Základní škola a Mateřská škola Stará Huť
ZŠ a MŠ Stará Huť

Základní škola a Mateřská škola Stará Huť

Informativní schůzka rodičů nově přijatých dětí do MŠ

se koná dne 22. 6. 2023 od 17,00 hodin v MŠ ve třídě Liščat.
Těšíme se na setkání.

Oznámení o vydaném rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy ve školním roce 2023/2024

Informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků

se koná dne 7. 6. 2023 od 15,30 na ZŠ v učebně 5. ročníku.

Oznámení o vydaném rozhodnutí o přijetí do prvního ročníku 2023/2024

   Zápis do 1. ročníku ZŠ a MŠ Stará Huť, okres Příbram, konaný ve dnech 12. 4. a 13. 4. 2023

Oznámení o vydaném rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, dle ustanovení § 183, odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění:

                                                           OZNÁMENÍ  O VYDANÉM ROZHODNUTÍ

 

Registrační číslo

Výsledek správního řízení

1.

ZŠ 23/24 - 1

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

2.

ZŠ 23/24 - 2

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

3.

ZŠ 23/24 - 3

Odklad povinné školní docházky

4.

ZŠ 23/24 - 4

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

5.

ZŠ 23/24 - 5

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

6.

ZŠ 23/24 - 6

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

7.

ZŠ 23/24 - 7

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

8.

ZŠ 23/24 - 8

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

9.

ZŠ 23/24 - 9

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

10.

ZŠ 23/24 - 10

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

11.

ZŠ 23/24 - 11

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

12.

ZŠ 23/24 - 12

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

13.

ZŠ 23/24 - 13

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

14.

ZŠ 23/24 - 14

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

15.

ZŠ 23/24 - 15

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

16.

ZŠ 23/24 - 16

Odklad povinné školní docházky

17.

ZŠ 23/24 - 17

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

18.

ZŠ 23/24 - 18

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

19.

ZŠ 23/24 - 19

Nepřijat/a  k  základnímu  vzdělávání

20.

ZŠ 23/24 - 20

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

21.

ZŠ 23/24 - 21

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

22.

ZŠ 23/24 - 22

Nepřijat/a  k  základnímu  vzdělávání

23.

ZŠ 23/24 - 23

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

24.

ZŠ 23/24 - 24

Odklad povinné školní docházky

25.

ZŠ 23/24 - 25

Odklad povinné školní docházky

26.

ZŠ 23/24 – 26

Odklad povinné školní docházky

27.

ZŠ 23/24 -  27

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

28.

ZŠ 23/24 – 28

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

29.

ZŠ 23/24 – 29

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

30.

ZŠ 23/24 – 30

Odklad povinné školní docházky

31.

ZŠ 23/24 – 31

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

32.

ZŠ 23/24 – 32

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

33.

ZŠ 23/24 - 33

Přijat/a  k  základnímu  vzdělávání

Poučení:
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamuje škola zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče, a to na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů. V případě žádosti zákonného zástupce vydá škola písemné vyhotovení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání.

PaedDr. Zdeňka Halenkovská
ředitelka ZŠ a MŠ

Stará Huť 28. 4.2023

Proč si vybrat právě naši školu.....

       Motivační název: Tvořivá škola

       Motto: "Život není černobílý, pojďme poznat jeho barvy"    
 

CO MŮŽEME DĚTEM VE VÝUCE I MIMO VÝUKU NABÍDNOUT
*  Propojenost vyučování s praktickým poznáním, mezipředmětové vztahy, které dávají
    informace jednotlivých předmětů do souvislostí.
*  Výuku anglického jazyka od druhého ročníku.
*  Moderní vyučovací metody, zajímavé formy a postupy práce.
*  Rozvoj čtenářské, matematické, finanční, informační a datové gramotnosti.
*  Zařazování digitálních technologií do výuky/notebook, PC, interaktivní přístroj MultiBoard.
*  V prvním a ve druhém ročníku je do výuky tělesné výchovy zařazen povinný plavecký výcvik.
*  Představitelé tříd se aktivně zapojují do dění ve škole prostřednictvím školního
    parlamentu.
*  Školní družina je místem pro hodnotné a bezpečné trávení volného času dětí po vyučování.
    Nabízí mnoho zábavných aktivit, organizuje tematické akce a výlety do přírody.

BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ PRO VAŠE DĚTI
*  Škola je situována v klidném prostředí uprostřed vsi, obklopená zelení. U budovy je školní
    zahrada, která umožňuje dětem pobyt venku během vyučování při pěkném počasí i po
    skončení vyučování během pobytu ve školní družině.
*  Místo je dobře dostupné jak pro dojíždění autem, tak i veřejnou autobusovou dopravou.
*  Naše škola patří mezi ty menší, máme tak o dětech dobrý přehled při hodinách,
    o přestávkách i ve školní družině.
*  Téměř rodinné prostředí napomáhá u dětí rozvíjet kamarádství, toleranci, spolupráci
    a znemožňuje anonymitu.
*  Osobnější prostředí minimalizuje sociálně patologické jevy, které se vyskytují na velkých
    školách.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY
*  Naším přáním a úsilím je, být takovou školou, ve které žáci tvoří, objevují a připravují se
    na svět plný změn a mnohých příležitostí. Poznávají své silné i slabé stránky, učí se
    zodpovědnosti za svá rozhodnutí, své vzdělávání i za okolní svět.
*  Naší společnou snahou je rozvíjet tvořivost a klíčové kompetence žáků, připravit je na
    praktické uplatnění se v běžném životě a motivovat je k celoživotnímu vzdělávání.

PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA A PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ
*  Vytváříme dětem příjemné a přátelské prostředí. Jde nám o to, aby se děti ve škole cítily
    hezky a bezpečně.
*  Budova školy má upravené, dostatečně velké a estetické prostory. Záleží nám na
    příjemném prostředí.
*  Na vzhledu školy se podílejí samy děti především v hodinách výtvarné výchovy
    a pracovních činností, při zájmových činnostech ve školní družině a v zájmovém výtvarném
    kroužku.
*  Každý ročník má své celoroční třídní téma, které pomůže dětem lépe proniknout do
    systému učení, k sounáležitosti se spolužáky, ke kontinuitě pracovních úkolů, a zejména
    k navázání nových sociálních vazeb a jejich dalšímu pozitivnímu rozvoji. Téma je voleno
    vhodně vzhledem k věku a zájmům dětí daného ročníku, podporuje jejich přirozenou
    zvídavost, oživuje učební látku a pomáhá překlenout i náročnější období, jež se mohou
    nenadále vyskytnout.

KVALITNÍ TÝM PEDAGOGŮ
*  Pedagogové přistupují k dětem jako k jedinečné bytosti, sledují jejich osobní dispozice,   
    zájmy a potřeby.
*  Respektují jejich individualitu a sociální statut.
*  Vytváří příjemné, pozitivní a pracovní klima, které je základem pro rozvoj vzdělávání
    a výchovu.
*  Využívají ve výuce moderní a netradiční způsoby výuky mj. i využíváním digitálních
    technologií.   
*  Do výuky zařazují projektové dny, tematické výlety, exkurze, kulturní a sportovní akce.
*  Pedagogové systematicky a cíleně spolupracují s asistenty pedagoga.
 

Virtuální prohlídka

Základní škola 

Základní škola 

Mateřská škola 

Mateřská škola 

Certifikáty

1

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

2

3

4

 MINISTERSTVO       ŠKOLSTVÍ
 MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

5

7

8
9

10

Kde nás najdete?