Základní škola a Mateřská škola Stará Huť
ZŠ a MŠ Stará Huť

Týdenní třídní plány Myšek

                                                       

                                                            Týdenní třídní plán Myšky
                                                           
od 2. 10. do 6. 10. 2023, 40. týden
                                                            Téma: Příroda usín

Podtéma: Barvy podzimu                Padá listí zlaté, rudé,je ho plná zahrada.
                                                           A co potom padat bude,až to listí opadá ?

Klíčové kompetence

 • Je přiměřeně manipulačně zručné, učí se hodnotit svoje osobní pokroky, požádat
  o dopomoc.
 • Pozná a postupně pojmenuje základní barvy.
 • Zpřesňuje si předmatematické představy.
 • Snaží se být ohleduplné a respektovat potřeby ostatních.
 • Je vnímavé k rozmanitostem podzimu; tvarů a barev.
 • Snaží se spolupodílet se na péči o své okolí.

Klíčové kompetence pro předškolní děti

 • Odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých.
 • Pozná a rozlišuje odstíny barev. Zpřesňuje si početní představy.
 • Uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může ovlivnit vnitřní situaci i vnější okolí.
 • Spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu
  a chápe potřebu je zachovávat.
 • Zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění.
 • Sleduje charakteristické rysy podzimního období, pečuje o své okolí.

Dílčí vzdělávací cíle

 • Osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností.
 • Podporovat přirozenou dětskou zvídavost, radost a zájem, rozvíjet paměť,
  pozornost a fantazii.
 • Posilovat a rozlišovat prosociální chování ve vztahu k dospělým a dětem.
 • Vnímat krásy podzimních barev.
 • Sledovat charakteristické rysy podzimního období, péče o své okolí.

Další dílčí vzdělávací cíle pro předškolní děti

 • Dokázat přijmout úkol, neodbíhat k jiným činnostem a vyvinout úsilí k dokončení práce.
 • Porovnávat vlastnosti předmětů, barev (větší, menší, tmavší apod.).
 • Poradit si s běžnými problémy, činnostmi.
 • Vcítit se do potřeb druhého. Respektuje základní pravidla.
 • Být aktivní v péči o své nejbližší okolí, životní prostředí.

Očekávané výstupy (individuální úroveň)

 • Být úspěšný v sebeobslužných a pracovních činnostech, dokázat dopomoc slabšímu.
 • Být kreativní, mít radost z procesu tvoření.
 • Zapojit se do společných činností, zažít sdílenou radost a hrdost z odvedené práce- sebehodnocení.
 • Rozlišovat druhy, tvary, barvy, velikost, počet listů v oboru 3 -10 ks.
 • Umět je porovnat, seřadit.
 • Postupné osvojování si digitální gramotnosti - z nahodilých pokynů přejít v záměrné programování (beebot), záměrné ovládání multiboardu dotykem (kresba listu).

Hudebně pohybová chvilka
Lokomoční cvičení.
Pohybové hry vztahující se k týdennímu tématu.
Průpravné cvičení na lavičkách.

Řízené činnosti

 • didaktické hry
 • pracovní listy: předmatematické představy a diferencované vnímání
 • estetické činnosti
 • využití digitálních technologií - Multiboard, PC, mikroskop

Pobyt venku
Volné hry na hřišti a pískovišti.
Vycházky po okolí.

Odpočinek
Čtení na pokračování. Poslech relaxační hudby. Odpočinkové činnosti.
Individuální péče - pracovní listy, využití IT (multiboard, beebot), činnosti dle potřeby dítěte.

Odpolední zábavná činnost
Pobyt venku - tvořivé činnosti z písku a přírodnin, volná hra.
Hry ve třídě - pokračování v pracovních a výtvarných činnostech, společenské hry, omalovánky, volná kresba, volná hra.

Říkadla, básnička, píseň
Barvy v písničkách, říkankách a básničkách.

Poznámka ke dni
Po -  Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid 19) vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

 

                                                             Týdenní třídní plán Myšky
                                                           
od 25. 9. do 29. 9. 2023, 39. týden
                                                            Téma: Loučíme se s létem

Podtéma: Když je hlupák v lese, celý les se třese

V černém lese zvaném Hůrka,
červená se muchomůrka.
Červená se panenka, že ji kouká sukénka.
Červená se, moc se stydí,
že ji soused hříbek vidí.

Klíčové kompetence

 • V běžných situacích je motoricky přiměřeně úspěšné: sebeobsluha; koordinace oko
  + ruka.
 • Komunikuje s druhým dítětem, komunikaci vyhledává.
 • Umí vhodnou formou vyjádřit souhlas i nesouhlas a své potřeby.
 • Při řízených skupinových rozhovorech dokáže počkat, až přijde na řadu.
 • Dokáže se odloučit na určitou dobu od svých blízkých.
 • Svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, sdílet s ostatními.
 • Chápe a dodržuje některá režimová a třídní pravidla, preventivní hygienická a zdravotní pravidla ve skupině.
 • Aktivně se zapojí do některých společných řízených činností.
 • Má elementární poznatky o světě přírody, která dítě obklopuje - houby.
 • Má povědomí o české Svatováclavské tradici.

Klíčové kompetence pro předškolní děti

 • V běžných situacích je motoricky přiměřeně úspěšné: sebeobsluha a pracovní návyky.
 • Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, vyjadřuje své myšlenky.
 • Napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí.
 • Svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat. Začíná využívat sebekontrolu.
 • Má elementární poznatky o světě lidí, české historii - Sv. Václav a přírodě, která dítě obklopuje, o jejich rozmanitostech a proměnách v čase - podzim.

Dílčí vzdělávací cíle

 • Zpřesňování, zkvalitňování jemné motoriky a koordinace ruky a oka.
 • Podporovat získávání prvních interakčních zkušeností.
 • Rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev.
 • Uvědomovat si citovou vazbu k rodinným příslušníkům.
 • Podporovat v dětech smysl pro spolupráci a pocit sounáležitosti ve společenství ostatních lidí, rozvoj tolerance a přizpůsobování se kolektivu třídy.
 • Rozšiřovat všeobecnou orientaci ve světě mimo rodinný kruh.

Další dílčí vzdělávací cíle pro předškolní děti

 • Vytvářet si životní postoje a návyky potřebné pro zdravý, přiměřeně úspěšný praktický život.
 • Rozvíjet v dětech komunikační sebejistotu, citlivost pro jazykovou různorodost
  a elementární zvídavost.
 • Posilovat prosociální chování v dětské herní skupině, poznávat a podporovat kamarády.
 • Být zodpovědný za své chování. Seznamovat se s technikou sebekontroly a prací
  s vlastní chybou. "Chybovat se může, napravit se musí".
 • Rozvíjet povědomí o historii a legendách českého národa - Sv. Václav.

