíhající v příjemné, bezpečné, přátelské a tvůrčí atmosféře ve školce rodinného typu za podpory moderních technologií a inovativních prvků při činnostech s dodržením zaběhnutých tradic, kde všichni zúčastnění zastávají důležitou funkci a tvoří celek, který přispívá k dosažení takové školky, kam děti
chodí rády.

Historie MŠ

V roce 1944 byla zřízena Mateřská škola v přízemí budovy obecné školy. Vedením MŠ byl pověřen ředitel obecné školy Vojtěch Šobíšek. První učitelkou MŠ byla jmenována Bohuslava Mochánová. V roce 1945 byla MŠ přestěhována do sálu hostince u Hořovských. Další stěhování MŠ se uskutečnilo v roce 1950 do sálu hostince u Parýzků. O dva roky později začala v MŠ celodenní péče se stravováním. Opět se MŠ přestěhovala do obecné školy.

V roce 1951 v domě s číslem popisným 138, kde předtím žil akademický sochař Karel Dvořák a jeho žena, herečka ND Leopolda Dostálová, byly zřízeny jesle. V roce 1955 byl dům upraven a přizpůsoben provozu MŠ a ta se stala samostatným zařízením. Ředitelkou MŠ se stala Marie Plevková. Další úpravy proběhly v 70. letech přístavbou dalšího oddělení. Součástí MŠ se stala školní jídelna a kuchyně.

K 1. 10. 2002 došlo ke sloučení se Základní školou ve Staré Huti. Vznikl tak nový název zařízení – Základní škola a Mateřská škola Stará Huť, okres Příbram. Toto zařízení pod vedením ředitelky Mgr. Kateřiny Melšové vstoupilo k tomuto datu do právní subjektivity.

 

Mateřská škola

Kalendář akcí MŠ

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Platební portál

Virtuální prohlídka

Základní škola 

Základní škola 

Mateřská škola 

Mateřská škola 

Projekty a certifikáty

  • Digitalizujeme školu
    Realizace investice národního plánu obnovy - Komponenta 3.1 
    Inovace ve vzdělávání 
    v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy

Publicita Distanční výuka

Publicita Prevence digitální propasti

Publicita Digitální učební pomůcky

Český den proti rakovině 2023

1

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

2

3

4

 MINISTERSTVO       ŠKOLSTVÍ
 MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

5

7

8
9

10

Kde nás najdete?