Základní škola a Mateřská škola Stará Huť
ZŠ a MŠ Stará Huť

Týdenní třídní plány

Týdenní třídní plán (Pastelky)

6. 12. – 10. 12. 2021;  49. týden

                                                                     Téma: VÁNOČNÍ ČAS

Podtéma: Čas adventní

Náměty a úkoly pro předškoláky, kteří se nemohou zúčastnit prezenční výuky:
Počítáme obrázky.docx (126.92 kB)
Počítej.docx (518.19 kB)
Překresli podle vzoru.docx (79.54 kB)
Spočítej, obtáhni a vybarvi.docx (232.19 kB)
Spojování vloček.docx (35.48 kB)
Grafomotorické cvičení.docx (77.67 kB)
Vybarvi podle zadaných barev.docx (83.03 kB)
Vybarvi stejnou barvou stejné obrazce,.docx (296.1 kB)
Zimní obloha - koláž.docx (118.14 kB)
Stromeček z ubrousku.jfif (77.14 kB)

Klíčové kompetence:

 • Rozvíjí všechny smysly a smyslové vnímání.
 • Vnímá tradice a zvyky, má elementární poznatky o světě lidí a kultuře, která dítě obklopuje.
 • Učí se sdílet své prožitky a dojmy v komunikačních a tvořivých činnostech.
 • Zapojuje se do společných činností.
 • Dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým.

Dílčí vzdělávací cíle:

Rozvíjet kulturně estetické dovednosti výtvarné, pracovní a hudební.
Rozvíjet grafomotoriku a jemnou motoriku.Posiluje dětskou radost a touhu vědět,
dokázat a pomáhat.
Seznamovat se s tradicemi Adventu a vánočních svátků.
Vytvářet prosociální postoje k druhému.

Hudebně pohybová chvilka:

Písnička s pohybem: Zvony zvoní, Vánoční písnička.

Pohybová hra: Vločky, Andělská houpačka.

Řízené činnosti:

 • Advent v pracovních a výtvarných činnostech – lidové zvyky, legendy a pověry.
 • Využití přírodnin v pracovních činnostech a fantazijní tvorbě s vánoční tematikou.
 • Činnosti na rozvoj řečových dovedností.
 • Grafomotorické pracovní listy, kognitivní činnosti.

Didaktické, logopedické a smyslové hry.

Zpívání koled. Individuální práce a péče, rozvoj kompetencí předškoláka.

Pobyt venku:

Připomenutí bezpečnosti na silnicích.

Vycházky do lesa a po okolí – starost o zvířátka, prohlížení adventní výzdoby,
hry na sněhu.

Volné aktivity na hřišti i v terénu.

Odpočinek:

Čtení na pokračování. Obrázkové čtení.
Poslech zimní relaxační hudby, koled a zimních písní.

Individuální péče – úlohy na rozvoj kognitivních funkcí. Společenské hry, dokončování Vv prací, grafomotorická a vizuomotorická cvičení.

Odpolední zábavná činnost:

Pobyt venku- hry na sněhu a se sněhem, volná individuální nebo společná hra s míči, pohybové aktivity.

Hry ve třídě- pokračování v činnostech dopoledního bloku, hry a soutěže, námětové hry, volné hraní; dle zájmu dětí.

Říkadla, básnička, píseň:

Zvony zvoní, Vánoční písnička, zpěv koled.

Básnička: Klouzanice, Těším se na Vánoce, Na ledě.

Poznámka ke dni:

6. 12.  - Po- Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid 19) vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.

9. 12.  - Čt - Plavecký výcvik; připomenutí pravidel při společné jízdě autobusem, seznámení s bezpečnostními pravidly během plaveckého výcviku a provozním řádem plaveckého areálu.

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

 

Týdenní třídní plán (Pastelky)

29. 11. 2021 - 3. 12. 2021;  48. týden

Téma: VÁNOČNÍ ČAS

 

Podtéma: Tradice Mikuláše, anděla a čerta

Náměty a úkoly pro předškoláky, kteří se nemohou zúčastnit prezenční výuky:
Cviky doma v obýváku nebo v pokojíku.docx (187.89 kB)
Spočítej a zapiš nebo vyznač tečkami.docx (88.96 kB)
Pozorné počítání čertovin.docx (106.91 kB)
Výroba čerta.jpg (64.07 kB)
Výroba andílka.png (73.57 kB)
Zasněžené domečky.jpg (78.76 kB)
Sněhuláček ze šišky.jpg (21.3 kB)
Rozvoj jemné motoriky.jpg (13.89 kB)
Stromeček ze dřívek.jpg (222.84 kB)
Čísla s čertíkem.png (101.54 kB)
Grafomotorický andílek.png (116.53 kB)
Písnička Čert a Káča.jpg (25.57 kB)

Klíčové kompetence:

 • Vnímá tradice a zvyky, má elementární poznatky o světě lidí a kultuře, která dítě obklopuje.
 • Dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost. Rozeznává dobro a zlo.
 • Ovládá dechové svalstvo, dokáže sladit pohyb se zpěvem.
 • Samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi. Záměrně se naučí zpaměti krátké texty.
 • Zapojuje se do společných činností.

Dílčí vzdělávací cíle:

 • Seznamovat se s českými tradicemi začátku Adventu; Sv. Ondřej, Sv. Barbora, Sv. Mikuláš.
 • Rozvíjet mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání, sebereflexi.
 • Vytvářet prosociální postoje k druhému.
 • Uvědomovat si a upevňovat citové vazby k lidem kolem nás; k rodině i svému okolí.
 • Dále rozvíjet, zjemňovat  rytmické a sluchové rozlišování, grafomotoriku a zpřesňovat předmatematické představy.

Hudebně pohybová chvilka:

Tematické rytmické cvičení s písničkami a básničkami s využitím rytmických nástrojů, seznámení se s některými tanečními kroky a prvky. Chůze na květináčových chůdách.  Pohybová hra: Čertí honička.

Řízené činnosti:

 • Advent v estetické tvorbě a v českém slovesném folklóru; legendy, zvyky, kouzla
  a pověry.
 • Pohybové hry a pracovní listy s čertovsko-andělskou tematikou.  

Pobyt venku:

Volné aktivity na hřišti i v terénu, tvoření v přírodě.

Vycházky do lesa a po okolí.

Odpočinek:

Čtení na pokračování- čertovské a jiné kouzelné pohádky.

Individuální péče- didaktické a společenské hry, dodělávání starších činností, dekorativní činnosti dle výběru dítěte.

Odpolední zábavná činnost:

Hry ve třídě- pokračování v dopoledních a odpoledních činnostech, konstrukce ze stavebnic, vlastní hry a hraní.

Říkadla, básnička, píseň:

Zima; Čerti, andělé a Mikuláš v říkadlech, básničkách a písničkách pro děti.

Poznámka ke dni:

29. 11. - Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid 19) vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.
29. 11. - Po - Divadélko Dokola ve školce s pohádkou Čert a Káča    

  1. 12. - St - Individuální vánoční focení    

  2. 12. - Čt - Plavecký výcvik; připomenutí pravidel při společné jízdě autobusem,
                     o bezpečnosti během plaveckého výcviku.
  3. 12. -  Pá - Mikulášská nadílka ve třídách.

