Základní škola a Mateřská škola Stará Huť
ZŠ a MŠ Stará Huť

Školní vzdělávací program

Název ŠVP MŠ: Svět nekončí za vrátky

Motto: " V naší školce každý den, hrajeme si s úsměvem. "

Celé znění zde: Školní vzdělávací program MŠ.docx (145.27 kB)

Cílem školního vzdělávacího programu je:

přizpůsobit předškolní vzdělávání vývojovým, kognitivním, sociálním a emocionálním 
potřebám dětí a tato vývojová specifika respektovat. Zaměřit se na prožitkové učení.

Cílem ŠVP je potkávat v naší mateřské škole šťastné děti
a spokojené rodiče.

Naším záměrem je děti vést k volnosti a osobní svobodě, ale zároveň k dodržování pravidel soužití.

Naším záměrem je dodržovat vyváženost spontánních a řízených aktivit, umožňovat individuální a skupinové činnosti, respektovat soukromí dítěte.

Je uplatňován pedagogický styl s nabídkou, který počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte.

Poskytujeme takovou vzdělávací nabídku, která odpovídá mentalitě předškolního dítěte
a potřebám jeho života. Potlačujeme nezdravou soutěživost, přednost dáváme individuální
výzvě dítěti, aby každé dítě mohlo být úspěšné.

Pro předškolní děti připravujeme program zaměřený na přípravu ke školní docházce, ve kterém jsou cíleně vytvářeny předpoklady celoživotního vzdělávání.

V rámci skupiny pozorujeme každé jednotlivé dítě, jeho zvláštnosti, nadání, zkušenosti, jeho
rozvoj a pokrok za určité období.

Dodržujeme individuální přístup a diferenciaci činností dle možností, zájmu a potřeb dětí.

Naším záměrem je děti vést k osvojování zdravých stravovacích návyků. Osvojit si návyk pití bez upozornění. Vést děti k samostatnosti a sebeobsluze při podávání jídla, nabízet dětem
větší možnost výběru jídla a pití.

Naším záměrem je  vylepšovat materiálně technické vybavení školy. 

Naším záměrem je stabilizovat kvalifikovaný kolektiv zaměstnanců, podporovat týmovou práci. 

Spolupráce s rodiči funguje na základě partnerství. Zvyšujeme zájem rodičů o dění v MŠ,
pravidelně a dostatečně informujeme rodiče o všem, co se v MŠ děje. Projeví-li zájem, mohou
se podílet na rozhodování při plánování programu MŠ, při řešení různých problémů.

Vedeme rodiče ke spolupráci při výchovně vzdělávacím procesu. Informujeme rodiče
o prospívání jejich dítěte, o jeho indiviuálních pokrocích v rozvoji. Domlouváme se 
o společném postupu při výchově a vzdělávání. Chráníme soukromí rodiny a zachováváme patřičnou mlčenlivost o jejich vnitřních záležitostech.

Jednáme s rodiči vždy taktně, ohleduplně, diskrétně a vědomím, že pracujeme s důvěrnými
informacemi. Nezasahujeme do soukromého života rodiny, vyvarujeme se přílišné horlivosti
poskytování nežádoucích rad.

Naším záměrem je nabízet rodičům možnost spoludílet se na realizaci ŠVP, využívat jejich
profesní znalosti a dovednosti.

Charakteristika vzdělávacího programu: 

Propojovat duševní pohodu dětí. Vést děti ke zdravému životnímu stylu. Vytvářet podmínky k samostatnému rozhodování a odpovědnosti dětí. Důraz klademe na vytváření pohodového
prostředí (estetické, lidské – dobré vzájemné mezilidské vztahy – mezi zaměstnanci, rodiči, dětmi ).

Rámcové cíle:

Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání.

Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.

Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Vzdělávací oblasti dle RVP PV:

 • Dítě a jeho tělo – oblast biologická
 • Dítě a jeho psychika – oblast psychologická
 • Dítě a ten druhý – oblast interpersonální
 • Dítě a společnost – oblast sociálně kulturní
 • Dítě a svět – oblast enviromentální

Všech pět oblastí se vzájemně propojuje, ovlivňuje a to vytváří společně fungující celek.
Jejich průběžné naplňování směřuje k dosahování dílčích kompetencí, které jsou základem
pro postupné budování klíčových kompetencí. Kompetence jsou poznatky, postoje,
schopnosti, dovednosti, které u dětí průběžně budujeme a rozvíjíme.

