Základní škola a Mateřská škola Stará Huť
ZŠ a MŠ Stará Huť

O Nás

 

PROČ SI VYBRAT PRÁVĚ NAŠI ŠKOLU......

Motivační název: Tvořivá škola

Motto: "Život není černobílý, pojďme poznat jeho barvy"    
 

CO MŮŽEME DĚTEM VE VÝUCE I MIMO VÝUKU NABÍDNOUT

*  Propojenost vyučování s praktickým poznáním, mezipředmětové vztahy, které dávají
    informace jednotlivých předmětů do souvislostí.
*  Výuku anglického jazyka od druhého ročníku.
*  Moderní vyučovací metody, zajímavé formy a postupy práce.
*  Rozvoj čtenářské, matematické, finanční, informační a datové gramotnosti.
*  Zařazování digitálních technologií do výuky/notebook, PC, interaktivní přístroj MultiBoard.
*  V prvním a ve druhém ročníku je do výuky tělesné výchovy zařazen povinný plavecký výcvik.
*  Představitelé tříd se aktivně zapojují do dění ve škole prostřednictvím školního
    parlamentu.
*  Školní družina je místem pro hodnotné a bezpečné trávení volného času dětí po vyučování.
    Nabízí mnoho zábavných aktivit, organizuje tematické akce a výlety do přírody.

BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ PRO VAŠE DĚTI

*  Škola je situována v klidném prostředí uprostřed vsi, obklopená zelení. U budovy je školní
    zahrada, která umožňuje dětem pobyt venku během vyučování při pěkném počasí i po
    skončení vyučování během pobytu ve školní družině.
*  Místo je dobře dostupné jak pro dojíždění autem, tak i veřejnou autobusovou dopravou.
*  Naše škola patří mezi ty menší, máme tak o dětech dobrý přehled při hodinách,
    o přestávkách i ve školní družině.
*  Téměř rodinné prostředí napomáhá u dětí rozvíjet kamarádství, toleranci, spolupráci
    a znemožňuje anonymitu.
*  Osobnější prostředí minimalizuje sociálně patologické jevy, které se vyskytují na velkých
    školách.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

*  Naším přáním a úsilím je, být takovou školou, ve které žáci tvoří, objevují a připravují se
    na svět plný změn a mnohých příležitostí. Poznávají své silné i slabé stránky, učí se
    zodpovědnosti za svá rozhodnutí, své vzdělávání i za okolní svět.
*  Naší společnou snahou je rozvíjet tvořivost a klíčové kompetence žáků, připravit je na
    praktické uplatnění se v běžném životě a motivovat je k celoživotnímu vzdělávání.

PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA A PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ

*  Vytváříme dětem příjemné a přátelské prostředí. Jde nám o to, aby se děti ve škole cítily
    hezky a bezpečně.
*  Budova školy má upravené, dostatečně velké a estetické prostory. Záleží nám na
    příjemném prostředí.
*  Na vzhledu školy se podílejí samy děti především v hodinách výtvarné výchovy
    a pracovních činností, při zájmových činnostech ve školní družině a v zájmovém výtvarném
    kroužku.
*  Každý ročník má své celoroční třídní téma, které pomůže dětem lépe proniknout do
    systému učení, k sounáležitosti se spolužáky, ke kontinuitě pracovních úkolů, a zejména
    k navázání nových sociálních vazeb a jejich dalšímu pozitivnímu rozvoji. Téma je voleno
    vhodně vzhledem k věku a zájmům dětí daného ročníku, podporuje jejich přirozenou
    zvídavost, oživuje učební látku a pomáhá překlenout i náročnější období, jež se mohou
    nenadále vyskytnout.

KVALITNÍ TÝM PEDAGOGŮ

*  Pedagogové přistupují k dětem jako k jedinečné bytosti, sledují jejich osobní dispozice,   
    zájmy a potřeby.
*  Respektují jejich individualitu a sociální statut.
*  Vytváří příjemné, pozitivní a pracovní klima, které je základem pro rozvoj vzdělávání
    a výchovu.
*  Využívají ve výuce moderní a netradiční způsoby výuky mj. i využíváním digitálních
    technologií.   
*  Do výuky zařazují projektové dny, tematické výlety, exkurze, kulturní a sportovní akce.
*  Pedagogové systematicky a cíleně spolupracují s asistenty pedagoga.