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí


Týdenní třídní plán (třída Pastelky)

22. 11. 2021 - 26. 11. 2021;  47. týden

Téma: PŘÍRODA USÍNÁ

Podtéma: S bacily si poradíme

Ruce jsme si umyli, bacily jsme zničili.

Ruce čisté máme, na nic nesaháme.

Uděláme okénko - a z něho kuk,

zavřeme si pusinky - a už ani muk. 

Klíčové kompetence:

 • Vytvářet si zdravé životní návyky a postoje.
 • Objevovat význam ovoce a zeleniny pro zdraví člověka.
 • Rozvíjet všechny smysly a smyslové vnímání.
 • Učí se kultivovaně vnímat a přiměřeně reagovat na kulturní vystoupení, po dobu projekce udržet pozornost.
  Sdílet své prožitky a dojmy v komunikačních  a tvořivých činnostech.
 • Posilovat jistotu projevu v motorických a sebeobslužných aktivitách.

Dílčí vzdělávací cíle:

Získává povědomí o způsobu osobního zdraví a bezpečí. Spolupodílí se na společných rozhodnutích; v zásadě dítě chápe a dodržuje smluvená pravidla a přizpůsobí se jim. Rozvíjí grafomotoriku, jemnou motoriku a senzomotorické vnímání.
Zvládá kreslit a malovat s určitým záměrem.
Posilovat dětské sebevědomí a radost a touhu vědět, dokázat a pomáhat.

Hudebně pohybová chvilka:

Koordinační a manipulační cvičení a nápodoba pohybu, kotouly.
Pohybové písničky a kruhové tanečky.  
Pohybová hra: Ovoce - zelenina, Na ježka, Slepá bába.

Řízené činnosti:

 • využití lesních podmínek a přírodnin v pohybových činnostech a fantazijní tvorbě; sádrové odlitky stop - dokončení z minulého týdne
 • zdraví (bacily/ vitamíny/ léky) - fantazijní výtvarné hry
 • didaktické a smyslové hry a pracovní listy s ovocnou tématikou.
  Konstrukce ze stavebnic a barevné mozaiky podle návodů.

Pobyt venku:

Volné aktivity na hřišti i v terénu, tvoření v přírodě.

Vycházky do lesa a po okolí.

Odpočinek:

Čtení na pokračování.

Individuální péče - práce s dětskou knihou nebo encyklopedií, společenské hry, dodělávání starších činností, grafomotorická cvičení.

Odpolední zábavná činnost:

Pobyt venku - tvořivé činnosti z písku, volná individuální nebo společná hra s míči, pohybové aktivity na hradě.

Hry ve třídě - pokračování v dopoledních řízených činnostech, hry a soutěže, volné hraní; dle zájmu dětí.

Říkadla, básnička, píseň:

Zdraví, zdraví životní styl, ovoce a zelenina v říkadlech, básničkách a písničkách pro děti.

Poznámka ke dni:

22. 11. - PO - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid 19) vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.    

25. 11. - ČT – Plavecký výcvik; připomenutí pravidel při společné jízdě autobusem, seznámení s bezpečnostními pravidly během plaveckého výcviku a provozním řádem plaveckého areálu.

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

 

Plnění distanční výuky v době karantény třídy Pastelek


Podzim.docx (88.56 kB)
Vyznač počty.docx (324.58 kB)
Zakroužkuj, co je velké.docx (62 kB)
Zakroužkuj správný počet.docx (86.6 kB)
Obtáhni vítr.docx (51.68 kB)

 

Týdenní třídní plán (Pastelky)
15. 11. - 19. 11. 2021; 46. týden
Téma: PŘÍRODA USÍNÁ

Podtéma: Dobrodružství v lese 

Klíčové kompetence:

 • Pojmenuje většinu toho, čím jsme obklopeni,  pozná a pojmenuje některá lesní zvířata
  a druhy ptáků; je citlivé a vnímavé k životnímu prostředí, které ho obklopuje.
 • Dokáže se kultivovaně vyjadřovat a sdělovat své přání a potřeby, dokáže se domluvit
  a  přijmout kompromis.
 • Svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat.
 • Dokáže se bezpečně pohybovat v přírodním terénu.
 • Posiluje jistotu projevu v senzomotorických a koordinačních činnostech.

Dílčí vzdělávací cíle:

Sledovat charakteristické rysy podzimního období života v lese a jeho okolí.
Upevňování vztahu k přírodě, vnímavost jejích proměn a potřeb, aktivní péče, využití přírodnin v tvořivých činnostech a hrách. Posilovat dětskou samostatnost a soběstačnost, podporovat vlastní kreativitu a iniciativu dětí.

Hudebně pohybová chvilka:

Imitace zvuků a pohybů známých zvířat- využití v písničkách, cvičeních i hrách.
Dětská jóga.  
Pohybová hra: Méďa/ježek spí, Na houbaře.

Řízené činnosti:

 • sádrové odlitky stop, venkovní lesní tvoření (domečky pro zvířátka, "psaní" a stavění
  z klacíků apod.)
 • využití lesních podmínek a přírodnin v pohybových činnostech
 • estetické ztvárnění lesa a využití tématu v didaktických hrách a pracovních listech (houby, stromy, zvířata)    

Environmentální výchova v každodenním životě, spontánní hra a explorace.  

Radost z činnosti, spolupodílení se a sounáležitosti.

Pobyt venku:

Volné aktivity na hřišti i v terénu, smyslové hry a tvoření v přírodě.
Vycházky do lesa a po okolí.

Odpočinek:

Čtení na pokračování.

Individuální péče- využití didaktických materiálů, společenské hry, dodělávání starších činností, IT vzdělávací programy.

Odpolední zábavná činnost:

Pobyt venku- tvořivé činnosti z písku, volná individuální nebo společná hra s míči, pohybové aktivity na hradě.

Hry ve třídě- pokračování v dopoledních řízených činnostech, hry a soutěže, volné hraní; dle zájmu dětí.

Říkadla, básnička, píseň:

Les a lesní zvířátka a plody v lidové slovesnosti a písničkách pro děti.

Zvířátka, jak si vlastně povídáte?

Poznámka ke dni:

PO - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid 19) vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.     

18. 11. - Zahájení plaveckého výcviku; připomenutí pravidel při společné jízdě autobusem, seznámení s bezpečnostními pravidly během plaveckého výcviku a provozním řádem plaveckého areálu.

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

                

Týdenní třídní plán (třída Pastelky)
                8. 11. – 12. 11. 2021;        45. týden
Téma: Příroda usíná

Podtéma:  Svatomartinské oslavy

Na svatého Martina, kouří se již z komína,
husa nejpěkněji zpívá a všude "bílo" bývá.

