Základní škola a Mateřská škola Stará Huť
ZŠ a MŠ Stará Huť

Týdenní třídní plány

 

Týdenní třídní plán třídy Pastelky   
                                   Týden od 20. 9. 2021 do 24. 9. 2021                      38. týden
Téma:  Loučíme se s létem

Podtéma: V rytmu svět se točí dál, nejen k hudbě tempo přikoval

Rozvíjené klíčové kompetence:
• klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce
  porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému
   naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
• zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá
  elementární matematické souvislosti
• ví, že se lidé dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny
  elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku
• se dokáže ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá
   a spolupracuje
• se učí svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat

                                                                  Dílčí vzdělávací cíle
Rozvíjet rytmické cítění, smyslové vnímání, paměť, představivost, myšlení, řeč, komunikativní dovednosti a matematické představy.  Vnímat hudbu, rytmizaci, zvládat pohybové dovednosti. Umět zacházet s běžnými předměty denní potřeby. Osvojovat si dovednosti k podpoře osobní pohody.

                                                                  Hudebně pohybová chvilka
Rytmizace pohybu. Prvky muzikoterapie. Využití padáku. Základní jednoduché taneční kroky. Rytmizace říkadel, lidových a dětských písní. Hra na orffovy nástroje, hra na tělo.

                                                                               Řízené činnosti
Hledání rytmu v běžném životě. Chůze, pohyb, vytleskávání, hudba, posloupnost, režim, říkadla a básničky. Poznávání základních geometrických tvarů. Hledání souvislostí
a odlišností.  Hry na rozvoj paměti, pozornosti. Výukové programy na IT – hudební nástroje, rytmizace slov, poslechové činnosti, posloupnost, protiklady.
Pracovní listy na upevnění poznávacích schopností a matematických dovedností.
Třídění a přiřazování tvarů formou vkládání, třídění a přiřazování, konstruktivní hry.
Výtvarné vyjádření rytmu. Grafomotorická a uvolňovací cvičení.

                                                                                Pobyt venku    
Pobyt na hřišti nebo na zahradě ZŠ - honičky, míčové hry, pohybové hry, kolektivní hry, spontánní hry. Vycházka do okolí MŠ – orientace v blízkosti MŠ.

                                                                                 Odpočinek
Čtení na pokračování. Poslech relaxační hudby. Individuální péče - skládání, přiřazování, vkládání, stavění, navlékání dle zájmu dětí.

                                                                   Odpolední zábavná činnost
Pobyt venku – hry na pískovišti, individuální a kolektivní hry, hry na rozvoj fyzické zdatnosti, přeskoky přes švihadlo, panák, pohybové hry. Hry ve třídě – puzzle, konstruktivní hry, poslech hudby, volná hra.

Říkadlo, básnička, píseň  Sedí liška pod dubem; Uvíjíme věneček; Dešťové kapičky; Měla babka čtyři jabka; Afrika černá; Proč, proč, proč    

                                                                         Poznámka ke dni
Po   
Opakované poučení dětí o zvýšených hygienických opatřeních z důvodu nákazy Covid
        19 vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.
Út    Hudební program Černoši ve školce – rytmická hra na africké bubny a zpěv.
Průběžně Rozvoj maximální samostatnosti a soběstačnosti během sebeobslužných
                 dovedností (převlékání, hygiena, strava, hlídání osobních věcí, předávání
                 informací rodičům). Hodnocení a sebehodnocení dětí.

________________________________________________________________________________

                                     ZÁŘÍ (třída Pastelky)

Integrovaný blok (téma): Loučíme se s létem

Podtémata:
  1. 9. –   3. 9. 2021    Vítej v nové školce
  6. 9. – 10. 9. 2021    Já a moji kamarádi
13. 9. – 17. 9. 2021    Pravidla se naučíme, s pohádkou se pobavíme
20. 9. – 24. 9. 2021    V rytmu svět se točí dál, nejen k hudbě tempo přikoval
27. 9. – 1. 10. 2021    Když je hlupák v lese, příroda se třese

___________________________________________________________________________

Úlohy od 28. 6. 2021 do 30. 6. 2021 pro předškolní děti, které jsou ve školce omluveny.

