Základní škola a Mateřská škola Stará Huť
ZŠ a MŠ Stará Huť

Týdenní třídní plány Žabek

                                                       Týdenní třídní plány Žabky
                                                
Téma: ,,Těšíme se na prázdniny“ 
                                                       
IB:  Děti a naše Zem
                                          Datum: 24. 6. - 28. 6. 2024, 26. týden                                    

báseň

Léto

Léto ťuká na vrátka,
otevřete děťátka.

Vyrazíme spolu k vodě,
na ní budou samé lodě.

Zmrzlinu si zakoupíme,
na deku se posadíme.

Bude nás hřát sluníčko,
opálí nás maličko.

 

Dílčí vzdělávací cíle

 • seznamování se světem lidí – poznatky o prostředí, kam lze jet v létě na dovolenou
 • posilování přirozených poznávacích citů – zvídavost, zájem, radost z objevování
 • vytváření základů pro práci s informacemi

Očekávané výstupy

 • tématem tohoto týdne je povídání o možnostech, jak a kam  cestovat na prázdniny
 • vzpomenout na dopravní prostředky, které nás mohou kamkoliv dopravit, chování v nich
 • povídání o tom, s kým prázdniny můžeme trávit, proč

Klíčové kompetence

 • učit se, že být komunikativní a vstřícný je výhodou
 • vědět, že lidé se dorozumívají jinými jazyky a že je možno se jim učit
 • vědět, že není jedno v jakém prostředí žijeme a uvědomovat si, že svým chováním se na něm podílíme a že je můžeme ovlivnit
 • celý týden věnován dětem a jejich individuálním potřebám, nechat dětem prostor pro jejich vlastní návrh, co chtějí tento týden v MŠ podnikat, opakovat, vymyslet

Vzdělávací nabídka

úvodní pohádka: O neposlušném autíčku - rozbor

písnička: U vody, Prázdniny – M. Kružíková

PH: dobrovolný výběr dětí

Tv: dobrovolný výběr dětí

Vv: Vv – letní tématika

PL: pracovní listy k tématu, hádanky k létu

kuchyňka: pečení bábovky

Pokud bude pěkné počasí, budeme pro aktivity využívat pobyt venku.
 

                                               Týdenní třídní plány Žabky
                                               Téma: ,,Těšíme se na prázdniny“ 
                                               
IB:  Děti a naše Zem
                                          Datum: 17. 6. - 21. 6. 2024, 25. týden

Vzdělávací cíle

 • získat povědomí o přátelství a toleranci lidí všech barev pleti
 • vytvářet základní kulturní a společenské postoje
 • rozvoj tvořivého myšlení, řešení problémů
 • samostatně se výtvarně vyjadřovat


Očekávané výstupy

 • zvládat běžné činnosti a požadavky, jednoduchou obsluhu a pracovní úkony
 • vyjádřit souhlas i nesouhlas v situacích, které to vyžadují
 • chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný
 • pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické a hudební představení
 • hodnotit svoje zážitky

 

Klíčové kompetence

 • samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 • uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
 • dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost druhým, pomoc slabším
 • rozpozná nevhodné chování
 • dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává
 • ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možnost se je učit

 

Nabídka činností

 • venkovní, sportovní, tvořivé aktivity v přírodě
 • pracovní listy - rozvoj prostorové orientace, rozvoj předmatematické gramotnosti
 • sledování změn v přírodě - výtvarná činnost - abstrakce, relaxační cvičení, grafomotorika
 • hudebně-pohybové činnosti- Prázdniny u babičky
 • 20.6. Divadlo Děti dětem- KD Dobříš
 • 21.6. účast na zahájení Mistrovství ČR v národní házené
 • 21.6. zmrzlina

   

                                               Týdenní třídní plány Žabky
                                               Téma: ,,Cesta kolem světa - státy a jejich vlajky, znaky“ 
                                               
IB:  Děti a naše Zem
                                          Datum: 10. 6. - 14. 6. 2024, 24. týden
 

báseň:

Když hrát hymnu zaslechneme,
zklidníme se, povstaneme.

Až budeme slova znát,
můžeme ji zazpívat.

Je to píseň naše česká,
o přírodě co je hezká.

Kde si můžem klidně hrát,
domovem ji nazývat.

Dílčí vzdělávací cíle

 • rozvoj elementárních poznatků o existenci jiných národů a kultur, vlajek, znaků
  jednotlivých států
 • rozvoj multikulturní výchovy - tolerance a pozitivní vnímání lidí různých národností a kultur
 • rozvoj zdravého sebevědomí, sebejistoty, pro schopnost být samo sebou a zároveň být součástí naší společnosti

Očekávané výstupy

 • tématem tohoto týdne je poznávání jednotlivých kontinentů a národů, které na nich žijí, umět sám vyprávět poznané a naučené
 • seznámit děti s významnými světovými památkami, zvířaty, příslušnou kulturou dané země, rozlišnosti pleti
 • hlouběji se zaměříme na Českou republiku, její hymnu a národní strom, korunovační klenoty – přiblížit jejich význam
 • získané informace používat v praxi

Klíčové kompetence

 • přiměřenou formou a přiměřeně věku děti seznamovat s životem lidí a zvířat na celém světě, vnímat lidskou odlišnost, odlišnost kultur
 • akceptovat kultury všech národností
 • poskytnout dětem možnost jednat v duchu základních lidských a etických hodnot

Vzdělávací nabídka

úvodní pohádka: Chaloupka na vršku - Léto voní posečenou loukou…

písnička: Kde domov můj – česká hymna

PH: dobrovolný výběr dětí

Tv: dobrovolný výběr dětí

Vv: výroba čekého národního stromu – lípa velkolistá

PL: pracovní listy k tématu

kuchyňka: fondue (dle časových možností)


poznámka ke dni

úterý: Loučení předškoláků od 16,30

čtvrtek: návštěva kravínu v Mokrovratech ( dopolední blok)

zmrzlina (pan M. Melichar) – dle aktuálního počasí

pokud bude pěkné počasí, budeme pro aktivity využívat pobyt venku                                               Týdenní třídní plány Žabky
                                               Téma: ,,Cesta kolem světa“ 
                                               
IB:  Děti a naše Zem
                                          Datum: 27. 5. - 31. 5. 2024, 22. týden

báseň:

Opálení černoši

To jsou divy kolem nás,
u nás bývá v zimě mráz.

V rovníkové Africe
slunce pálí velice.
My jsme bílí zůstali.

V Africe, kde zima není,
chodí lidé opálení.

Od nohou až po uši,
říkáme jim černoši.

Dílčí vzdělávací cíle

 • rozvoj elementárních poznatků o existenci jiných národů a kultur
 • rozvoj multikulturní výchovy - tolerance a pozitivní vnímání lidí různých národností a kultur
 • rozvoj zdravého sebevědomí, sebejistoty, pro schopnost být samo sebou a zároveň být součástí naší společnosti

Očekávané výstupy

 • tématem tohoto týdne je poznávání jednotlivých kontinentů a národů, které na nich žijí, umět sám vyprávět poznané a naučené
 • seznámit děti s významnými světovými památkami, zvířaty, příslušnou kulturou dané země, rozlišnosti pleti
 • získané informace používat v praxi

Klíčové kompetence

 • přiměřenou formou a přiměřeně věku děti seznamovat s životem lidí a zvířat na celém světě, vnímat lidskou odlišnost, odlišnost kultur
 • zopakovat si povědomí o planetě Zemi,, nutnosti ochrany přírody na Zemi

Vzdělávací nabídka

úvodní pohádka: Indiánská pohádka/pohádky z hvězd, K. Vágner - rozbor

písnička: Pět minut v Africe

PH: dobrovolný výběr dětí

Tv: dobrovolný výběr dětí

Vv: výroba balónu (dle časových možností)

PL: pracovní listy k tématu

kuchyňka: fondue (dle časových možností)

pozn.

