Základní škola a Mateřská škola Stará Huť
ZŠ a MŠ Stará Huť

Týdenní třídní plány Liščat

                                            Týdenní třídní plán Liščata
                                                   26. 2. - 1. 3. 2024
, 9. týden
                                       Integrovaný blok: „Svět v pohybu“

Téma: PEČUJEME O ZDRAVÍ
 

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE

-        osvojení poznatků o svém těle a procesech v něm
-        rozvíjení a poznávání  smyslů
-        upevňování poznatků o péči o naše tělo
-        zvládnutí správného dýchání

PŘEDŠKOLÁCI

-        správné dýchání aplikovat i během sportování
-        vyhodnocování své vlastní péče o své tělo

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ( INDIVIDUÁLNÍ ÚROVEŇ)

-        poznávat funkce svého těla
-        učit se podporovat své zdraví
-        poznávat své emoce a učit se s nimi pracovat
-        poznávat a rozvíjet své smysly

KLÍČOVÉ KOMPETENCE

-        chová se zodpovědně, dbá o zdraví své  i ostatních 
-        samostatně rozhoduje o svých činnostech
-        uvědomuje si, že za své chování nese zodpovědnost
-        dítě si všímá dění kolem sebe, problémové situace se snaží řešit 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA

-        seznámení se s tématem týdne - Co už víme o svém těle?
-        pohádka: O Otesánkovi
-        sebepéče, správné oblékání, stravování  - vizualizace, práce s kartami
-        stolní hra - Přiřaď, co k sobě patří
-        poznávání svých emocí - práce s Emušáky
-        výtvarné techniky: zapouštění barev pipetou, tvoření postavy
-        modelování lidské postavy 
-        pohybová hra: Bacil a Vitamín, Ferda řekl
-        základy ústní hygieny - péče o zuby
-        píseň: Polámal se mraveneček
-        básnička: Pět smyslů
-        dýchací a relaxační cvičení 

PŘEDŠKOLÁCI

-        cvičení na podporu grafomotoriky - FingerCar
-        pracovní list - zraková diferenciace
-        práce na tabletu - výukový program

AKCE TÝDNE

28. 2. - tělocvična na ZŠ

  1. 3. - paní Jedličková - seznámení s ústní hygienou

Změna programu je možná dle aktuálních potřeb dětí.
 

                                                 Týdenní třídní plán Liščata
                                                   19. 2. - 23. 2. 2024
, 8. týden
                                       Integrovaný blok: „Svět v pohybu“

Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY II

- prodloužení tématu a dokončení cílů, kompetencí a vzdělávací nabídky


DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE

- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních /vnímání,
  naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnost, mluvní projev, vyjadřování)
- posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole)
- rozvoj a užívání všech smyslů

Předškoláci

- vytváření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů k umění
– rozvoj dovedností tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
- osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkcí/abeceda, čísla/


KLÍČOVÉ KOMPETENCE

 • Rozvíjet schopnosti a dovednosti potřebné k učení, obohacovat a prohlubovat své poznatky a zkušenosti
 • Vyjadřovat své myšlenky, názory a pocity, naslouchat a porozumět druhým

Předškoláci

 • Učit se vstřícně komunikovat se svým okolím
 • Zaujímat odpovědný vztah k práci i k učení


VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA

- KK - společné rozhovory, vyjádření pocitů, radosti, sdělení ostatním,
           opakování jmen kamarádů formou hry: “Já jsem…, ty jsi.. a mám rád/a/.."

- nácvik básně a písní k pohádkám – „Šla Karkulka černým lesem..“, „Fidli, fidli na housličky,
   bum bum na bubínek..“

- provedení pohádek maskotem Raráškem či Princeznou

- motivační hry Zahrajeme si na KARKULKU – cesta lesem, cvičení ,zdravotní cviky, relaxace,
  pohybová hra, veršovaná pohádka, společná dramatizace, hostina, Budulínek ztratil čepičku
  (procvičování barev a tvarů)

- návštěva tělocvičny ZŠ – nástup, proběhnutí, zahřátí, cvičení s kroužky, míči, procvičování
   lezení a slézání ze žebřin, převaly na žíněnkách, pohybové hry
- pohádka dle obrázků „O budulínkovi“ – ponaučení z pohádky

- výtvarná činnost – výroba lišky – skládání z papíru, lepení, dokreslení obrázku - detaily
- procvičování části, celku a geometr. tvarů, počtu /předmatematická gramotnost/

- seznámení s pohádkou „Hrnečku, vař“- grafomotorická cvičení – pára spirály nad hrnečkem

- práce jemné motoriky – válečky, kuličky z plastelíny, hry s kinetickým pískem

- hodnocení dětí – smajlíky, která pohádka se mi nejvíce líbila a proč?/předškoláci/

- procvičování mluvidel – říkanky, dechová cvičení, základní motorika mluvidel - dle hravého
   cvičení

Předškoláci: rozvoj sluchové a zrakové diferenciace – výukový program, PL – pracovní listy

Změna programu je možná dle aktuálních potřeb dětí
 

                                             Týdenní třídní plán Liščata
                                              12. 2. - 16. 2. 2024, 7. týden
                                         Integrovaný blok: “Svět v pohybu”

Téma:  Z pohádky do pohádky
 

Dílčí vzdělávací cíle

- rozlišovat dobro a zlo
- podporovat prosociální jednání dítěte
- rozvíjet lokomoční dovednosti
- vytvářet pozitivní vztah k učení
- upřesňovat jemnou motoriku

Předškoláci

- odhalit dobro a zlo v příběhu a aplikovat správné chování do reality
- vyhodnotit a uplatnit možnou pomoc tomu, kdo ji potřebuje

Očekávané výstupy (individuální úroveň)

- rozšiřuje si své dosavadní znalosti klasických českých pohádek
- zdokonaluje své dramatické prosazení
- pozná, kde se v příběhu nachází ztělesněné dobro a zlo
- zkušenosti z pohádek dovede promítnou do reálného života
- osvojí si nové principy a zkušenosti z pohádek

Klíčové kompetence

- rozvíjí toleranci, respekt, přizpůsobivost svých požadavků vzhledem k ostatním dětem
- upevňuje správné postoje k druhému
- zvládá běžné situace vzájemného styku s kamarády

Předškoláci

- během běžných situací zvládá vyhodnotit a přizpůsobit komunikaci mezi kamarády
   a dospělými
- váží si práce druhých a své kamarády v práci podporuje

Vzdělávací nabídka

- komunikační kruh - Co jsem dělal o víkendu?
- seznámení se s novým týdenním pohádkovým maskotem Raráškem
- výtvarná činnost - Večerníček
- dramatizace pohádky
- práce s pohádkovým obrazovým materiálem - imaginace, Co se stane, když …
- doplňování příběhu klasické pohádky za pomoci obrazováho podkladu
- pokusy s vodou z rybníku vodníka Česílka
- pohybové hry: Na spící princeznu, Trpaslík ztratil čepičku, s Raráškem do pohádky
- překážková dráha, rozcvička se Sněhurčiným jablíčkem
- zpěv: Večerníček
- pečení a zdobení perníčků
- Stopovačka - venkovní hra inspirovaná drobečky z Perníkové chaloupky
- zaznamenávání výšky dětí na třídní metr

Předškoláci

- rozvoj předmatematických dovedností, prostorové orientace - na vlastním těle
- rozvoj předčtenářských dovedností, pracovní listy, práce s výukovým programem
- práce s portfoliem

Akce týdne: středa 14. 2. - divadlo Akordeon Nocturno - hudební představení v MŠ Stará Huť

Změna programu je možná dle aktuálních potřeb dětí.

 

                                           Týdenní třídní plán Liščata
                                              5. 2. - 9. 2. 2024, 6. týden
                                         Integrovaný blok: “Svět v pohybu”

Téma:  Masopustní veselice /Karneval/

„Karneval nechodí potichu, po kapsách nosívá muziku,
  karneval v okolí znají, z kapes mu písničky hrají."
 

