Základní škola a Mateřská škola Stará Huť
ZŠ a MŠ Stará Huť

Zápis žáků do 1. třídy


Všeobecné informace k zápisu do 1. třídy pro škol. rok 2024/2025

             
               Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Stará Huť, okres Příbram
               oznamuje, že zápis dětí do 1. ročníku se bude konat

                             ve dnech středa 10. 4. 2024 od 14 do 17 hodin

                                   a čtvrtek 11. 4. 2024 od 14 do 17 hodin

 

➢ Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018, tedy děti,
     které do 31. 8. 2024 dosáhnou věku 6 let a děti, kterým byl v loňském
     roce povolen odklad školní docházky o jeden rok

➢ Předběžně lze zapsat i děti, které se narodily v období od 1. 9. 2018,
     ale pouze za předpokladu, že jejich nástup školní docházky doporučí
     pedagogicko -psychologická poradna


ZÁKLADNÍ KRITÉRIUM PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ

➢ Dítě má trvalé bydliště ve Staré Huti (5 bodů)

DOPLŇKOVÉ KRITÉRIUM PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ

➢ Sourozenci plnící ve školním roce 2024/2025 povinnou školní docházku
     v 1. až 5. ročníku zdejší školy (2 body)


Tato kritéria se uplatní v případě, kdy počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu žáků první třídy základní školy.


Předpokládaná kapacita třídy 1. ročníku pro školní rok 2024/2025 – jedna třída s celkovým počtem 24 dětí.

V  případě shodnosti bodů bude za přítomnosti min. 2 členů školské rady provedeno
losování registračních čísel za účelem stanovení celkového pořadí pro přijetí do 1. ročníku.


Zápis proběhne prezenční formou

Zákonní zástupci s sebou k zápisu přinesou a ke kontrole předloží

 • rodný list dítěte
 • svůj doklad totožnosti
 • žádost o přijetí
 • osobní dotazník

   případě, že zákonní zástupci budou žádat o odklad školní docházky o jeden rok,
  je třeba donést také žádost o odklad a doporučení odkladu školní docházky od pediatra a příslušného školského poradenského zařízení.

  Příslušné dokumenty

  Žádost o přijetí do 1. ročníku
  Osobní dotazník
  Žádost o odklad  


Zákonní zástupci dětí, které se nemohou ze zdravotních či jiných důvodů zúčastnit zápisu, si domluví individuální termín zápisu s ředitelkou školy.

kontakty ředitelky školy: telefon: 732 490 501
                                           e-mail:  zssh@email.cz

 

PaedDr. Zdeňka Halenkovská v.r.

ředitelka Základní školy a Mateřské školy Stará Huť, okres Příbram

 

 

Základní škola

Platební portál

Virtuální prohlídka

Základní škola 

Základní škola 

Mateřská škola 

Mateřská škola 

Projekty a certifikáty

 • Digitalizujeme školu
  Realizace investice národního plánu obnovy - Komponenta 3.1 
  Inovace ve vzdělávání 
  v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy

Publicita Distanční výuka

Publicita Prevence digitální propasti

Publicita Digitální učební pomůcky

Český den proti rakovině 2023

1

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

2

3

4

 MINISTERSTVO       ŠKOLSTVÍ
 MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

5

7

8
9

10

Kde nás najdete?