čtvrtek: dětský den v dopoledním programu ve školce

pátek: zajdeme si na zmrzlinu k panu Melicharovi

Pokud bude pěkné počasí, budeme vzdělávací aktivity realizovat venku.

 

                                               
                                               Týdenní třídní plány Žabky
                                               
Téma: ,, Vesmírní cestovatelé“ 
                                               
IB:  Děti a naše Zem
                                          Datum: 20. 5. - 24. 5. 2024, 21. týden
 

Vzdělávací cíle

 • vytváření elementárního povědomí o technickém prostředí, vývoji a neustálých proměnách
 • vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí, sluneční soustavou, Sluncem, měsícem

Očekávané výstupy

 • mít základní poznatky o zeměkouli, vesmíru, Slunci, Měsíci, sluneční soustavě, planetě Zemi
 • poznávat technické prostředí a jeho vývoj
 • vnímat svět jako rozmanitý, pozoruhodný, pestrý a různorodý
 • seznamovat se s vlastnostmi písku, kamene, půdy, vody
 • poznávat a rozlišovat druhy materiálů (hmatem)

Klíčové kompetence

 • rozlišovat a pojmenovávat barvy, rozlišovat barevné odstíny
 • spolupracovat ve skupině, být tvořivý
 • využívat tvořivé postupy, mít rozvinutou fantazii a představivost
 • mít základní poznatky o zeměkouli, vesmíru, Slunci, Měsíci, sluneční soustavě, planetě Zemi
 • být ohleduplný k druhému, dokázat ocenit jeho práci
 • umět se vcítit do pocitů a dojmů druhého člověka

Vzdělávací nabídka

 • Sluníčko
  Do hebounkých peřinek z růžového kanafasu
  položilo sluníčko pramínky svých zlatých vlasů.
  Až se mu z nich k ránu dozdá sen,
  smát se a hřát bude celičký den.
 • VV- vesmír
 • HV- Kolik je na světě moří; Chválím tě, země má
 • TV- PH Na kosmonauty a mimozemšťany
 • PL- zrakové vnímání- bludiště; předmatematické představy- vybarvování dle schématu

 

 

                                               Týdenní třídní plány Žabky
                                               
Téma: ,, Můj domov .. aneb kde se probouzím, kde usínám“ 
                                               
IB:  Děti a naše Zem
                                          Datum: 13. 5. - 17. 5. 2024, 20. týden

báseň

Doma – J. Žáček

Každý je doma tam, kde bydlí,       
kde má své místo u stolu,
kde má svou postel a svou židli.
Doma jsou všichni pospolu.


Dílčí vzdělávací cíle

 • snažit se v dětech upevnit pocit bezpečí domova, ve kterém žijeme jako rodina,
  různé struktury rodiny
 • rodina je naše základní zázemí, vzájemně si pomáháme a máme se rádi
 • vzhled našeho domova
 • zopakovat předložky
 • každá země má svou přírodu a své zajímavosti (hymna)
 • rozeznat materiály – sláma, dřevo, cihly

Očekávané výstupy

 • vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka
  i obsah
 • získání vztahu k domovu, rodině, ke svému bydlišti
 • rozlišovat charakteristické znaky mezi vesnicí a městem
 • osvojení návyků, jak se chovat na veřejnosti
 • znát důležitá místa naší vesnice a vědět k čemu slouží
 • sledovat a vyprávět příběh – podle obrázku

Klíčové kompetence

 • orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 • využívá svých dosavadních zkušeností, fantazii a představivost

Vzdělávací nabídka

úvodní pohádka: Z domova - Převapení pro maminku

písnička: Pohádka o domečku, Kde domov můj

PH: Honzo vstávej, Co kam patří, Co je to ???

Tv: 
procházejme se při relaxaci (N.Peretti), taj–či (L.Ryšková) s dětmi

Vv: výroba domova

PL: pracovní listy k tématu (odlišnosti, geometrické tvary)

pozn.:

pondělí: společné focení

úterý: program do školky Ó, Ó vajíčko
           projekt My se školy nebojíme

 


                                               Týdenní třídní plány Žabky
                                               
Téma: ,,Letí k nám čarodějnice“ 
                                               
IB:  Příroda se probouzí
                                          Datum: 29. 4. - 3. 5. 2024, 18. týden

Báseň

Čáry, máry, čáry, máry,
vznes se koště, láry, fáry.
Čarodějky kamarádky,
lítaj vzduchem tam a zpátky.
Šaty mají od sazí,
snad se v letu nesrazí.

Dílčí vzdělávací cíle

 • rozvíjet pohybové a manipulativní dovednosti
 • cvičit paměť, pozornost a představivost
 • rozvíjet kultivovaný projev
 • rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přijímat hodnoty
  v tomto společenství uznané
 • znovu si osvojit příběh k pálení čarodějnic - význam, průběh této tradice

Očekávané výstupy

 • vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat až druhý dokončí myšlenku,
  sledovat řečníka i obsah
 • vnímat tradice a zvyky, jejich odlišnosti
 • těšit se z hezkých a příjemných zážitků
 • učit se spolupracovat a domluvit ve skupině
 • ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem

Klíčové kompetence

 • soustředěně pozorujeme, zkoumáme, objevujeme, všímáme si souvislostí
 • experimentujeme a užíváme při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • dítě se ve skupině dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech
  se domlouvá a spolupracuje
 • mít základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými
  hodnotami a normami

Vzdělávací nabídka

úvodní pohádka: O neposlušném koštěti

pohádky: Perníková chaloupka, Malá čarodejnice - Filipojakubská noc,
                 Chaloupka Na vršku - jak odletěly čarodejnice

písničky: Zaklínadlo, Pět ježibab, D. Patrasová - Ježibaba, M. Růžičková - Strašidla

PH: Čarování, Na čaroděje

Tv: opakování naučeného

Vv: tempera, střihání - hadí rej

PL: bludiště, přiřazování

pozn.:

úterý: karneval - masky

středa: státní svátek

pátek: kuchyňka – dle časových možností

 

                                               Týdenní třídní plány Žabky
                                               
Téma: ,,Už vím, jak se zachovat, první pomoc umím dát“ 
                                               
IB:  Příroda se probouzí
                                          Datum: 22. 4. - 26. 4. 2024, 17. týden
 

Vzdělávací cíle

 • seznámení s bezpečným chováním v dopravních situacích, kterých se děti běžně účastní
 • poučení o možném nebezpečí, jak mu předcházet, důležitá čísla IZS
 • rozvíjet ohleduplnost a soustředěnost pomocí her
 • znát základní druhy dopravních prostředků, jak se v dopravních prostředcích chováme
 • seznámení se základním dopravním značením
 • vytvářet si základní představu o dopravních prostředcích a o bezpečném pohybu
  v silničním provozu

Očekávané výstupy 
dítě

 • je koordinačně a rytmicky schopné, udrží tempo pohybu, reaguje na změnu
 • rozpoznává základní bezpečnostní pravidla
 • rozlišuje některé dopravní značky, označí nebezpečí
 • orientuje se v prostoru
 • zná pravidla bezpečnosti, telefonní čísla, jak podat první pomoc

Klíčové kompetence
dítě

 • pozorně poslouchá, sleduje se zájmem vzdělávací program
 • hodnotí svoje zážitky a vyjádří svůj názor
 • chápe, že se o tom, co udělá, může rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také zodpovídá
 • dbá na zdraví a bezpečnost svou i druhých, chová se zodpovědně s ohledem na zdravé
  a bezpečné okolní prostředí
 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje
 • orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

Vzdělávací nabídka

 • úvodní text k tématu - Neposlušné autíčko
 • pracovní list - zrakové vnímání - značky
 • hry a činnosti na rozpoznání a pamatování tel. čísel IZS
 • modelové situace, jak pomoci, postup , kam volat, co říct, …
 • píseň Karol a Kvído- IZS
 • námětová hra Na doktora
 • činnosti v herně - stavba města a silnice, hry s auty, …
 • 24. 4. výlet do skanzenu Vysoký Chlumec
 • 26. 4. hasiči v MŠ
 • 26. 4. kouzelník ve škole
 • báseň Důležitá čísla
  Pomoc, hoří ! Co mám dělat ? 
  Zavolám na 150.
  Doktora je třeba hned ?
  Volám 155.
  Číslo k policejním vozům-
  to je 158.
  Stodvanáctka(112) trable ničí
  v Čechách nebo v zahraničí.