Dílčí vzdělávací cíle

– zvládnutí správného dýchání
– koordinace se zpěvem/propojení zpěvu, rytmizace, hra na tělo/
– rozvoj mluveného projevu
– cvičení paměti a pozornosti
– činnosti umožňující samostatné vyjadřování
– rozvoj tolerance, respektu, přizpůsobivosti svých požadavků vzhledem k ostatním dětem


Dílčí vzdělávací cíle pro předškolní děti

– rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu 
– rozvoj hudebních činností
– procvičování rytmizování pohybem
– nacvičování nových pohybových her a aktivit
​​​​​​​– upevňování správných postojů k druhému
​​​​​​​– využívání přirozených podnětů a situací k vysvětlení pojmů, se kterými se děti v běžném
   životě setkávají
​​​​​​​– vnímat a dodržovat základní pravidla
​​​​​​​– přizpůsobit se společnému programu a spolupracovat ve skupině

 

Očekávané výstupy, kompetence

​​​​​​​– zapamatuje si krátké texty, zvládne je i při veřejném vystoupení
​​​​​​​– hudební a hudebně pohybové činnosti
​​​​​​​– umí se spolupodílet na společných aktivitách

Kompetence – předškoláci

​​​​​​​– dokáže se delší dobu soustředit na vyprávění a sledování příběhů
​​​​​​​– rozvíjí dovednosti potřebné k učení
​​​​​​​– rozpozná základní geometrické tvary
– procvičuje si předmatematické dovednosti a prostorové pojmy
​​​​​​​– užívá gesta, rozpozná zvuky a rozlišuje zvukovou podobu jazyka
​​​​​​​– umí se vyjadřovat k prožitým situacím a sdělovat své prožitky


Vzdělávací nabídka

​​​​​​​–  přivítání s dětmi v komunitních kruhu – „Haló, haló, pojďte všichni sem..“ 
–  vyprávění zážitků a radostných chvil strávených s rodiči, prarodiči, sourozenci
​​​​​​​–  pozdrav dne „Dobrý den“- kdo má lišku – odpovídá – procvičování sociálních vazeb
​​​​​​​–  rozvoj grafomotoriky - procvičování klikyháků a spirál, kruhů
​​​​​​​–  organizace týdne – příprava na karneval – seznámení s tradicí
​​​​​​​–  nácvik básní a říkanek: „Pekař peče housky“
​​​​​​​–  nácvik rozpočítadel „Jémine, domine“, “Král, král, na dudy hrál“
​​​​​​​–  seznámení s písní „Karneval nechodí potichu“
–  propojení hudby s pohybem a hrou na piáno
​​​​​​​–  výzdoba třídy – vzájemná spolupráce s dětmi – gerlandy, balónky
​​​​​​​–  výroba škrabošek – dle zájmu a fantazie – zdobení třpytkami, odstřižky barevných papírů
–  procvičování jemné motoriky při vytrhávání papíru
​​​​​​​–  práce s nůžkami – stříhání kousků papírků, lepení
​​​​​​​–  vyprávění, poslech a dramatizace pohádky „O koblížkovi“
​​​​​​​–  procvičování hlásek v Zaječí abecedě – počáteční v obrázcích
​​​​​​​–  čtený příběh „Pusík a Bello na karnevalu“
–  omalovánka – hledej hudební nástroj – správně ho pojmenuj
​​​​​​​–  společná práce – výzdoba klauna –procvičování geometrických tvarů – prostorová tvorba
    na velký formát papíru
​​​​​​​–  předškoláci – pracovní listy – početní představy, počty a grafické znázornění – puntíky
​​​​​​​–  prostorová tvorba – zdobení koláčů z papíru
​​​​​​​–  Šašek – zraková diferenciace a práce s nůžkami – správný úchop náčiní
​​​​​​​–  program karnevalu – soutěže a mini disco – družstva – úkoly – hod míčky, posílání míčků,
    slalom, taneček „Hejbni kostrou“ – „Šťístko a Poupěnka“
​​​​​​​–  společné chvilky při Masopustním průvodu obcí – zpěv písní - zhodnocení akce

Činnosti během týdne mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí


 

                                                  Týdenní třídní plán Liščata
                                              29. 1. - 2. 2. 2024, 5. týden
                                         Integrovaný blok: “Svět v pohybu”

Téma:  Zvířátka v zimě - ptáčci
 

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE

-  podporovat zvídavost a tvořivost
-  vnímat krásu a proměnlivost přírody v zimě
-  podporovat komunikativní dovednosti
-  rozvíjet pohybové dovednosti

PŘEDŠKOLÁCI

-  využít své dosavadní zkušenosti k tvořivému řešení problému
-  specifikovat a cíleně ztvárnit pohybové vyjádření
-  zvládat běžné situace a přizpůsobit se v komunikaci kamarádům i dospělým
 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ( INDIVIDUÁLNÍ ÚROVEŇ)

-  rozvíjí své estetické vnímání-objevování krás v přírodě, sounáležitost s ní
-  osvojuje si elementární znalosti o přírodě, konkrétně ptactvu v zimě
-  dokáže popsat a poznat některé ptáky
-  svou zkušenost z reality promítne do výtvarného zpracování
-  osvojí si krátké básně a píseň na tuto tématiku
-  podporuje rozvoj svých lokomočních pohybů
 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

-  problémy řeší na základě své zkušenosti, hledá možnosti řešení problémů
-  uvědomuje si, že za své chování nese zodpovědnost
-  umí se spolupodílet na společenských akcí 
-  vnímá okolní přírodu a učí se jí obdivovat

PŘEDŠKOLÁCI

-  uvědomuje si, jaké postavení má člověk v přírodě a ochraňuje ji
-  při společné práci se umí prosadit, ale i podpořit ostatní ve skupině

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA

-  rituální setkání s Liškou
-  motivační příběh: Vrána a kos, Kosí bratři - audio
-  hudební a rytmické ztvárnárnění: Bude zima, bude mráz 
-  diskuse, kam se může ptáček v zimě schovat, odlétaví a neodlétaví ptáci
-  práce s encyklopedií
-  pohybová chvilka: pohybová hra - snášení do hnízd, třídění předmětů kolíčky
-  rozvoj jemné motoriky, pohybové vyjádření na klasickou hudbu
-  Ptáčku, jak zpíváš? - hra na podporu sluchového vnímání
-  pečení ptáčků z těsta
-  výtvarné ztvárnění ptáčků - netradiční technika, přenášení barevných bublin na čtvrtku
-  velkoplošné grafomotorické cvičení s básničkou
-  ukázka ze záchranné stanice Makov
-  průběžná práce s portfoliem
-  hledání krmítek a krmelců v přírodě během pobytu v přírodě
-  pobyt v tělocvičně

PŘEDŠKOLÁCI

pracovní list - zraková analýza a syntéza, předmatematické činnosti, grafomotorika,
práce s výukovým programem na tabletu - Leden,
doplňování čteného textu s dopomocí obrázků

Změna programu je možná dle aktuálních potřeb děti.

                                                 
                                                   Týdenní třídní plán Liščata

                                              22. 1. - 26. 1. 2024, 4. týden
                                         Integrovaný blok: “Svět v pohybu”

Téma: Jak se správně oblékat v zimě

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE

 • osvojování poznatků k upevňování zdraví - jak se správně oblékat
 • uvědomění si vlastního těla - umět pojmenovat části při tělovýchovné chvilce
  a během cvičení s rozvojem hrubé motoriky v tělocvičně ZŠ 
 • rozvoj tvořivosti
 • rozvoj kooperativních dovedností

Předškoláci

 • činnosti umožňující samostatné vystupování
 • umět rozpoznat různé tvary, zkoušet používat základní početní operace
 • vytvoření základů pozitivních vztahů ke kultuře - hudební skladby a zapojení 
  do dramatizace

Očekávané výstupy, klíčové kompetence

 • projevuje radost z poznaného, zvládnutého
 • ohodnotí výsledky své práce i ocení výkony ostatních
 • snaží se o spolupráci ve skupině - učí se spolupodílet na společných akcích
   

  Předškoláci

 • umí se vyjádřovat k prožitým situacím a sdělovat své prožitky
 • samostatně rozhoduje o svých činnostech a uvědomuje si, že za své chování
  nese zodpovědnost