Náměty úloh v domácím prostředí:
Šikmé čáry.jpg (1.18 MB)
Grafomotorické cvičení.png (85.49 kB)
Hledej stejnou barvu.png (487.11 kB)
Kvíz pro chytré hlavičky.jpg (169.37 kB)
Zapouštění barev.png (6.6 MB)
Netradiční výtvarná technika.png (3.05 MB)
Šablona hlavy koně.jfif (28.72 kB)
Vybarvi.jfif (85.29 kB)
Básnička Svatý Martin.png (362.88 kB)
Hledej cestu.jfif (163.58 kB)
Vybarvi podle zadaného klíče.jfif (139.79 kB)
Zapouštění barvy a soli.jfif (112.83 kB)
Píseň Na svatého Martina.jfif (33.98 kB)

Klíčové kompetence:

 • Vnímá tradice a zvyky naší společnosti, má elementární poznatky o světě lidí, kultuře
  a hodnotách, které ho obklopují.
 • Dokáže se vyjadřovat a sdělovat svou představivost a fantazii, reprodukovat kratší veršovaný útvar.
 • Dokáže pracovat, hrát hru, podle slovní instrukce, udrží v paměti i několik kroků činnosti najednou, práci dokončí.
 • Má minimálně povědomí o korektním úchopu tužky, po upozornění dokáže opravit držení tužky.
 • Zvládne vázaný pohyb; kombinace chůze, běhu a přeskoků přes překážky.

Dílčí vzdělávací cíle:

Vytvářet si povědomí o mezilidských a morálních hodnotách uznávaných v dané společnosti.

Seznamovat se s lidovými tradicemi; svatomartinskou pověstí a pranostikami.

Rozvíjet jemnou i hrubou motorickou jistotu a obratnost. Podporovat děti v pohybových
a pracovních schopnostech a dovednostech.

Posilovat a rozlišovat prosociální chování ve vztahu k dospělým a dětem.

Hudebně pohybová chvilka:

Inspirace v rytířích a koních, využití šátků a švihadel při cvičení i hrách. Drobné gymnastické prvky a běžecká abeceda. Využití orffových nástrojů. Pohybová hra: Větrný král.

Řízené činnosti:

 • Tradiční tvořivé a pracovní svatomartinské činnosti, dekorační a inspirativní svatomartinská tvorba a pohybové hry dle zájmu dětí. Interpretace pranostik na skutečný svět okolo, srovnávání a hodnocení dětmi.
 • Experimentální činnosti inspirované přírodou, aktivní pozorování rozmanitostí počasí.

Rozvoj grafomotorických, kognitivních a komunikačních schopností a dovedností; citlivost
a empatie. Pracovní listy.
Radost z objevování a porozumění; pohybových individuálních a kolektivních aktivit.

Pobyt venku:

Míčové a pohybové hry na hřišti i v terénu, volné hraní v přírodě. Vycházky po okolí.

Odpočinek:

Čtení na pokračování.

Poslech relaxační hudby, pohádek nebo dětských příběhů.

Individuální péče - využití didaktických materiálů, společenské hry, dodělávání starších činností, IT vzdělávací programy.

Odpolední zábavná činnost:

Pobyt venku - tvořivé činnosti z písku, volná individuální nebo společná hra s míči, pohybové aktivity.

Hry ve třídě- pokračování v dopoledních řízených činnostech, hry a soutěže, volné hraní; dle zájmu dětí.

Říkadla, básnička, píseň:

Počasí, svatomartinská slovesnost, koně a lidé, kteří se o ně starají (rytíři, kováři, farmáři apod.).

Poznámka ke dni:

PO - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid 19) vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí. 
činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

 

Týdenní třídní plán (třída Pastelky)
                                                               1. 11. - 5. 11. 2021                                              44. týden
Téma: PŘÍRODA USÍNÁ

Podtéma:  PODZIM ČARUJE

Klíčové kompetence:

 • Objevuje rozmanitost podzimní přírody vlivem počasí, vnímá proměny počasí.
 • Registruje střídání ročních období, dnů v týdnu, rozlišuje denní dobu v závislosti na svých obvyklých činnostech.
 • Učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje.
 • Při zadané práci dítě dokončí, co započalo.
 • Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, vyjadřuje své myšlenky, vyhledává aktivní komunikaci s vrstevníky i známými dospělými
 • Zefektivňuje jemnou i hrubou motoriku.

Dílčí vzdělávací cíle:

Podporovat komunikaci a přirozenou zvídavost experimentální a zážitkovou formou učení. Rozvíjet kognitivní schopnosti dítěte.

Seznamovat se se změnami počasí a vhodnou adaptabilitou svého těla na tyto změny.

Budovat vztah k lidem, místu a prostředí, ve kterém dítě žije.

Rozvíjet a zkvalitňovat samostatnost a sebeobsluhu.

Hudebně pohybová chvilka:

Rytmizace pohybu, reakce na změnu/ na domluvené signály, kombinace pohybů.

Pohybová hra: Rybičky, rybáři jedou! Různé formy honiček.

Řízené činnosti:

 • Dokončení halloweenských a dušičkových výtvarných a pracovních aktivit, následné využití času a počasí k/v tvorbě.
 • Řízené experimenty a elementární vysvětlení pozorovaných dějů, inspirace v přírodě (počasí, barevnost apod).
 • Řešení slovních hádanek; logických, početních.
 • Výtvarný záznam zážitku - malba/ kresba výlovu rybníka.   

Činnosti na rozvoj jemné motoriky a záměrného vyjádření se výtvarnou formou. Pracovní listy.

Objevování, experimentování a porozumění některým přírodním dějům, rozvoj rozumových a komunikačních schopností. Vnímání času a časové/dějové osy; posloupnost, koloběh.  

Radost z pohybu a respektování kolektivních pravidel při společné hře.
Sounáležitost s okolím.

Pobyt venku:

Míčové a pohybové hry na hřišti i v terénu, volné hraní s využitím přírodního materiálu.

Vycházky po okolí.

Odpočinek:

Čtení na pokračování. Poslech relaxační hudby, pohádek nebo dětských příběhů.

Individuální péče - využití didaktických materiálů (vkládačky, puzzle apod), společenské hry, experimentování, dodělávání starších činností, IT vzdělávací programy a pracovní listy.

Odpolední zábavná činnost:

Pobyt venku - tvořivé činnosti z písku, volná individuální nebo společná hra.

Hry ve třídě - pokračování v dopoledních činnostech, hry a soutěže, volné hraní; dle zájmu dětí.

Říkadla, básnička, píseň:

Počasí, roční období, měsíce, dny v týdnu v písničkách a říkankách.

Poznámka ke dni:

PO - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
        z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid 19) vhodnou formou
        přizpůsobenou věku dětí.     

ČT- návštěva výlovu huťského rybníka.

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

 

Týdenní třídní plán (třída Pastelky)
25. 10. - 29. 10. 2021; 43. týden
Téma: PŘÍRODA USÍNÁ

Podtéma:  Plody podzimu 

Náměty úloh v domácím prostředí

Popis - rytmizace - počet.jfif (352.37 kB)
Básnička Já jsem malé strašidlo.png (260.98 kB)
Spočítej a zakresli správný počet.jfif (110.41 kB)
Rovné čáry.png (142.93 kB)Duch z otisku chodidla.jfif (159.09 kB)
Strašidýlka z kelímku.jfif (87 kB)
Výroba netopýra.jfif (35.54 kB)
Najdi rozdíly.jfif (89.91 kB)
Větší x menší.jfif (50.98 kB)
Spoj stejné dýně.png (234.21 kB)
Kostlivec z vatových tyčinek.jfif (28.47 kB)
Vystřihni si pavučinu z papíru.jfif (45.67 kB)
Pavouk z otisku ruky.jfif (81.82 kB)

Klíčové kompetence:

 • Dítě ovládá dechové svalstvo, dokáže sladit pohyb se zpěvem.
 • Vnímá a pozná některé své emoce a emoce druhých, umí je vyjádřit v tvořivých činnostech.
 • Dítě poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo
  a zvládlo.
 • Má elementární poznatky o přírodě, která ho obklopuje, a dokáže vše kultivovaně sdílet, má přiměřeně rozvinutou aktivní i pasivní slovní zásobu.
 • Je schopno chápat, že lidé jsou různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem
  a jedinečnostem, je otevřené k poznávání nových tradic a kultur.