 

 

                                              Týdenní třídní plány Žabky
                                              
Téma: ,,Z pohádky do pohádky - večerníčky“ 
                                               
IB:  Příroda se probouzí
                                          Datum: 15. 4. - 19. 4. 2024, 16. týden

báseň:

Tiše seďte, ani muk,
v televizi bude kluk.
Papírová čepička,
hází lístky z autíčka.
Každý večer vozí dětem,
pohádky, co letí světem.


Dílčí vzdělávací cíle

 • poznávat svět skrze pohádky, příběhy
 • vědět, co jsou to pohádky, večerníček
 • seznámit děti s nejznámějšími pohádkami, popovídat si o ději pohádek
 • najít v pohádkách ponaučení
 • poznat rým, získat porozumění o verších
 • rozeznat materiály – sláma, dřevo, cihly

Očekávané výstupy

 • vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat až druhý dokončí myšlenku,
  sledovat řečníka i obsah)
 • vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu
 • učit se nazpaměť krátké texty (reprodukovat pohádky, zvládnout jednoduchou
  dramatickou úlohu)
 • sledovat a vyprávět příběh – podle obrázku

Klíčové kompetence

 • řešit problémy, na které stačí, známé a opakující se situace řešit samostatně
  (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, vyjadřuje dvě myšlenky, sdělení, otázky, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

Vzdělávací nabídka

úvodní pohádka: O Otesánkovi

písničky: Pod dubem, za dubem, K.Černoch - Večerníček

PH: O veliké řepě

Tv: opakování naučeného 

Vv: kresba známého večerníčku – podle předlohy

PL: večerníčkovy pracovní listy (slabiky, obkreslování vlnek, srovnání podle velikosti)

pozn.:

pondělí: plavecký výcvik předškoláků v Příbrami

 

 

                                              Týdenní třídní plány Žabky
                                              
Téma: ,,Káčátka se batolí“ 
                                               
IB:  Příroda se probouzí
                                          Datum: 8. 4. - 12. 4. 2024, 15. týden

Vzdělávací cíle

- zdokonalovat jemnou motoriku, koordinaci ruka-oko

- vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady a pocity ve vhodně
  formulovaných větách

- rozumět a používat základní pojmy označující velikost

- pozorovat přírodu a všímat si změn v ní

- upevňovat grafomotorické schopnosti, rozvíjet obratnost při složených pohybech

- získat zdravé sebevědomí, sebedůvěru před zápisem do školy

- podporovat pracovní a učební návyky a chování- záměrnost, soustředěnost, cílevědomost


Očekávané výstupy

- chápe, že se vše kolem mění, vyvíjí a proměňuje

- je přiměřeně aktivní a kreativní v jazykové tvorbě a komunikaci

- využívá své kognitivní schopnosti

- je přiměřeně zvídavé a nechají se získat pro záměrné učení a práci

- orientuje se a rozumí proměnám přírody, základním životním podmínkám
   a životnímu cyklu rostlin

 

Klíčové kompetence

- učí se nejen spontánně, ale i vědomě

- umí odhadnout své síly

- chápe jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací

- je schopné respektovat druhé, pomáhá pečovat o okolní prostředí, chrání přírodu

- dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky

 

Vzdělávací nabídka

- píseň Káčátka se batolí, Když jsem já sloužil

- pracovní list - pravolevá orientace

- VV - farma- společná práce ve skupinách

- vycházka ke zvířátkům v Huti

- volné pohybové aktivity na hřišti; tvoření z přírodnin

- didaktické hry a činnosti zaměřené na aktivity předškoláků během zápisu do ZŠ
 


                                              Týdenní třídní plány Žabky
                                              
Téma: ,,Týden plný kultury“ 
                                               
IB:  Příroda se probouzí
                                          Datum: 2. 4. - 5. 4. 2024, 14. týden 

Dílčí vzdělávací cíle

 • mít povědomí o změnách v přírodě na jaře, neustále rozvíjet a podporovat pozitivní
  vztah k přírodě
 • osvojit si dovednosti a poznatky potřebné k péči o okolí
 • spoluvytvářet zdravé a bezpečné prostředí
 • prožít společnou radost při venkovních a kulturních činnostech
 • vést děti ke správnému chování při kulturních a společenských akcích
 • poznávat svět skrze pohádky, příběhy, výstavy


Očekávané výstupy

 • odraz přírodního a kulturního prostředí – hudebně pohybové činnosti
 • podporovat samostatný slovní projev při rozboru prožitých kulturních akcí, načerpané dojmy, co se mi nejvíce líbilo a naopak
 • přímé pozorování přírodního prostředí, hry v přírodě – následná diskuse


Klíčové kompetence

 • děti zachytí a vyjádří své pocity hudební a pohybovou činností
 • děti již rozpoznají změny v přírodě, budou ji vnímat všemi smysly, dovedou formulovat otázky a odpovídat na ně, dovedou popsat situaci


Vzdělávací nabídka

úvodní pohádka: Dášenka, čili život štěněte, K. Čapek

písnička: Sedmikráska, Tří citrónky

PH + Tvch: rozvoj rychlosti a postřehu, v družstvech, se cvičební pomůckou a hudebním doprovodem

Tv: relaxační cvičení, cvičení na rychlost, postřeh, hbitost

Vv: kresba tužkou

PL: rozlišení, pojmenování, rozdíly


Akce týdne

úterý: výlet na Čapkovu Strž

středa: návštěva prvňáčků, ZŠ Stará Huť, hudební vystoupení (dle momentální časové možnosti, změna termínu možná)

čtvrtek: návštěva knihovny na Dobříši, téma – ,,S detektivem v knihovně“

pátek: návštěva 3. třídy ZŠ Stará Huť, divadelní vystoupení

 

                                              Týdenní třídní plány Žabky
                                              
Téma: ,,Velikonoce jsou za dveřmi“ 
                                               
IB:  Příroda se probouzí
                                          Datum: 25. 3. - 29. 3. 2024, 13. týden

Vzdělávací cíle 

Upevňování získaných vědomostí a další práce s nimi
Dramatizace básně, rozvoj fantazie, představivosti, nebát se projevit před ostatními 
Umět pracovat s textem - paměť, vnímání 

Očekávané výstupy

Osvojovat si zvyky, tradice, lidovou slovesnost
Esteticky se projevovat ve výtvarných činnostech


Klíčové kompetence 

Umí soustředěně pozorovat, zkoumat, objevovat
Je citlivé ve vztahu k živých bytostem, přírodě 
Má elementární poznatky o naší kultuře 


Vzdělávací nabídka 

Báseň Hody, hody, doprovody 
Modelování ozdob z nejedlého těsta
Velikonoční obrázkový diktát
Práce s textem - Velikonoce u babičky 
Vytleskávání rytmu, logopedické hrátky s hláskami
Činnosti zaměřené na tradice a zvyky, využití ICT- Barevné kamínky 
Výroba papírového věnce z barevných vajíček 
Krakonošovy pohádky - Jak šel Trautenberk do hor pro poklad
Pletení copu, pomlázky

 

                                              Týdenní třídní plány Žabky
                                              
Téma: ,,Velikonoce - svátky jara“ 
                                             
IB:  Příroda se probouzí
                                         Datum: 18. 3. - 22. 3. 2024, 12. týden

Básnička (s pohybemJ Velikonoční

chlapci: 
Náruč proutků z vrby mám,
pomlázku z nich udělám. 
Ještě navrch mašli pěknou, 
holky, ty se musí leknout ! 
dívky:
Vajíčka jsem připravila,
barvami je ozdobila.
Jen, ať kluci přijdou ráno,
pro strach já mám uděláno.