Téma: Děti a naše Zem
Podtéma: Loučení se školkou

Co do řady nepatří.docx (83.08 kB)
Najdi v řádku odlišnost.docx (102.11 kB)
Počítáme na prstech.docx (318.59 kB)
Více a méně.docx (426.48 kB)
Vyznač počet.docx (72.85 kB)
Výtvarka - slunce.docx (77.91 kB)
______________________________________________________________________________

Úlohy od 21. 6. do 25. 6. 2021 pro předškolní děti, které jsou omluvené ve školce.

Téma: Děti a naše Zem
Podtéma: Těšíme se na prázdniny

GC Bubliny.docx (72.23 kB)
GC Pohyb míče.docx (46.58 kB)
Nejmenší po největší.docx (61.11 kB)
Počet a číslo.docx (97.59 kB)
Porovnávání počtu.docx (119.46 kB)
Spočítej.docx (207.18 kB)
Básnička.docx (41.91 kB)
Limonádka z papíru a otiskem houbičky.jpg (85.56 kB)
Výroba zmrzlinového poháru.docx (133.93 kB)
Louka vlčích máků.docx (26.98 kB)
Počáteční písmena.docx (43.25 kB)
_______________________________________________________________________________

Úlohy od 14. 6. do 18. 6. 2021 pro předškolní děti, které jsou omluvené ve školce.

Téma: Děti a naše Zem
Podtéma: Naše smysly nás provedou novou školkou

Smysly.docx (44.68 kB)
Smysly 2.docx (84.71 kB)
Smysly 3.docx (67.43 kB)
Přiřaď smysly.docx (74.46 kB)
Spoj věci se smyslem.docx (153.6 kB)
Dvojice.docx (37.6 kB)
Spoj dvojice.docx (37.54 kB)
Vybarvi správný čtvereček.docx (26.77 kB)
Zakresli podle vzoru.docx (39.51 kB)
Básnička Slušné chování.docx (56.25 kB)
Nakresli barevnou mozaiku.docx (343.84 kB)

_______________________________________________________________________________

Úlohy od 7. 6. do 11. 6. 2021 pro předškolní děti, které jsou omluvené ve školce.

Téma: Děti a naše Zem
Podtéma: Co se děje v trávě

GC Let včelek.docx (90.45 kB)
GC Pohyb hmyzu.docx (60.99 kB)
GC Rovné čáry.jpg (66.08 kB)
GC Zalévání kytiček.jpg (107.84 kB)
Housenka z papíru.jpg (91.99 kB)
Papíroví šneci.jpg (614.55 kB)
PH Šikovní šneci.jpg (39.15 kB)
Prostorová orientace.docx (67.44 kB)
Spoj podle číselné řady.jpg (43.67 kB)
Vybarvi podle předlohy.jpg (119.62 kB)
.....................................................................................................................................................................

Úlohy jsou pro předškolní děti, které jsou omluvené ve školce.

Téma: Děti a naše Zem
Podtéma: Den dětí - máme svátek

TTP od 31. 5. - 4. 6. 2021.docx (14.64 kB)
Dokresli obličeje.docx (70.64 kB)
Přiřazování obrázku podle počtu.docx (530.23 kB)
Grafomotorické cvičení.docx (144.89 kB)
Kresba sebe a kamarádů.docx (92.13 kB)
Obkreslení ruky-Jsme přátelé.docx (40.12 kB)
Básnička Děti mají svátek.jpg (34.25 kB)
Písnička Svátek dětí.jpg (56.27 kB)
Stíny dětí.jpg (112.26 kB)
Kuliferda a Filutka.jpg (102.28 kB)
Veselý a smutný.jpg (62.91 kB)
Přiřazování obličejů.jpg (48.46 kB)
Stínové postavy.jpg (30.06 kB)

--------------------------------------------------------------------------------------------
Úlohy jsou pro předškolní děti, které jsou omluvené ve školce.

