Základní škola a Mateřská škola Stará Huť
ZŠ a MŠ Stará Huť

Základní škola a Mateřská škola Stará Huť

Všeobecné informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

 Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Stará Huť, okres Příbram
               oznamuje, že zápis dětí do 1. ročníku se bude konat

                       ve dnech středa 10. 4. 2024 od 14 do 17 hodin

                              a čtvrtek 11. 4. 2024 od 14 do 17 hodin

 

➢ Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018, tedy děti,
     které do 31. 8. 2024 dosáhnou věku 6 let a děti, kterým byl v loňském
     roce povolen odklad školní docházky o jeden rok

➢ Předběžně lze zapsat i děti, které se narodily v období od 1. 9. 2018,
     ale pouze za předpokladu, že jejich nástup školní docházky doporučí
     pedagogicko -psychologická poradna


ZÁKLADNÍ KRITÉRIUM PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ

➢ Dítě má trvalé bydliště ve Staré Huti (5 bodů)

DOPLŇKOVÉ KRITÉRIUM PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ

➢ Sourozenci plnící ve školním roce 2024/2025 povinnou školní docházku
     v 1. až 5. ročníku zdejší školy (2 body)


Tato kritéria se uplatní v případě, kdy počet přijatých žádostí, podaných zákonnými
zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu žáků první třídy základní školy.


Předpokládaná kapacita třídy 1. ročníku pro školní rok 2024/2025 – jedna třída
s celkovým počtem 24 dětí
.


V  případě shodnosti bodů bude za přítomnosti min. 2 členů školské rady provedeno
losování registračních čísel za účelem stanovení celkového pořadí pro přijetí do 1. ročníku.


Zákonní zástupci s sebou k zápisu přinesou a ke kontrole předloží

  • rodný list dítěte
  • svůj doklad totožnosti
  • případně další doklady z odborných vyšetření apod.
     

V případě, že zákonní zástupci budou žádat o odklad školní docházky o jeden rok,
je třeba dodržet následující postup

1. Vyplnit žádost o odklad (možno až při zápisu)

2. Předložit doporučení odkladu školní docházky od pediatra a příslušného
    školského poradenského zařízení


Zákonní zástupci dětí, které se nemohou ze zdravotních či jiných důvodů zúčastnit zápisu,
si domluví individuální termín zápisu s ředitelkou školy

kontakty ředitelky školy: telefon: 732 490 501
                                           e-mail:  zssh@email.cz

 

PaedDr. Zdeňka Halenkovská v.r.

ředitelka Základní školy a Mateřské školy Stará Huť, okres Příbram

Plavecký výcvik pro 1. roč., 2. roč., 3. roč. a pro předškolní děti z MŠ

Plavecký výcvik pro předškolní děti z MŠ probíhá od 12. 2. 2024 do 15. 4. 2024 (9 lekcí). 
Cena za plavecký kurz činí 720,- Kč. 
Cena za dopravu se bude hradit vždy po obdržení faktury (rozpočítá se mezi děti a žáky).
Vyzvedávání dětí po obědě bude probíhat od 12,10 do 12,20 hod.
Doprovod: Bílková, Juračková, Bc. Ludačková, Bc. Maříková, Šináglová.

Plavecký výcvik pro žáky 1. roč., 2. roč. a 3. roč. probíhá od 12. 2.  a 15. 2. 2024 do 15. 4. 2024
(10 lekcí). Plavecký výcvik i doprava bude hrazena školou, protože plavání je součástí povinné výuky v předmětu tělesné výchovy našeho školního vzdělávacího programu ZŠ. 
Doprovod: třídní učitelky a AP.

Odjezd do Příbrami v 8,00 hod. smluvními autobusy ze zastávky u MŠ.
S sebou: batůžek, plavky, igelit na mokré plavky, osuška, hřeben, děvčata koupací čepici
a gumičku do vlásků. 
Příjezd do Staré Hutě cca v 11,30 hod.

 

 

Platební portál

Vážení rodiče,

naše škola spouští webovou aplikaci Platební portál.

V rámci této aplikace budete mít možnost uhradit poplatky za školní akce
(platba za školní družinu, zájmové kroužky, exkurze, výlety, školy v přírodě, platby za pracovní sešity atp). 

Usnadníme si tak složité předávání hotovostní platby.

Dojde k přehledné evidenci uhrazených finančních prostředků.

Úhrada školních akcí probíhá na odkazu této stránky v levé horní části nad virtuální prohlídkou školy.

Platební portál

Virtuální prohlídka

Základní škola 

Základní škola 

Mateřská škola 

Mateřská škola 

Certifikáty

Projekt ZŠ Stará Huť spolufinancovaný EU - ICT a vybavení sborovny (72 kB)Český den proti rakovině 2023

1

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

2

3

4

 MINISTERSTVO       ŠKOLSTVÍ
 MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

5

7

8
9

10

Kde nás najdete?