Dílčí vzdělávací cíle

Tématem tohoto týdne je : seznámit děti s jarním obdobím a velikonočními zvyky

- seznámit děti s tradicemi českých Velikonoc, se symboly – kraslice, pomlázka, setí obilí…
- reprodukovat říkanky, písničky
- pracovat s textem – sledování děje, rozhovor o přečteném
- osvojit si věku přiměřených praktických dovedností (pečení lineckých vajíček, zdobení…)

Očekávané výstupy

- popsat situaci – skutečnou, podle obrázků
- poznávat a osvojovat si zvyky, lidové tradice, účastnit se příprav
- elementární matematické souvislosti, prakticky je využívat (porovnávat, uspořádat…)
- chápat matematické pojmy
- znát průběh Velikonoc
- seznámit se s humorem a vtipem v lidové slovesnosti, krátkých textech a písní

Klíčové kompetence

- soustředěně pozorovat, zkoumat, objevovat, všímat si souvislostí, experimentovat
   a užívat při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
- při poslechu pohádky klást otázky, hledat na ně odpovědi, opravovat nesprávnou výslovnost

Vzdělávací nabídka

 • úvodní pohádka: Velikonoce – rozbor pohádky, Zima
 • písnička: Pásla ovečky, Ptačí tanec, O kohoutkovi a slepičce
 • básnička: Velikonoční (chlapci/dívky)
 • PH: velikonoční PH (předávání pomlázky)
 • Tv: relaxační cvičení, cvičení na rychlost, postřeh, hbitost
 • Vv: Vv – s velikonoční tématikou
 • Kuchyňka: linecká vajíčka 
 • PL: matematická gramotnost

pozn.:

pondělí: plavecký výcvik

čtvrtek: tělocvična – pouze v případě nepříznivého počasí, jinak preferujeme pobyt
                                   na čerstvém vzduchu

příprava předškolních dětí do první třídy, opakování známých činností

 

                                              Týdenní třídní plány Žabky
                                              
Téma: ,,Slunce svítí, jaro je tu, kytička se hlásí k světu“ 
                                             
IB:  Příroda se probouzí
                                         Datum: 4. 3. - 8. 3. 2024, 10. týden

Básnička (s pohybemJ Jarní

V zemi malé semínko,
spinká jenom malinko.
Když sluníčko zasvítí,
začne pěkně klíčiti.
Klíčí stále výš a výš,
až poupátko uvidíš.
A pak z toho poupěte
nádherný květ vykvete.

Dílčí vzdělávací cíle

Tématem tohoto týdne je seznámení dětí s nastupujícím jarním obdobím a s jeho projevy

 • přiblížit dětem probouzení přírody v blízkém i vzdálenějším okolí školky či domova
 • pozorovat změny v přírodě
 • děti se zážitkovou metodou seznámí s dalším ročním obdobím - jarem – využití
  mnoha demonstračních obrázků
 • pozorování změn v přírodě
 • opakování: jméno, příjmení, adresa, číselná řada, geometrické tvary, opakovat
  známé básničky a písničky, tleskat do rytmu, hledat rýmy
 • zavazování tkaniček

Očekávané výstupy

 • umět vyjádřit pocity, dojmy a prožitky – projevit zájem o danou pohádku, sledovat
  pozorně a zachytit její hlavní myšlenku, posuzovat slyšené, samostatně a smysluplně odpovědět na otázku
 • pozornost, soustředění a paměť
 • umět pojmenovat rozdíly mezi ročním obdobím a vše, co nás na jaře čeká – slunce
  více hřeje, taje sníh, ptáci se vrací z teplých krajů, rostou květiny, roste listí, příroda
  se zelená, probouzí se zvířata, která v zimě spala

Klíčové kompetence

 • získat elementární poznatky o tom, jak můžeme přírodě pomáhat – neodhazovat
  odpadky, neničit broučky, nelámat větvičky …
 • pochopení prostorových pojmů: vpravo, vlevo, nahoře, dole, před, za, pod …
 • při poslechu pohádky klást otázky, hledat na ně odpovědi
 • opravovat nesprávnou výslovnost

Vzdělávací nabídka

úvodní pohádka: První sněženka – rozbor pohádky, str. 101, Zima

písnička: Jaro, léto, podzim, zima (M.R.), Jaro (Veseluška); dle výběru dětí

básnička: Jarní

PH: na přání dětí

Tv: protahovací cviky

Vv: přání k MDŽ

Kuchyňka: slané sušenky

PL: zrakové vnímání

poznámka:

pondělí: plavecký výcvik 4. 3. 2024 se nekoná z důvodu konání jarních prázdnin

čtvrtek: tělocvična – proběhne dle momentální situace a počtu dětí v MŠ

celý týden příprava předškoláků na zápis, příprava do prvních tříd, opakování známého

 

                                             

                                              Týdenní třídní plány Žabky
                                              
Téma: ,,Ten dělá to a ten zas tohle“ 
                                             
IB:  Svět v pohybu
                                         Datum: 26. 2. - 1. 3. 2024, 9. týden

Prodloužení tématu do dalšího týdne

Dílčí vzdělávací cíle

 • děti blíže seznámit s profesemi dospělých
 • získat kladný vztah k práci, poznat její důležitost 
 • v globálním měřítku si uvědomit, že ne každý na světě má práci
 • děti se zážitkovou metodou seznámí s profesemi dospělých – využití mnoha demonstračních obrázků
 • napodobí pracovní pohyby dospělých
 • budou diskutovat o tématu práce a zaměstnanosti
 • práce s hádankou

Očekávané výstupy

 • umět vyjádřit pocity, dojmy a prožitky – projevit zájem o danou pohádku, sledovat
  pozorně a zachytit její hlavní myšlenku, posuzovat slyšené, samostatně a smysluplně odpovědět na otázku
 • pozornost, soustředění a paměť
 • dorozumívání, vyjadřování pantomimou, odezírání
 • fyzický rozvoj, pohybová koordinace, svalová vytrvalost

Klíčové kompetence

 • získat elementární poznatky o světě lidí, především kultury s tradicemi a zvyky,
  které dítě obklopují, o jejich rozmanitostech a proměnách
 • pochopení prostorových pojmů: vpravo, vlevo, nahoře, dole, před, za, pod…
 • při poslechu pohádky klást otázky, hledat na ně odpovědi, všímat si drobností
  a zvláštností různých druhů povolání – díky poslechu o řemeslech a povolání
 • rozšiřovat slovní zásobu a aktivně ji používat k dokonalejší komunikaci s okolím

Vzdělávací nabídka

úvodní pohádka: Jak Matěj hledal, až našel
písnička: Dělání, dělání, Pekař peče housky
na výběr: Kristýna  a Kája – Řemesla, K. a Kvido – Důležitá čísla, Doktor Zub, M.Růžičkova –
                 Popeláři, Hasiči, Sanitka, Řemesla
básnička: Šiju, šiju
PH: Hra na číšníka, Poznej povolání, Čím bych jednou chtěl být
Tv: relaxační cvičení s pomůckou, postojové standardy
Vv: jemná  motorika, dívky -  oblečení , chlapci – druh povolání
PL: zrakové vnímání

poznámka
pondělí: 3. lekce plaveckého výcviku
čtvrtek: tělocvična – dle momentální situace

celý týden přizpůsobený  předškolákům – příprava do prvních tříd, opakování naučeného
 

                                              Týdenní třídní plány Žabky
                                              
Téma: ,,Ten dělá to a ten zas tohle“ 
                                             
IB:  Svět v pohybu
                                         Datum: 19. 2. - 23. 2. 2024, 8. týden

Básnička (s pohybem) Šiju, šiju…

Šiju, šiju košilku,
ušiju ji za chvilku.