TTP od 24. 5. do 28. 5. 2021.docx (11.95 kB)
Téma: Děti a naše Zem
Podtéma: Život ve městě a na vesnici

Město a vesnice.docx (60.35 kB)
Najdi nesmysly v parku.docx (237.31 kB)
Pokračuj v řadě.docx (55.28 kB)
Přiřaď obydlí.jpg (68.24 kB)
Z čeho jsou věci.jpg (103.83 kB)
Vytvoř si motýlka.docx (54.47 kB)
Vybarvi motýla.docx (65.51 kB)
dokreslení vázy s tulipánama.jpg (12.89 kB)
GC -zdobení motýlích křídel.jpg (53.86 kB)
bludiště - kvočna hledá kuřata.jpg (12.76 kB)
Bludiště -Kudy včelka do kytičky.jpg (42.57 kB)
MP -první, poslední.jpg (14.88 kB)

------------------------------------------------------------------------------------

Úlohy jsou pro předškolní děti, které jsou omluvené ve školce.

Týdenní třídní plán od 17. 5. do 21. 5. 2021.docx (14.46 kB)
Téma: Děti a naše Zem
Podtéma: Cestujeme s dopravními prostředky

Cestujeme s dopravními prostředky.pdf (1.14 MB)
Co je správné a co nesprávné.jpg (215.61 kB)
Znáte značky.jpg (54.94 kB)
Dopravní značky.docx (77.12 kB)
Dokresli.jpg (122.73 kB)
Dovymaluj značky.jpg (117.55 kB)
Kde se pohybují dopravní prostředky.docx (380.89 kB)
Logická tabulka na třídění.docx (133.08 kB)
Správné a nesprávné chování.docx (72.42 kB)
Vybarvi.docx (24.64 kB)
Vyznačení směru.docx (42.94 kB))
Sluchová analýza-syntéza.docx (145.19 kB)

--------------------------------------------------------------------------

Úlohy jsou pro předškolní děti, které jsou omluvené ve školce.

Týdenní třídní plán od 10. 5. do 14. 5. 2021.docx (14.26 kB)
Přiřaď mláďátko.docx (37.61 kB)
Přiřaď mláďátko 2.docx (84.42 kB)
Přiřaď mláďátka 3.docx (90.32 kB)
Dokresli.docx (49.44 kB)
Grafomotorické cvičení.docx (42.41 kB)
Grafomotorické cvičení 2.docx (16.54 kB)
Hledej správnou cestu.docx (61.57 kB)
Peří, kůže, srst - přiřaď.docx (42.58 kB)
Práce s obrázkem.docx (105.49 kB)
Produkty od zvířátek.docx (90.7 kB)
Přiřaď tvar a krmení.docx (65.06 kB)
Vystřihni a správně přiřaď.docx (23.63 kB)
Vytvoř si kuřátko.docx (89.83 kB)
Vyrob si pejska z papíru.docx (34.84 kB)
Vyrob si kočičku.docx (58.35 kB)

--------------------------------------------------------------------------------

Úlohy jsou pro předškolní děti, které jsou omluvené ve školce.

Týdenní třídní plán od 3. 5. do 7. 5. 2021.docx (20.62 kB)
Básničky.jpg (2.06 MB)
Básničky 2.jpg (2.27 MB)
Lepení srdíček.jpg (2.2 MB)
Srdíčka na provázku.jpg (1.42 MB)
Dokresli květinám stonky a listy.jpg (1.95 MB)
Úkol pojící se ke svátku maminek.jpg (2.24 MB)
Kreslené korále pro maminku.jpg (1.85 MB)
Dokreslený tulipánek pro maminku.jpg (1.87 MB)
Dokresli květy tulipánů.jpg (1.59 MB)
Členové rodiny.jpg (35.93 kB)
Výtvarka - rozkvetlý strom.jpg (40.85 kB)
Přání.jpg (11.43 kB)
Pocity.jpg (64.7 kB)

_____________________________________________________________________________

Úlohy jsou pro předškolní děti, které jsou omluvené ve školce.
Pokud se zapojí i mladší děti, budeme moc rády.