Směřujeme k vytváření základů klíčových kompetencí:

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Kompetence komunikativní
 • Kompetence sociální a personální
 • Kompetence činnostní a občanské

Formy a metody vzdělávací práce, prostředky k plnění cílů

Hlavní prostředek výchovy – prožitková zkušenost dítěte. Dítě se učí prožitkem samo
a spontánně, přirozenými cestami sbírá a zpracováná poznatky. Zkušenosti získává především
tím, že něco dělá, a to, co dělá, prožívá. Mezi další prostředky patří i volná hra, řízená činnost, společenská činnost, individuální přístup, osobnost učitelky, pobyt venku, komunikace s rodiči.

"Vyprávěj mi a já zapomenu. Ukaž mi a já si vzpomenu. Nech mě to vytvořit a já porozumím." 
(Konficius)

Cílem ŠVP je potkávat v naší mateřské škole šťastné děti a spokojené rodiče.

Vzdělávací obsah:

Konkrétní obsah učiva je rozpracován do integrovaných bloků podle ročních období po dvou měsících.
Je základem pro tvořivou práci učitelek, které ji konkrétně rozpracovávají v třídním vzdělávacím programu do 6 integrovaných bloků  podle aktuální situace a zájmu dětí.

1. Loučíme se s létem

vzdělávací cíle:

 • navodit radostnou atmosféru ve třídě
 • těšit se na společný pobyt dětí ve třídě v mateřské škole, na společné zážitky
 • utvářet pěkné vztahy mezi sebou navzájem
 • posilovat prosociální chování v dětské herní skupině, poznávat kamarády
 • rozvíjet komunikativní dovednosti
 • osvojovat si dovednosti k podpoře osobní pohody
 • vytvářet si životní postoje a návyky prospívající zdraví
 • osvojovat si poznatky o svém těle
 • získávat povědomí o způsobu osobního zdraví a bezpečí
 • objevovat význam ovoce a zeleniny pro zdraví člověka
 • rozvíjet všechny smysly
 • uvědomovat si citovou vazbu k rodinným příslušníkům

očekávané výstupy:

 • orientovat se v prostředí MŠ
 • najít si nové kamarády
 • komunikovat s druhým dítětem, komunikaci vyhledávat
 • poznat jména kamarádů
 • v zásadě dodržovat smluvená pravidla
 • zvládat pohybové dovednosti a prostorovou orientaci
 • umět zacházet s běžnými předměty denní potřeby
 • rozhodovat o svých činnostech
 • odloučit se na určitou dobu od svých blízkých

vzdělávací činnosti:

 • spoluvytváření pravidel, piktogramy
 • hry zaměřené na seznamování s novými kamarády, prostředím, na orientaci v prostoru
 • výtvarné, hudební, pohybové a dramatické činnosti
 • artikulační, řečové a sluchové hry
 • aktivity podporující sbližování dětí

2. Příroda usíná

vzdělávací cíle:

 • osvojovat si jednoduché poznatky o světě, přírodě a jejich proměnách
 • sledovat charakteristické rysy podzimního období, péče o své okolí
 • vnímat krásy podzimních barev
 • seznamovat se se změnami počasí
 • osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností
 • rozvíjet pracovní zručnost s různým přírodním materiálem
 • rozvíjet paměť,pozornost, představivost a fantazii
 • rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu

očekávané výstupy:

 • objevovat rozmanitost podzimní přírody vlivem počasí
 • vnímat proměny počasí
 • poznat a pojmenovat některá lesní zvířata, druhy ptáků
 • poznat základní barvy, postupně je pojmenovat
 • využívat ke hrám různé materiály
 • pojmenovat většinu toho, čím jsme obklopeni
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech
 • soustředěně poslouchat četbu
 • sledovat a vyprávět příběh, pohádku

vzdělávací činnosti:

 • pozorování, četba, rozhovor
 • hry zaměřené na cvičení paměti
 • práce s přírodninami, s plody podzimu, s obrazovým materiálem
 • estetické a tvůrčí aktivity
 • experimenty s výtvarnými materiály
 • konstruktivní, výtvarné, literární, pohybové činnosti
 • artikulační, řečové, sluchové, rytmické hry, hry se slovy
 • vyřizování vzkazů, samostatný slovní projev
 • divadla, návštěva městské knihovny