Vzdělávací nabídka

 • při ranních hrách a komunitním kruhu - individuální rozhovory s dětmi - 
  opakování a procvičování písně na úklid "Uklízíme, uklízíme"
 • na melodii písně "Pec nám spadla"
 • zhlédnutí hudebního programu divadélka Romanetto
 • správné oblékání v zimě - prohlížení obrázků oblečení a názorná ukázka oblečení, pojmenování
 • čtení pohádek, příběhů - pohádka "O ztracené rukavičce" - zapojení dětí do dramatizace,
  dějová posloupnost
 • střídání vodových barev - škála barev při výrobě šály z papíru
 • zdobení rukavičky - procvičování jemné motoriky při trhání kousků krepových papírů
 • procvičování základních početních operací - pracovní listy - tvary oblečení - diferenciace
 • obrázkové pexeso - druhy oblečení
 • využití názorných předmětů k určování tvarů - pet víčka, konstruktivní stavebnice, kostky
 • prostorová tvorba - zimní oblečení - čepice, šála
 • rozvoj mluvního projevu
 • procvičování paměti při nácviku říkanek a básní s pohybem "To je zima, to to zebe"
  a "Když se venku ochladí"
 • pohybová hra Dva mrazy - s obměňou
 • hračkový den - donesení oblíbené hračky z domova
 • představení hračky, hry s hračkami, podpora rozvoje prosociálních vztahů
 • opakování pravidel správného chování a bezpečnosti při vycházkách v okolí MŠ

Změna programu je možná dle aktuálních potřeb děti.

 

                                                 Týdenní třídní plán Liščata
                                              15. 1. - 19. 1. 2024, 3. týden
                                         Integrovaný blok: “Svět v pohybu”

Téma: Čtyři roční období - změny počasí

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE

 • rozvíjet pohybové schopnosti, podporovat lokomoční pohyby
 • zvládnout správné dýchání - koordinace dechu s recitací, pohybem na hudbu
 • upevňovat správné postoje k druhému  
 • adaptovat se na život ve třídě - spolupracovat

PŘEDŠKOLÁCI

 • cíleně a kontrolovaně upřesňovat své pohybové vyjádření
 • jasně rozeznat správné a nesprávné chování k ostatním ve skupině vrstevníků
 • respektovat ostatní vrstevníky a vhodně prosociálně pracovat na skupinové práci

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ( INDIVIDUÁLNÍ ÚROVEŇ)

 • osvojuje si elementární poznatky a rozšiřuje si svou slovní zásobu
 • vnímá a chápe střídání ročních období
 • rozvíjí své estetické vnímání - objevování krás v přírodě, sounáležitost s ní
 • podporuje své pohybové schopnosti
 • dokáže promluvit o změnách v přírodě

   

KLÍČOVÉ KOMPETENCE

 • vnímá změny kolem sebe - příroda, místo bydliště, třída
 • umí se spolupodílet na společných aktivitách
 • dokáže se soustředit na čtený příběh, naslouchá
 • dokončuje své započaté činnosti

PŘEDŠKOLÁCI

 • změny kolem sebe vnímá a snaží se je vhodně popsat a předat svou zkušenost ostatním
 • soustředěně poslouchá čtený příběh a následně je schopen zodpovědět otázku k příběhu
 • započaté činnosti pečlivě dokončí, uvědomuje si, že neřešení problému nevede k cíli


VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA

 • rituální přivítání s dětmi - komunikační kruh s Liškou
 • motivační pohádka O dvanácti měsíčkách - jednoduchá dramatizace
 • seznámení se s pojmy čtyř ročních období - vizualizace, přiřazování karet
 • třídění předmětů podle zadání - oblečení - vhodnost podle ročního období
 • skupinová výtvarná tvorba na koberci
 • seznámení se s ročním kalendářem Lišek + měsíční omalovánky
 • hra na fixování a upevňování jmen dětí
 • pohybová hra: Na mrazíky, básnička: Leden, leden
 • volné pohybové vyjádření na klasickou hudbu
 • nácvik básničky s pohybem: Vločky snášejí se na zem
 • abstraktní tvorba mrazivých obrazců - pomocí temper a provázků
 • tvorba z modelíny - předměty typické pro dané roční období - skupinová práce
 • práce s třídním narozeninovým kruhem - zaznamenány narozeniny všech dětí třídy
 • tělocvična: zahřívací rozcvička, nácvik hodu míče, lokomoční cvičení, relaxační cvičení
 • popisování změn přírody během procházky
 • ledové ozdoby - pokus - změna skupenství vody + výtvarná tvorba
 • logopedické cvičení na uvolnění mluvidel-Foukej,foukej větříčku, rytmizace nových pojmů
 • průběžná práce s portfoliem - prezentování nových zážitků dětí pomocí jejich fotek

PŘEDŠKOLÁCI

 • práce s výukovým programem na tabletu
 • logopedické cvičení
 • procvičování celé ruky před grafomotorikou
 • FingerCar, cvičení na propojování práce ruky a oka

Změna programu je možná dle aktuálních potřeb děti.

 

                                                  Týdenní třídní plán Liščata
                                              8. 1. - 12. 1. 2024, 2. týden
                                         Integrovaný blok: “Svět v pohybu”

Téma: Radovánky zimy a zimní sporty

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE

 • Poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů, získání sebevědomí, sebedůvěry,
  osobní spokojenosti
 • Rozvíjí pohybové dovednosti a obratnost v oblasti hrubé i jemné motoriky
 • Vytváření sounáležitosti s přírodou – pozorování okolí a změny počasí
 • Probouzet v dětech výtvarnou i hudební fantazii

Předškoláci

 • Osvojovat si poznatky o tělovýchově a sportu – zimní sporty, tělesná výchova
 • Rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti
 • Osvojování poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní
 • Formy sdělení verbální i neverbální – pohybové
 • Umět rozpoznat různé tvary, předmatematické dovednosti – početní operace, sluchová
  i zraková percepce
   

KLÍČOVÉ KOMPETENCE

 • učí se spolupracovat a domluvit se ve skupině
 • má elementární poznatky o světě, o přírodě, o rozmanitostech a proměnách,
  orientuje se v lidských činnostech a v prostředí, ve kterém žije
 • pozná některé druhy sportů

Předškoláci

 • umí se vyjadřovat k prožitým situacím a sdělovat své prožitky
 • spolupracuje ve skupině, dokáže se prosadit i podřídit, respektuje dohodnutá pravidla

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY /INDIVIDUÁLNÍ ÚROVEŇ/

Předškoláci

- vnímá a chápe dějovou posloupnost
- sluchově rozlišuje začáteční a koncové hlásky /slabiky
- snaží se používat v mluvené podobě věty rozvité
- vymyslí jednoduchá synonyma a homonyma


VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA

- Přivítání se s dětmi v komunitním kruhu – vyprávění zážitků z dnů volna
   s rodiči – nácvik říkanky s pohybem – dny v týdnu – vytleskávání – hrou na tělo
- Poznávání zimních sportů dle didaktických materiálů – formou her, roční období – znaky,
   symboly - hra „vymění si místa“s kartičkami
- Pantomimické ztvárnění – „Poznáš, jak v zimě sportuji..?“
- Rozvíjení slovní zásoby formou říkadel a hádanek – „Počítáme jedna, dvě, hádej, kdo teď
   vyhraje..“ - poznej počáteční hlásku slova
- Nácvik básní a říkanek – „Mrazík cení zoubky“, “Leden“ – rozpočítadlo
   „Zima je, zima je“ – pohybové vyjádření a PH /pohyb. hra „Meluzína“/
- Krátká protahovací cvičení – základy jógy – jóga se sluníčkem a liškou
- Příběhy a úkoly k tématu – „Střapatý Péťa a upovídaná Líza“
- Grafomotorická cvičení se sporty – zvládnutí linek pohyby rukou imaginárně,
   na větší formát papíru a kreslící tabulku – svislé čáry, vodorovné, spirály
- Pexeso – zimní sporty, omalovánka – Zima
- Hmatová hra „Tajemná zimní krabice“ – hádání ukrytých věcí
- Papírové ledové obrázky – barevné ztvárnění křídami
- Výroba ve skupinkách – lyže z kartonu a brusle z papíru – zdobení
- Procvičování jemné motoriky při vázání uzlíku na provázku u bruslí
- Procvičování sebeobslužných činností
- Návštěva tělocvičny ZŠ – procvičování lokomočních a pohybových činností –
   skoky, poskoky, cvičení s náčiním – obruče, míčové hry, „Na dva mrazy“,
   „Na liščí ocásky“- se stuhami
- Pozorování přírody při procházkách

