Základní škola a Mateřská škola Stará Huť
ZŠ a MŠ Stará Huť

Školní vzdělávací program

Název ŠVP MŠ: Svět nekončí za vrátky

Motto: " V naší školce každý den, hrajeme si s úsměvem."

Celé znění zde: Školní vzdělávací program PV (156.2 kB)

Cíle školního vzdělávacího programu

- přizpůsobit předškolní vzdělávání vývojovým, kognitivním, sociálním
   a emocionálním  potřebám dětí a tato vývojová specifika respektovat
- zaměřit se na prožitkové učení
- podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte, vytvářet 
   optimální  podmínky pro   individuální rozvoj osobnosti a uspokojování
   potřeb dítěte
- vytvářet základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání a vyrovnávat
   nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání
- podporovat a rozvíjet nadání a potenciál dětí
- vytvářet podmínky k samostatnému rozhodování a odpovědnosti dětí
- využívat digitální technologii k rozvoji poznávacích schopností, logického myšlení,
   k posílení pozornosti a paměti, k získání potřebných informací k danému tématu,
   ke hře a k řešení úkolů, které děti připravují na další vzdělávání.

Hlavním cílem ŠVP je potkávat v naší mateřské škole šťastné děti 
a spokojené rodiče.

Vize naší mateřské školy

 • Docílit laskavým přístupem, partnerským vedením a výběrem vhodných činností,
  aby se děti cítily ve školce bezpečně a šťastně, a to vše s ohledem na individualitu
  každého dítěte.
 • Připravit děti na dobrý start do školy.
 • Rozvíjet schopnosti dítěte, jeho jedinečnost a potenciál, osvojovat si základy hodnot,
  na nichž je založena naše společnost, získat osobní samostatnost a schopnost
  projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.
 • Zejména aktivní účastí dítěte na objevování světa a prožitek z něj, zdokonalování
  praktických dovedností, které dítě použije na základě svých znalostí. 
 • Stát se otevřenou a komunitní školou.

Naším záměrem je děti vést k volnosti a osobní svobodě, ale zároveň k dodržování 
pravidel soužití.

Naším záměrem je dodržovat vyváženost spontánních a řízených aktivit, umožňovat 
individuální a skupinové činnosti, respektovat soukromí dítěte.

Je uplatňován pedagogický styl s nabídkou, který počítá s aktivní spoluúčastí 
a samostatným rozhodováním dítěte.

Poskytujeme takovou vzdělávací nabídku, která odpovídá mentalitě předškolního 
dítěte a potřebám jeho života. Potlačujeme nezdravou soutěživost, přednost dáváme 
individuální výzvě dítěti, aby každé dítě mohlo být úspěšné.

Pro předškolní děti připravujeme program zaměřený na přípravu ke školní docházce,
ve kterém jsou cíleně vytvářeny předpoklady celoživotního vzdělávání.

V rámci skupiny pozorujeme každé jednotlivé dítě, jeho zvláštnosti, nadání,
zkušenosti,jeho rozvoj a pokrok za určité období.

Dodržujeme individuální přístup a diferenciaci činností dle možností, zájmu
a potřeb dětí.

Naším záměrem je děti vést k osvojování zdravých stravovacích návyků.
Osvojit si návyk pití bez upozornění.
Vést děti k samostatnosti a sebeobsluze při podávání jídla, nabízet dětem 
větší možnost výběru jídla a pití.

Naším záměrem je  vylepšovat materiálně technické vybavení školy. 

Naším záměrem je stabilizovat kvalifikovaný kolektiv zaměstnanců,
podporovat týmovou práci. 

Spolupráce s rodiči funguje na základě partnerství. Zvyšujeme zájem rodičů
o dění v MŠ, pravidelně a dostatečně informujeme rodiče o všem, co se v MŠ děje.
Projeví-li zájem, mohou se podílet na rozhodování při plánování programu MŠ,
při řešení různých problémů.