Dílčí vzdělávací cíle:

Rozvíjet schopnosti a dovednosti vyjadřovat pocity, dojmy a prožitky.
Podporovat utváření pozitivních vztahů mezi dětmi, navozování přátelství.
Hravou, zážitkovou formou rozšiřovat globální povědomí o světě a jeho specifikách. Osvojovat si dovednosti k podpoře osobní pohody, vnímat a respektovat potřeby ostatních.

Hudebně pohybová chvilka:

Cvičení ve dvojicích, kreativní pohyb na hudbu s využitím náčiní (stuhy, nafukovací balónky, látka, padák apod.) Pohybové hry lokomočního charakteru.

Řízené činnosti:

Halloweenské výtvarné a pracovní aktivity a hry s využitím plodů podzimu (dýně, jablka), seznámení s halloweenskou tradicí jako radostné oslavy završení podzimní sklizně. 

Celková obratnost a koordinace pohybů, obličejová jóga. Objevování a vyjádření emocí. Radost z pohybu a vlastní tvorby. Emoce ve slovesných a tvořivých činnostech.

Činnosti na rozvoj senzomotorických dovedností; lepení, stříhání, vybarvování, dokreslování. Sounáležitost a spolupodílení na kolektivním klimatu a výzdobě prostředí.

Matematická představivost; symetrie a podobnost.

Tematické pracovní listy.

Pobyt venku:

Volné hry na hřišti i v terénu, bezpečný pohyb po komunikacích.

Vycházky po okolí.

Odpočinek:

Čtení na pokračování. Poslech relaxační hudby.

Individuální péče - společné obrázkové čtení, pracovní listy, didaktické hry, dodělávání starších výtvarných nebo pracovních činností, IT vzdělávací programy.

Odpolední zábavná činnost:

Pobyt venku - tvořivé činnosti z písku a přírodnin, volná hra.

Hry ve třídě - pokračování v pracovních a výtvarných činnostech, hry a soutěže, konstrukce ze stavebnic, volná hra; dle zájmu dětí.

Říkadla, básnička, píseň:

Strašidla (Veselý Halloween), emoce, ovoce v písničkách a říkankách.

Poznámka ke dni:

PO - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid 19) vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.

      - Divadlo Múza ve školce

ÚT- Dýňová slavnost v maskách

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

 

 

Týdenní třídní plán (třída Pastelky)

18. 10. - 22. 10. 2021; 42. týden

Téma: PŘÍRODA USÍNÁ

Podtéma:  Draci papíráci 

Klíčové kompetence:

 • Dítě zvládá tvořit, kreslit a malovat s určitým záměrem.
 • Postupně pojmenuje a zakreslí geometrické tvary, umí je vyhledat v okolí.  
 • Soustředěně poslouchá četbu, dokáže sledovat a vyprávět příběh, pohádku, naučí
  se krátký slovesný útvar.
 • Odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých.
 • Chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí.

Dílčí vzdělávací cíle:

Sledovat charakteristické rysy podzimního období. Rozvíjet komunikativní dovednosti
a kultivovaný projev, rozvíjet receptivní i produktivní stránky jazyka pomocí vyprávění, četby, říkanek, převyprávění pohádek, příběhů i skutečných zážitků dětí.

Péče o své pracovní/herní místo, osobní komfort a dopomoc druhým.

Hudebně pohybová chvilka:

Cvičení v zástupu s využitím  těla/ obručí jako překážek pro kamaráda. Střídání rytmického pohybu a tenze podle tempa a pomlky hudby.

Pohybové hry: Dračí honička, Had leze z díry

Řízené činnosti:

 • skládanky, vystřihovánky z papíru: harmonika, drak, větrník, vlaštovky apod.
 • gymnastika mluvidel, sluchové vnímání a cvičení slovní paměti: hry se slovy, básničky

Záměrné skládání a stříhání, zpřesňování a zefektivňování pohybů.Vyjádření prostorové představivosti a fantazie v tvořivých činnostech a pohybových hrách s využitím vlastních výrobků z papíru. Objevování slovesné tvorby.

Orientace v prostoru, ohleduplnost a vnímavost vůči ostatním.

Matematická představivost s využitím vlastního těla.

Grafomotorické pracovní listy.

Pobyt venku:

Volné hry na hřišti i v terénu, řízený pohyb v zástupu- pochod, běh, slalom, překonávání překážek.

Vycházky po okolí.

Návštěva Čechovy stodoly a drakiáda na hřišti.

Odpočinek:

Čtení na pokračování.

Poslech relaxační hudby.

Individuální péče- společné obrázkové čtení, pracovní listy, dodělávání starších výtvarných nebo pracovních činností, mozaika ze zažehlovacích korálků- dle potřeby nebo přání dítěte.

Odpolední zábavná činnost:

Pobyt venku- tvořivé činnosti z písku a přírodnin, volná hra.

Hry ve třídě- pokračování v pracovních a výtvarných činnostech, společenské hry, volná hra.

Říkadla, básnička, píseň:

Vítr, počasí, draci v písničkách a říkankách

Poznámka ke dni:

PO- Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid 19) vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.

ÚT- Čechova stodola, dýňování

ČT- školková drakiáda  

 • činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

 

         

 Týdenní třídní plán (třída Pastelky)                                          11. 10. - 15. 10. 2021                               41. týden

Téma: PŘÍRODA USÍNÁ

Podtéma:  Na poli, pasáčci pečou brambory

Klíčové kompetence:

 • Dítě poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo
  a zvládlo.
 • Postupně pojmenuje základní barvy a tvary. Zpřesňuje si početní představy.  
 • Zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací.
 • Spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat.
 • Dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, atp.).

Dílčí vzdělávací cíle:

Osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností. Podporovat přirozenou dětskou zvídavost, radost a zájem, rozvíjet paměť, pozornost a komunikační schopnosti. Upevňovat jistotu v sebeobslužných činnostech.

Hudebně pohybová chvilka:

Balanční cvičení s využitím overbalů, koordinační cvičení- spojení osově nesourodých pohybů, kotoul, manipulace s míčky/bramborami. Pohybové písničky a říkanky.

Řízené činnosti:

 • Brambory rostou v zemi (hlína) - seznamování se s keramickou hlínou: hlazení, hnětení
 • Procvičování jemné motoriky – loupání uvařených brambor
 • Tvorba zvířátek z brambor (špejle, párátka)

Vyjádření prostorové představivosti a fantazie v tvořivých činnostech a hrách s využitím přírodnin. Experimentování s přírodním materiálem v pracovních a výtvarných činnostech.