Očekávané výstupy (individuální úroveň)

 • Úspěšně zvládnout podle svých schopností a možností sebeobsluhu - převlékání, stravování, základní hygienickou obsluhu; práci a pohybové aktivity podle praktické demonstrace (nápodoba).
 • Předškolní dítě používá celý příbor; pracuje se šablonou, vystřihne předkreslený tvar.
 • Aktivně komunikovat a dodržovat základní komunikační pravidla skupiny.
 • Přiměřená citová a emoční stabilita. Budování komunity a bezpečného klimatu třídy.
 • Elementární znalosti o preventivní péči o své zdraví (hygiena) a bezpečném chování ve skupině ve třídě i v okolí školky.
 • Povědomí o Svatováclavské legendě.
 • Pojmenovat/ukázat některé znaky podzimu v lese: rostliny a jejich plody - houby, zvířata, barvy, počty.

Hudebně pohybová chvilka

Koordinační a rytmické cvičení s říkankou o houbičkách.
Režimové a stmelovací popěvky a rýmovačky.
Kreativní a rytmický pohyb na hudbu, hudební hry- karneval. PH: Na houbaře

Řízené činnosti

 • grafomotorické cvičení s barvami - Muchomůrka
 • práce s dětskou encyklopedií - houby v lese (vyhledávání a korekce obrázek/ skutečnost)
 • zážitková výchova: projekt "Svatováclavské slavnosti" - pečení koláčů, tematický karneval, estetická tvorba, pracovní listy

Pobyt venku

Vědecká vycházka do lesa (Najdeme a poznáme houby ? Vyhledáme je v chytré knížce ?)
Sportovní a pohybové aktivity na zahrádce.
Kreativní činnosti na pískovišti areálu školky.
Nácvik bezpečné chůze v zástupu ve dvojicích po veřejných komunikacích.

Odpočinek

Čtení na pokračování, poslech relaxační hudby. Odpočinkové činnosti.

Individuální péče - pokračování v řízených činnostech s využitím didaktických her
a pracovních listů "logico".

Odpolední zábavná činnost

Hry ve třídě - volné hraní a estetické činnosti: Svatováclavská koruna/ meč nebo dle fantazie a kreativního zájmu dětí. 

Pohybové aktivity na dětském hřišti, kresba křídami, míčové hry.

Říkadla, básnička, píseň

Lidové písničky a říkadla o lese (zaměřeno na podzimní plody, život zvířat); zdraví.

Dětské písničky z pohádek (rytíři, princezny - atmosféra středověku, Svatováclavská legenda).

Poznámka ke dni

Průběžné připomínání třídních pravidel o bezpečnosti, společném soužití a preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.

Po - Návštěva huťské knihovny.

Út - Výzkumná vycházka do lesa (za vhodného počasí).

St - Pečení rohlíčků.

Pá - Svatováclavské slavnosti s kostýmy (princové, rytíři, princezny).

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

 

                                                           Týdenní třídní plán Myšky                                                                                                                                od 18. 9. do 22. 9.  2023;  38. týden
                                                     Téma: Loučíme se s létem

Podtéma: Pravidla se naučíme, s pohádkou se potěšíme

                                                       Pejsek zdraví: Hafy, haf, Ahoj, volám na pozdrav.
                                                       Tak zdravíme se vzájemně - já jeho a on zase mě.

Klíčové kompetence

 • Nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu.
 • Zná jména kamarádů, navazuje nová kamarádství.
 • Spolupodílí se na společných rozhodnutích; v zásadě dodržuje smluvená a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim.
 • Orientuje se v prostředí MŠ a v okolí, ve kterém žije.   
 • Zvládá se orientovat i v jiném prostředí mimo školku i mimo svůj domov.
 • Vyzkouší si být na delší čas odloučený od rodiny. Uvědomí si své možnosti.
 • Zvládá sebeobslužné a pohybové dovednosti,  prostorovou orientaci.

Dílčí vzdělávací cíle

 • Navozování kontaktů mezi jednotlivými dětmi a utváření pěkných vztahů mezi sebou navzájem (v případě potřeby s účinnou dopomocí pedagoga).
 • Rozvíjet v dětech smysl pro spolupráci a pocit sounáležitosti ve společenství ostatních lidí, rozvoj tolerance a přizpůsobování se kolektivu třídy.
 • Budovat vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije.
 • Zvládnutí adaptace se skupinou dětí mimo domov. Zvládnutí odloučení od rodiny.
 • Osvojování si poznatků o svém těle- funkčnost, hybnost, názvosloví.
 • Získávání povědomí o způsobu osobního zdraví a bezpečí -postupná interiorizace základních společenských, hygienických, bezpečnostních a třídních pravidel.

Očekávané výstupy (individuální úroveň)

 • Zapojovat se do společných činností, být aktivním členem kolektivu, spolupodílet se.
 • Pojmenovat/ukázat kamarády, objevovat volnou hru ve dvojicích či menších, proměnných skupinách.
 • V zásadě dodržovat smluvená pravidla.
 • Vyhodnotit své chování a zapojování se do činností.
 • Vnímat prostředí školky jako bezpečný prostor pro hru.
 • Zvládnout delší pobyt mimo domov.
 • Úspěšně zvládnout podle svých schopností a možností cvičení s nápodobou se slovní instrukcí (pohybová básnička, říkanka); pasivně/aktivně ovládat názvosloví základních viditelných částí těla dle věku dítěte.

Hudebně pohybová chvilka

Koordinační a rytmické cvičení; režimové a stmelovací popěvky a rýmovačky.
Pohybové hry s padákem.  Překážkové dráhy.  Balanční cvičení.
PH: Myška Eliška řekla; Detektiv; senzomotorické hry; reakce na signál.    

Řízené činnosti

 • Tvořivé činnosti s využitím přírodnin a netradičních technik
 • Grafomotorické cviky
 • Dramatizace
 • Práce s knihou/časopisem - řízené vyhledávání
 • Smyslové a didaktické hry
 • Využití pohádkových bytostí ve výtvarných, pracovních a jazykových činností
 • Výukový program na multiboardu

Pobyt venku

Pohybové aktivity v areálu školky.
Pohybové činnosti a aktivity v přírodě. Kreativní hrátky. Stavění domečků v lese.
Krátké vycházky po okolí - sběr přírodnin.   

Odpočinek

Čtení na pokračování, poslech relaxační hudby.
Individuální klidové aktivity - pokračování v tvořivých činnostech, obrázkové čtení, puzzle, skládačky, didaktické hry, Logico primo.

