Základní škola a Mateřská škola Stará Huť
ZŠ a MŠ Stará Huť

Týdenní třídní plány Žabek

                                          Téma: ,,Ovoce a zelenina“
                                                 
 IB:  Příroda usíná
                                           
Datum: 2. 10 – 6. 10. 2023, 40. týden
Básně:

Ovoce a zelenina

Ovoce a zelenina, to je zdraví, to je síla.
Kdo jí jablka, ředkvičky, bude zdravý celičký.

Švestka

Já jsem švestka tmavě modrá, do knedlíků bývám dobrá.
Do těsta mě zabalíte, v dlaních chvíli uválíte.
Připravte si rendlíky na švestkové knedlíky.

Dílčí vzdělávací cíle

 • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňující pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
 • vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu
 • osvojení poznatků o těle a jeho zdraví

Očekávané výstupy

 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného, zorganizovat hru
 • rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí
 • mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy
 • činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí

Klíčové kompetence

 • aktivity, hry, tvoření a činnosti k poznávání a seznamování se s různými druhy plodů ovoce a zeleniny
 • jejich významu pro naše zdraví a podporovat jejich konzumaci
 • poznat a rozlišovat ovoce a zeleninu, podle vzhledu, barvy, chuti, vůně, hmatu, kde roste apod.

Vzdělávací nabídka

úvodní pohádka: O veliké řepě

písnička: Šel zahradník, V zahradě na hrušce

básnička: Ovoce a zelenina, Švestka, Hra na tělo

pohybové hry: O veliké řepě, Komu dám jablíčko, Kompot

tělovýchova: cvičení bez náčiní, názvosloví, ušní cvičení

výtvarná činnost: výroba mrkvičky

kuchyňka: pečení jablečného závinu

pracovní listy: zraková percepce, rozlišování velikostí, grafomotorická cvičení

pozn.:

úterý 3. 10. – návštěva huťské knihovny

středa 4. 10. – kuchyňka – jablečný závin

 

 

                                          Téma: ,,Babí léto aneb kam se schoval pavouček“
                                                  
IB:  Loučíme se s létem
                                           
Datum: 18. 9. – 22. 9. 2023, 38. týden

Báseň:      Babí léto přišlo k nám
                 pavoučka já dobře znám.
                 Spřádá sítě malé, větší,
                 mouchu si dá na večeři.
                 V sítích se pak houpe rád,
                 nemusíme se ho bát.


Dílčí vzdělávací cíle

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé motoriky při pohybové výchově (cvičení s míčem, míčové hry)
 • lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení)
 • hudební a hudebně pohybové hry
 • vytvářeníelementárního povědomí o širším přírodním prostředím, o jeho rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

Očekávané výstupy

 • porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje)
 • koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla a vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu

Klíčové kompetence

 • mít elementární poznatky o světě přírody, změn, informovat dítě o jeho rozmanitostech
  a proměnách
 • dovést využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se dítě běžně setkává (názorný demonstrační materiál)
 • rozpoznat změny v přírodě, vnímat přírodu všemi smysly

Vzdělávací nabídka

úvodní pohádka: O pavoukovi, kterého se každý jenom bál

písnička: Babí léto, Leze, leze pavouček(Inka Rybářová, Béba-pavouk)

básnička: Pavoučí, Září

PH: Na krále, Hledej kamaráda

Tv: míče – míčové hry, závody s míčem, držení směru

Vv: pavučinka ( provlékání bavlny )

PL: pavouci, zvířata

pozn.:

čtvrtek 21. 9. – planetárium v MŠ, Tajuplný les

pátek   22. 9. – návštěva Památníku Karla Čapka 

 

    

 Téma: ,,Kamarádi všude kolem nás“
IB: Loučíme se s létem
Datum: 11. 9. – 15. 9. 2023

Dílčí vzdělávací cíle:

 • učíme se zvládat slušné chování k ostatním
 • upevňujeme zásady bezpečnosti ve školce i při pobytu venku
 • spoluvytváříme zdravé prostředí ve třídě

Očekávané výstupy:

 • komunikuje s druhým, pozná nové kamarády
 • orientuje se v prostředí MŠ
 • utváří si základní představu o společenských normách

Klíčové kompetence:

 • dítě si všímá dění kolem sebe, respektuje druhého
 • umí se začlenit do větší skupiny lidí, chápe a dodržuje daná pravidla společenského soužití
 • chová se zodpovědně, ovládá řeč a své myšlenky

Vzdělávací nabídka:

 • Po - divadélko Romaneto od 9,00 hodin ve školce s pohádkou O pejskovi a kočičce
 • logopedická prevence, říkadla, hlasová hygiena
 • VV - společná práce - Naše školka
 • báseň - "Kamarád"
 • IP - pracovní listy - rozvoj prostorové orientace a grafomotoriky
 • TV - pohybová hra - Důvěra - ve dvojicích
 • pobyt venku - míčové a kolektivní hry
  ________________________________________________________________________________ 

                    

 Téma: ,,Vítejte ve školce“
IB: Loučíme se s létem
Datum: 4. 9. – 8. 9. 2023

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj každého dítěte po všech stránkách: zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj
 • vytváření optimálních podmínek pro jeho individuálně osobnostní rozvoj
 • snaha, aby děti chodily do školky s úsměvem, radostí a nedočkavostí co nového se dozví, naučí a prožijí

Očekávané výstupy:

 • umět pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno
 • umět verbálně komunikovat, vést dialog
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v činnostech
 • přemýšlet, uvažovat, řešit jednoduché problémy, konkrétní úkoly a situace

Klíčové kompetence:

 • naučit děti v průběhu školního roku umět správně využít získané poznatky v praktických situacích a v dalším učení získávat elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody, techniky
 • orientovat se v prostředí, ve kterém žije


Vzdělávací nabídka:

úvodní pohádka: Adámek jde do školky

básnička: Září klepe na vrátka

písnička: Jsme kamarádi (M.Kružíková), Mateřinky (Svěrák, Uhlíř)

PH: Kuřátka

Tv: opakování prvků do jógy, správné držení těla

Vv: Žabky, práce s prsty – otisk barev

PL: dokreslování tvarů-špetkový úchop, kuřátka – směr doprava, doleva

pozn.:

středa – výlet autobusem do Mokrovrat, návštěva místního kravína

Mateřská škola

Kalendář akcí MŠ

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Virtuální prohlídka

Základní škola 

Základní škola 

Mateřská škola 

Mateřská škola 

Certifikáty

1

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

2

3

4

 MINISTERSTVO       ŠKOLSTVÍ
 MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

5

7

8
9

10

Kde nás najdete?