Vedeme rodiče ke spolupráci při výchovně vzdělávacím procesu.
Informujeme rodiče o prospívání jejich dítěte, o jeho indiviuálních pokrocích
v rozvoji. Domlouváme se  o společném postupu při výchově a vzdělávání.
Chráníme soukromí rodiny a zachováváme patřičnou mlčenlivost o jejich 
vnitřních záležitostech.

Jednáme s rodiči vždy taktně, ohleduplně, diskrétně a vědomím, že pracujeme 
s důvěrnými informacemi. Nezasahujeme do soukromého života rodiny, 
vyvarujeme se přílišné horlivosti poskytování nežádoucích rad.

Naším záměrem je nabízet rodičům možnost spoludílet se na realizaci ŠVP,
využívat jejich profesní znalosti a dovednosti.
 

Dlouhodobý plán 

V dlouhodobé koncepci mateřské školy vycházíme z přirozených činností
charakteristických pro předškolní věk.

 • Rozvíjet citlivý a ohleduplný přístup k přírodě a životnímu prostředí.
 • Základní myšlenkou je osobnostní a citový rozvoj dítěte s ohledem na jeho
  potřeby a zájmy se zaměřením na ekologickou výchovu (ekologie je úcta k životu).
 • Rozvíjet chuť dítěte poznávat stále nové věci a podílet se na ochraně životního
  prostředí ve všech jeho formách (všechno živé má právo na život).
 • Vést děti ke zdravým životním návykům a postojů (ve zdravém těle zdravý duch).
 • Vytvářet inspirativní, příjemné a bezpečné prostředí plné pohody a radosti
  (raduji se z maličkostí).
 • Společně s dětmi udržovat kulturní tradice a hodnoty (vážím si dědictví svých předků).
 • Rozvíjet oblast estetického a citového vnímání přírody a učit děti chápat existující
  souvislostí (jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá).
 • Využívat bezprostřední blízkost lesa k pozorování krás přírody, jejich kouzel
  a proměn (každá květina, každý strom, každé zvíře nás může mnohému naučit).
 • Učit děti vnímat svět kolem sebe, dění v tomto světě a vytvořit základy pro 
  odpovědný postoj dítěte ke společenskému a přírodnímu prostředí.
 • Podporovat rozvoj a posilování sociálních vztahů mezi dětmi
 • Zlepšovat tělesnou zdatnost, podporovat rozvoj pohybových dovedností,
  učit sebeobslužným dovednostem, vést děti ke zdravému životnímu stylu.
 • Podporovat duševní pohodu dětí, rozvíjet jejich intelekt, řeč, poznávací
  procesy, city, vůli se zaměřením na rozvoj smyslů.
 • Rozvíjet spolupráci s rodiči dětí.
 • Rozvíjet spolupráci s ostatními institucemi.

Činnosti jsou dynamické, vyvíjejí se v čase a naším zájmem je,
aby se co nejlépe vycházelo vstříc aktuálním potřebám dětí, rodičů
i širšího společenského kontextu (komunitní škola).
Docílíme tím dalším sebevzděláváním, zapojováním se do nabízených
projektů a rozvojem učitelských kompetencí.

 

Charakteristika vzdělávacího programu

Podporovat duševní pohodu dětí. Vést děti ke zdravému životnímu stylu.
Vytvářet podmínky k samostatnému rozhodování a odpovědnosti dětí.
Důraz klademe na vytváření pohodového prostředí (estetické, lidské –
dobré vzájemné mezilidské vztahy – mezi zaměstnanci, rodiči, dětmi).
Rozvíjet klíčové kompetence, dosahovat očekávaných výstupů.

Rámcové cíle

Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání.

Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.

Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako
samostatná osobnost působící na své okolí.

 

Vzdělávací oblasti dle RVP PV

Dítě a jeho tělo – oblast biologická

Dítě a jeho psychika – oblast psychologická

Dítě a ten druhý – oblast interpersonální

Dítě a společnost – oblast sociálně kulturní

Dítě a svět – oblast environmentální

Všech pět oblastí se vzájemně propojují, ovlivňují, a to vytváří společně
fungující celek. Jejich průběžné naplňování směřuje k dosahování dílčích
kompetencí, které jsou základem pro postupné budování klíčových kompetencí.
Kompetence jsou poznatky, postoje, schopnosti, dovednosti, které u dětí
průběžně budujeme a rozvíjíme.

