Základní škola a Mateřská škola Stará Huť
ZŠ a MŠ Stará Huť

Týdenní třídní plány Liščat

                                                       

                                                             Týdenní třídní plán Liščata
                                                              2. 10. - 6. 10. 2023,
40. týden
                                                  Integrovaný blok: “Příroda usíná”

 
Téma: Co sklízíme na podzim - ovoce a zelenina
                                                                                        “Ovoce a zelenina - 
                                                                                          to je zdraví, to je síla.
                                                                                          Kdo jí mrkev, ředkvičky,
                                                                                          bude zdravý celičký.”

Dílčí vzdělávací cíle

 • rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu
 • rozvíjet paměť, pozornost, představivost a fantazii
 • osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností
 • vnímat krásy podzimních barev

Očekávané výstupy

 • sledovat příběh, pohádku
 • soustředěně poslouchat četbu
 • poznat druhy ovoce a zeleniny, postupně je pojmenovat, poznat barvy
 • využívat ke hrám různé materiály
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech

Klíčové kompetence

 • projevuje radost z poznaného
 • respektuje druhého
 • spolupracuje ve skupině
 • rozpozná vhodné i nevhodné chování

Vzdělávací nabídka

 • grafomotorika - kresba jablíčka - s motivační říkankou o jablíčku
 • pozorování, rozhovor- sledování příběhu “Červík a jablíčko”
 • práce s plody podzimu -  hmatem, zrakem, chuťí a vůní 
  "Hledám, hledám, co mám znát, …,do všech koutů zajdi, co …./červené/najdi!”
 • hudební, pohybové a výtvarné a činnosti
 • pohybové hry "Kutálí se ze dvora”, “Na sadaře”, “V zahradě na podzim” s využitím barevných kruhů
 • nácvik písně a tanečku “Měla babka čtyři jabka” - u piána
 • tvůrčí aktivity - práce s netradičním materiálem - výroba jablíček, hrušek
 • tupování houbičkami, lepení kousků papíru, skládání obrázku ovoce - puzzle
 • artikulační, řečové, sluchové, rytmické hry se slovy

Změna programu a akcí je možná dle aktuálních potřeb dětí

 

                                                             Týdenní třídní plán Liščata
                                                               25. 9. - 29. 9. 2023
, 39. týden
                                               Integrovaný blok: Loučíme se s létem

Téma: Barevné čarování
                                               Chodím hledám, co mám znát,
                                                pojďte děti ukázat.
                                                Do všech koutů zajděte,
                                                co je žluté najděte.
 

Dílčí vzdělávací cíle
- spolupracovat verbálně i neverbálně
- rozvíjet jemnou a hrubou motoriku
- podporovat zrakovou diferenciaci, ananlýzu a syntézu
- zvládat základy sebeobsluhy a osvojování zásad bezpečnosti v MŠ
- seznamování s digitální technologií

Očekávané výstupy
- rozezná základní barvy
- rozvíjí souvislé vyjadřovací schopnosti - porozumění textu
- orientuje se v prostoru třídy
- učí se manipulovat s drobnými předměty - nácvik špetkového úchopu

Klíčové kompetence
- umí navázat kontakty s dětmi i dospělými
- rozpozná vhodné i nevhodné chování
- prodlužuje dobu soustředění se
- chápe jednotlivé předmatematické pojmy
- uspořádává a třídí předměty podle určitého pravidla

Vzdělávací nabídka

komunikační kruh s Liškou - Moje nejoblíbenější barva
motivační pohádka: Petřík a zelená pastelka
výroba narozeninových balonků - dekorace třídy
míchání barev - barevné spektrum
zapouštění barev - duha
třídění podle barvy - pastelky, kostky - hnízdečka
barevná rozcvička s koulemi
pohybová hra:
    - s barevnými kaňkami
     - hledání dvojice podle barvy - pantomimicky
      “Čáp ztratil čepičku, měla barvu barvičku.”
úchop drobných předmětů kolíčkem
grafomotorický list - Jakou barvu má ovoce ?
předmatematické činnosti - skládání kostek podle předlohy
píseň Barvy barvičky
interaktivní práce u tabule (prezentace PowerPoint)
Změna programu a akcí je možná dle aktuálních potřeb třídy

 

                                                               Týdenní třídní plán Liščata
                                                               18. 9. - 22. 9. 2023
, 38. týden
                                                    Integrovaný blok: Loučíme se s létem

Téma: Kamarádi zvířátka               "Kam ťape kotě,                          
                                                         co spalo v botě,
                                                         po cestičce, po travičce,
                                                         utíkalo...KAM?..ke školičce.
                                                         ..mňau, mňau, mňau.
 