Historie vzniku školy ve Staré Huti

Vznik školy ve Staré Huti je úzce spjat se vznikem této obce. Založení obce souviselo s budováním hutě na dobříšském panství. Bruno Mansfeld, který v roce 1665 převzal správu panství, byl velice podnikavý a na svých pozemcích se rozhodl provozovat průmyslovou výrobu. A tak byla pod hrází Velkého rybníka dána do provozu vysoká pec zvaná dýmačka. Z počátku přicházeli do hutě pracovat lidé z průmyslově vyvinutějších míst, protože dobříšští poddaní tuto práci neznali. Nově příchozím pracovníkům bylo třeba zajistit stálé usídlení. Proto byla v okolí hutě parcelována půda a novým osídlencům poskytována na výstavbu skromných obydlí. Osídlované místo se uvádělo v matrice jako Huť, také Hutě Železné nebo Hutě Železné Dobříšské. Teprve v roce 1714, kdy byla v Obecnici postavena majitelem dobříšského panství další Huť, dostala tato obec jméno Stará Huť.

Za zmínku stojí i to, že v roce 1839 se kníže Colloredo Mansfeld rozhodl zavést v hutním závodě nový způsob výroby a zpracování železa pudlováním a válcováním. Pozval odborníky z Anglie, dal postavit nový závod. Po jeho dokončení tu byly prováděny zkoušky této nové výrobní metody, bohužel, se špatným výsledkem. Ač neúspěšná, byla to první válcovna železa v Čechách i v celém Rakousku.

Mládež z takto vzniklé obce docházela dlouhá léta do školy v Dobříši. Teprve po roce 1889, kdy byla zákonnou normou povolena maximální vzdálenost 5 km od místa bydliště žáků ke škole, byla Ve Staré Huti povolena výstavba školy pro děti zaměstnanců továrny. A tak se v polovině roku 1896 se stavbou započalo. V srpnu 1897 pak byla provedena kolaudace a v září 1897 škola slavnostně vysvěcena.

Prvním řídícím učitelem se stal Ladislav Malý. Škola znamenala pro Starou Huť ohromný přínos nejen ve vzdělání a výchově dětí, ale v celkové osvětě občanů.

Současnost školy

Mnohé velké městské školy v současné době za svou velkou přednost považují to, že mohou nejmladším dětem z 1. - 5. ročníku nabídnout jinou budovu než tu, ve které se vzdělávají děti z druhého stupně. Kladou důraz na rodinnější prostředí těchto školiček a na to, že je tak jejich dětem usnadněn přechod z mateřské školy do školy základní.

My tyto podmínky nabízíme dětem stále. Téměř rodinné prostředí napomáhá u dětí rozvíjet kamarádství, toleranci, znemožňuje anonymitu. Osobnější prostředí nerozvíjí sociálně patologické jevy, které se vyskytují na velkých školách.

Škola je v současné době pětitřídní s pěti postupnými ročníky s celkovým počtem žáků 109. 

Škola je umístěná v klidném prostředí uprostřed vsi, obklopená zelení. Její prostředí je velmi útulné,  dětem ve třídách je zajišťována téměř individuální péči. Pedagogové školy se snaží zajistit dětem netradiční způsoby výuky mj. i formou výuky na počítačích, tabletech a multiboardech. Pracujeme na projektových dnech, jezdíme na výlety, exkurze, do divadel. Škola disponuje  vybavenou počítačovou učebnou, multidotykovou obrazovkou, multiboardy. Součástí školy je i školní družina, která pracuje ve 3 odděleních s celkovou kapacitou 75 dětí. Škola má vlastní tělocvičnu i víceúčelové hřiště. Do školní jídelny docházíme do nedaleké budovy MŠ.

Děti jsou vzdělávány podle vzdělávacího programu, "Tvořivá škola - ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ ve Staré Huti" č. j. D6/2007

Základní škola

Kalendář akcí ZŠ

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Platební portál

Virtuální prohlídka

Základní škola 

Základní škola 

Mateřská škola 

Mateřská škola 

Projekty a certifikáty

  • Digitalizujeme školu
    Realizace investice národního plánu obnovy - Komponenta 3.1 
    Inovace ve vzdělávání 
    v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy

Publicita Distanční výuka

Publicita Prevence digitální propasti

Publicita Digitální učební pomůcky

Český den proti rakovině 2023

1

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

2

3

4

 MINISTERSTVO       ŠKOLSTVÍ
 MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

5

7

8
9

10

Kde nás najdete?