Odpolední zábavná činnost

Hry ve třídě - volné hraní a estetické činnosti dle zájmu dětí.  Činnosti a aktivity v herně.
Pohybové aktivity na dětském hřišti, tvořivé činnosti z písku a přírodnin.

Říkadla, básnička, píseň

Básničky, písničky a říkadla s pohybem; Třídní pravidla; písničky z pohádek.

Poznámka ke dni
18. 9. – 20. 9.  adaptační pobyt v resortu Marina Orlík.
Děti, které se pobytu nezúčastní, budou navštěvovat školku.

21. 9. planetárium ve školce, Tajuplný les
22. 9. návštěva Památníku Karla Čapka

Průběžné připomínání třídních pravidel o bezpečnosti, společném soužití a preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

 

                                                           Týdenní třídní plán Myšky
                                                           
od 4. 9. do 8. 9.  2023; 36. týden
                                                     Téma: Loučíme se s létem

Podtéma: Vítejme ve školce          První, druhý, ani muk,
                                                          ty jsi holka, to je kluk.
                                                         To je kluk a to je holka,
                                                    dohromady naše skvělá školka.

Klíčové kompetence
● Projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým.
● Napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází
    ve svém okolí.
● Dokáže si hračku půjčit a vrátit ji zpět na své místo, uklízí.
● Pojmenuje kamarády, rozezná a pojmenuje zaměstnance.
● Orientuje se v prostorách školky a přilehlého okolí.

Dílčí vzdělávací cíle
● Poznávat se navzájem, mít schopnost vcítit se do druhého.
● Utvářet pozitivní a přátelské vztahy mezi sebou navzájem, navodit radostnou atmosféru
   ve třídě.
● Dodržovat smluvená pravidla.
● Zapamatovat si jména kamarádů a učitelů.
● Seznamovat se s prostředím školky a okolí.

Hudebně pohybová chvilka
Koordinační cvičení s říkankou.
Pohybový taneček: Labada.
Zdravotní cvičení s overbally.
Seznamovací a adaptační hry - sdružování a prohlubování kamarádských vztahů.

Řízené činnosti
● Vybarvení myšky se jménem - pomůcka pro ranní rituální kruh.
● Spoluvytváření a upevňování dohodnutých pravidel pomocí myšky Elišky - obrázky
    a situační hry.
● Výtvarné a tvořivé hrátky v plenéru či ve třídě.
● Kimovy hry - procvičování zrakové paměti.

Pobyt venku
Pohybové aktivity na pískovišti a dětském hřišti.
Vycházky po okolí – bezpečnost, BESIP.

Odpočinek
Čtení na pokračování. Poslech relaxačních melodií.
Individuální péče - pracovní listy, vzdělávací programy na multiboardu, individuální práce
s knihou nebo časopisem.

Odpolední zábavná činnost
Hry ve třídě - volné hraní dle zájmu dětí; konstrukce ze stavebnic, deskové hry. 
Pohybové aktivity na dětském hřišti, kresba křídami, míčové hry.

Říkadla, básnička, píseň
Režimová říkadla a popěvky, lidové písničky, Loučení s prázdninami.

Poznámka ke dni: (průběžně během celého týdne)
Po 4. 9. - Poučení a připomenutí  preventivních zdravotních a hygienických pravidel
                v kolektivu vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.
Seznámení a tvoření školkových třídních pravidel o společném soužití.

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

 

                                                           Týdenní třídní plán Myšky
                                                    od 28. 8. do 1. 9. 2023; 35. týden
                                                          Téma: Loučíme se s létem
    Adaptační týden pro nově přijaté děti s rodiči společně se stávajícími dětmi

Podtéma: Kouzelné léto            

                                                        Čáry, máry zakrátko,
                                                 Vyčarujeme si zvířátko !

Klíčové kompetence

 • Dokáže se na určitou chvíli odloučit od rodiny a spolupodílet se v kolektivu nové třídy.
 • Orientuje se v novém prostředí třídy a nejbližšího okolí.
 • Rozezná některé spolužáky a pracovníky školky.
 • Je manipulačně přiměřeně schopné.
 • Umí se samostatně představit a odpovědět na pozdrav; rozezná a pojmenuje některá zvířata.

Dílčí vzdělávací cíle

 • Budovat si pozitivní vztah k prostředí školky a nové vrstevnické vazby.
 • Zbavovat se ostychu z komunikace.
 • Seznamovat se se základními společenskými pravidly a spoluvytvářet třídní pravidla bezpečného prostředí pro každého.
 • Rozvoj jemné i hrubé motoriky, koordinace a orientace v prostoru.
 • Osvojovat si pojmosloví zvířat a jednoduché poznatky ze života zvířat.

Hudebně pohybová chvilka

Koordinační cvičení s říkankou, pohybové písničky a tanečky.  

PH: inspirace ve zvířátkách

Řízené činnosti

 • Zvířátka v estetických činnostech (žirafa, motýl, kravička, kapr, sova).
 • Logopedické a grafomotorické hry.
 • Rytmické a pohybové aktivity.

Pobyt venku

Tematická vycházka, pohybové aktivity na hřišti, kreativní tvorba z písku.

Odpočinek

Čtení na pokračování, poslech relaxační hudby.

Individuální péče - manipulační didaktické hry - mozaika, puzzle, stavění z korálků apod., podpora v realizaci vlastních kreativních nápadů dětí.

Odpolední zábavná činnost

Hry ve třídě - volné hraní dle zájmu dětí; deskové hry, tematická kresba a omalovánky. 

Pohybové aktivity na dětském hřišti, kresba křídami, volné hraní na pískovišti.

Říkadla, básnička, píseň

Lidové a dětské písničky a říkadla o zvířátkách. Uvijeme věneček.

Poznámka ke dni

Připomenutí základních školkových třídních pravidel o společném soužití a preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.

 

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

 

                                                                Týdenní třídní plán Myšky)   
                                                     
 od 21. 8. 2023 do 25. 8. 2023, 34. týden
                                                          Téma:  Loučíme se s létem

Podtéma: Prázdniny ve školce         Hurá, hurá, prázdniny, to je krásný čas.
                                                           S košíčkem pro maliny, půjdem děti zas.
                                                           Prázdniny jsou volné dny, splní se ti tvoje sny.
                                                           Kam chceš, můžeš jít, mámu, tátu s sebou vzít.
                                                           Hurá, hurá do školky, v srpnu půjdeme.
                                                           Na školku a činnosti už se těšíme.     