Dílčí vzdělávací cíle
- posilování poznávacích procesů - zvídavost, zájem, radost
- rozvoj komunikativních dovedností - verbálních i neverbálních
- vytváření povědomí o přírodním prostředí
- rozvíjet schopnost zdokonalování se v oblasti jemné i hrubé motoriky
- procvičování paměti

Očekávané výstupy
- umět odpovědět na otázku
- pojmenovat, co vidím na obrázku
- naučit se manipulovat s předměty a materiálem
- umět poznat sociální prostředí, vztahy mezi členy

Klíčové kompetence
- vzbudit zájem o nové poznatky
- umí se začlenit do větší skupiny lidí
- snaží se zautomatizovat si pravidla nastavená ve třídě
- rozvoj kompetencí předškoláka

Vzdělávací nabídka
- hry se zvířátky - dřevěná stavebnice
- obrazový materiál - poznávání zvířátek
- prohlížení obrázkových knih
- krouživé pohyby paží na velký formát papíru - rozvoj grafomotoriky
- nácvik správného úchopu tužky - klubíčka pro kočku
- didaktické hry
- hudební a pohybové aktivity - motivační na zvířátka
- poznej zvířátko podle zvuku
- seznámeni s pohádkou - Bouda budka
- dramatizace pohádky
- při pobytu venku kresba zvířátka křídou na chodník
- zvířecí rozcvička s písničkami
- pohybová hra - “Na kočku a myš”
- rytmizace pojmů - zvířata
Změna programu a akcí je možná dle aktuálních potřeb třídy.
 

                                                                    Týdenní třídní plán Liščat
                                                                    11. 9. – 15. 9.  2023,
37. týden
                                                             Téma: Loučíme se s létem

Podtéma: Liščata se učí pravidla třídy

,,My jsme hravá liščata,
velká a ne prťatá.
Protože se rádi máme,
pravidla si spolu dáme.

Aby se nic nestalo,
a všem se tu líbilo,
a každý byl s námi rád,
i lišák - kamarád".

Dílčí vzdělávací cíle

 • seznámit se světem lidí, kultury a umění
 • rozvíjet řečové schopnosti, dovednosti (vnímání, naslouchání, porozumění)
 • spoluvytvářet třídní pravidla
 • rozvíjet schopnosti aktivně se přizpůsobit společnému prostředí a zvládat změny

Očekávané výstupy

 • snaží se udržet pozornost během řízené činnosti (např. řízené činnosti ve třídě, divadlo)
 • porozumí pravidlům
 • respektuje druhého
 • setkávat se s pozitivními vzory vztahů a chování mezi sebou ve třídě

Klíčové kompetence

 • odhaduje rizika ohrožující jeho zdraví a bezpečnost
 • snaží se osvojit si pravidla a dbá domluvených pravidel třídy
 • používá slova prosím, děkuji, umí pozdravit

Vzdělávací nabídka

Divadlo-Pejsek a kočička

Seznamovaní s maskotem třídy Lištičkou

Básnička a říkadla o pravidlech

Seznámení s pravidly

Kresba/vybarvování obrázků pravidel

VV-otisky rukou na společný velký formát papíru

Dýchací cvičení-odfoukávání papírků - úklid

Logopedická chvilka-procvičování mluvidel se sluníčkem, hlasová hygiena

Tělovýchovná chvilka

 • rozcvička, koho viděla Liška na své cestě
 • pohybová hra-Liščata v norách
 • pohybová hra-zvířecí domečky

 

 

                                                            Týdenní třídní plán Liščata
                                                                 
  4. 9. – 8. 9. 2023, 36. týden
                                                            Téma: Loučíme se s létem