Pak ušiju kabátek,
Toníkovi na svátek.

Když to všechno zašívám,
k tomu já si zazpívám.

Dílčí vzdělávací cíle

 • děti blíže seznámit s profesemi dospělých - zážitkovou formou, využitím demonstračních 
  obrázků
 • získat kladný vztah k práci, poznat její důležitost
 • v globálním měřítku si uvědomit, že ne každý na světě má práci
 • napodobí pracovní pohyby dospělých
 • budou diskutovat o tématu práce a zaměstnanosti
 • práce s hádankou

Očekávané výstupy

 • umět vyjádřit pocity, dojmy a prožitky – projevit zájem o danou pohádku, sledovat
  ji pozorně a zachytit její hlavní myšlenku, posuzovat slyšené, samostatně a smysluplně odpovědět na otázku
 • pozornost, soustředění a paměť
 • dorozumívání, vyjadřování pantomimou, odezírání
 • fyzický rozvoj, pohybová koordinace, svalová vytrvalost

Klíčové kompetence

 • získat elementární poznatky o světě lidí, především kultury s tradicemi a zvyky,
  které dítě obklopují, o jejich rozmanitostech a proměnách
 • pochopení prostorových pojmů: vpravo, vlevo, nahoře, dole, před, za, pod…
 • při poslechu pohádky klást otázky, hledat na ně odpovědi, všímat si drobností
  a zvláštností různých druhů povolání
 • díky poslechu o řemeslech a povolání, rozšiřujeme svou slovní zásobu a aktivně ji používáme k dokonalejší komunikaci s okolím

Vzdělávací nabídka

úvodní pohádka: Jak Matěj hledal, až našel- rozbor pohádky, str. 62, Zima

písnička: Dělání, dělání, Pekař peče housky

na výběr: Kristýna  a Kája – Řemesla, K. a Kvido – Důležitá čísla, Doktor Zub,
                 M.Růžičkova – Popeláři, Hasiči, Sanitka, Řemesla

básnička: Šiju, šiju

PH: Hra na číšníka, Poznej povolání, Čím bych jednou chtěl být

Tv: relaxační cvičení s pomůckou, postojové standardy

Vv: rozvoj jemné motoriky, dívky -  oblečení , chlapci – druh povolání

Kuchyňka: podle času a situace pečení pizzy

PL: rozvoj zrakového vnímání


poznámka

pondělí: 2. lekce plaveckého výcviku pro předškolní děti, poučení o BOZ

čtvrtek:   návštěva tělocvičny – dle momentální situace

kuchyňka: dle časových možností

 

                                              Týdenní třídní plány Žabky
                                              
Téma: ,,Co nasypat do krmítka“ 
                                             
IB:  Svět v pohybu
                                         Datum: 12. 2. - 16. 2. 2024, 7. týden

CO NASYPAT DO KRMITKA 12.-16.2.2.24.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 2.93 MB

 

                                              Týdenní třídní plány Žabky
                                              
Téma: ,,Masopustní veselí v Žabkách“ 
                                             
IB:  Svět v pohybu
                                         Datum: 5. 2. - 9. 2. 2024, 6. týden

Básnička (s pohybem): Karneval

Karneval, karneval,
děti mají dneska bál.
Karneval, karneval,
račte všechny masky dál.
Budeme dnes tancovat,
bavit se a hodovat.
Račte dál, račte dál,
je tu přece karneval.

Dílčí vzdělávací cíle

Tématem tohoto týdne je : seznámit děti s lidovými tradicemi v období masopustu

- povídání s demonstračním materiálem v komunitním kruhu = podpora rozvoje řečových
   schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění )
   i produktivních (výslovnost, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

- děti si získáním nových informací a předváděním některých z nich do praktické podoby
   vytváří základy pro práci s načerpanými informacemi

- rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání


Očekávané výstupy

- umět vyjádřit pocity, dojmy a prožitky

- projevit zájem o danou pohádku, sledovat pozorně a zachytit její hlavní myšlenku,
   posuzovat slyšené, samostatně a smysluplně odpovědět na otázku

- upevňování orientace v prostoru

- rozvíjet slovní zásobu, slovy popsat svou masku

- udržet rovnováhu, zvládat překážky

 

Klíčové kompetence

- získat elementární poznatky o světě lidí, především kultury s tradicemi a zvyky,
   které dítě obklopují, o jejich rozmanitostech a proměnách

- orientovat se v prostředí, ve kterém dítě žije

- při poslechu pohádky klást otázky, hledat na ně odpovědi, všímat si drobností
   a zvláštností masek

– díky poslechu o maskách, zvycích a tradicích rozšiřovat slovní zásobu a aktivně
    ji používat k dokonalejší komunikaci s okolím

 

Vzdělávací nabídka

úvodní pohádka: Karnevalová maska (rozbor pohádky)

písnička: To je zlaté posvícení, Masopust

básnička: Karneval

PH: Masopust, Medvědí honička

Tv: rovnováha, překážkové dráhy, relaxační cvičení – správné držení celého těla

Vv: výroba pomůcek na průvod masek (kytary, hlava koně )

Kuchyňka: koblížky

PL: doplň – přiřaď ( předložky nad, pod, před, za , v…)


poznámka

středa: karneval ve školce

čtvrtek – tělocvična – dle momentální situace

pátek - masopustní průvod obcí

 

                                              Týdenní třídní plány Žabky
                                              
Téma: ,,Únor bílý, pole sílí“ 
                                                 
IB:  Svět v pohybu
                                          Datum: 29. 1. - 2. 2. 2024, 5. týden

Zimní báseň

Zamrzly rybníky,
napadl sníh,
na kopci za domem je slyšet smích.
To děti sáňkují, spolu si hrají,
jiskřičky radosti v očičkách mají.

Pokračování v činnostech předešlých tematických celků 
– opakování naučeného,
– prohloubení znalostí dětí k danému tématu,
– individuální práce s předškoláky,
– pracovní listy, grafomotorika, aktivity pro rozvoj schopností a dovedností.

 

                                              Týdenní třídní plány Žabky
                                              
Téma: ,,Krtek chystá rukavice, mrazu bude čím dál více“ 
                                                 
IB:  Svět v pohybu
                                          Datum: 22. 1. - 26. 1. 2024, 4. týden

Básnička (s pohybem): Sněží

Roztrhla se peřina,
sněžit venku začíná.
V zimě mrzne, padá sníh,
hrajeme si v závějích.
Na krku nás hřeje šála,
tu nám máma zavázala.
Navlečeme rukavice,
fouká sněžná fujavice.