Změna programu je možná dle aktuálních potřeb dětí 

     

                                               Týdenní třídní plán Liščata
                                              3. 1. - 5. 1. 2024, 1. týden
                                         Integrovaný blok: “Svět v pohybu”

Téma: Tři králové

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE

- upevňovat správné postoje k druhým
- rozvíjet řečové schopnosti
- vytvářet povědomí o tradicích
- podporovat pohybovou fantazii

PŘEDŠKOLÁCI
- aplikovat prosociální chování ke svým vrstevníkům
- zdokonalovat své pohybové projekce a schopnost ztvárnit emoce pohybem

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ( INDIVIDUÁLNÍ ÚROVEŇ)
- propojuje slova s pohybem, upřesňuje své pohybové projekce
- rozvíjí předmatematické, rytmické a slovotvorné schopnosti
- podporuje rozvoj paměti a pozornosti
- seznamuje se s českými tradicemi

KLÍČOVÉ KOMPETENCE
- rozšiřuje si svou slovní zásobu
- rozvíjí řečové schopnosti
- vyprávění vlastních zážitků, společné diskuze
- respektuje své vrstevníky, naslouchá jim
- všímá si dění kolem sebe a symbolů doprovázejících české tradice

PŘEDŠKOLÁCI
- snaží se aktivně používat svou rozšířenou slovní zásobu během každodenních činností
- podporuje svou zrakovou analýzu, syntézu a prostorovou orientaci

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA
- komunikační kruh s Liškou
- vyprávění o nejlepším vánočním dárku
- prezentování vlastní výtvarné tvorby vrstevníkům
- seznámení se s tématem týdne
- slovotvorná cvičení, rytmizace, jazyková a předmatematická cvičení
- čtení motivačního příběhu: Tři králové
- výtvarná tvorba: Tři králové, malba nejlepšího vánočního dárku
- píseň: My Tři králové jdeme k vám
- tématické rozcvičky
- pohybová hra: cukroví, cesta do Betléma
- dramatizace emocí a povahových rysů
- práce s portfoliem
- uvolňovací cviky, přenášení obrazců

PŘEDŠKOLÁCI
- propojování pohybu se slabikováním, pracovní list
- prostorová orientace
- zraková analýza a syntéza
- grafomotorické cviky
- práce s výukovým programem

Změna programu je možná dle aktuálních potřeb děti

 

                                                    Týdenní třídní plán Liščat
                                                 
 18. 12. - 22. 12. 2023, 51. týden
                                          Integrovaný blok: “Vánoční čas”

Téma: Těšíme se na Ježíška

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE

- rozvíjet estetické dovednosti hudební a výtvarné
- seznamovat se s tradicemi související s Vánocemi
- navozovat vánoční atmosféru
- podporovat kreativitu a fantazii dítěte

PŘEDŠKOLÁCI

- rozvíjet záměrnou estetickou tvorbu a úspěšně ji dokončit
- orientovat se v činnostech a následnosti svátečního období
- nabízet prostor pro zdravé sebevědomí v podobě sebereflexe

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY( INDIVIDUÁLNÍ ÚROVEŇ)

- vnímá a chápe české vánoční tradice
- dokáže promluvit o uchopení tradic v rodině
- radostně prožívá předvánoční čas
- reaguje na otázky, záměrně vnímá čtený projev, naslouchá druhým
- osvojuje si elementární poznatky, schopnosti potřebné k navazování vztahů
   k druhým lidem

KLÍČOVÉ KOMPETENCE

- samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, formuluje otázky i odpovědi
- domlouvá se gesty a slovy
- zapojuje se do společných činností
- umí se těšit z hezkých a příjemných zážitků
- aktivně si všímá co se kolem nás děje a proč

PŘEDŠKOLÁCI

- je komunikačně zdatné
- uvědomuje si, že za sebe a své jednání odpovídá a nese důsledky
- vnímá tradice a zvyky společnosti kolem nás
- zaznamenává proměny v prostředí, ve kterém žije

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA

- setkání s Liškou po víkendu, rituální básničky a popěvky
- pozastavení u adventního věnce a kalendáře, motivace týdne: příběh o cestě do
   Betléma, seznamování se s českými vánočními tradicemi, vánoční zastavení
   u stromečku - nadílka, stavění betlému, práce s portfoliem
- Vv: výroba ozdoby do okna - vytrhávání, práce se samotvrdnoucí hmotou - vykrajování
   ozdob na stromeček a jejich následné různorodé zdobení
- Hv: zpěv koled, tematická básnička, artikulační a dechové cvičení
- Tv: stavba cesty do Betléma z molitanových kostek, pohyb přes překážky tématická
   pohybová hra: Vánočka, Cukroví, napodobování správného pohybu předvedeného
   učitelkou

PŘEDŠKOLÁCI
- grafomotorické cvičení, práce s výukovým programem, artikulační cvičení,
- Kimova hra - podpora zrakové paměti, hledání rozdílů - zraková diferenciace,
- poslechová diferenciace - rozlišování slov a hlásek

Změna programu je možná dle aktuálních potřeb děti

 

 

                                                    Týdenní třídní plán Liščat
                                                 11. 12. – 15. 12. 2023
, 50. týden
                                          Integrovaný blok: „Vánoční čas“
                                              PŘÍPRAVA NA ZASTAVENÍ S RODIČI 

Téma: Vánoce

„Vánoce, Vánoce, přicházejí,
        zpívejme přátelé.
Po roce Vánoce, Vánoce, přicházejí,
        šťastné a veselé.

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE

 • Rozvoj a užívání všech smyslů
 • Rozvoj paměti a pozornosti při nácviku říkanek, básní a písniček a spolupodílení se
  na nácviku vánočního zastavení při akci s rodiči
 • Rozvíjení estetického a společenského vkusu při výrobě vlastní výzdoby a udržování pořádku
 • Předškolní děti: rozvoj vnímání – udržení pozornosti – naslouchání při čtení
  a vyprávění, porozumění mluvenému slovu
 • Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné
  motoriky – koordinace ruka a oko,  ovládání pohybového aparátu

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

- dle individuální úrovně dětí

 • Aktivně si všímá, co se kolem něho děje
 • Projevuje radost z poznaného
 • Snaží se o spolupodílení na společenských akcích – projevení radosti při nácviku pásma pro rodiče
 • Předškolní děti: samostatně rozhoduje o svých činnostech a uvědomuje si, že za sebe
  i za své chování nese odpovědnost
 • Spolupodílí se na hodnocení svého i na ocenění výkonu druhých

KLÍČOVÉ KOMPETENCE

 • Všímá si dění kolem sebe
 • Učí se zpaměti krátké texty
 • Předškolní děti: – ovládá řeč, otázky a odpovědi vhodně formuluje do vět, rozumí slyšenému
 • Dovede využít informativní a komunikační prostředky – knížky, encyklopedie, audiovizuální techniku
 • Zpřesňuje si početní představy
 • Využívá tvořivosti a kreativitu při přípravě estetického prostředí

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA

 • Připomenutí prevence zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu – respirační infekce – vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí
 • Dle větší nemocnosti starších dětí – předškoláků se ruší úterní návštěva tělocvičny
 • Společné radosti z vyprávění zážitků s rodiči /v předvánočním čase, společných přípravách doma/dětskou formou a rozhovory/, poslech vánočních písní a koled
 • Vyprávění a poslech z knihy pro děti Ježíšek – zvyky, tradice Vánoc
 • Kontrola dopisy Ježíškovi /těšení se na dárečky/
 • Hádanky a úkoly z kapsáře /Adventní kalendář/
 • Grafomotorická cvičení s netradičním materiálem – kresba do mouky – adventní znaky
 • Pomoc při přípravě zdobení vánočního stromečku a stolů na vánoční zastavení – křížaly, sušené pomeranče, dekorace – prostírání, ozdoby – barvami – tupováním či bublinkovou fólií
 • Říkanky s pohybem, říkanky hrou na tělo, básničky, písně
 • Předškolní děti – procvičování sluchové diferenciace, obrazové analýzy, syntézy -
  s vánočními tématy
 • Opakování koled
 • Výroba vánočního přání rodičům
 • Zhodnocení vánočního posezení s rodiči – pochvala a odměna

Změna programu je možná dle aktuálních potřeb dětí.