Klíčové kompetence

Směřujeme k vytváření základů klíčových kompetencí.

Jsou to určité výstupy, kterých chceme ve vzdělávání dětí dosáhnout
a ke kterým směřujeme. Je to soubor předpokládaných vědomostí,
dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj
a uplatnění každého jedince. Předpokládá se, že dítě ukončující předškolní
vzdělávání dosáhne potřebné klíčové kompetence k dalšímu vzdělávání.

Pro předškolní vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto kompetence:
 

Kompetence k učení

· soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí,
  experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

· získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení

· má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky

· klade otázky a hledá na ně odpovědi

· učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí

· odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky

· pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí


Kompetence k řešení problémů

· všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí

· řeší problémy, na které stačí

· problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti

· při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických,
  matematických i empirických postupů

· zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů

· rozlišuje řešení, která jsou funkční a řešení, která funkční nejsou

· nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch,
  ale také za snahu

 

Kompetence komunikativní

· ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje
   své myšlenky, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému

· dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady

· domlouvá se gesty i slovy

· v běžné situaci komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými

· ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

· dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými
  se běžně setkává

· ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možnost se je učit
 

Kompetence sociální a personální

· samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor
   a vyjádřit jej

· uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky

· dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost druhým, pomoc slabším,
  rozpozná nevhodné chování

· ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech
  se domlouvá a spolupracuje

· napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které
  nachází ve svém okolí,  je schopno chápat, že lidé se různí a umí být
  tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem

· chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita
  a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je nutné řešit dohodou

 

Kompetence činnostní a občanské

· svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat

· dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje
  slabé stránky

· má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení

· zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje

· má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými
  hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat

· uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat

· ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním
  se na něm podílí, a že je může ovlivnit

· dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně
  s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí

 

Metody, zásady a formy práce

- komunitní kruh

- tvořivá dramatika

- prožitkové učení

- využití přirozených situací

- řízené skupinové činnosti

- řízené individuální činnosti

- převládaní spontánní činnosti nad řízenými

Při výběru činností se řídíme věkem a stupněm rozvoje dětí, jejich potřebami,
zájmem a pedagogickým záměrem. Dbáme na kvalitu psychohygienických
podmínek, dodržujeme pedagogické zásady, metodické postupy a tvůrčím
způsobem uplatňujeme moderní metody a formy práce. Bereme v úvahu,
že každé dítě má právo být jiné, mít jiné potřeby a rozvíjet se svým tempem.

Denní součástí naší pedagogické práce je tvořivá improvizace, pružné a citlivé
reagování na okamžitou situaci, vnímáme celou osobnost dítěte a získáváme
je ke spolupráci, předáváme nové poznatky a vedeme je k citovému prožívání
bezprostředních vztahů k okolí.
U každého dítěte hledáme vlastní vzdělávací postupy.

Výsledkem musí být pohoda a prožitek dětí, jejich zaujetí pro činnost, radostné
prožití pobytu u nás v mateřské škole. Při tvorbě třídních plánů využíváme
a na naše podmínky přizpůsobujeme náměty z odborných i z dětských časopisů
a z odborných publikací, především z nakladatelství Portál, Kafometa další.


Zásady naší pedagogické práce

- Prioritou je pro nás vždy zájem dítěte.

- Hlavní činností dítěte je hra nebo činnost, při které získává
   poznatky a dovednosti.

- Respektujeme specifiku předškolního vzdělávání.

- Uplatňujeme individuální přístup k dítěti.

- Aktivity spontánní a řízené jsou vzájemně provázané a vyvážené
   různorodou činností.

- Důsledně provádíme evaluační analýzu obsahu, metod a forem
   denní nabídky činnosti dětí.