Posilování prstových svalů, cvičení a rozšiřování senzomotorických dovedností.

Matematická představivost s využitím brambor (počítání, porovnávání množství/velikosti, řazení).

Využití pracovních listů, IT výukových programů (např. Barevné kamínky) a dětských knih.

Pobyt venku:

Volné hry na hřišti lokomočního charakteru a řízené manipulační hry s využitím míčů
a švihadel/lana.

Tematické vycházky po okolí, kreativní aktivity s využitím přírodního materiálu.

Návštěva Čapkovy vily a opékání buřtíků ve Strži.

Odpočinek:

Čtení na pokračování. Poslech relaxační hudby.

Individuální péče- společné obrázkové čtení, paměťové a logopedické hry s využitím obrázků, dodělávání starších výtvarných nebo pracovních činností, práce s modelovací hmotou- dle potřeby nebo přání dítěte.

Odpolední zábavná činnost:

Pobyt venku- tvořivé činnosti z písku a přírodnin, volná hra.

Hry ve třídě- pokračování v pracovních a výtvarných činnostech, konstrukce ze stavebnic, volná hra.

Říkadla, básnička, píseň:

Brambora, Strašák, Princeznička na bále, Jablíčko se kutálelo

Písničky o jablíčkách

Poznámka ke dni:

PO- Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid 19) vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.

PÁ- Strž, buřtíky

 

 

 

Týdenní třídní plán (Pastelky)

                                                    4. 10. - 8. 10. 2021                                      40. týden

 Téma: PŘÍRODA USÍNÁ

Podtéma: Barvy podzimu                   Paletu, barvy, tuš

má říjen v kufříku,

co pestrých získal už

nálepek na víku!

Klíčové kompetence:

 • Všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích.
 • Chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, uvědomuje si, že svou aktivitou
  a iniciativou může situaci ovlivnit.
 • V běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i dospělými.
 • Je schopno chápat, že lidé jsou různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem
  a jedinečnostem.
 • Zajímá se o to, co se kolem děje, je otevřené a vnímavé k aktuálnímu dění a změnám
  v přírodě.

Dílčí vzdělávací cíle:

Osvojovat si základní poznatky o přírodě a jejích proměnách, vnímat krásy podzimních barev, tematické rozšiřování aktivního slovníku. Rozvíjet pracovní zručnost s různým přírodním materiálem. Rozvíjet paměť, pozornost, představivost a fantazii. Upevňovat jistotu v sebeobslužných činnostech.

Hudebně pohybová chvilka:

Kreativní, rytmický pohyb, kruhové tanečky a hry na hudbu, reakce na změnu tempa/hlasitosti.Uvolňovací cvičení s prvky dětské jógy. Pohybové říkanky.

Řízené činnosti:

Poznávání základních barev v různých intenzitách odstínů a postupné pojmenovávání, povědomí o vzniku barev míchaných, praktické experimentování s nimi a vyhledávání
v okolí a v přírodě. Vyjadřování představivosti a fantazie v tvořivých činnostech a hrách
s využitím přírodnin. Experimentování s výtvarným materiálem a technikami.

Projektová činnost- třídní podzimní stromek, veselá stonožka.

Řazení, třídění, porovnávání s využitím nasbíraných přírodnin, pravolevá orientace.

Grafomotorická a uvolňovací cvičení s využitím pracovních listů, důraz na špetkový úchop.

Pobyt venku:

Volné hry na hřišti lokomočního charakteru, kolektivní míčové hry a štafetové soutěže.

Tematické vycházky po okolí- pozorování, inspirace a sběr/tvorba z přírodního materiálu (listí, klacíky, kaštany)

Návštěva Čapkovy vily a opékání buřtíků ve Strži.

Odpočinek:

Čtení na pokračování.

Poslech relaxační hudby.

Individuální péče- společné obrázkové čtení, paměťové a logopedické hry s využitím obrázků, dodělávání starších výtvarných nebo pracovních činností, práce s modelovací hmotou- dle potřeby nebo přání dítěte.

Odpolední zábavná činnost:

Pobyt venku- tvořivé činnosti z písku a přírodnin, manipulační cvičení a hry s míčem

Hry ve třídě- pokračování na projektové činnosti, barevné experimentování, volná hra.

Poslech IT- Hurvínkův rok- Podzim

Říkadla, básnička, píseň:

Lístečku dubový, nepadej do vody; Rafaela stonožka; Padá listí, zlaté rudé; Foukej, foukej, větříčku; Malíř říjen;

"barevné písničky" (Zelená je tráva; Holka modrooká; Červená fiala apod.)

Poznámka ke dni:

PO - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid 19) vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.

PÁ – Návštěva Strže s opékáním buřtíků, prohlídka s pohádkou.  

 

 

Týdenní třídní plán (Pastelky) 
                                        Týden od 27. 9. 2021 do 1. 10. 2021                       39. týden
 Téma:  Loučíme se s létem

Podtéma: Když je hlupák v lese, celý les se třese

Klíčové kompetence:
• má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje,
  o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém
  žije
• uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení
• řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu
   a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací;
   hledá různé možnosti a varianty; využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii
   a představivost
• dovede využívat informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává
• chápe, že nevšímavost, neohleduplnost a lhostejnost mají své nepříznivé příznaky, jak
   k lidem, tak k přírodě 
• ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm
  podílí, a že je může ovlivnit

                                                                        Dílčí vzdělávací cíle
Těšit se na společný pobyt ve třídě v mateřské škole a na společné zážitky. Rozvíjet základní poznatky a znalostí o přírodě a objevovat její rozmanitost. Posilovat zájem
o ochranu životního prostředí a sounáležitosti s přírodou. Rozvíjení mluveného projevu. Podpora prosociálního chování. Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách. Osvojit si praktické dovednosti.

                                                                  Hudebně pohybová chvilka
Tematické písně za doprovodu kytary, hra na dětskoovladatelné nástroje. Pohybové hry na rozvoj obratnosti, koordinace a rozsahu pohybu.  Vyrovnávací cvičení. Artikulační, řečové a rytmické hry.

                                                                               Řízené činnosti
Konkrétní operace s přírodním materiálem – třídění, přiřazování.
Motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností.
Práce s obrázky, popis, posloupnost, hledání rozdílů, přiřazování správných odpovědí.
Smyslové, psychomotorické a didaktické hry.
Výtvarná a pracovní činnost – frotáž, práce s temperovými barvami, s papírem, nácvik stříhání.
Pracovní listy na rozvoj kognitivních schopností, udržení pozornosti, prostorové orientace.
Komentování zážitků a aktivit.
Tematické IT výukové programy – rozvoj digitálních kompetencí a poznávacích schopností.

                                                                                Pobyt venku    
Vycházky do lesa - pozorování a zkoumání přírody. Starost o vysazené stromečky, krmení zvěře. Stavění přírodních domečků. Pohybové a sportovní hry na zahradě, spontánní hra.

                                                                                 Odpočinek
Četba na pokračování. Poslech relaxační hudby. Realizace individuálních přístupů – konstruktivní a grafické činnosti, konkrétní operace s materiálem,  didaktické hry.  

                                                                   Odpolední zábavná činnost
Pobyt venku – volné hry a experimenty s materiálem a předměty, pohybové a míčové hry.
Hry ve třídě – činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti, prohlížení encyklopedií, volná hra.