Klíčové kompetence
• dítě klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje,
  raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo,
• přirozenou motivací k řešení problémů a situací je pro dítě pozitivní odezva na
  aktivní zájem,
• dítě chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou,
• dítě se dokáže ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se
  domlouvá a spolupracuje,
• dítě se učí svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat.

Dílčí vzdělávací cíle
Navodit radostnou atmosféru ve třídě, těšit se na společný pobyt v mateřské škole a na společné zážitky.
Utvářet pěkné vztahy mezi sebou navzájem.
Osvojovat si dovednosti k podpoře osobní pohody.
Rozvíjet komunikativní dovednosti.
Posilovat prosociální chování v dětské herní skupině.

Očekávané výstupy
Komunikovat s ostatními, komunikaci vyhledávat, těšit se do školky.
Zvládat pohybové a řečové dovednosti.  
Rozhodovat se o svých činnostech.

Hudebně pohybová chvilka
Hudební činnosti – zpěv dětských písní za doprovodu orffova instrumentáře,       
                                 rytmizace, melodizace.
Rytmické pohybové hry.
Pohotová reakce na signál.
Psychomotorická cvičení s padákem. Jógová cvičení.

Řízené činnosti
Výtvarné tvoření – otiskování bramborových tiskátek (letní louka), zapouštění barev
(vodní svět).
Pracovní činnosti – práce s papírem (sova), práce s přírodním materiálem (loďka).
Kimovy hry. Didaktické hry.
Pracovní listy a hry rozvíjející komunikativní, řečové a poznávací dovednosti.

Pobyt venku
Pobyt na zahradě školky - pohybové a míčové hry, volné hry dle tematického zaměření a výběru dětí.
Využití pískoviště k rozvoji kreativity a fantazie.
Pobyt na házenkářském hřišti – míčové a sportovní hry.

Odpočinek
Předčítání knihy na pokračování „Prázdninové příběhy Čtyřlístku“.
Relaxace a odpočinek za využití poslechu relaxační hudby.
Klidné činnosti - kresba, puzzle, korálky, mozaika, stavebnice, prohlížení knih a časopisů, didaktické hry.

Odpolední zábavná činnost
Pobyt na zahradě – kresba křídami, hra na pískovišti, volné hry, míčové hry, tělovýchova na rozvoj fyzického rozvoje.
Aktivity ve třídě – výukové programy na multiboardu, konstruktivní a smyslové hry, spontánní hry.


Říkadlo, básnička, píseň  
Prázdniny, Červenec a srpen hřejí, básničky a písničky o létu a kamarádech.

Poznámka ke dni

Po   Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
        vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.
        Poučení dětí o pravidlech bezpečné chůze po veřejné komunikaci.


        činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

 

                                                                 Týdenní třídní plán Myšky
                                                                  2
6. 6. - 30. 6. 2023; 26. týden
                                                                   Téma:
DĚTI A NAŠE ZEM

 

Podtéma: TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY                                                               

Naše školka už jde spát, teď si budem doma hrát.
Máme zase prázdniny, budem sbírat maliny.
S mojí skvělou rodinou, zážitky nás neminou.
Navštívíme koupaliště, na hrad zajdem zase příště,
vezmems sebou babičku, dědečka i tetičku.

Slunce, smích a pohoda, zmrzlinová lahoda!

Rozvoj prostorové orientace.jpg (222.77 kB)
Vykresli podle diktátu.jpg (150.23 kB)
Najdi rozdíly (3).jpg (267.34 kB)
Básnička s pohybem.jpg (237.44 kB)
Spočítej (3).jpg (201.64 kB)

Rozvoj grafomotoriky.jpg (82.38 kB)
Rytmizace.jpg (122.41 kB)
Vybarvi podle barevného návodu.jpg (42.85 kB)     
Obtáhni a vybarvi.jpg (126.83 kB)

Klíčové kompetence

 • Je fyzicky schopné a soběstačné.
 • Je komunikačně zdatné, dokáže vyjádřit své potřeby.
 • Zkouší a experimentuje; kombinuje a aplikuje; problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu.
 • Realizuje tvůrčí aktivitu, hru. Snaží se respektovat nápady a pravidla druhých.
 • Zvládá být oddělen od rodiny.

Klíčové kompetence pro předškolní děti

 • Je prakticky samostatné; fyzicky schopné a soběstačné.
 • Je komunikačně zdatné, dokáže jasně formulovat v minulém, přítomném i budoucím čase.
 • Přemýšlí a zvažuje možnosti; zkouší a experimentuje; kombinuje a aplikuje; problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu.
 • Dokáže vymyslet a zrealizovat vlastní, produktivní, tvůrčí aktivitu, hru. Respektuje nápady a pravidla druhých.
 • Je sociálně a citově samostatné.

Dílčí vzdělávací cíle

 • Podporovat rozvoj jemné i hrubé motoriky, koordinaci a orientaci v prostoru.
 • Rozšiřovat slovní zásobu.
 • Rozvoj tvořivého myšlení a řešení problémů.
 • Upevňovat přátelství; rozšiřovat zkušenosti se škálou společenských rolí.
 • Schopnost odloučit se na čas od rodiny.

Dílčí vzdělávací cíle pro předškolní děti:

 • Podporovat rozvoj jemné i hrubé motoriky, koordinaci a orientaci v prostoru.
 • Srozumitelně (věcně i formálně) interpretovat myšlenky, aktuální nápady a plány s výhledem do blízké budoucnosti, vyprávět a hodnotit uplynulé zážitky.
 • Podněcovat využívání a další rozšiřování diferencovaného vnímání, logických a myšlenkových operací, rozvoj tvořivého myšlení a řešení problémů.
 • Upevňovat přátelství; rozšiřovat zkušenosti se škálou společenských rolí.
 • Posilovat sebevědomou, uvědomělou osobnost; schopnost odloučit se na čas od rodiny.

Hudebně pohybová chvilka

Koordinační cvičení, protahovací a posilovací cvičení.
PH: Otec Abrahám, Labada.

Řízené činnosti

 • Léto, prázdniny v estetických činnostech.
 • Slovní hry, řízený rozhovor.
 • Venkovní sportovní a tvořivé aktivity.
 • Pracovní listy – rozvoj prostorové a zrakové orientace, úlohy rozvíjející předmatematické
  a předčtenářské dovedností.

Pobyt venku

 • Pohybové aktivity na hřišti a kreativní činnosti v lese.

Odpočinek

 • Čtení na pokračování, poslech relaxační hudby.
 • Individuální klidové činnosti - prohlížení časopisů, puzzle, didaktické hry.
 • Individuální péče - pokračování v řízených činnostech, podpora v realizaci vlastních kreativních nápadů dětí.