3. Vánoční čas

vzdělávací cíle:

 • příprava společných slavností
 • seznamovat se s tradicemi vánočních svátků
 • uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a vyjadřovat je
 • vytvářet prosociální postoje k druhému
 • rozvíjet kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební a dramatické
 • rozvíjet estetické a tvůrčí činnosti slovesné a literární
 • uvědomovat si citovou vazbu k lidem kolem nás

očekávané výstupy:

 • kreslit, malovat s určitým záměrem
 • zapojit se do společných činností
 • vnímat tradice a zvyky
 • využívat vlastní tvořivost při přípravě estetického prostředí
 • naučit se zpaměti krátké texty
 • ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
 • vyjadřovat se prostřednictvím hudebních činností
 • těšit se z hezkých a příjemných zážitků

vzdělávací činnosti:

 • hudební, pohybové, výtvarní činnosti
 • rozhovory, vyprávění
 • manipulační činnosti
 • recitace, zpěv
 • relaxační činnosti
 • besídky, divadla, koncert

4. Svět v pohybu

vzdělávací cíle:

 • vnímat krásu přírody v zimě
 • rozlišovat, které aktivity mohou zdraví člověka podporovat a které poškozovat
 • seznamovat se  snejrůznějšími zimními sporty
 • rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky, osvojovat si poznatky
  o tělovýchově a sportu
 • rozvíjet pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě / získání sebevědomí, sebedůvěry před 
  zápisem do školy
 • podporovat zájem o učení
 • osvojovat si některé dovednost, které předcházejí čtení a psaní
 • osvojovat si poznatky o znakových systémech
 • seznámit se s řemeslnými pracemi
 • poznávat kouzlo pohádek
 • probouzet v dětech výtvarnou i hudební fantazii

očekávané výstupy:

 • přirozeně komunikovat s okolím, používat kromě vět holých také věty rozvité
 • sluchově rozlišovat začáteční a koncové hlásky/slabiky/
 • poznat některé druhy zimních sportů
 • znát význam péče o své zdraví
 • poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma, antonyma
 • dokázat najít rozdíl mezi pohádkou, básničkou
 • učit se spolupracovat, domluvit se ve skupině

vzdělávací činnosti:

 • pozorování změn v přírodě, péče o zvířata v zimě
 • pokusy se sněhem, zkoumání
 • výtvarné činnosti na téma zima
 • hry se slovy, tvoření rýmů
 • kolektivní hry, dramatizace pohádek
 • práce s knihou, návštěva knihovny
 • činnosti zaměřené na poznávání písmen, čísel, obrazců

5. Příroda se probouzí

vzdělávací cíle:

 • objevovat rozmanitost světa přírody a znaky probouzející se přírody
 • rozvíjet všechny smysly
 • posilovat radost z objevovaného, probouzet zájem o zvídavost dítěte
 • rozvíjet mluvený projev dítěte
 • hledat odpovědi na otázky týkající se živých tvorů, vztah člověka k nim,
 • objevování různých druhů zvířat a seznamování se s jejich životem, seznámit se
 • nebezpečím při setkání s cizími zvířaty
 • cvičit paměť, pozornost, představivost a fantazii
 • rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přijímat základní hodnoty
  v tomto společenství
 • klást otázky, hledat odpovědi na problémy

očekávané výstupy:

 • chápat, že se vše kolem mění, vyvíjí, proměňuje
 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení
 • prožívat radost ze zvládnutého, dětským způsobem projevovat, co dítě cítí
 • být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě
 • učit se nová slova a aktivně je používat
 • řešit problémy, úkoly, situace
 • postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
 • chápat základní číselné, matematické a prostorové pojmy

vzdělávací činnosti:

 • pozorování a zkoumání přírody
 • konkrétní operace s materiálem- třídění, přiřazování
 • činnosti zaměřené na seznamování s číselnými a matematickými pojmy
 • číselná řada, geometrické tvary, množství
 • dramatické činnosti, práce s knihou
 • smyslové a psychomotorické hry
 • konstruktivní hry
 • hry a činnosti zaměřené ke cvičení pamětti
 • přípravy a realizace společných slavností

6. Děti a naše Zem

vzdělávací cíle:

 • vytvářet si základní představu o dopravních prostředcích o bezpečném pohybu
 • v silničním provozu
 • rozvoj tvořivého myšlení, řešení problémů
 • rozvíjet pocit sounáležitost s přírodou, planetou Zemi
 • získávat povědomí o správném chování člověka k přírodě a životnímu prostředí
 • rozvíjet povědomí o životě zvířat i lidí na planetě Zemi
 • získat povědomí o přátelství a toleranci lidí všech barev pleti
 • vytvářet základní kulturní a společenské postoje
 • samostatně se výtvarně vyjadřovat

očekávané výstupy:

 • orientovat se bezpečně ve známém prostředí
 • zvládat běžné činnosti a požadavky, jednoduchou obsluhu a pracovní úkony
 • vyjádřit souhlas i nesouhlas v situacích, které to vyžadují
 • chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný
 • pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické a hudební představení,
  hodnotit svoje zážitky
 • rozlišovat některé dopravní značky, označení nebezpečí
 • soustředit se na činnost, udržet pozornost
 • chápat prostorové pojmy

vzdělávací činnosti:

 • motivovaná manipulace s předměty- třídění, uspořádání, porovnávání...
 • výtvarné a hudební činnosti
 • hry rozvíjející samostatné logické myšlení
 • hry ačinnosti zaměřené k poznávání dopravních značek
 • divadla, koncerty, výlety
 • dramatické činnosti - napodování, vyjádření nálady
 • návštěva dopravního hřiště

Povinné předškolní vzdělávání

S účinností od 1.1.2017 je stanoveno dětem, které dosáhnou pěti let od počátku školního roku,
který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní
docházky, povinné předškolní vzdělávání.

Děti s odkladem školní docházky mohou plnit povinné předškolní vzdělávání v přípravné třídě ZŠ.

Povinné předškolní vzdělávání jako možná alternativa lze plnit individuálním vzděláváním.

Práva a povinnosti dítěte:

 • aby se k němu přistupovalo jako k partnerovi
 • se vyvíjet podle svých schopností
 • na respekt vůči svému tělu
 • aby bylo respektováno jeho jednání, rozhodnutí, jeho názor
 • hrát si s dětmi, prosadit se ve hře i přizpůsobit se
 • užívat celý prostor třídy i veškeré vybavení, pokud dodrží určitá pravidla
 • nesmí si ubližovat
 • jsou povinny dodržovat určitá pravidla
 • nesmí ničit hračky ani majetek MŠ
 • v případě distanční výuky mají předškoláci právo i povinnost se vzdělávat distančním způsobem 
 • dodržovat hygienu v souladu s aktuálním stavem protiepidemiologických opatření Vlády ČR

Práva a povinnosti zákonného zástupce dítěte

 • být seznámeni se základními vzdělávacími materiály školy
 • aby pedagogické pracovnice akceptovaly jejich požadavky při práci s dětmi
 • právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte
 • právo na přispívání k obohacení vzdělávacího programu školy
 • povinni  předávat dítě do MŠ zdravé
 • povinni respektovat Školní řád a Provozní řád
 • konzultovat výchovné a jiné problémy svého dítěte s pedagogickými pracovníky
 • povinni řádně se o děti starat, aby chodily do školy čisté a dostatečně oblečené
 • provádět úplatu za předškolní vzdělávání a za stravné dle daných pravidel
 • podle § 22 odst.3 písm.c) školského zákona informovat školu o zdravotních obtížích dítěte
  nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 • dodržovat hygienu v souladu s aktuálním stavem protiepidemiologických opatření Vlády ČR

Obsah ŠVP:

 • identifikační údaje
 • cíle vzdělávacího programu
 • charakteristika školy
 • dlouhodobý plán školy
 • podmínky a organizace vzdělávání
 • charakteristika vzdělávacího programu
 • vzdělávací obsah
 • integrované bloky
 • vzdělávání dětí v mateřské škole
 • práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců
 • evaluační systém

Přílohy:

 • Školní řád
 • Provozní řád
 • Organizační řád
 • Plány DVPP
 • Školní plán
 • Minimální preventivní program
 • Rozpis přímé a nepřímé práce pedagogických pracovnic

Mateřská škola

Aktuální počasí

dnes, úterý 28. 6. 2022
déšť 23 °C 17 °C
středa 29. 6. déšť 22/17 °C
čtvrtek 30. 6. slabý déšť 28/15 °C
pátek 1. 7. slabý déšť 28/15 °C

Kalendář akcí MŠ

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Kde nás najdete?