Říkadlo, básnička, píseň  Do lesa dnes půjdeme, Zvířátka lesa, Já do lesa nepojedu, Hajný je lesa pán.

                                                                         Poznámka ke dni
Po   
Opakované poučení dětí o zvýšených hygienických opatřeních z důvodu nákazy
        Covid 19 vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.
Pá    Lesní pedagogika probíhající v přírodě s lesníkem – praktické činnosti, společná
        diskuse, řešení úloh, skupinová práce.
Průběžně Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé
         i jemné motoriky a grafomotoriky. Rozvoj komunikativních dovedností
         a kultivovaného projevu.

 

Týdenní třídní plán třídy Pastelky   
                                   Týden od 20. 9. 2021 do 24. 9. 2021                      38. týden
Téma:  Loučíme se s létem

Podtéma: V rytmu svět se točí dál, nejen k hudbě tempo přikoval

Rozvíjené klíčové kompetence:
• klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce
  porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému
   naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
• zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá
  elementární matematické souvislosti
• ví, že se lidé dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny
  elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku
• se dokáže ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá
   a spolupracuje
• se učí svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat

                                                                  Dílčí vzdělávací cíle
Rozvíjet rytmické cítění, smyslové vnímání, paměť, představivost, myšlení, řeč, komunikativní dovednosti a matematické představy.  Vnímat hudbu, rytmizaci, zvládat pohybové dovednosti. Umět zacházet s běžnými předměty denní potřeby. Osvojovat si dovednosti k podpoře osobní pohody.

                                                                  Hudebně pohybová chvilka
Rytmizace pohybu. Prvky muzikoterapie. Využití padáku. Základní jednoduché taneční kroky. Rytmizace říkadel, lidových a dětských písní. Hra na orffovy nástroje, hra na tělo.

                                                                               Řízené činnosti
Hledání rytmu v běžném životě. Chůze, pohyb, vytleskávání, hudba, posloupnost, režim, říkadla a básničky. Poznávání základních geometrických tvarů. Hledání souvislostí
a odlišností.  Hry na rozvoj paměti, pozornosti. Výukové programy na IT – hudební nástroje, rytmizace slov, poslechové činnosti, posloupnost, protiklady.
Pracovní listy na upevnění poznávacích schopností a matematických dovedností.
Třídění a přiřazování tvarů formou vkládání, třídění a přiřazování, konstruktivní hry.
Výtvarné vyjádření rytmu. Grafomotorická a uvolňovací cvičení.

                                                                                Pobyt venku    
Pobyt na hřišti nebo na zahradě ZŠ - honičky, míčové hry, pohybové hry, kolektivní hry, spontánní hry. Vycházka do okolí MŠ – orientace v blízkosti MŠ.

                                                                                 Odpočinek
Čtení na pokračování. Poslech relaxační hudby. Individuální péče - skládání, přiřazování, vkládání, stavění, navlékání dle zájmu dětí.

                                                                   Odpolední zábavná činnost
Pobyt venku – hry na pískovišti, individuální a kolektivní hry, hry na rozvoj fyzické zdatnosti, přeskoky přes švihadlo, panák, pohybové hry. Hry ve třídě – puzzle, konstruktivní hry, poslech hudby, volná hra.

Říkadlo, básnička, píseň  Sedí liška pod dubem; Uvíjíme věneček; Dešťové kapičky; Měla babka čtyři jabka; Afrika černá; Proč, proč, proč    

                                                                         Poznámka ke dni
Po   
Opakované poučení dětí o zvýšených hygienických opatřeních z důvodu nákazy Covid
        19 vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.
Út    Hudební program Černoši ve školce – rytmická hra na africké bubny a zpěv.
Průběžně Rozvoj maximální samostatnosti a soběstačnosti během sebeobslužných
                 dovedností (převlékání, hygiena, strava, hlídání osobních věcí, předávání
                 informací rodičům). Hodnocení a sebehodnocení dětí.

________________________________________________________________________________

                                     ZÁŘÍ (třída Pastelky)

Integrovaný blok (téma): Loučíme se s létem

Podtémata:
  1. 9. –   3. 9. 2021    Vítej v nové školce
  6. 9. – 10. 9. 2021    Já a moji kamarádi
13. 9. – 17. 9. 2021    Pravidla se naučíme, s pohádkou se pobavíme
20. 9. – 24. 9. 2021    V rytmu svět se točí dál, nejen k hudbě tempo přikoval
27. 9. – 1. 10. 2021    Když je hlupák v lese, příroda se třese

___________________________________________________________________________

Úlohy od 28. 6. 2021 do 30. 6. 2021 pro předškolní děti, které jsou ve školce omluveny.

Téma: Děti a naše Zem
Podtéma: Loučení se školkou

Co do řady nepatří.docx (83.08 kB)
Najdi v řádku odlišnost.docx (102.11 kB)
Počítáme na prstech.docx (318.59 kB)
Více a méně.docx (426.48 kB)
Vyznač počet.docx (72.85 kB)
Výtvarka - slunce.docx (77.91 kB)
______________________________________________________________________________

Úlohy od 21. 6. do 25. 6. 2021 pro předškolní děti, které jsou omluvené ve školce.

Téma: Děti a naše Zem
Podtéma: Těšíme se na prázdniny

GC Bubliny.docx (72.23 kB)
GC Pohyb míče.docx (46.58 kB)
Nejmenší po největší.docx (61.11 kB)
Počet a číslo.docx (97.59 kB)
Porovnávání počtu.docx (119.46 kB)
Spočítej.docx (207.18 kB)
Básnička.docx (41.91 kB)
Limonádka z papíru a otiskem houbičky.jpg (85.56 kB)
Výroba zmrzlinového poháru.docx (133.93 kB)
Louka vlčích máků.docx (26.98 kB)
Počáteční písmena.docx (43.25 kB)
_______________________________________________________________________________

Úlohy od 14. 6. do 18. 6. 2021 pro předškolní děti, které jsou omluvené ve školce.

Téma: Děti a naše Zem
Podtéma: Naše smysly nás provedou novou školkou

Smysly.docx (44.68 kB)
Smysly 2.docx (84.71 kB)
Smysly 3.docx (67.43 kB)
Přiřaď smysly.docx (74.46 kB)
Spoj věci se smyslem.docx (153.6 kB)
Dvojice.docx (37.6 kB)
Spoj dvojice.docx (37.54 kB)
Vybarvi správný čtvereček.docx (26.77 kB)
Zakresli podle vzoru.docx (39.51 kB)
Básnička Slušné chování.docx (56.25 kB)
Nakresli barevnou mozaiku.docx (343.84 kB)

_______________________________________________________________________________

Úlohy od 7. 6. do 11. 6. 2021 pro předškolní děti, které jsou omluvené ve školce.

Téma: Děti a naše Zem
Podtéma: Co se děje v trávě

GC Let včelek.docx (90.45 kB)
GC Pohyb hmyzu.docx (60.99 kB)
GC Rovné čáry.jpg (66.08 kB)
GC Zalévání kytiček.jpg (107.84 kB)
Housenka z papíru.jpg (91.99 kB)
Papíroví šneci.jpg (614.55 kB)
PH Šikovní šneci.jpg (39.15 kB)
Prostorová orientace.docx (67.44 kB)
Spoj podle číselné řady.jpg (43.67 kB)
Vybarvi podle předlohy.jpg (119.62 kB)
.....................................................................................................................................................................