 

 

                                              Týdenní třídní plán Liščata
                                             
 4. 12. - 8. 12. 2023, 49. týden
                                       Integrovaný blok: “Vánoční čas”

Téma: Mikuláš ztratil plášť

Když se čerti ženili,
bylo právě teplo !
Tancovali rejdovák,
až jim z šosů teklo.
Ten nejstarší Lucifer,
jako kozel skákal,
až se kopnul do palce
a pak v koutku plakal.

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE

 • navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem 
 • vytváření povědomí o národních zvycích – předvánoční tradice 
 • rozvoj citů a jejich vyjádření – těšit se z příjemných zážitků 
 • navazování a rozvíjení vztahů dítěte k ostatním                                      ………. předškoláci

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

 • rozvíjet lokomoční pohyby
 • rozvíjet schopnost reagovat na signál a převtělit se (v anděla, čerta, Mikuláše)
 • podporovat pozornost, paměť, naslouchání
 • podporovat zrakovou diferenciaci a paměť, sluchovou analýzu a syntézu

KLÍČOVÉ KOMPETENCE

 • dítě si aktivně všímá, co se kolem něho děje 
 • váží si práce své i druhých 
 • otázky a odpovědi vyjadřuje větami                                                   ………….. předškoláci
 • dítě si všímá dění kolem sebe, snaží se situaci řešit                        …………..  předškoláci

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA

 • ranní kruh s Liškou
 • seznámení se s tradicí a legendou sv. Mikuláše
 • dopis pro Ježíška
 • práce s adventním kalendářem
 • pohybová hra: Čert sedí na trůně, Andělská hvězdná hra
 • čertovský taneček
 • andělská Kimova hra
 • čertovská logopedická chvilka
 • čertovská básnička
 • mikulášská píseň
 • Mikulášská nadílka
 • návštěva Hornického domku v Příbrami ve středu - vánoční tradice     
 • výtvarná činnost - čerti a andělé
 • nácvik vánoční besídky
 • pokus se sněhem
 • sebehodnotící portfolio dítěte

Změna programu je možná dle aktuálních potřeb dětí

     

                                               Týdenní třídní plán Liščata
                                             
  27. 11. - 1. 12. 2023, 48. týden
                                       Integrovaný blok: “Příroda usíná”

Téma: Ve zdravém těle zdravý duch     

Bacily    

Jezte děti zeleninu,
ať nemáte v zimě rýmu.
Myjte ruce mýdlem denně,
to bacily odežene.
Ten, kdo žije zdravě, rád si zacvičí.
Proběhne se hravě krokem opičím.
Umíš dřepy? Ukaž jaké.
Nebuď líný, zkus to také.
Sportovcům je hej ! Dřepy udělej !

Dílčí vzdělávací cíle

- projevuje radost z poznaného
- rozvoj spolupráce - verbální i neverbální komunikace
- rozvoj jazykových dovedností - správná výslovnost
- vyjádření  pojmů - umět pojmenovat věci, co nás obklopují
- uvědomění si sounáležitosti ke skupině - třídě, ostatním dětem
- snaha o zodpovědné chování, dbá o své zdraví i zdraví ostatních

Očekávané výstupy dle individuální úrovně dětí mladšího a předškolního věku

- projevuje radost z poznaného
- spolupracuje ve skupině
- dokáže se prosadit i podřídit
- rozvíjí klíčové kompetence
 

Klíčové kompetence

- osvojení poznatků a podpora zdravého životního stylu - jíme hodně ovoce a zeleniny
- samostatně se obléká a svléká - nácvik sebeobsluhy /podpora rodiny i paní učitelek
   ve třídě
- chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost, podnikavost jsou
   přínosné, naopak lhostejnost, pohodlnost a nízká aktivita mají své nepříznivé
   důsledky
-  příprava předškolních dětí - rozvoj kognitivních funkcí, jemné motoriky, grafomotoriky,
    pravolevé orientace, sluchové a zrakové analýzy a syntézy

Vzdělávací nabídka

- přivítání se s dětmi a společné rozhovory s naší liškou Eliškou

- hodnocení celého týdne - zapojení dětí do mluvního projevu - sebehodnocení

- zakládání do portfólií - své výrobky /při spolupráci s rodiči doma/

- předškoláci - cvičení v tělocvičně v ZŠ Stará Huť

- cvičení se Sokolem - motivační  sportovní aktivity na téma zvířátek a techniky
   správného dýchání v józe - relaxační techniky

- výuka básní a písní - nácvik kolektivního přednesu

- motivační příběh o Markétce a vitamínech - rozdělení - zdravé x nezdravé potraviny

- naučné video - “Pyramida výživy”, “Honil bacil bacila”- příběh pro děti

- poslech pohádky O Otesánkovi

- rytmizace v písních a básních - pohybové ztvárnění - hra na tělo

- logopedické chvilky a procvičování mluvidel

- organizace a nácvik básní, písní a pohybových her na vánoční besídku

- procházky v okolí školky - poznávání přírody a míst domovů dětí

- pohybové aktivity na hřišti

Změna programu je možná dle aktuálních individuálních potřeb dětí

 

                                              Týdenní třídní plán Liščata
                                             
  20. 11. - 24. 11. 2023, 47. týden
                                       Integrovaný blok: “Příroda usíná”

Téma: Naše tělo   
                                            
" To jsou oči, to jsou uši,
                                          dneska mi to ale sluší.
                                          Zde mám bříško, a zde záda,
                                          čelo, nos a malá brada.
                                          To jsou paže, to jsou nožky,
                                          zadupeme do podložky."
 

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE

-        osvojení poznatků o svém těle – části těla, jak co funguje
-        podpora zdravého životního stylu
-        rozvoj individuality dítěte 
-        rozvoj smyslů

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

-        rozvíjet povědomí o svém těle
-        rozvíjet zrakovou analýzu a syntézu
-        soustředit se na předávané informace - příběh
-        užívá přirozených prostředků komunikace - vyjadřuje pocity, prožitky, potřeby

KLÍČOVÉ KOMPETENCE

-        má povědomí o částech a funkci svého těla, hygieně
-        všímá si dění a diferenciací kolem sebe
-        chová se zodpovědně, dbá na zdraví své i ostatních
 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA

-        přivítání se s Liškou
-        seznámení se s tématem - čtení motivačního příběhu - Bacil a Vitamín
-        činnosti na upevňování znalosti částí těla, orgánů, péči o chrup
-        obrazové rozřazování - zdravé / nezdravé potraviny
-        básnička s pohybem -  “ To jsou oči, to jsou uši …”
-        prstová básnička
-        logopedická chvilka
-        písnička s pohybem - “ Hlava, ramena, kolena palce…”
-        společná velkoplošná činnost - lidské tělo
-        pohybové hry a činnosti - Bacily
-        výtvarná činnost - různorodé obličeje
-        kresba postavy 
-        pokusy dokazující potřebu řádného hygienického postupu
-        využití výukového programu Byl jednou jeden život - na téma trávení
-        návštěva základní školy a spolupráce se 3. ročníkem - seznámení se s prostředím,
          společná práce s žáky 3. ročníku
-        skládání papírového lidského těla
-        dopolední program - představení canisterapie
-        páteční hodnocení týdne a sebehodnocení dětí
-        delší procházka po okolí
-        předškoláci - úterní program v tělocvičně
-        činnosti na rozvoj smyslového vnímání
-        úlohy na rozvoj sluchové analýzy a syntézy

Změna programu je možná dle aktuálních potřeb děti.

 

 

                                              Týdenní třídní plán Liščata
                                             13. 11. - 17. 11. 2023, 46. týden
                                       Integrovaný blok: “Příroda usíná

Téma: Ježkův týden
                                                “Co to dupe, dupy, dupy,

                                             ježatého u chalupy,

                                             na zádech má holčičko,

                                             nabodnuté jablíčko.”