Dílčí vzdělávací cíle

Tématem tohoto týdne je : typické zimní počasí spojené s oblékáním:

 • upevňovat sebeobsluhu v oblékání, mít potřebu upraveného zevnějšku
 • poznat shodu, podobnost, rozdíl
 • seznámení s hlavními znaky zimního období, typickým počasím a oblékáním
 • vést k bezpečnosti (v dopravě, na zamrzlé vodní hladině, omrzliny…)
 • jak o svoje tělo musíme pečovat, hygiena
 • prohloubit znalost dětí o neznámé termíny jako je huňatý, heboučký…
 • podporovat vlastní vyprávění zážitků se zimními sporty, zimou jako takovou
 • použití obrazového materiálu
 • logopedický příběh – orofaciální cvičení
 • předmatematické činnosti

Očekávané výstupy

 • mít povědomí o vlastnostech a kvalitě věcí (barva, tvar, druh materiálů)
 • popisování částí oděvu při oblékání během dne
 • umět vyjádřit pocity, dojmy a prožitky
 • upevňování orientace v prostoru

Klíčové kompetence

 • klást otázky a hledat na ně odpovědi
 • aktivně si všímat, co se kolem nás děje a proč, vyvozovat z toho následky, rozřešení vzniklých situací
 • samostatně vyjadřovat své myšlenky, slovně reagovat a vést smysluplný dialog,
  domlouvat se gesty i slovy
 • ověření znalostí samostatnou činností v prac. listech

Vzdělávací nabídka

úvodní pohádka:Pohádka o oblékání (rozbor pohádky)

písnička: Mráz a sníh( B. Viskupová), Oblékací (Kristýna a Kája), (Růžičková) Helma, bunda, boty, brýle, Dělej všechno, co máš rád, Kufr

básnička: Sněží, Zlobivé ponožky

PH: Židličky, Bačkorky, Rukavičko, rukavičko, kdo v tobě přebývá?

Tv: pohybové a rytmické cvičení s hudbou, stanoviště s náčiním i bez něho,
      zaměříme se na protahovací cviky a cviky na plosky nohou (senzomot. chodníček),
      hod na cíl ( míčem nebo sněhovou koulí), obratnost (při oblékání a svlékání),
      cvičení s ručníkem

Vv: výroba šály (barevné propojení, provlékání šňůrky)

Kuchyňka: pizza/šnečci

PL: doplňovačky, poznej své smysli, počty

pozn.:

pondělí -  divadlo ve školce - 9,00 hodin Romaneto (pohádka Dlouhý, Široký a Bystrozraký)

čtvrtek - tělocvična - dle momentální situace

 

                                                Týdenní třídní plány Žabky
                                                 
Téma: ,,Zimní radovánky“ 
                                                   
IB:  Svět v pohybu
                                           Datum: 15. 1. - 19. 1. 2024, 3. týden

 

Zimní radovánky 15.1.-19.1.2024.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 2.68 MB

 

 

                                              Týdenní třídní plány Žabky
                                
Téma: ,,Lidské tělo - aneb ve zdravém těle zdravý duch“ 
                                                 
IB:  Svět v pohybu
                                     Datum: 8. 1. - 12. 1. 2024, 2. týden

Básnička (s pohybem)

Když já se vytáhnu, (stoupneme si na špičky)

až ke sluníčku dosáhnu. (natáhneme ruce ke sluníčku)

Když já se skrčím, (sedneme si do dřepu)

do výšky skočím. (vyskočíme)

Když já si lehnu, (lehneme si)

ani se nehnu. (ležíme bez pohybu)

Nemocný Petřík

Neposlechl mámu Petřík,
neoblékl si svůj svetřík.
Hlava bolí, je mu zima,
přemohla ho snadno rýma.
Teď tu leží celý den,
ven může až za týden.

   
     Díl
čí vzdělávací cíle

    Tématem tohoto týdne je lidské tělo

 • seznámit děti s vlastním tělem, jak vypadá a funguje, s vnitřními orgány
 • seznámení se svými smysly, péči o chrup
 • rozeznávat a poznávat různé chutě, tvary, materiály s využitím všech smyslů
 • jak o svoje tělo musíme pečovat, hygiena
 • prohloubit znalost dětí o neznámé termíny jako je předloktí, nárt, zápěstí, kotník
 • použití obrazového materiálu
 • seznámíme děti se zdravým životním stylem, k němuž patří POHYB
 • hovořit budeme o bezpečnosti a ochraně zdraví
 • logopedický příběh – orofaciální cvičení

   

  Očekávané výstupy

 • mít povědomí o způsobech ochrany zdraví a vědět, kde hledat pomoc
 • vnímat a porozumět lidskému tělu a jeho částem, názorné ukázky
 • umět vyjádřit pocity, dojmy a prožitky
 • upevňování orientace v prostoru
   


  Klíčové kompetence

 • klást otázky a hledat na ně odpovědi
 • aktivně si všímat, co se kolem nás děje a proč, vyvozovat z toho následky, rozřešení vzniklých situací
 • samostatně vyjadřovat své myšlenky, slovně reagovat a vést smysluplný dialog,
  domlouvat se gesty i slovy
   


  Vzdělávací nabídka

 • úvodní pohádka: Tetka chřipka (rozbor pohádky)
 • písničky: Zdravé tělo (Kružíková); Pan doktor Zub (Karol a Kvido); Hlava, ramena ( Růžičková)
 • básničky: Cvičební, Nemocný Petřík
 • PH: Lékař řekl, Jak se tvářím, Vitamín honí Bacila
 • TV: pohybové a rytmické cvičení s hudbou, relaxace se cvičební pomůckou, vyjádření hudby pohybem
 • PL: doplňovačky, poznej své smysly, počty
 • Vv: moje tělo - orgány
 • Kuchyňka: zdrav= pečení

 • Pozn: čtvrtek – tělocvična – dle momentální situace

 

                                             Týdenní třídní plány Žabky
                                           
Téma: ,,Těšíme se na Ježíška“ 
                                                 
IB:  Vánoční čas
                                     Datum: 18. 12. - 22. 12. 2023, 51. týden

Těšíme se na Ježíška 18.-22.12..pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 4.76 MB

 

                                              Týdenní třídní plány Žabky
                                           
Téma: ,,Vůně vánočního cukroví“ 
                                                 
IB:  Vánoční čas
                                     Datum: 11. 12. - 15. 12. 2023, 50. týden

Básnička ANDÍLEK
Na bílém obláčku andílek maličký,
prstíčky rozsvítí sněhové hvězdičky.
Jednu nám posílá i s přáním od srdce,
ať s láskou prožijem letošní VÁNOCE.

Dílčí vzdělávací cíle

- zpěv českých koled – rozbor a jejich význam
- nastává adventní čas a momentálně i pečení cukroví, přípravy na Vánoce
- výtvarné činnosti zaměřené na vánoční výzdobu ve školce
- demonstrace obrázků s adventní a vánoční tématikou
- proč slavíme Vánoce, vánoční pranostiky
- pokračování v osvojení tradic a zvyků své země
- pokračování v navození vánoční a adventní atmosféry
- příprava na vánoční besídku vrcholí


Očekávané výstupy

- chápat hlavní pojmy týkající se adventního a vánočního času, přijmout tradici oslav,
  mít poznatky o zvycích a tradicích kraje
- vnímat a porozumět českým lidovým tradicím
- radostné prožívání předvánočního času
- umět vyjádřit pocity, dojmy a prožitky
- osvojování elementárních poznatků a schopností důležitých pro navazování vztahů
  dítěte k druhým lidem


Klíčové kompetence

- klást otázky a hledat na ně odpovědi
- aktivně si všímat, co se kolem nás děje a proč
- samostatně vyjadřovat své myšlenky, slovně reagovat a vést smysluplný dialog
- domlouvat se gesty i slovy