TP od 26. 4. do 30. 4. 2021.docx (14.69 kB) - Když je hlupák v lese, příroda se třese
Jak se chovat v přírodě.jpg (106.34 kB)
PL - Les.jpg (254.27 kB)
PL - Čistý vzduch.jpg (108.75 kB)
PL - Čistě doma, čistě venku.docx (53.21 kB)
PL - Výlet do lesa.jpg (111.79 kB)
PL -Bezpečné chování v lese.jpg (135.12 kB)
Básničky a písnička.docx (351.42 kB)
Výtvarka - Břízy.docx (504.04 kB) - náměty k tvoření
Výtvarka - Louka plná květin.docx (218.78 kB) - ukázka výsledného obrázku

_______________________________________________________________________________

Úlohy jsou pro předškolní děti, které nebudou chodit do školky.
Předem kontaktujte ZŘ ZŠ a MŠ se sdělením důvodu.
Děkuji. Topinková

Pokud chtějí i menší děti řešit úkoly a tvořit s námi, budeme moc rády.

TP od 19.4. do 23.4. 2021.docx (67.8 kB) - Slunce osm planet má, jen na jedné žít se dá 
matematické představy 1.jpg (76.25 kB)
matematické představy.jpg (36.76 kB)
Co-nepatří-do-lesa-768x1079.jpg (213.16 kB)
Kontejnery-723x1024.jpg (134.39 kB)
pracovní list.jpg (74.82 kB)
proPrirodu.jpg (609.07 kB)
eko.jpg (115.04 kB)
demonstr.obrazek trideni.jpg (29.81 kB)
Omalovánka 1.jpg (28.08 kB)
Omalovánka 3.jpg (70.73 kB)
Omalovánka 4.jpg (52.49 kB)
Omalovánka 5.jpg (85.87 kB)
Omalovánka.jpg (35.97 kB)
sablona vv Země.jpg (36.82 kB)
trash art.jpg (41.51 kB)
trash art I.jpg (62.93 kB)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Úlohy jsou pro předškolní děti, které nebudou chodit do školky.
Předem kontaktujte ZŘ ZŠ a MŠ se sdělením důvodu.
Děkuji. Topinková
 

Týdenní plán 12. 4. - 16. 4. 2021.docx (14.62 kB) - První let člověka do vesmíru

Poslech čteného textu, otázky a odpovědi.docx (26.41 kB)
piloti - přiřazování dopravních prostředků.jpeg (1.12 MB)
raketa - postup kresby.jpeg (901.86 kB)
raketa - omalovánka.jpeg (1.32 MB)
Písnička pro Zemi.docx (133.63 kB) 
Počet a číslo.jpg (72.39 kB)
Spočítej.jpg (63.7 kB)
PV Létající talíř a raketa.jpeg (1.9 MB)
Obrázkové sudoku.jpg (70.06 kB)
Kosmická loď.docx (11.45 kB)
Hvězdičky - PL očíslování od nejmenší po největší.jpeg.png (172.46 kB)
GC - kreslení hvězdiček.jpeg (1.1 MB)
Dokresli.jpg (16.94 kB)
----------------------------------------------------------------------------------------

Týdenní plán od 6. 4. do 9. 4. 2021.docx (13.67 kB) - Jaro dělá pokusy

2 Jarní procházka.pdf (301.4 kB)
3 Jarní pohádka pro radost.pdf (594.62 kB)
4 Básnička s pohybem.pdf (335.95 kB)
5 Najdi cestu k petrklíči.pdf (359.93 kB)
6 Písmena.pdf (347.74 kB)
7 Co je vpravo.pdf (342.74 kB)
8 Prostorová orientace, jazyk.pdf (253.53 kB)
9 Písmena 2.pdf (334.2 kB)
10 Posloupnost.pdf (320.98 kB)
11 Slovo.pdf (243.03 kB)
12 Spojování podle vzoru.pdf (243.09 kB)
13 Aktivity na doma.pdf (277.39 kB)
14 Básnička Jaro.pdf (224.35 kB)
15 Písnička jaro dělá pokusy.docx (409.27 kB)
16 Pracovní činnost - kytičkový vějířek.pdf (189.78 kB)
17 Výtvarka Tulipánky z vidličky.pdf (127.39 kB)
18 Doplň pod obrázky jejich počet.pdf (169.58 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Týdenní plán od 29. 3. do 31 3. 2021.docx (14.09 kB) - Chystáme se na pomlázku