Odpolední zábavná činnost

 • Hry ve třídě - volné hraní dle zájmu dětí.
 • Pohybové aktivity na dětském hřišti, kresba křídami, míčové hry.

Říkadla, básnička, píseň

 • Táborové písničky s kytarou; tematické básničky o výletech a prázdninách.

Poznámka ke dni

26. 6. - Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
                    vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.

28. 6. - St - Spaní ve školce - sraz dětí kolem 18 hod. ("spinkací" děti ve čtvrtek pokračují
                    v běžném režimu školky)

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

                                                                                                                   

                                                             Týdenní třídní plán (Myšky)
                                                              19. 6. - 23. 6. 2023; 25. týden
                                                                Téma: DĚTI A NAŠE ZEM

Podtéma: PROMĚNY PŘÍRODY V LÉTĚ       Když jsme byli "takhle" malí, uměli jsme jíst a spát.
                                                                      Vyrostli jsme, podívejte, bude nám šest, je to znát.
                                                                      V naší školce můžeme si, na co chceme spolu hrát.
                                                                      Po prázdninách škola volá, naučí nás číst a psát.

Zakresli podle vzoru.docx (41.57 kB)
Doplň chybějící obrázek.jpg (69.46 kB)
Označ letní oblečení.jpg (73.97 kB) 
Vyber, co pokračuje v řadě.jpg (73.15 kB)
Najdi rozdíl.jpg (100.11 kB)
Počet a číslo.jpg (96.52 kB)
Co do řady nepatří (2).jpg (38.3 kB)
Obtahuj.jpg (13.62 kB)
Výroba melounku z papíru.jpg (28.96 kB)

Klíčové kompetence

 • Orientuje se bezpečně ve známém prostředí. Je fyzicky přiměřeně zdatné.
 • Vyjadřuje souhlas i nesouhlas v situacích, které to vyžadují.
 • Záměrně využívá paměť k učení.
 • Pokouší se samostatně esteticky vyjadřovat (výtvarně, dramaticky, pohybově, tanečně).
 • Zvládne s dopomocí vystoupit na veřejnosti a spolupodílet se na vystoupení.

Klíčové kompetence pro předškolní děti

 • Orientuje se bezpečně ve známém prostředí. Je fyzicky přiměřeně zdatné.
 • Vyjadřuje souhlas i nesouhlas v situacích, které to vyžadují. Spolupodílí se ve skupině.
 • Chápe prostorové pojmy. Záměrně využívá paměť k učení.
 • Umí se samostatně esteticky vyjadřovat (výtvarně, dramaticky, pohybově, tanečně...).
 • Zvládne kultivovaně vystupovat na veřejnosti, odprezentuje nacvičené vystoupení.

Dílčí vzdělávací cíle

 • Pohybovat se jistě v terénu, osvojovat si vytrvalost a aerobní techniku pohybu.
 • Rozumět a být úspěšný v běžných interakcích, umět se domluvit.
 • Posilovat paměťové schopnosti.
 • Rozvoj a kultivace výtvarných, hudebních a tanečních aktivit.
 • Vytvářet si základní kulturní návyky, posilovat sebevědomí, nestydět se veřejně vystoupit.

Další dílčí vzdělávací cíle pro předškolní děti

 • Pohybovat se jistě v terénu, osvojovat si vytrvalost a aerobní techniku pohybu.
 • Ovládat asertivní, věcnou komunikaci ve skupině.
 • Posilovat pravolevou orientaci a porozumění umístění a pořadí v prostoru (předložky, číslovky, příslovce).
 • Rozvoj a kultivace paměti, výtvarných, hudebních a tanečních aktivit.
 • Vytvářet si základní kulturní a společenské postoje a návyky, posilovat sebeprezentaci.

Očekávané výstupy (individuální úroveň)

 • Dítě se pohybuje bezpečně a koordinovaně i v terénu, je fyzicky zdatné.
 • Dítě samostatně zvládá život ve vrstevnické skupině bez projevů prosazování se nebo submisivity. Nebojí se komunikovat.
 • Využívá záměrně paměť k učení. Orientuje se v prostoru, má prostorovou představivost.
 • Je kreativní, optimistické, má radost z procesu i výsledku tvorby.
 • Spolupodílení se na vystoupení třídy.

Hudebně pohybová chvilka

Nácvik pásma na Zahradní slavnost.
Seznámení se základními kroky lidových tanečků.
Balanční cvičení s overbaly.
Posilování potřebných svalových skupin. Protažení HK a DK.  
PH: Cukr – káva, Panák, Přeskoky přes gumu, Na krále.

Řízené činnosti

 • Závěrečná příprava na Zahradní slavnost k ukončení školního roku se slavnostním rozloučením předškolních dětí.
 • Letní slunovrat, příchod léta v estetických činnostech.
 • Sledování proměn přírody v létě – mikroskop, Multiboard, vycházka, porovnávání změn.
 • Didaktické a hudební hry.
 • Pracovní činnosti na zahradě, sportovní pohybové aktivity.

Pobyt venku

Pěstitelské práce - péče o třídní zahrádku. Úklid zahrady před konáním slavnosti.

Pohybové aktivity na hřišti a na zahradě.

Fantazijní tvorba z písku a přírodnin na zahradě školky.

Procházka po okolí s pozorováním změn v okolí a vnímání celkové přírody.

Odpočinek

Čtení na pokračování, poslech relaxační hudby.

Individuální péče - procvičování básniček, pokračování v řízených činnostech, konstrukce
ze stavebnic, skládání mozaiky, společenské hry.

Odpolední zábavná činnost

Hry ve třídě - individuální činnosti a skupinové hraní dle zájmu dětí; stavebnice, mozaika, společenské hry, námětové hry ve skupinkách. 

Pohybové aktivity na dětském hřišti, manipulační a lokomoční hry, kresba křídami, chodníkové hry.

Říkadla, básnička, píseň

Nácvik a prezentace pásma na Zahradní slavnosti.
Písničky Už jde léto, Řeklo jaro létu, básničky Prázdniny, Loučení s předškoláky.

Poznámka ke dni

19. 6. - Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
                    vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí (výskyt spály)

20. 6. - Út – Zahradní slavnost s rozloučením předškoláků na spodní zahradě školky
                     od 17 hodin.  

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

________________________________________________________________________________

                                                               Týdenní třídní plán (Myšky)
                                                                12. 6. - 16. 6. 2023; 24. týden
                                                                 Téma: DĚTI A NAŠE ZEM

Podtéma: TÁTA JE MŮJ HRDINA       Až se taťka z práce vrátí                                                                                               tak zavolám „Ahoj, tati !“
                                                          Budeme mít na práci,
                                                           dělat samou legraci.   