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE

-        procvičování správné výslovnosti - rozvíjení jazykových dovedností

-        kooperativa ve skupině i u jednotlivce

-        rozvoj vnímání - udržení pozornosti, naslouchání při čtení i vyprávění

-        porozumění textu

-        rozvoj grafomotoriky, jemné motoriky, sluchové analýzy a syntézy, paměti

-        rozvoj předmatematických dovedností

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

-        aktivně si všímá, co se kolem něj děje

-        při zadané práci dokončí, co započalo

-        užívá přirozených prostředků komunikace - vyjadřuje pocity, prožitky

KLÍČOVÉ KOMPETENCE

-        umí navázat kontakt s dětmi i dospělými

-        začlení se do kolektivu svých vrstevníků a snaží se o dodržování 
          stanovených pravidel

-        setkává se s uměním - návštěva kulturních a uměleckých míst

-        rozvoj potřebných kompetencí předškolních dětí
 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA

-        ranní kruh s liškou a kamarády - přivítání s dětmi a pozdrav

-        individuální rozhovory s dětmi - tématické o podzimu a zvířátkách

-        grafomotorická cvičení na velký arch - ježkův domeček

-        procvičování jemné motoriky při muchlání barevného krepového papíru - jablíčka

-        stříhání dle vyznačení - ježkovy bodlinky a lepení

-        využití hudebního nástroje /dřívek/ při zpěvu i pohybových aktivitách

-        nácvik písně o ježkovi a kamarádce myšce “Jede, jede, myška”

-        rytmizace a vytleskávání - hra na tělo - báseň “Ježku, ježku, pod jabloní”

-        cvičení s houbičkami /molitan. míčky/ a jógové protažení na zvířátka

-        nácvik nové PH :”Tiše, tiše, ježek spi” s padákem

-        skládání z papíru - ovoce puzzle

-        poslech příběhu o ježkovi, který ztratil bodlinky

-        procvičování předmatematických dovedností - počet a číslo, velikost, tvar,
          porovnávání - více, méně, stejně

-        divadelní představení ve školce - “Ptačí pohádka” - divadlo Puk

-        divadelní představení “Krysáci” - KD  Stará Huť

Změna programu je možná dle aktuálních potřeb děti.

 

                                                Týdenní třídní plán Liščata
                                                 6. 11. - 10. 11. 2023,
45. týden
                                      Integrovaný blok: “Příroda usíná

Téma: U nás v lese – podzimní plody

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE
- zvládání svých emocí
- rozvoj smyslů
- rozvoj estetického vnímání

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
- sledovat změny v přírodě
- rozvíjet prosociální chování- pomoc potřebnému, respektování druhého
- rozvíjet jemnou a hrubou motoriku
- seznámit se s legendou o sv. Martinovi
- rozvoj kompetencí předškoláka

KLÍČOVÉ KOMPETENCE
- respektuje druhého
- respektuje pravidla třídy
- spolupracuje ve skupině, dokáže se prosadit i podřídit
- vnímá a prožívá svátek sv. Martina
- rozvíjí komunikační a problémové dovednosti

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA
- komunikační kruh s naší Liškou - změny v přírodě, uspávání stromů
- motivace týdne - poznávání přírodnin
- tajuplný košík (poznávání předmětů poslepu - ořechy, kaštany, listy, žaludy, kamínky,
   šípky, mech… )
- tvoření kaštanové cesty, panáčků z listů
- hra v kruhu - slabikování pojmů - přírodnin
- porovnávání množství - matematická pregramotnost
- tématická rozcvička s listem, relaxace
- pohybová hra: “Oříšky pro veverku”
- pohybová hra: “Místa si vymění”
- VV - frotáž listů
- pozorování experimentu s přírodninou - šiška
- báseň - Já lupínek na dubu, dlouho tady nebudu …
- domečky z přírodnin pro skřítky/skřítci z přírodnin
- seznámení se s legendou o sv. Martinovi
- symboly typické pro sv. Martina
- pohybová hra na rozvoj prosociálního chování u dětí
- úkoly pro předškoláky - pracovní listy, řečové aktivity, didaktické hry

Změna programu a akcí je možná dle aktuálních potřeb dětí


 

                                                 Týdenní třídní plán Liščata
                                               
  30. 10. - 3. 11. 2023, 44. týden
                                      Integrovaný blok: “Příroda usíná”

Téma: PŘILETĚL K NÁM DRÁČEK

Vyletěl si pyšný drak,
vyletěl až do oblak.
Z vysoka se dívá na svět,
trašil by a neví jak.

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE

 • uvědomění si sounáležitosti ke skupině-třídě, rodině, k ostatním dětem
 • seznamování s místem, kde žiji - aktivní pozorování okolí a jeho změn
 • pojmenovat věci co nás obklopují, přednes básní, zpěv

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

 • spoluvytváří pravidla společenského soužití mezi vrstevníky
 • respektuje daná pravidla
 • snaží se o navázání pravidel mezi dětmi
 • snaží se rozpoznat vhodné i nevhodné chování
 • procvičuje paměť, rozvoj slovní zásoby a vyjadřování

KLÍČOVÉ KOMPETENCE

 • projevuje radost z poznaného
 • respektuje druhého
 • spolupracuje ve skupině

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKt

 • umí se pozdravit s kamarády - říci své jméno s Lištičkou
 • pozná co vidí na obrázku
 • procvičuje paměť a rozšiřuje si slovní zásobu - “Co viděl drak?”
 • protahovací cvičení na horní a dolní končetiny - “Hřej, sluníčko, hřej”
 • krátké jógové cvičení na zvířátka - nácvik dýchání brániční
 • procvičování nádechu, výdechu - silný, slabý vítr/cv. s papírem/
 • práce s netradičním materiálem - otiskování
 • nácvik básní a písně “Vyletěl si pyšný drak” - motivační cvičení
 • příběh o drakovi z knihy Pohádkový dědeček
 • úkoly pro předškoláky - poznej geometrické  tvary a skládání dle instrukce
 • barvy podzimu - “Pan drak ztratil čepičku”  - obměna hry
 • prostorová tvorba - dráčci - zdobení ocásků za pomoci přírodnin - kaštanů, žaludů, listů

Změna programu a akcí je možná dle aktuálních potřeb dětí

 

                                                   Týdenní třídní plán Liščata
                                               
  23. 10. - 27. 10. 2023, 43. týden
                                           Integrovaný blok: “Příroda usíná”

Téma: Halloween
 

Dílčí vzdělávací cíle

-  rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
-  rozvoj spolupráce - verbální i neverbální komunikace
-  poznávání svátku jiné kultury

Očekávané výstupy

-  seznámit se se svátkem Halloween a Dušičky
-  soustředit se na předávaný příběh
-  rozvíjet estetické vnímání
-  ulehčit adaptaci nové dívce v kolektivu naší třídy
- rozvíjet jemnou a hrubou motoriku
- rozvíjet kompetence předškoláka

Klíčové kompetence

-  seznamuje se s novým kamarádem
-  spolupracuje ve skupině
-  respektuje pravidla třídy a mateřské školy
-  respektuje druhého
- získává kompetence formou prožitku, hry a běžnými činnostmi

Vzdělávací nabídka

-  ranní setkání s Liškou
-  rituální básničky
-  opakování jmen a pravidel → adaptace nové dívky
-  seznámení se se svátky Halloween, Dušičky
-  pohádka: Chaloupka na vršku: Jak to bylo na Dušičky
-  společné zdobení Halloweenského okna
-  pohybová činnost: nabírání si světýlka do srdíčka - venku se brzy stmívá, změna
   počasí …
-  otázka strachu
-  strašidelná rozcvička
-  pohybová hra: změna tematických pohybů na signál bubínku
-  házení molitanovými míčky na terč
-  výtvarná činnost: zdobení dýně
-  předškoláci: výtvarná činnost-Moje strašidýlko, grafomotorické a řečové cvičení
-  Halloweenský bál
-  promenáda v převlecích
-  Halloweenský tanec

Změna programu a akcí je možná dle aktuálních potřeb dětí.