Velikonoční kraslice dle zadaných vzorů.jpg (1.03 MB)
KuliFerda - zrakové vnímání.png (160.37 kB)
Kuřátka - prostorová orientace, počet.jpg (1.26 MB)
Pracovní list pro předškoláky_ Pomlázky.jpg (556.52 kB)
https://pin.it/JIGzVpC - vyber si nápad a vytvoř k tématu Velikonoce
Přiřaď správné číslo k počtu vajíček.docx (83.32 kB)
Slepičí taneček.jpeg (1.11 MB)
Zajíčkova koleda.jpeg (1.53 MB)
Velikonoční zajíček - písmena.jpg (1.15 MB)
Sluníčka        http://www.uschovna.cz/…6YC - písnička Slepička naříká
Srdíčka          http://www.uschovna.cz/…JUS - písnička Slepička naříká
Pastelky         http://www.uschovna.cz/…GTR - písnička Slepička naříká


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Týdenní plán od 22. 3. - 26. 3. 2021.docx (14.06 kB) - Koloběh vody v přírodě

grafomoto cvik.jpg (1.48 MB)   zalévání kytiček jedním tahem směrem dolů
grafomotorický list.jpg (110.09 kB)   vybarvení mostu dle instrukcí, jedním tahem
                                                            kapičku a jedním tahem vlnku

prší.docx (29.43 kB)   jedním tahem po směru šipky
matematické představy.jpg (1.31 MB)   číslo a počet
SUDOKU.jpg (1.16 MB)   doplň chybějící tvar, který se nesmí opakovat v řadě ani v sloupci
Slova spojená s vodou.docx (380.69 kB)   hláska K na začátku, uprostřed a na konci slova
Výtvarka - vyjádření vody.docx (78.8 kB)  s využitím různých technik
Zapouštění barev s použitím soli.mp4 (11.94 MB)  ukázka postupu
text Mytí rukou.docx (13.02 kB)  
Koloběh vody v přírodě.docx (104.7 kB)  seznámení se s koloběhem vody
https://m.youtube.com/watch?v=Zm_lqw4ui2M  animace ke koloběhu vody
kniha s kočkou.jpeg (1.2 MB)  spočítej si doma všechny své knížky a napiš jejich počet nad
                                                  kočičku ležící na knize
knihy v knihovně.jpeg (1.72 MB)  spočítej na obrázku všechny knížky a napiš jejich počet
                                                       v dolní části knihovny
Alenčiny knihy.jpeg (1.52 MB)   nakresli příslušného smajlíka , který vyjadřuje Alenčin vztah
                                                    ke knížkám
Vašíkovy knihy.jpeg (1.34 MB)  nakresli do Vašíkovy knihy obrázek na téma voda                          -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Týdenní plán od 8. 3. do 19. 3. 2021.docx (13.26 kB) - Svět zvířat 

Liška z papíru.docx (106.45 kB)
Vyrob si rybu z papíru.docx (196.89 kB)
Šablonka kočky.docx (50.07 kB)
Srst zvířat ze ZOO.docx (109.27 kB)
Básničky.docx (12.37 kB)
Písnička Pět minut v Africe.docx (284.57 kB)
Písnička Máme rádi zvířata.docx (132.56 kB)
Cesty zvířátek.docx (55.57 kB)
Grafomotorické cvičení.docx (45.81 kB)
Prostorová orientace.docx (68.05 kB)
Užitečná zvířata.docx (184.68 kB)
Zakroužkuj mládě a pojmenuj ho.docx (90.34 kB)

Dovednosti předškoláka.pdf (2.82 MB)
------------------------------------------------------------------------------------------------

Týdenní plán od 1. 3. do 5. 3. 2021.docx (11.47 kB) - Rostlinky se probouzí

Básnička Sněženka.docx (51.84 kB)
Básnička Tulipán.docx (49.36 kB)
Písnička Co schází jaru.docx (44.45 kB)
Výtvarka Sněženka.docx (130.98 kB) - zkus to také
Výtvarka Tulipán.docx (52.62 kB) - zkus to také
Obtáhni dle předlohy, nevybarvuj.docx (51.47 kB)
Co do řady nepatří a proč.docx (55.33 kB)
Zkuste tvary spojit podle předlohy.docx (53.93 kB)

https://decko.ceskatelevize.cz/cvicime-se-sportikem

Mateřská škola

Aktuální počasí

dnes, středa 22. 9. 2021
zataženo 14 °C 7 °C

Kalendář akcí MŠ

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Kde nás najdete?