Potřebná písmenka.jpg (27.4 kB)
Spojovačka.jpg (46.59 kB)
co dělá maminka a tatínek.docx (82.88 kB)
Co komu patří.docx (24.1 kB)

 

Klíčové kompetence

 • Uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích.
 • Mluví ve větách, popíše obrázek, známou osobu.
 • Zapamatuje si krátkou básničku.
 • Dovede si vhodně říct o to, co potřebuje.
 • Zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje.
 • Dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady.
 • Napodobuje modely prosociálního chování, které nachází ve svém okolí.
 • Zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje (svátek otců).
 • Orientuje se a oceňuje svou rodinu; pojmenuje rodiče i sourozence.

Klíčové kompetence pro předškolní děti

 • Uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení.
 • Mluví v rozvitých větách, dovede vyprávět příběh, popsat osobu, situaci.
 • Využívá slovní paměť k učení, uplatňuje základní prvky přednesu.
 • Udrží záměrnou pozornost a dokáže práci dokončit i v mírně rušivém prostředí.
 • Dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady.
 • Napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí.
 • Orientuje se v základních funkcích a chodu rodiny, uvědomuje si své místo a roli v ní.

Dílčí vzdělávací cíle

 • Rozvíjet tvořivé myšlení, komunikační dovednosti a potřebné kompetence k řešení problémů.
 • Podporovat komunikační jistotu a rozvoj aktivního verbálního slovníku.
 • Vytvářet základní kulturní a společenské postoje.
 • Samostatně se výtvarně vyjadřovat.
 • Uvědomovat si hodnoty vlastní rodiny.

Další dílčí vzdělávací cíle pro předškolní děti

 • Aplikovat tvořivé myšlení, uplatňovat komunikační dovednosti, používat získané kompetence
  k řešení problému.
 • Rozvoj výslovnosti, vyprávění, přednesu a recitace.
 • Posilovat interakční schopnosti a dovednosti, kulturní a společenské postoje.
 • Upevňovat výtvarné vyjadřování.
 • Oceňovat svoji rodinu, uvědomovat si rodinný život a vlastní aktivní spolupodílení se na něm.

Očekávané výstupy (individuální úroveň)

 • Zvládá běžné činnosti a požadavky, jednoduchou obsluhu a pracovní úkony.
 • Dovede si záměrně zapamatovat a samostatně reprodukovat básničku a písničku.
 • Pojmenuje a popíše členy své rodiny, má přehled o tom, co dělají, jak rodina funguje a jaká je jeho role v ní.
 • Vyjadřuje souhlas i nesouhlas v situacích, které to vyžadují.
 • Pozorně poslouchá, sleduje se zájmem literární, dramatické a hudební představení.
 • Zhodnotí svoje zážitky.
 • Uvědomuje si hodnotu své rodiny, funkci, role a vlastní sounáležitost.

Hudebně pohybová chvilka

Nácvik hudebně pohybového pásma k pasování předškoláků na konci školního roku.

Manipulační a koordinační cvičení. Rozvoj svalových skupin.

PH: Znamení; Ušáci; Hlava, ruka, noha; Bačkůrkovaná, Molekuly.

Řízené činnosti

 • Estetické a dekorační činnosti ke Dni otců.
 • Rodina, tatínek: řízený rozhovor - vyprávění, popis.
 • Pracovní listy.
 • Nácvik recitace.
 • Motivovaná manipulace s předměty.
 • Hry rozvíjející samostatné myšlení.
 • Výtvarné a hudební činnosti.

Pobyt venku

Volné i řízené pohybové aktivity na hřišti.

Rozvoj motorických schopností a dovedností – rovnováha a koordinace pohybů.

Tvoření z přírodnin v lese nebo na zahrádce či pískovišti.
Zahradnické práce.   

Odpočinek

Čtení na pokračování. Poslech relaxační a meditační melodie.

Puzzle, obrázkové kostky, mozaika, navlékání korálků, didaktické hry, prohlížení knih a časopisů.

Individuální péče - pokračování v řízených kreativních a didaktických činnostech.

Odpolední zábavná činnost

Hry ve třídě - individuální a skupinové činnosti dle zájmu dětí; deskové a konstruktivní hry, smyslové a komunikační hry.
Pobyt venku – pohybové a míčové hry, kresba křídami, honičky, volná hra.

Říkadla, básnička, píseň

Písničky, říkanky a hádanky o rodině, o tatínkovi.

Poznámka ke dni

12. 6.  Po - Připomenutí preventivních zdravotních, hygienických
                   a bezpečnostních pravidel v kolektivu vhodnou formou
                   přizpůsobenou věku dětí.

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí  

_____________________________________________________________________________

                                                           Týdenní třídní plán (Liščata)
                                                              5. 6.  - 9. 6. 2023; 23. týden
                                                               Téma: DĚTI A NAŠE ZEM

Podtéma: HMYZ - ZMIZ

Přidělej tečky.jfif (13.7 kB)
Grafomotorika motýlí křídla.jfif (101.93 kB)
Motýlek ozdoben knoflíky.jfif (91.4 kB)
Výtvarka hmyz pod lupou.png (528.79 kB)   
 

Klíčové kompetence

Pojmenuje většinu toho, čím je obklopeno
Správně vyslovuje, ovládá dech, tempo a intonaci řeči
Má povědomí, že svět přírody má svůj řád, je rozmanitý a pozoruhodný
Obecně chápe matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a dle potřeby
je prakticky využívá, chápe číselnou řadu v rozsahu první desítky
Zaujímá citlivý a vnímavý postoj k přírodnímu prostředí a jeho obyvatelům

 

Cíle

Seznámení se světem hmyzu – vývoj, život
Ochrana před některými druhy hmyzu
Vytváření povědomí a sounáležitosti se živou přírodou
Pozorování drobných živočichů, jejich identifikace
Rozvoj empatického cítění a chování ke všemu živému

 

Obsah činností (návrh)

Práce s knihou: Velká kniha drobné havěti + sledování hmyzu v přírodě

Četba:                Knížka Ferdy mravence (Jak se Ferda díval jako ospalé kuře
                           a jak se vlastně rodí mravenčí děťátka)
                           https://www.youtube.com/watch?v=rogw-nfi49I
                           https://www.youtube.com/watch?v=zNPl8gWdwP0 poslech pohádky

Pracovní listy: berušky, motýli, včely

Puzzle  - vývoj včely

Ranní cvičení s písničkou: Sluníčko, popojdi maličko

Reprod. písničky z Příběhů včelích medvídků

Říkanka: Děti, děti, včelky letí

Výtvarná činnost - ztvárnění motýla

Pohybová hra: Včelky a kytičky

                                       

  Týdenní třídní plán (Myšky)
 5. 6. - 9. 6. 2023; 23. týden
Téma: DĚTI A NAŠE ZEM

Podtéma: Napříč kontinenty poznáváme svět     
Letí,letí, letadlo, koho by to napadlo ?
Vyletělo mezi mráčky, pozdravilo všechny ptáčky.
Obletělo celý svět, vrátilo se nazpátek.