Úlohy jsou pro předškolní děti, které jsou omluvené ve školce.

Téma: Děti a naše Zem
Podtéma: Den dětí - máme svátek

TTP od 31. 5. - 4. 6. 2021.docx (14.64 kB)
Dokresli obličeje.docx (70.64 kB)
Přiřazování obrázku podle počtu.docx (530.23 kB)
Grafomotorické cvičení.docx (144.89 kB)
Kresba sebe a kamarádů.docx (92.13 kB)
Obkreslení ruky-Jsme přátelé.docx (40.12 kB)
Básnička Děti mají svátek.jpg (34.25 kB)
Písnička Svátek dětí.jpg (56.27 kB)
Stíny dětí.jpg (112.26 kB)
Kuliferda a Filutka.jpg (102.28 kB)
Veselý a smutný.jpg (62.91 kB)
Přiřazování obličejů.jpg (48.46 kB)
Stínové postavy.jpg (30.06 kB)

--------------------------------------------------------------------------------------------
Úlohy jsou pro předškolní děti, které jsou omluvené ve školce.

TTP od 24. 5. do 28. 5. 2021.docx (11.95 kB)
Téma: Děti a naše Zem
Podtéma: Život ve městě a na vesnici

Město a vesnice.docx (60.35 kB)
Najdi nesmysly v parku.docx (237.31 kB)
Pokračuj v řadě.docx (55.28 kB)
Přiřaď obydlí.jpg (68.24 kB)
Z čeho jsou věci.jpg (103.83 kB)
Vytvoř si motýlka.docx (54.47 kB)
Vybarvi motýla.docx (65.51 kB)
dokreslení vázy s tulipánama.jpg (12.89 kB)
GC -zdobení motýlích křídel.jpg (53.86 kB)
bludiště - kvočna hledá kuřata.jpg (12.76 kB)
Bludiště -Kudy včelka do kytičky.jpg (42.57 kB)
MP -první, poslední.jpg (14.88 kB)

------------------------------------------------------------------------------------

Úlohy jsou pro předškolní děti, které jsou omluvené ve školce.

Týdenní třídní plán od 17. 5. do 21. 5. 2021.docx (14.46 kB)
Téma: Děti a naše Zem
Podtéma: Cestujeme s dopravními prostředky

Cestujeme s dopravními prostředky.pdf (1.14 MB)
Co je správné a co nesprávné.jpg (215.61 kB)
Znáte značky.jpg (54.94 kB)
Dopravní značky.docx (77.12 kB)
Dokresli.jpg (122.73 kB)
Dovymaluj značky.jpg (117.55 kB)
Kde se pohybují dopravní prostředky.docx (380.89 kB)
Logická tabulka na třídění.docx (133.08 kB)
Správné a nesprávné chování.docx (72.42 kB)
Vybarvi.docx (24.64 kB)
Vyznačení směru.docx (42.94 kB))
Sluchová analýza-syntéza.docx (145.19 kB)

--------------------------------------------------------------------------

Úlohy jsou pro předškolní děti, které jsou omluvené ve školce.

Týdenní třídní plán od 10. 5. do 14. 5. 2021.docx (14.26 kB)
Přiřaď mláďátko.docx (37.61 kB)
Přiřaď mláďátko 2.docx (84.42 kB)
Přiřaď mláďátka 3.docx (90.32 kB)
Dokresli.docx (49.44 kB)
Grafomotorické cvičení.docx (42.41 kB)
Grafomotorické cvičení 2.docx (16.54 kB)
Hledej správnou cestu.docx (61.57 kB)
Peří, kůže, srst - přiřaď.docx (42.58 kB)
Práce s obrázkem.docx (105.49 kB)
Produkty od zvířátek.docx (90.7 kB)
Přiřaď tvar a krmení.docx (65.06 kB)
Vystřihni a správně přiřaď.docx (23.63 kB)
Vytvoř si kuřátko.docx (89.83 kB)
Vyrob si pejska z papíru.docx (34.84 kB)
Vyrob si kočičku.docx (58.35 kB)

--------------------------------------------------------------------------------

Úlohy jsou pro předškolní děti, které jsou omluvené ve školce.

Týdenní třídní plán od 3. 5. do 7. 5. 2021.docx (20.62 kB)
Básničky.jpg (2.06 MB)
Básničky 2.jpg (2.27 MB)
Lepení srdíček.jpg (2.2 MB)
Srdíčka na provázku.jpg (1.42 MB)
Dokresli květinám stonky a listy.jpg (1.95 MB)
Úkol pojící se ke svátku maminek.jpg (2.24 MB)
Kreslené korále pro maminku.jpg (1.85 MB)
Dokreslený tulipánek pro maminku.jpg (1.87 MB)
Dokresli květy tulipánů.jpg (1.59 MB)
Členové rodiny.jpg (35.93 kB)
Výtvarka - rozkvetlý strom.jpg (40.85 kB)
Přání.jpg (11.43 kB)
Pocity.jpg (64.7 kB)

_____________________________________________________________________________

Úlohy jsou pro předškolní děti, které jsou omluvené ve školce.
Pokud se zapojí i mladší děti, budeme moc rády.

TP od 26. 4. do 30. 4. 2021.docx (14.69 kB) - Když je hlupák v lese, příroda se třese
Jak se chovat v přírodě.jpg (106.34 kB)
PL - Les.jpg (254.27 kB)
PL - Čistý vzduch.jpg (108.75 kB)
PL - Čistě doma, čistě venku.docx (53.21 kB)
PL - Výlet do lesa.jpg (111.79 kB)
PL -Bezpečné chování v lese.jpg (135.12 kB)
Básničky a písnička.docx (351.42 kB)
Výtvarka - Břízy.docx (504.04 kB) - náměty k tvoření
Výtvarka - Louka plná květin.docx (218.78 kB) - ukázka výsledného obrázku

_______________________________________________________________________________

Úlohy jsou pro předškolní děti, které nebudou chodit do školky.
Předem kontaktujte ZŘ ZŠ a MŠ se sdělením důvodu.
Děkuji. Topinková

Pokud chtějí i menší děti řešit úkoly a tvořit s námi, budeme moc rády.

