Základní škola a Mateřská škola Stará Huť
ZŠ a MŠ Stará Huť

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ

                                                                                           

Základní škola a Mateřská škola Stará Huť, okres Příbram
MŠ Karla Čapka 600, Stará Huť, 262 02, telefon: 775 682 584
e-mail: msstarahut@seznam.cz

Č.j. ZŠMŠ 6/2024                                                                       Ve Staré Huti dne 4. 4. 2024


                Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu
                vzdělávání do MŠ pro školní rok 2024/2025

 

Ředitelka školy PaedDr. Zdeňka Halenkovská, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Stará Huť, okres Příbram, stanovila kritéria, podle kterých se bude postupovat při rozhodování na základě stanovení § 34 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí kapacitu maximálního možného počtu dětí v mateřské škole.


Děti budou přijímány do MŠ na základě těchto dvou kritérií

Kritérium 1  Uchazeči s právem přednostního přijetí 

tj. uchazeči s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) ve školském obvodu Stará Huť, kteří ke dni 31. 8. 2024 dosáhnou nejméně třetího roku věku, rozřazeni podle věku

a) na vyšším místě v pořadí uchazečů jsou podle věku rozřazeni uchazeči, kteří ke dni 31. 8.
    2024 dosáhnou pěti let věku,

b) na následujících místech v sestupném slova smyslu jsou podle věku rozřazeni uchazeči,
     kteří ke dni 31. 8. 2024 dosáhnou čtyř let věku, 

c) na následujících místech v sestupném slova smyslu jsou podle věku rozřazeni uchazeči,
    kteří ke dni 31. 8. 2024 dosáhnou tří let věku

Pokud se na jednom a tomtéž místě v pořadí uchazečů umístí dva a více uchazečů, rozhodne o jejich pořadí losování. Uchazeč se v pořadí uchazečů umístí výše v tom pořadí, v jakém byl vylosován (první vylosovaný uchazeč se umístí nejvýše, tj. nejúspěšněji; druhý vylosovaný uchazeč se umístí na následujícím místě v sestupném slova smyslu atd.). Losování provede
předseda školské rady za přítomnosti zástupkyně ředitelky v den určený ředitelkou školy.
O losování bude pořízen videozáznam.

Kritérium 2  Uchazeči bez práva přednostního přijetí 
tj. uchazeči bez trvalého pobytu ve školském obvodu Stará Huť, řazeni podle věku

a) na vyšším místě v pořadí uchazečů jsou podle věku rozřazeni uchazeči, kteří ke dni 31. 8.
    2024 dosáhnou pěti let věku,

b) na následujících místech v sestupném slova smyslu jsou podle věku rozřazeni uchazeči,
    kteří ke dni 31. 8. 2024 dosáhnou čtyř let věku,

c) na následujících místech v sestupném slova smyslu jsou podle věku rozřazeni uchazeči,
    kteří ke dni 31. 8. 2024 dosáhnou tří let věku.

Pokud se na jednom a tomtéž místě v pořadí uchazečů umístí dva a více uchazečů, rozhodne o jejich pořadí losování. Uchazeč se v pořadí uchazečů umístí výše v tom pořadí, v jakém byl vylosován (první vylosovaný uchazeč se umístí nejvýše, tj. nejúspěšněji; druhý vylosovaný uchazeč se umístí na následujícím místě v sestupném slova smyslu atd.). Losování provede
předseda školské rady za přítomnosti zástupkyně ředitelky v den určený ředitelkou školy.
O losování bude pořízen videozáznam.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Naše MŠ je organizována pro děti od 3 let; o přijetí mladších dětí v případě nenaplněné kapacity rozhoduje ředitelka školy a jedná se vždy o přijetí se zkušební dobou.

Děti budou přijati do maximální možné kapacity MŠ: 73 dětí. 
Předpokládaný počet přijímaných dětí: 27 dětí
; počet přijatých dětí může být snížen z důvodu případného přijetí dětí s podpůrným opatřením třetího a vyššího stupně a přijetím dětí mladších tří let.

Pokud není kapacita naplněna do uvedeného počtu, je možné přihlašovat děti do MŠ na
základě žádosti zákonných zástupců i v průběhu školního roku.


O výsledcích zápisu budou zákonní zástupci informováni v zákonné lhůtě.
Výsledek zápisu bude zveřejněn na školním webu, úřední desce obecního úřadu a vyvěšen na informační desce MŠ. Jména dětí budou nahrazena přidělenými kódy.
Způsob oznámení rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno písemně. 


Ve Staré Huti dne 4. 4. 2024  
 
PaedDr. Zdeňka Halenkovská v.r.
ředitelka ZŠ a MŠ Stará Huť           

                                                                                   

Mateřská škola

Kalendář akcí MŠ

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Platební portál

Virtuální prohlídka

Základní škola 

Základní škola 

Mateřská škola 

Mateřská škola 

Projekty a certifikáty

  • Digitalizujeme školu
    Realizace investice národního plánu obnovy - Komponenta 3.1 
    Inovace ve vzdělávání 
    v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy

Publicita Distanční výuka

Publicita Prevence digitální propasti

Publicita Digitální učební pomůcky

Český den proti rakovině 2023

1

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

2

3

4

 MINISTERSTVO       ŠKOLSTVÍ
 MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

5

7

8
9

10

Kde nás najdete?