Světadíly a jejich obyvatelé.jpg (67.81 kB)
Přiŕaď správnou postavu.jpg (51.6 kB)
Grafomotorické cviky (3).jpg (59.42 kB)
Postavy.jpg (71.94 kB)
Přiřaď správné obydlí.jpg (45.42 kB)
Bludiště napříč kontinenty.jpg (74.49 kB)
Jak vyrobit náhrdelník.jpg (112.9 kB)
Výroba lapače snů.jpg (78.66 kB)
 

Klíčové kompetence

 • Je motoricky zručné.
 • Využívá sluchovou paměť k naučení se krátkého veršovaného útvaru.
 • Dokáže spolupracovat ve dvojici, spolupodílet se, být aktivním partnerem pro hru
  i práci.
 • Ví, že lidé mohou mít různou barvu pleti a dorozumívají se i jinými jazyky.
 • Má elementární poznatky o světě lidí, který dítě obklopuje.

 

Klíčové kompetence pro předškolní děti

 • Je prakticky samostatné. Poradí si s běžnými problémy.
 • Dovede pracovat se strukturou slov. Dokáže se naučit text a samostatně jej interpretovat před ostatními.
 • Dokáže se domluvit na pravidlech hry a dodržet je. Udrží pozornost během deskové hry, neodbíhá, hru bez ohledu na výsledek dokončí. Emočně přiměřeně se umí vyrovnat
  s výhrou i prohrou.
 • Ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit.
 • Má elementární poznatky o světě lidí a některých cizích zemí, o jeho rozmanitostech
  a proměnách.

Dílčí vzdělávací cíle

 • Rozvíjet praktickou samostatnost.
 • Podporovat dovednosti potřebné k záměrnému učení a rozvoji komunikační jistoty
  a jazykového cítění.
 • Posilovat sociální zdatnost.
 • Získávat povědomí o přátelství a toleranci lidí všech barev pleti a jazyků.
 • Rozšiřovat orientaci ve světě lidí.

 

Další dílčí vzdělávací cíle pro předškolní děti

 • Posilovat praktickou samostatnost s přesahem na druhé (umět pomoct, poradit).
 • Rozšiřovat komunikační schopnosti a dovednosti, posilovat sluchovou analýzu a syntézu.
 • Umět se vypořádat se zdravou konkurencí, být emočně stabilní i interakčně jistý.
 • Vytvářet si povědomí o různorodosti národů a jejich jazyků.
 • Podněcovat elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku.
 • Rozšiřovat globální orientaci ve světě lidí.

Očekávané výstupy (individuální úroveň)

 • Samostatně se obléká a převléká, dokáže si otočit a složit oblečení na určené místo.
  S běžnými situacemi si poradí samo nebo se slovní dopomocí.
 • Opakováním se naučí novou básničku nebo písničku, kterou si dokáže vybavit
  a samostatně interpretovat před skupinou i později.
 • Pracuje se strukturou slov, hláskuje, určí počáteční i koncové písmeno, slabiky.
 • Dovede se zapojit do práce ve skupině bez projevů prosazování se či naopak nezúčastnění se. Dokáže vyjednávat a dohodnout se.
 • Reaguje přiměřeně na drobný neúspěch.
 • Zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí
  k jejich dokončení.
 • Vnímá různorodost lidského druhu, s chutí objevuje nové země, kulturu i cizí jazyky.
 • Zajímá se a obohacuje si svůj aktivní slovník o některá nová cizí slovíčka. Dětským způsobem chápe potřebu dorozumět se.

Hudebně pohybová chvilka

Nácvik hudebně pohybového pásma k pasování předškoláků na konci školního roku.

Manipulační cvičení. Cvičení na lavičkách.

PH: Rybičky, rybáři jedou

Řízené činnosti

 • Činnosti související s připravovanou slavností ukončení školního roku. Nácvik písniček
  a básniček.
 • Výtvarná práce -  Kam se chci jednou podívat do světa.
 • Práce s dětskou knihou, časopisy a IT výukovými programy.
 • Práce s didaktickým materiálem - interaktivní dětská mapa světa.
 • Průběžná diagnostika dětí.

Pobyt venku

Volné i řízené pohybové aktivity na hřišti; tvoření z přírodnin v lese, na zahrádce
a na  pískovišti.
Jarní zahradnické práce.  

Odpočinek

Čtení na pokračování. Poslech relaxačních a meditačních melodií.

Individuální péče - pokračování v řízených kreativních a didaktických činnostech.

Odpolední zábavná činnost

Hry ve třídě - individuální a skupinové činnosti dle zájmu dětí; deskové společenské hry, volná hra.

Hry na hřišti - individuální a skupinové činnosti dle zájmu dětí; lokomoční pohybové hry, kreativní a grafomotorické aktivity na pískovišti, volná hra.

Říkadla, básnička, píseň

Říkanky, básničky a hádanky o lidech a cizích zemí.

Písně – Napříč kontinenty, Pět minut v Africe, Grónská země.

Písničky s cizojazyčnými prvky - slovíčky.

Poznámka ke dni

5. 6. - Po - Připomenutí preventivních zdravotních, hygienických a bezpečnostních pravidel
                  v kolektivu vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí
6. 6. – Út – Divadlo Múza ve školce „Piráti a malá velryba“
6. 6. – Út – Loučení předškoláků ze třídy Liščat od 16,00 ve třídě Liščat
7. 6. – St – Informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků na ZŠ od 15,30 v učebně 5. roč.