Podtéma: S KAMARÁDY VE ŠKOLCE
                                                             „KAMARÁD, KAMARÁD,
                                                            TO JE TEN, KDO MÁ MĚ RÁD“

Dílčí vzdělávací cíle

- navodit radostnou atmosféru na třídě

- posilovat prosociální chování ve skupině

- rozvíjet komunikativní dovednosti


Očekávané výstupy

- odloučit se na určitou dobu od svých blízkých

- najít si nové kamarády

- poznat jména kamarádů

 

Klíčové kompetence

- orientuje se v prostředí třídy

- respektuje druhého

- začleňuje se do kolektivu svých vrstevníků
 

Vzdělávací nabídka

- spoluvytváření pravidel, upevňování značek pomocí hry

- upevňování jmen kamarádů – seznamovací hry

- orientování se v prostoru – „Mašinka“

- zpěv u klavíru – motivace k úklidu hraček – „Uklízíme, uklízíme“

  Grafomotorika – kresba sluníčka na velký formát papíru,

  Výtvarná činnost – společná tvorba slunce – otisky dlaní, velký formát

  Tělovýchovná chvilka - báseň v doprovodu tance – Kamarád, kamarád
                                       - Sluníčko, sluníčko - rozcvička

   Námětové hry – rodina, opravář

   Dřevěné skládačky, puzzle

Poznámka ke dni

Připomenutí základních školkových třídních pravidel o společném soužití a preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

 

Týdenní třídní plán Liščata
28. 8. - 1. 9. 2023; 35. týden
Téma: Loučíme se s létem
Adaptační týden pro nově přijaté děti s rodiči společně se stávajícími dětmi

Podtéma: Kouzelné léto            

                                                        Čáry, máry zakrátko,
                                                   Vyčarujem  zvířátko !

Klíčové kompetence

 • Dokáže se na určitou chvíli odloučit od rodiny a spolupodílet se v kolektivu nové třídy.
 • Orientuje se v novém prostředí třídy a nejbližšího okolí.
 • Rozezná některé spolužáky a pracovníky školky.
 • Je manipulačně přiměřeně schopné.
 • Umí se samostatně představit a odpovědět na pozdrav; rozezná a pojmenuje některá zvířata.

Dílčí vzdělávací cíle

 • Budovat si pozitivní vztah k prostředí školky a nové vrstevnické vazby.
 • Zbavovat se ostychu z komunikace.
 • Seznamovat se se základními společenskými pravidly a spoluvytvářet třídní pravidla bezpečného prostředí pro každého.
 • Rozvoj jemné i hrubé motoriky, koordinace a orientace v prostoru.
 • Osvojovat si pojmosloví zvířat a jednoduché poznatky ze života zvířat.

Hudebně pohybová chvilka

Koordinační cvičení s říkankou, pohybové písničky a tanečky.  

PH: inspirace ve zvířátkách

Řízené činnosti

 • Zvířátka v estetických činnostech (žirafa, motýl, kravička, kapr, sova).
 • Logopedické a grafomotorické hry.
 • Rytmické a pohybové aktivity.

Pobyt venku

Tematická vycházka, pohybové aktivity na hřišti, kreativní tvorba z písku.

Odpočinek

Čtení na pokračování, poslech relaxační hudby.

Individuální péče - manipulační didaktické hry - mozaika, puzzle, stavění z korálků apod., podpora v realizaci vlastních kreativních nápadů dětí.

Odpolední zábavná činnost

Hry ve třídě - volné hraní dle zájmu dětí; deskové hry, tematická kresba a omalovánky. 

Pohybové aktivity na dětském hřišti, kresba křídami, volné hraní na pískovišti.

Říkadla, básnička, píseň

Lidové a dětské písničky a říkadla o zvířátkách. Uvijeme věneček.

Poznámka ke dni

Připomenutí základních školkových třídních pravidel o společném soužití a preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.

 

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

 

Mateřská škola

Kalendář akcí MŠ

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Virtuální prohlídka

Základní škola 

Základní škola 

Mateřská škola 

Mateřská škola 

Certifikáty

1

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

2

3

4

 MINISTERSTVO       ŠKOLSTVÍ
 MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

5

7

8
9

10

Kde nás najdete?