 

                                                      Týdenní třídní plán Liščata
                                          16. 10. 2023 - 20. 10. 2023, 42. týden
                                             Integrovaný blok:”Příroda usíná”

Téma: Malované počasí

“Ťuká, ťuká deštík na barevný deštník,

ťuká, ťuká prstíkem,

kdo je pod tím deštníkem..?”
 

Dílčí vzdělávací cíle

- rozvoj fyzické a psychické zdatnosti - hrubá i jemná motorika 
- sebeobsluha
- lokomoční a pohybové činnosti
- seznámení s místem, kde žiji
- pozorování okolí a jeho změny, počasí, příroda
- vytváření prosociálních postojů, rozvoj citlivosti, tolerance, respektu - pravidla


Očekávané výstupy

- objevovat rozmanitost podzimní přírody vlivem počasí
- vnímat proměny počasí
- soustředěně poslouchat četbu /příběh/s etickým obsahem a poučením
- poznat základní barvy, postupně je pojmenovat


Klíčové kompetence

- k učení - projevuje radost z poznaného
- spoluvytváření pravidel společného soužití mezi vrstevníky
- respektování nových pravidel


Vzdělávací nabídka

- ranní kruh - sdílení zážitků z víkendu - rozhovory
- využití obrázkového materiálu pro názornost - počasí
- “moje nejoblíbenější hračka” - z domova, hry
- příběhy , básně, hry a PL /pracovní listy pro předškoláky/
- cvičíme se zvířátky - Sokol
- hudební pohybové hry “Maluje sluníčko” - pomůcky lano
- “Ťuká, ťuká deštík”- s padákem a hrou na tělo - s ozvučnými dřívky
- píseň “Prší, prší” - využití při cvičení zastavení na znamení
- grafomotorické cvičení Kapky deště
- společná výtvarná činnost - tupování prstíky - na barevnou duhu,
   dolepení sluníček a mráčků
- skládání sluníček a mráčků z pet víček do barevných kruhů
- poslech zvukových nahrávek - Co je to ?

 

                                                           Týdenní třídní plán Liščata
                                                          
  9. 10. - 13. 10. 2023, 41. týden
                                                  Integrovaný blok: “Příroda usíná”

Téma: Co sklízíme na podzim – ovoce, zelenina
Podtéma prodlouženého tématu do druhého týdne: Zelenina

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE
- podpora zdravého životního stylu – jíme zdravě - zeleninu, ovoce
- rozvoj hrubé, jemné motoriky, jazykových dovedností
- seznamováním s místem, kde žiji – pozorování okolí a jeho změn

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
- pojmenovat zeleninu
- pracovat s přírodninami z našeho okolí
- projevit se skrze dramatizaci pohádky
- projevovat se hudebně a výtvarně
- rozvíjet jemnou motoriku skrze různé materiály (těsto)

KLÍČOVÉ KOMPETENCE
- všímá si dění kolem sebe
- učí se ovládat svou řeč
- spolupracuje ve skupině

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA
- komunikační kruh s naší Liškou
- rozeznávání různé zeleniny
- práce s interaktivní tabulí- poznávání zeleniny, přiřazování podle barvy
- paměťová hra
- řečové činnosti-vytleskávání pojmů
- tématická rozcvička
- píseň: Šel zahradník do zahrady
- pohybová hra: “V zahradě na podzim”s barevnými kruhy
- čtení pohádky “ O veliké řepě”
- předčtenářské činnost i- práce s pohádkou - otázky vztahující se k obsahu
- dramatizace pohádky
- klíčení semínek a následné sledování procesu
- výtvarná činnost: kukuřice z našich polí - ztvárnění klasu kukuřice pomocí bublinkové
   folie
- do MŠ přijde pan myslivec
- podzimní náramky - tvorba během dopolední procházky
- pečení housek (výsledný produkt podzimní sklizně obilí)
- pracovní listy pro předškoláky

Změna programu a akcí je možná dle aktuálních potřeb dětí.

                                                              
                                                              Týdenní třídní plán Liščata
                                                              2. 10. - 6. 10. 2023,
40. týden
                                                  Integrovaný blok: “Příroda usíná”

 
Téma: Co sklízíme na podzim - ovoce a zelenina
                                                                                        “Ovoce a zelenina - 
                                                                                          to je zdraví, to je síla.
                                                                                          Kdo jí mrkev, ředkvičky,
                                                                                          bude zdravý celičký.”

Dílčí vzdělávací cíle

 • rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu
 • rozvíjet paměť, pozornost, představivost a fantazii
 • osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností
 • vnímat krásy podzimních barev

Očekávané výstupy

 • sledovat příběh, pohádku
 • soustředěně poslouchat četbu
 • poznat druhy ovoce a zeleniny, postupně je pojmenovat, poznat barvy
 • využívat ke hrám různé materiály
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech

Klíčové kompetence

 • projevuje radost z poznaného
 • respektuje druhého
 • spolupracuje ve skupině
 • rozpozná vhodné i nevhodné chování

Vzdělávací nabídka

 • grafomotorika - kresba jablíčka - s motivační říkankou o jablíčku
 • pozorování, rozhovor- sledování příběhu “Červík a jablíčko”
 • práce s plody podzimu -  hmatem, zrakem, chuťí a vůní 
  "Hledám, hledám, co mám znát, …,do všech koutů zajdi, co …./červené/najdi!”
 • hudební, pohybové a výtvarné a činnosti
 • pohybové hry "Kutálí se ze dvora”, “Na sadaře”, “V zahradě na podzim” s využitím barevných kruhů
 • nácvik písně a tanečku “Měla babka čtyři jabka” - u piána
 • tvůrčí aktivity - práce s netradičním materiálem - výroba jablíček, hrušek
 • tupování houbičkami, lepení kousků papíru, skládání obrázku ovoce - puzzle
 • artikulační, řečové, sluchové, rytmické hry se slovy

Změna programu a akcí je možná dle aktuálních potřeb dětí

 

                                                             Týdenní třídní plán Liščata
                                                               25. 9. - 29. 9. 2023
, 39. týden
                                               Integrovaný blok: Loučíme se s létem

Téma: Barevné čarování
                                               Chodím hledám, co mám znát,
                                                pojďte děti ukázat.
                                                Do všech koutů zajděte,
                                                co je žluté najděte.
 

Dílčí vzdělávací cíle
- spolupracovat verbálně i neverbálně
- rozvíjet jemnou a hrubou motoriku
- podporovat zrakovou diferenciaci, ananlýzu a syntézu
- zvládat základy sebeobsluhy a osvojování zásad bezpečnosti v MŠ
- seznamování s digitální technologií

Očekávané výstupy
- rozezná základní barvy
- rozvíjí souvislé vyjadřovací schopnosti - porozumění textu
- orientuje se v prostoru třídy
- učí se manipulovat s drobnými předměty - nácvik špetkového úchopu

Klíčové kompetence
- umí navázat kontakty s dětmi i dospělými
- rozpozná vhodné i nevhodné chování
- prodlužuje dobu soustředění se
- chápe jednotlivé předmatematické pojmy
- uspořádává a třídí předměty podle určitého pravidla

Vzdělávací nabídka

komunikační kruh s Liškou - Moje nejoblíbenější barva
motivační pohádka: Petřík a zelená pastelka
výroba narozeninových balonků - dekorace třídy
míchání barev - barevné spektrum
zapouštění barev - duha
třídění podle barvy - pastelky, kostky - hnízdečka
barevná rozcvička s koulemi
pohybová hra:
    - s barevnými kaňkami
     - hledání dvojice podle barvy - pantomimicky
      “Čáp ztratil čepičku, měla barvu barvičku.”
úchop drobných předmětů kolíčkem
grafomotorický list - Jakou barvu má ovoce ?
předmatematické činnosti - skládání kostek podle předlohy
píseň Barvy barvičky
interaktivní práce u tabule (prezentace PowerPoint)
Změna programu a akcí je možná dle aktuálních potřeb třídy

 

                                                               Týdenní třídní plán Liščata
                                                               18. 9. - 22. 9. 2023
, 38. týden
                                                    Integrovaný blok: Loučíme se s létem

Téma: Kamarádi zvířátka               "Kam ťape kotě,                          
                                                         co spalo v botě,
                                                         po cestičce, po travičce,
                                                         utíkalo...KAM?..ke školičce.
                                                         ..mňau, mňau, mňau.
 