Vzdělávací nabídka

úvodní pohádka: Vánoční pohádka (rozbor pohádky)

písnička: vánoční písně a koledy (lidové), moderní české koledy

básnička: Andílek

PH: Na Popelku, Dáreček, Hvězdičky, Cukroví

Tv:  vánoční pohybové hry ( lokomoční pohybová činnost), správně napodobit pohyb
       předvedený učitelkou, správně reagovat na signál, pohotovost, postřeh

Vv:  vánoční přáníčko (lepení, stříhání, vlastní fantazie barev)

Kuchyňka: pečené vánočního cukroví

PL: početní, puzzle, dokreslení

pozn.:

čtvrtek – tělocvična – dle momentální situace

 

                                             Týdenní třídní plány Žabky
                                           
Téma: ,,Advent klepe na dveře“ 
                                                 
IB:  Vánoční čas
                                     Datum: 27. 11. - 1. 12. 2023, 48. týden

Mikulášská
Mikuláši, pojď jen blíž,
ať mě pěkně uslyšíš.
Celý rok jsem hodný byl,
ani trochu nezlobil,
nemusím se čerta bát,
ten si nechce hodné brát.
Anděla si pohladím,
to se může, to já vím.
Za rok, až zas přijde čas,
z okna vyhlížeti budu zas.

Dílčí vzdělávací cíle

 • seznamování s českými koledami a jejich nácvik
 • výtvarné činnosti zaměřené na zimní a vánoční výzdobu ve školce
 • demonstrace obrázků s adventní a vánoční tématikou
 • představivost a fantazie: mikulášské pranostiky
 • osvojení tradic a zvyků své země
 • navození vánoční a adventní atmosféry
 • příprava na nácvik k vánoční besídce

Očekávané výstupy

 • chápat hlavní pojmy týkající se adventního a vánočního času
 • vnímat a porozumět českým lidovým tradicím
 • zdokonalovat mluvní projev, vyjadřování a komunikativní dovednosti
 • umět vyjádřit pocity, dojmy a prožitky
 • upevňovat praktické dovednosti

Klíčové kompetence

 • rozvíjet přiměřené sebevědomí dítěte, upevňovat jeho pocit bezpečí, jistoty a optimismu
 • přednášet verše se smyslem pro obsah, využití rýmu k lepšímu zapamatování, tématika Mikuláš
 • pohotově reagovat při zpěvu na předehru, mezihru a dohru, jednotné nasazení – písně s vánoční tématikou

Vzdělávací nabídka

úvodní pohádka: Mikuláš, (rozbor pohádky)

písnička: 
vánoční písně a koledy (lidové), Mikuláš

básnička: Čertovská

PH: Kdo bude čertíkem, Čertíku, zahudrej

Tv: cvičení s ručníkem, zdokonalovat orientaci v prostoru, zařazování náročnějších zdravotních cviků (sed skrčmo skřižný, stoj bez pomoci rukou…), prohlubování prvků
do jógy

Vv: výroba vánoční výzdoby (lepení,střihání, malování temperou, vlastní fantazie)

Kuchyňka: pečené domácí vánoční výzdoby (dle časových možností)

PL: 
grafomotorická cvičení, doplňovačky

pozn.:
čtvrtek – tělocvična – dle momentální situace

 

                                           Týdenní třídní plány Žabky
                                           
Téma: ,,Společné tajemství“ 
                                                             
IB: Příroda usíná
                                     Datum: 20. 11. - 24. 11. 2023, 47. týden

,,Společné tajemství´´ 20.11.-24.11..pdf (2.54 MB)

 

                                                 Týdenní třídní plány Žabky
                                           
Téma: ,,S breberkami zatočíme“ 
                                                             
IB: Příroda usíná
                                     Datum: 6. 11. - 17. 11. 2023, 45. a 46 týden

S breberkami zatočíme 6.11.-17.11.2023.pdf (3.57 MB)

 

                                                   Týdenní třídní plán Žabky
                                     
Téma: ,,Dráček Papíráček poletuje si v podzimním počasí“ 
                                                             
IB: Příroda usíná
                                     Datum: 30. 10. - 3. 11. 2023, 44. týden

Báseň:
Dráček

Tam, kde modré mraky plavou,
létá dráček nad mou hlavou.
Letí, letí, letí
kolem našich dětí.
Dlouhý ocásek drak má,
ve větru s ním třepetá.

Snad se mu nic nestane
a v pořádku přistane.

Dílčí vzdělávací cíle

 • povídání o počasí, ročních obdobích a jejich charakteristických projevech
 • různé podoby počasí, koloběh vody, duha
 • analýzy aktuálního počasí
 • sporty a oblékání v jednotlivém počasí
 • demonstrace obrázků prvků počasí
 • představivost a fantazie: Dráček Papíráček

Očekávané výstupy

 • sledovat a vyprávět samostatně příběh, pohádku, co si z naučeného pamatuji,
  co se mi nejvíce a nejméně líbilo a proč
 • komunikace mezi dětmi samotnými, otázka/odpověď
 • umět charakterizovat změny v počasí, přírodě jako takové
 • provádět jednoduché i složitější pohyby podle vzoru učitelky za doprovodu básničky/písničky

Klíčové kompetence

 • rozvíjet všechny smysly
 • vědět, jak se mění počasí a příroda v průběhu roku
 • vědět, že čas se měří na hodiny, dny, týdny, měsíce, roky, znát funkci hodin
  (alespoň částečně)
 • komentovat změny v přírodě

Vzdělávací nabídka

úvodní pohádka: Dráček Papíráček

písnička: Mráček pláče (V. Vičarová), Pyšný drak (hrou na tělo)

básnička: Dráček

Pohybové hry: Prší, Větrný král, Na mráčky

Tělovýchova: cvičení s ručníkem, plosky nohou

Výtvarná činnost: výroba deštníku (lepení,střihání, malování temperou)

Kuchyňka: zvířátko z toustového chleba (dle časových možností)

Pracovní listy: logochvilky, grafomotorická cvičení, najdi rozdíly

pozn.:
Po – focení s paní M. Bayovou
Čt  – tělocvična – dle momentální situace

     

                                            Týdenní třídní plán Žabky
                                          
Téma: ,,Strašidelné rejdění“ 
                                                  
IB: Příroda usíná
                                     Datum: 23. 10. - 27. 10. 2023, 43. týden

Strašidelné+rejdění+23.-27-10.2023.docx (1.72 MB)

 

                                               Týdenní třídní plán Žabky
                                          
Téma: ,,Lesní zvířátka na podzim“ 
                                                  
IB: Příroda usíná
                                     Datum: 16. 10. - 20. 10. 2023, 42. týden

Básně

Hádali se zajíci

Hádali se zajíci, kdo má hezčí čepici,

kdo má lepší botky, kdo dělá větší bobky.

Tohle hádání zaječí – kdo nemá rád,

ať zaječí: Jé, jé, jejejejeje.

Veverka čiperka

Do les dnes půjdeme, potichoučku budeme.

Rozhlédnem se do všech stran, stromy všechny kolem znám.

Borovice, smrček, jedle, šiška na mě spadla hnedle.

Shodila ji veverka, to je pěkná čiperka.