- Sledujeme vývoj dítěte a jeho změny a pokroky zaznamenáváme.

- Spolupracujeme s rodiči dětí.

 

Formy naší pedagogické práce

- Prožitkové a kooperativní učení hrou, které je založeno na přímých
   zážitcích dítěte.

- Upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ veškerého
   přirozeného poznávání.

- Aktivně podporujeme rozvoj komunikativních dovedností.

- Využíváme spontánních nápadů dětí, podporujeme dětskou zvídavost
   a potřebu objevovat.

- Uplatňujeme situační učení, spontánní sociální učení a didakticky cílenou činnost.

Uskutečňují se během celého dne ve všech činnostech a situacích,
které se v MŠ naskytnou. Jsou založeny na přímých zážitcích dítěte,
na vyváženosti spontánních aktivit, řízených činností v menších či větších
skupinách nebo individuálně, vycházejí z dětské volby, z dětské zvídavosti
a potřeby objevovat. Toto zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na
smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve
skupinách a individuálně.

Snažíme se omezovat předávání hotových poznatků a slovních poučení.
Jsme si vědomi, že se dítě rozvíjí a učí na základě vlastní aktivity
(činnostmi, kterými se ze své vůle a svého zájmu zabývá).
Většina činností bude obsahovat prvky hry a tvořivosti.
Vzdělávání bude probíhat cílevědomě, promyšleně a plánovitě.

Využíváme hlavní prostředek výchovy, prožitkovou zkušenost dítěte.
Dítě se učí prožitkem samo a spontánně, přirozenými cestami sbírá
a zpracovává poznatky. Zkušenosti získává především tím, že něco dělá,
a to, co dělá, prožívá. Mezi další prostředky patří i volná hra, řízená činnost,
společenská činnost, individuální přístup a péče, osobnost učitelky,
pobyt venku, komunikace a spolupráce s rodiči.

 

Vzdělávací obsah

Konkrétní obsah učiva je rozpracován do integrovaných bloků podle ročních období
po dvou měsících a v jednom případě po měsíci. Je základem pro tvořivou práci učitelek,
které ji konkrétně rozpracovávají v třídním vzdělávacím programu do 6 integrovaných
bloků podle aktuální situace a zájmu dětí.


1. Loučíme se s létem

vzdělávací cíle:

 • navodit radostnou atmosféru ve třídě
 • těšit se na společný pobyt dětí ve třídě v mateřské škole, na společné zážitky
 • utvářet pěkné vztahy mezi sebou navzájem
 • posilovat prosociální chování v dětské herní skupině, poznávat kamarády
 • rozvíjet komunikativní dovednosti
 • osvojovat si dovednosti k podpoře osobní pohody
 • vytvářet si životní postoje a návyky prospívající zdraví
 • osvojovat si poznatky o svém těle
 • získávat povědomí o způsobu osobního zdraví a bezpečí
 • objevovat význam ovoce a zeleniny pro zdraví člověka
 • rozvíjet všechny smysly
 • uvědomovat si citovou vazbu k rodinným příslušníkům

očekávané výstupy:

 • orientovat se v prostředí MŠ
 • najít si nové kamarády
 • komunikovat s druhým dítětem, komunikaci vyhledávat
 • poznat jména kamarádů
 • v zásadě dodržovat smluvená pravidla
 • zvládat pohybové dovednosti a prostorovou orientaci
 • umět zacházet s běžnými předměty denní potřeby
 • rozhodovat o svých činnostech
 • odloučit se na určitou dobu od svých blízkých

vzdělávací činnosti:

 • spoluvytváření pravidel, piktogramy
 • hry zaměřené na seznamování s novými kamarády, prostředím, na orientaci v prostoru
 • výtvarné, hudební, pohybové a dramatické činnosti
 • artikulační, řečové a sluchové hry
 • aktivity podporující sbližování dětí
   

2. Příroda usíná

vzdělávací cíle:

 • osvojovat si jednoduché poznatky o světě, přírodě a jejich proměnách
 • sledovat charakteristické rysy podzimního období, péče o své okolí
 • vnímat krásy podzimních barev
 • seznamovat se se změnami počasí
 • osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností
 • rozvíjet pracovní zručnost s různým přírodním materiálem
 • rozvíjet paměť,pozornost, představivost a fantazii
 • rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu

očekávané výstupy:

 • objevovat rozmanitost podzimní přírody vlivem počasí
 • vnímat proměny počasí
 • poznat a pojmenovat některá lesní zvířata, druhy ptáků
 • poznat základní barvy, postupně je pojmenovat
 • využívat ke hrám různé materiály
 • pojmenovat většinu toho, čím jsme obklopeni
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech
 • soustředěně poslouchat četbu
 • sledovat a vyprávět příběh, pohádku

vzdělávací činnosti:

 • pozorování, četba, rozhovor
 • hry zaměřené na cvičení paměti
 • práce s přírodninami, s plody podzimu, s obrazovým materiálem
 • estetické a tvůrčí aktivity
 • experimenty s výtvarnými materiály
 • konstruktivní, výtvarné, literární, pohybové činnosti
 • artikulační, řečové, sluchové, rytmické hry, hry se slovy
 • vyřizování vzkazů, samostatný slovní projev
 • divadla, návštěva městské knihovny
   

3. Vánoční čas

vzdělávací cíle:

 • příprava společných slavností
 • seznamovat se s tradicemi vánočních svátků
 • uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a vyjadřovat je
 • vytvářet prosociální postoje k druhému
 • rozvíjet kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební a dramatické
 • rozvíjet estetické a tvůrčí činnosti slovesné a literární
 • uvědomovat si citovou vazbu k lidem kolem nás

očekávané výstupy:

 • kreslit, malovat s určitým záměrem
 • zapojit se do společných činností
 • vnímat tradice a zvyky
 • využívat vlastní tvořivost při přípravě estetického prostředí
 • naučit se zpaměti krátké texty
 • ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
 • vyjadřovat se prostřednictvím hudebních činností
 • těšit se z hezkých a příjemných zážitků

vzdělávací činnosti:

 • hudební, pohybové, výtvarní činnosti
 • rozhovory, vyprávění
 • manipulační činnosti
 • recitace, zpěv
 • relaxační činnosti
 • besídky, divadla, koncert
   

4. Svět v pohybu

vzdělávací cíle:

 • vnímat krásu přírody v zimě
 • rozlišovat, které aktivity mohou zdraví člověka podporovat a které poškozovat
 • seznamovat se  snejrůznějšími zimními sporty
 • rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky, osvojovat si poznatky
  o tělovýchově a sportu
 • rozvíjet pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě / získání sebevědomí, sebedůvěry před 
  zápisem do školy
 • podporovat zájem o učení
 • osvojovat si některé dovednost, které předcházejí čtení a psaní
 • osvojovat si poznatky o znakových systémech
 • seznámit se s řemeslnými pracemi
 • poznávat kouzlo pohádek
 • probouzet v dětech výtvarnou i hudební fantazii

očekávané výstupy:

 • přirozeně komunikovat s okolím, používat kromě vět holých také věty rozvité
 • sluchově rozlišovat začáteční a koncové hlásky/slabiky/
 • poznat některé druhy zimních sportů
 • znát význam péče o své zdraví
 • poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma, antonyma
 • dokázat najít rozdíl mezi pohádkou, básničkou
 • učit se spolupracovat, domluvit se ve skupině

vzdělávací činnosti:

 • pozorování změn v přírodě, péče o zvířata v zimě
 • pokusy se sněhem, zkoumání
 • výtvarné činnosti na téma zima
 • hry se slovy, tvoření rýmů
 • kolektivní hry, dramatizace pohádek
 • práce s knihou, návštěva knihovny
 • činnosti zaměřené na poznávání písmen, čísel, obrazců
   

5. Příroda se probouzí

vzdělávací cíle:

 • objevovat rozmanitost světa přírody a znaky probouzející se přírody
 • rozvíjet všechny smysly
 • posilovat radost z objevovaného, probouzet zájem o zvídavost dítěte
 • rozvíjet mluvený projev dítěte
 • hledat odpovědi na otázky týkající se živých tvorů, vztah člověka k nim,
 • objevování různých druhů zvířat a seznamování se s jejich životem, seznámit se
 • nebezpečím při setkání s cizími zvířaty
 • cvičit paměť, pozornost, představivost a fantazii
 • rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přijímat základní hodnoty
  v tomto společenství
 • klást otázky, hledat odpovědi na problémy

očekávané výstupy:

 • chápat, že se vše kolem mění, vyvíjí, proměňuje
 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení
 • prožívat radost ze zvládnutého, dětským způsobem projevovat, co dítě cítí
 • být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě
 • učit se nová slova a aktivně je používat
 • řešit problémy, úkoly, situace
 • postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
 • chápat základní číselné, matematické a prostorové pojmy

vzdělávací činnosti:

 • pozorování a zkoumání přírody
 • konkrétní operace s materiálem- třídění, přiřazování
 • činnosti zaměřené na seznamování s číselnými a matematickými pojmy
 • číselná řada, geometrické tvary, množství
 • dramatické činnosti, práce s knihou
 • smyslové a psychomotorické hry
 • konstruktivní hry
 • hry a činnosti zaměřené ke cvičení pamětti
 • přípravy a realizace společných slavností
   

6. Děti a naše Zem

vzdělávací cíle:

 • vytvářet si základní představu o dopravních prostředcích o bezpečném pohybu
 • v silničním provozu
 • rozvoj tvořivého myšlení, řešení problémů
 • rozvíjet pocit sounáležitost s přírodou, planetou Zemi
 • získávat povědomí o správném chování člověka k přírodě a životnímu prostředí
 • rozvíjet povědomí o životě zvířat i lidí na planetě Zemi
 • získat povědomí o přátelství a toleranci lidí všech barev pleti
 • vytvářet základní kulturní a společenské postoje
 • samostatně se výtvarně vyjadřovat

očekávané výstupy:

 • orientovat se bezpečně ve známém prostředí
 • zvládat běžné činnosti a požadavky, jednoduchou obsluhu a pracovní úkony
 • vyjádřit souhlas i nesouhlas v situacích, které to vyžadují
 • chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný
 • pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické a hudební
  představení, hodnotit svoje zážitky
 • rozlišovat některé dopravní značky, označení nebezpečí
 • soustředit se na činnost, udržet pozornost
 • chápat prostorové pojmy

vzdělávací činnosti:

 • motivovaná manipulace s předměty- třídění, uspořádání, porovnávání...
 • výtvarné a hudební činnosti
 • hry rozvíjející samostatné logické myšlení
 • hry ačinnosti zaměřené k poznávání dopravních značek
 • divadla, koncerty, výlety
 • dramatické činnosti - napodování, vyjádření nálady
 • návštěva dopravního hřiště

Povinné předškolní vzdělávání

S účinností od 1.1.2017 je stanoveno dětem, které dosáhnou pěti let od počátku
školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku,
do zahájení povinné školní docházky, povinné předškolní vzdělávání.

Děti s odkladem školní docházky mohou plnit povinné předškolní vzdělávání
v přípravné třídě ZŠ.

Povinné předškolní vzdělávání jako možná alternativa lze plnit
individuálním vzděláváním.

 

Mateřská škola

Kalendář akcí MŠ

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Platební portál

Virtuální prohlídka

Základní škola 

Základní škola 

Mateřská škola 

Mateřská škola 

Projekty a certifikáty

 • Digitalizujeme školu
  Realizace investice národního plánu obnovy - Komponenta 3.1 
  Inovace ve vzdělávání 
  v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy

Publicita Distanční výuka

Publicita Prevence digitální propasti

Publicita Digitální učební pomůcky

Český den proti rakovině 2023

1

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

2

3

4

 MINISTERSTVO       ŠKOLSTVÍ
 MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

5

7

8
9

10

Kde nás najdete?