Dílčí vzdělávací cíle
- posilování poznávacích procesů - zvídavost, zájem, radost
- rozvoj komunikativních dovedností - verbálních i neverbálních
- vytváření povědomí o přírodním prostředí
- rozvíjet schopnost zdokonalování se v oblasti jemné i hrubé motoriky
- procvičování paměti

Očekávané výstupy
- umět odpovědět na otázku
- pojmenovat, co vidím na obrázku
- naučit se manipulovat s předměty a materiálem
- umět poznat sociální prostředí, vztahy mezi členy

Klíčové kompetence
- vzbudit zájem o nové poznatky
- umí se začlenit do větší skupiny lidí
- snaží se zautomatizovat si pravidla nastavená ve třídě
- rozvoj kompetencí předškoláka

Vzdělávací nabídka
- hry se zvířátky - dřevěná stavebnice
- obrazový materiál - poznávání zvířátek
- prohlížení obrázkových knih
- krouživé pohyby paží na velký formát papíru - rozvoj grafomotoriky
- nácvik správného úchopu tužky - klubíčka pro kočku
- didaktické hry
- hudební a pohybové aktivity - motivační na zvířátka
- poznej zvířátko podle zvuku
- seznámeni s pohádkou - Bouda budka
- dramatizace pohádky
- při pobytu venku kresba zvířátka křídou na chodník
- zvířecí rozcvička s písničkami
- pohybová hra - “Na kočku a myš”
- rytmizace pojmů - zvířata
Změna programu a akcí je možná dle aktuálních potřeb třídy.
 

                                                                    Týdenní třídní plán Liščat
                                                                    11. 9. – 15. 9.  2023,
37. týden
                                                             Téma: Loučíme se s létem

Podtéma: Liščata se učí pravidla třídy

,,My jsme hravá liščata,
velká a ne prťatá.
Protože se rádi máme,
pravidla si spolu dáme.

Aby se nic nestalo,
a všem se tu líbilo,
a každý byl s námi rád,
i lišák - kamarád".

Dílčí vzdělávací cíle

 • seznámit se světem lidí, kultury a umění
 • rozvíjet řečové schopnosti, dovednosti (vnímání, naslouchání, porozumění)
 • spoluvytvářet třídní pravidla
 • rozvíjet schopnosti aktivně se přizpůsobit společnému prostředí a zvládat změny

Očekávané výstupy

 • snaží se udržet pozornost během řízené činnosti (např. řízené činnosti ve třídě, divadlo)
 • porozumí pravidlům
 • respektuje druhého
 • setkávat se s pozitivními vzory vztahů a chování mezi sebou ve třídě

Klíčové kompetence

 • odhaduje rizika ohrožující jeho zdraví a bezpečnost
 • snaží se osvojit si pravidla a dbá domluvených pravidel třídy
 • používá slova prosím, děkuji, umí pozdravit

Vzdělávací nabídka

Divadlo-Pejsek a kočička

Seznamovaní s maskotem třídy Lištičkou

Básnička a říkadla o pravidlech

Seznámení s pravidly

Kresba/vybarvování obrázků pravidel

VV-otisky rukou na společný velký formát papíru

Dýchací cvičení-odfoukávání papírků - úklid

Logopedická chvilka-procvičování mluvidel se sluníčkem, hlasová hygiena

Tělovýchovná chvilka

 • rozcvička, koho viděla Liška na své cestě
 • pohybová hra-Liščata v norách
 • pohybová hra-zvířecí domečky

 

 

                                                            Týdenní třídní plán Liščata
                                                                 
  4. 9. – 8. 9. 2023, 36. týden
                                                            Téma: Loučíme se s létem

Podtéma: S KAMARÁDY VE ŠKOLCE
                                                             „KAMARÁD, KAMARÁD,
                                                            TO JE TEN, KDO MÁ MĚ RÁD“

Dílčí vzdělávací cíle

- navodit radostnou atmosféru na třídě

- posilovat prosociální chování ve skupině

- rozvíjet komunikativní dovednosti


Očekávané výstupy

- odloučit se na určitou dobu od svých blízkých

- najít si nové kamarády

- poznat jména kamarádů

 

Klíčové kompetence

- orientuje se v prostředí třídy

- respektuje druhého

- začleňuje se do kolektivu svých vrstevníků
 

Vzdělávací nabídka

- spoluvytváření pravidel, upevňování značek pomocí hry

- upevňování jmen kamarádů – seznamovací hry

- orientování se v prostoru – „Mašinka“

- zpěv u klavíru – motivace k úklidu hraček – „Uklízíme, uklízíme“

  Grafomotorika – kresba sluníčka na velký formát papíru,

  Výtvarná činnost – společná tvorba slunce – otisky dlaní, velký formát

  Tělovýchovná chvilka - báseň v doprovodu tance – Kamarád, kamarád
                                       - Sluníčko, sluníčko - rozcvička

   Námětové hry – rodina, opravář

   Dřevěné skládačky, puzzle

Poznámka ke dni

Připomenutí základních školkových třídních pravidel o společném soužití a preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

 

Týdenní třídní plán Liščata
28. 8. - 1. 9. 2023; 35. týden
Téma: Loučíme se s létem
Adaptační týden pro nově přijaté děti s rodiči společně se stávajícími dětmi

Podtéma: Kouzelné léto            

                                                        Čáry, máry zakrátko,
                                                   Vyčarujem  zvířátko !

Klíčové kompetence

 • Dokáže se na určitou chvíli odloučit od rodiny a spolupodílet se v kolektivu nové třídy.
 • Orientuje se v novém prostředí třídy a nejbližšího okolí.
 • Rozezná některé spolužáky a pracovníky školky.
 • Je manipulačně přiměřeně schopné.
 • Umí se samostatně představit a odpovědět na pozdrav; rozezná a pojmenuje některá zvířata.

Dílčí vzdělávací cíle

 • Budovat si pozitivní vztah k prostředí školky a nové vrstevnické vazby.
 • Zbavovat se ostychu z komunikace.
 • Seznamovat se se základními společenskými pravidly a spoluvytvářet třídní pravidla bezpečného prostředí pro každého.
 • Rozvoj jemné i hrubé motoriky, koordinace a orientace v prostoru.
 • Osvojovat si pojmosloví zvířat a jednoduché poznatky ze života zvířat.

Hudebně pohybová chvilka

Koordinační cvičení s říkankou, pohybové písničky a tanečky.  

PH: inspirace ve zvířátkách

Řízené činnosti

 • Zvířátka v estetických činnostech (žirafa, motýl, kravička, kapr, sova).
 • Logopedické a grafomotorické hry.
 • Rytmické a pohybové aktivity.

Pobyt venku

Tematická vycházka, pohybové aktivity na hřišti, kreativní tvorba z písku.

Odpočinek

Čtení na pokračování, poslech relaxační hudby.

Individuální péče - manipulační didaktické hry - mozaika, puzzle, stavění z korálků apod., podpora v realizaci vlastních kreativních nápadů dětí.

Odpolední zábavná činnost

Hry ve třídě - volné hraní dle zájmu dětí; deskové hry, tematická kresba a omalovánky. 

Pohybové aktivity na dětském hřišti, kresba křídami, volné hraní na pískovišti.

Říkadla, básnička, píseň

Lidové a dětské písničky a říkadla o zvířátkách. Uvijeme věneček.

Poznámka ke dni

Připomenutí základních školkových třídních pravidel o společném soužití a preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.

 

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

 

Mateřská škola

Kalendář akcí MŠ

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Platební portál

Virtuální prohlídka

Základní škola 

Základní škola 

Mateřská škola 

Mateřská škola 

Certifikáty

Projekt ZŠ Stará Huť spolufinancovaný EU - ICT a vybavení sborovny (72 kB)Český den proti rakovině 2023

1

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

2

3

4

 MINISTERSTVO       ŠKOLSTVÍ
 MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

5

7

8
9

10

Kde nás najdete?