Dílčí vzdělávací cíle

- citlivý přístup k přírodě, chování v lese
- dokázat pojmenovat lesní zvěř, rozdíl domácí a lesní zvěř
- vědět, jak se chovají zvířata na podzim, jak žijí, čím se živí
- uspávání a příprava zvířátek na podzim
- znaky podzimu, upevnění barev a tvarů

Očekávané výstupy

- sledovat a vyprávět samostatně příběh, pohádku,
   co si z naučeného pamatuji, co se mi nejvíce a nejméně líbilo a proč
- komunikace mezi dětmi samotnými, otázka/odpověď

Klíčové kompetence

- soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí,
   experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
- učí se s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění

Vzdělávací nabídka

- úvodní pohádka: Ježek
- písnička: Sedí liška pod dubem
- pohádka O domečku, Chytil táta sojku
- básnička: Hádali se zajíci, Veverka čiperka
- pohybové hry: Medvěd, Cvičení mravenečků, Veverky houbařky
- tělovýchovná cvilka - cvičení zaměřené na koordinaci těla, balanční cvičení
- výtvarná činnost - výroba lesního zvířátka, tupování
- pracovní listy: matematická pregramotnost, stíny

Poznámka ke dni
Út - návštěva divadla v Příbrami, odjezd v 7,45 smluvním autobusem
Čt - tělocvična – dle momentální situace
___________________________________________________________________________________

                                             Téma: ,,Ovoce a zelenina“
                                                   
 IB:  Příroda usíná
                                           
Datum: 2. 10 – 6. 10. 2023, 40. týden
Básně:

Ovoce a zelenina

Ovoce a zelenina, to je zdraví, to je síla.
Kdo jí jablka, ředkvičky, bude zdravý celičký.

Švestka

Já jsem švestka tmavě modrá, do knedlíků bývám dobrá.
Do těsta mě zabalíte, v dlaních chvíli uválíte.
Připravte si rendlíky na švestkové knedlíky.

Dílčí vzdělávací cíle

 • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňující pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
 • vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu
 • osvojení poznatků o těle a jeho zdraví

Očekávané výstupy

 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného, zorganizovat hru
 • rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí
 • mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy
 • činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí

Klíčové kompetence

 • aktivity, hry, tvoření a činnosti k poznávání a seznamování se s různými druhy plodů ovoce a zeleniny
 • jejich významu pro naše zdraví a podporovat jejich konzumaci
 • poznat a rozlišovat ovoce a zeleninu, podle vzhledu, barvy, chuti, vůně, hmatu, kde roste apod.

Vzdělávací nabídka

úvodní pohádka: O veliké řepě

písnička: Šel zahradník, V zahradě na hrušce

básnička: Ovoce a zelenina, Švestka, Hra na tělo

pohybové hry: O veliké řepě, Komu dám jablíčko, Kompot

tělovýchova: cvičení bez náčiní, názvosloví, ušní cvičení

výtvarná činnost: výroba mrkvičky

kuchyňka: pečení jablečného závinu

pracovní listy: zraková percepce, rozlišování velikostí, grafomotorická cvičení

pozn.:

úterý 3. 10. – návštěva huťské knihovny

středa 4. 10. – kuchyňka – jablečný závin

 

 

                                          Téma: ,,Babí léto aneb kam se schoval pavouček“
                                                  
IB:  Loučíme se s létem
                                           
Datum: 18. 9. – 22. 9. 2023, 38. týden

Báseň:      Babí léto přišlo k nám
                 pavoučka já dobře znám.
                 Spřádá sítě malé, větší,
                 mouchu si dá na večeři.
                 V sítích se pak houpe rád,
                 nemusíme se ho bát.


Dílčí vzdělávací cíle

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé motoriky při pohybové výchově (cvičení s míčem, míčové hry)
 • lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení)
 • hudební a hudebně pohybové hry
 • vytvářeníelementárního povědomí o širším přírodním prostředím, o jeho rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

Očekávané výstupy

 • porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje)
 • koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla a vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu

Klíčové kompetence

 • mít elementární poznatky o světě přírody, změn, informovat dítě o jeho rozmanitostech
  a proměnách
 • dovést využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se dítě běžně setkává (názorný demonstrační materiál)
 • rozpoznat změny v přírodě, vnímat přírodu všemi smysly

Vzdělávací nabídka

úvodní pohádka: O pavoukovi, kterého se každý jenom bál

písnička: Babí léto, Leze, leze pavouček(Inka Rybářová, Béba-pavouk)

básnička: Pavoučí, Září

PH: Na krále, Hledej kamaráda

Tv: míče – míčové hry, závody s míčem, držení směru

Vv: pavučinka ( provlékání bavlny )

PL: pavouci, zvířata

pozn.:

čtvrtek 21. 9. – planetárium v MŠ, Tajuplný les

pátek   22. 9. – návštěva Památníku Karla Čapka 

 

    

 Téma: ,,Kamarádi všude kolem nás“
IB: Loučíme se s létem
Datum: 11. 9. – 15. 9. 2023

Dílčí vzdělávací cíle:

 • učíme se zvládat slušné chování k ostatním
 • upevňujeme zásady bezpečnosti ve školce i při pobytu venku
 • spoluvytváříme zdravé prostředí ve třídě

Očekávané výstupy:

 • komunikuje s druhým, pozná nové kamarády
 • orientuje se v prostředí MŠ
 • utváří si základní představu o společenských normách

Klíčové kompetence:

 • dítě si všímá dění kolem sebe, respektuje druhého
 • umí se začlenit do větší skupiny lidí, chápe a dodržuje daná pravidla společenského soužití
 • chová se zodpovědně, ovládá řeč a své myšlenky

Vzdělávací nabídka:

 • Po - divadélko Romaneto od 9,00 hodin ve školce s pohádkou O pejskovi a kočičce
 • logopedická prevence, říkadla, hlasová hygiena
 • VV - společná práce - Naše školka
 • báseň - "Kamarád"
 • IP - pracovní listy - rozvoj prostorové orientace a grafomotoriky
 • TV - pohybová hra - Důvěra - ve dvojicích
 • pobyt venku - míčové a kolektivní hry
  ________________________________________________________________________________ 

                    

 Téma: ,,Vítejte ve školce“
IB: Loučíme se s létem
Datum: 4. 9. – 8. 9. 2023

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj každého dítěte po všech stránkách: zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj
 • vytváření optimálních podmínek pro jeho individuálně osobnostní rozvoj
 • snaha, aby děti chodily do školky s úsměvem, radostí a nedočkavostí co nového se dozví, naučí a prožijí

Očekávané výstupy:

 • umět pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno
 • umět verbálně komunikovat, vést dialog
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v činnostech
 • přemýšlet, uvažovat, řešit jednoduché problémy, konkrétní úkoly a situace

Klíčové kompetence:

 • naučit děti v průběhu školního roku umět správně využít získané poznatky v praktických situacích a v dalším učení získávat elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody, techniky
 • orientovat se v prostředí, ve kterém žije


Vzdělávací nabídka:

úvodní pohádka: Adámek jde do školky

básnička: Září klepe na vrátka

písnička: Jsme kamarádi (M.Kružíková), Mateřinky (Svěrák, Uhlíř)

PH: Kuřátka

Tv: opakování prvků do jógy, správné držení těla

Vv: Žabky, práce s prsty – otisk barev

PL: dokreslování tvarů-špetkový úchop, kuřátka – směr doprava, doleva

pozn.:

středa – výlet autobusem do Mokrovrat, návštěva místního kravína

Mateřská škola

Kalendář akcí MŠ

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Platební portál

Virtuální prohlídka

Základní škola 

Základní škola 

Mateřská škola 

Mateřská škola 

Projekty a certifikáty

 • Digitalizujeme školu
  Realizace investice národního plánu obnovy - Komponenta 3.1 
  Inovace ve vzdělávání 
  v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy

Publicita Distanční výuka

Publicita Prevence digitální propasti

Publicita Digitální učební pomůcky

Český den proti rakovině 2023

1

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

2

3

4

 MINISTERSTVO       ŠKOLSTVÍ
 MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

5

7

8
9

10

Kde nás najdete?