TP od 19.4. do 23.4. 2021.docx (67.8 kB) - Slunce osm planet má, jen na jedné žít se dá 
matematické představy 1.jpg (76.25 kB)
matematické představy.jpg (36.76 kB)
Co-nepatří-do-lesa-768x1079.jpg (213.16 kB)
Kontejnery-723x1024.jpg (134.39 kB)
pracovní list.jpg (74.82 kB)
proPrirodu.jpg (609.07 kB)
eko.jpg (115.04 kB)
demonstr.obrazek trideni.jpg (29.81 kB)
Omalovánka 1.jpg (28.08 kB)
Omalovánka 3.jpg (70.73 kB)
Omalovánka 4.jpg (52.49 kB)
Omalovánka 5.jpg (85.87 kB)
Omalovánka.jpg (35.97 kB)
sablona vv Země.jpg (36.82 kB)
trash art.jpg (41.51 kB)
trash art I.jpg (62.93 kB)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Úlohy jsou pro předškolní děti, které nebudou chodit do školky.
Předem kontaktujte ZŘ ZŠ a MŠ se sdělením důvodu.
Děkuji. Topinková
 

Týdenní plán 12. 4. - 16. 4. 2021.docx (14.62 kB) - První let člověka do vesmíru

Poslech čteného textu, otázky a odpovědi.docx (26.41 kB)
piloti - přiřazování dopravních prostředků.jpeg (1.12 MB)
raketa - postup kresby.jpeg (901.86 kB)
raketa - omalovánka.jpeg (1.32 MB)
Písnička pro Zemi.docx (133.63 kB) 
Počet a číslo.jpg (72.39 kB)
Spočítej.jpg (63.7 kB)
PV Létající talíř a raketa.jpeg (1.9 MB)
Obrázkové sudoku.jpg (70.06 kB)
Kosmická loď.docx (11.45 kB)
Hvězdičky - PL očíslování od nejmenší po největší.jpeg.png (172.46 kB)
GC - kreslení hvězdiček.jpeg (1.1 MB)
Dokresli.jpg (16.94 kB)
----------------------------------------------------------------------------------------

Týdenní plán od 6. 4. do 9. 4. 2021.docx (13.67 kB) - Jaro dělá pokusy

2 Jarní procházka.pdf (301.4 kB)
3 Jarní pohádka pro radost.pdf (594.62 kB)
4 Básnička s pohybem.pdf (335.95 kB)
5 Najdi cestu k petrklíči.pdf (359.93 kB)
6 Písmena.pdf (347.74 kB)
7 Co je vpravo.pdf (342.74 kB)
8 Prostorová orientace, jazyk.pdf (253.53 kB)
9 Písmena 2.pdf (334.2 kB)
10 Posloupnost.pdf (320.98 kB)
11 Slovo.pdf (243.03 kB)
12 Spojování podle vzoru.pdf (243.09 kB)
13 Aktivity na doma.pdf (277.39 kB)
14 Básnička Jaro.pdf (224.35 kB)
15 Písnička jaro dělá pokusy.docx (409.27 kB)
16 Pracovní činnost - kytičkový vějířek.pdf (189.78 kB)
17 Výtvarka Tulipánky z vidličky.pdf (127.39 kB)
18 Doplň pod obrázky jejich počet.pdf (169.58 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Týdenní plán od 29. 3. do 31 3. 2021.docx (14.09 kB) - Chystáme se na pomlázku

Velikonoční kraslice dle zadaných vzorů.jpg (1.03 MB)
KuliFerda - zrakové vnímání.png (160.37 kB)
Kuřátka - prostorová orientace, počet.jpg (1.26 MB)
Pracovní list pro předškoláky_ Pomlázky.jpg (556.52 kB)
https://pin.it/JIGzVpC - vyber si nápad a vytvoř k tématu Velikonoce
Přiřaď správné číslo k počtu vajíček.docx (83.32 kB)
Slepičí taneček.jpeg (1.11 MB)
Zajíčkova koleda.jpeg (1.53 MB)
Velikonoční zajíček - písmena.jpg (1.15 MB)
Sluníčka        http://www.uschovna.cz/…6YC - písnička Slepička naříká
Srdíčka          http://www.uschovna.cz/…JUS - písnička Slepička naříká
Pastelky         http://www.uschovna.cz/…GTR - písnička Slepička naříká


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Týdenní plán od 22. 3. - 26. 3. 2021.docx (14.06 kB) - Koloběh vody v přírodě

grafomoto cvik.jpg (1.48 MB)   zalévání kytiček jedním tahem směrem dolů
grafomotorický list.jpg (110.09 kB)   vybarvení mostu dle instrukcí, jedním tahem
                                                            kapičku a jedním tahem vlnku

prší.docx (29.43 kB)   jedním tahem po směru šipky
matematické představy.jpg (1.31 MB)   číslo a počet
SUDOKU.jpg (1.16 MB)   doplň chybějící tvar, který se nesmí opakovat v řadě ani v sloupci
Slova spojená s vodou.docx (380.69 kB)   hláska K na začátku, uprostřed a na konci slova
Výtvarka - vyjádření vody.docx (78.8 kB)  s využitím různých technik
Zapouštění barev s použitím soli.mp4 (11.94 MB)  ukázka postupu
text Mytí rukou.docx (13.02 kB)  
Koloběh vody v přírodě.docx (104.7 kB)  seznámení se s koloběhem vody
https://m.youtube.com/watch?v=Zm_lqw4ui2M  animace ke koloběhu vody
kniha s kočkou.jpeg (1.2 MB)  spočítej si doma všechny své knížky a napiš jejich počet nad
                                                  kočičku ležící na knize
knihy v knihovně.jpeg (1.72 MB)  spočítej na obrázku všechny knížky a napiš jejich počet
                                                       v dolní části knihovny
Alenčiny knihy.jpeg (1.52 MB)   nakresli příslušného smajlíka , který vyjadřuje Alenčin vztah
                                                    ke knížkám
Vašíkovy knihy.jpeg (1.34 MB)  nakresli do Vašíkovy knihy obrázek na téma voda                          -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Týdenní plán od 8. 3. do 19. 3. 2021.docx (13.26 kB) - Svět zvířat 

Liška z papíru.docx (106.45 kB)
Vyrob si rybu z papíru.docx (196.89 kB)
Šablonka kočky.docx (50.07 kB)
Srst zvířat ze ZOO.docx (109.27 kB)
Básničky.docx (12.37 kB)
Písnička Pět minut v Africe.docx (284.57 kB)
Písnička Máme rádi zvířata.docx (132.56 kB)
Cesty zvířátek.docx (55.57 kB)
Grafomotorické cvičení.docx (45.81 kB)
Prostorová orientace.docx (68.05 kB)
Užitečná zvířata.docx (184.68 kB)
Zakroužkuj mládě a pojmenuj ho.docx (90.34 kB)

Dovednosti předškoláka.pdf (2.82 MB)
------------------------------------------------------------------------------------------------

Týdenní plán od 1. 3. do 5. 3. 2021.docx (11.47 kB) - Rostlinky se probouzí

Básnička Sněženka.docx (51.84 kB)
Básnička Tulipán.docx (49.36 kB)
Písnička Co schází jaru.docx (44.45 kB)
Výtvarka Sněženka.docx (130.98 kB) - zkus to také
Výtvarka Tulipán.docx (52.62 kB) - zkus to také
Obtáhni dle předlohy, nevybarvuj.docx (51.47 kB)
Co do řady nepatří a proč.docx (55.33 kB)
Zkuste tvary spojit podle předlohy.docx (53.93 kB)

https://decko.ceskatelevize.cz/cvicime-se-sportikem

Mateřská škola

Aktuální počasí

dnes, středa 8. 12. 2021
zataženo 0 °C -4 °C
čtvrtek 9. 12. mírné sněžení 1/-2 °C
pátek 10. 12. skoro jasno 2/-5 °C
sobota 11. 12. zataženo 2/-4 °C

Kalendář akcí MŠ

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Kde nás najdete?