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

_______________________________________________________________________________
                                                         
                                                             Týdenní třídní plán (Liščata)

                                                              29. 5.  - 2. 6. 2023; 22. týden
                                                               Téma: DĚTI A NAŠE ZEM

Podtéma: DEN DĚTÍ
   
Doplň postavu.jpg (65.02 kB)
Bludiště (2).jpg (92.13 kB)
Najdi 8 rozdílů.jpg (88.2 kB)


Kompetence

- má povědomí o světě lidí a kultury

- uvědomuje si rozdíly mezi dětmi a dospělými

- je citlivý nejen ke svým kamarádům, ale i k přírodě a věcem

- respektuje ostatní děti jako osobnosti

- pečuje o své bezpečí a zdraví

- dokáže říci, co se mu líbí a co se mu nelíbí

- vnímá aktivně svět kolem sebe a uvědomuje si sounáležitost s ním


Cíle

- podporovat a prohlubovat přátelské vztahy mezi dětmi

- vytvářet příjemné klima ve třídě

- mít povědomí o mezilidských vztazích a morálních hodnotách společnosti, ve které žiji

 

Řízená činnost

- zábavné dopoledne s Čárymírou

- překážková dráha

- senzomotorický chodníček

- písnička:„Naposled“

- venkovní aktivity, hry v přírodě

- význam mezinárodního dne dětí

- MDD-soutěže na přání dětí

- KD Dobříš – pohádkové představení – děti hrají dětem

 

Individuální péče

- logická řada

- labyrint

- rozdíly

 

                                                                Týdenní třídní plán (Myšky)
                                                                        29. 5. - 2. 6. 2023; 22. týden
                                                                          Téma: DĚTI A NAŠE ZEM
       
 

Podtéma:  DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY
“Tú tú tú, auto už je tu.
Pojeď mámo, pojeď s námi,
za chvíli jsme za horami,
tú tú tú, auto už je tu.”

vytvoř cestu.jpg (44.24 kB)
přiřaď.jpg (49.77 kB)
počítání (2).jpg (46.66 kB)
barevný kamion.jpg (48.58 kB)

 

Klíčové kompetence

 • Automaticky po sobě uklízí.
 • Je empatické, kamarádské.
 • Je koordinačně a rytmicky schopné, udrží tempo pohybu, reaguje na změnu.
 • Pozorně poslouchá, sleduje se zájmem hudební představení, hodnotí svoje zážitky a vyjádří svůj názor.
 • Rozpoznává základní bezpečnostní pravidla.

Klíčové kompetence pro předškolní děti

 • Udržuje své pracovní místo přehledné a funkční. Automaticky po sobě uklízí.
 • Je empatické, kamarádské, dokáže nezištně pomoci, domluvit se, případně najít kompromisní řešení.
 • Je koordinačně a rytmicky schopné, udrží tempo pohybu, reaguje na změnu.
 • Pozorně poslouchá, sleduje se zájmem dramatické a hudební představení, hodnotí svoje zážitky.
 • Rozlišuje některé dopravní značky, označí nebezpečí.

Dílčí vzdělávací cíle

 • Upevňovat pracovní návyky, kulturu stolování a sebeobsluhu.
 • Podporovat vrstevnické, přátelské vztahy ve skupině, pozitivní klima třídy.
 • Posilovat a automatizovat rytmiku a přesnost pohybu.
 • Rozvoj a kultivace paměti, hudebních a tanečních aktivit.
 • Vytvářet si základní představu o dopravních prostředcích a o bezpečném pohybu
  v silničním provozu.

Dílčí vzdělávací cíle pro předškolní děti

 • Upevňovat pracovní návyky, kulturu stolování a sebeobsluhu.
 • Podporovat vrstevnické, přátelské vztahy ve skupině, pozitivní klima třídy.
 • Posilovat a automatizovat rytmiku a přesnost pohybu.
 • Rozvoj a kultivace paměti, hudebních a tanečních aktivit.
 • Vytvářet si základní představu o dopravních prostředcích a o bezpečném pohybu
  v silničním provozu.

Hudebně pohybová chvilka

Běhací abeceda a lokomoční hry. Taneček: Koza Róza, Stonožka.
PH: Míčové kolektivní hry. 

Řízené činnosti

 • Hudebně zábavný pořad ke Dni dětí
 • Přípravy na zahradní slavnost
 • Sportovní pohybové aktivity
 • Péče o zahrádku
 • IT vzdělávací program: Dopravní výchova

Pobyt venku

Pěstitelské práce - péče o zeleninovou zahrádku, tematické vycházky, volné pohybové
aktivity na hřišti.
Kreativní tvoření z přírodnin nebo na pískovišti.

Odpočinek

Čtení na pokračování, poslech relaxační hudby.
Individuální péče - pokračování v kreativních činnostech, pracovní listy.

Odpolední zábavná činnost

Hry ve třídě - individuální činnosti a skupinové hraní dle zájmu dětí; stavebnice, mozaika, deskové hry. 
Pohybové aktivity na zahradě MŠ, manipulační a lokomoční hry, kresba křídami.

Říkadla, básnička, píseň

Nácvik písní a básniček na slavnostní rozloučení předškoláků.
Básničky a písničky s pohybem vztahující se k dopravě.

Poznámka ke dni

29. 5. - Po - Hudebně vzdělávací program s oslavou dne dětí  - Čárymíra
30. 5. - Út - "My se školy nebojíme“ -  v rámci odpoledního bloku pro předškolní děti,
                     které nastoupí do ZŠ ve Staré Huti od 13:30 do 14:15 h.
  1. 6. - Čt -  Den dětí v rámci dopoledního bloku
  2. 6. - Pá - Divadlo KD Dobříš - vyzvedávání dětí po obědě proběhne ve 13,00 - 13,15

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí  _____________________________________________________________________________       

                                                       Týdenní třídní plán (Liščata)
                                                              22. 5.  - 26.  5. 2023; 21. týden
                                                               Téma: DĚTI A NAŠE ZEM
   

Podtéma: EXOTICKÁ ZVÍŘATA
Dokresli druhou polovinu zvířat.jpg (52.99 kB)
Vyznač počet (2).jpg (23.94 kB)
Počet.jpg (115.81 kB)
Stíny.jpg (142.05 kB)

Kompetence

-zvládá běžné činnosti a požadavky, jednoduchou obsluhu a pracovní úkony
-dodržuje pravidla bezpečnosti při jízdě autobusem-(umí použít bezp.pásy, nejí, nepije,
  má opřená záda o sedačku, nekřičí, neopírá si nohy o sedadlo před sebou, ani si je na
  sedadlo nepokládá)
-zná některé druhy exotických zvířat
-umí počkat až na něj přijde řada
-vyhledá rýmující se dvojice
-chápe zadání úkolu, dokáže se soustředit na úkol, úkol dokončí
-překonává jednoduché překážky, chůzi na boso v nerovném terénu
-zná část dějin z raného středověku

Cíle

-rozvíjení slovní zásoby a fantazie dětí
-poznávání některých druhů exotických zvířat, jejich zvuků a přirozeného prostředí
-vymýšlení jednoduchých rýmů
-rozvíjení pohybových schopností, zdatnosti a vytrvalosti
-zvládat jednoduché pracovní úkony a sebeobsluhu
-vytvářet si základní představu o bezpečném pohybu v silničním provozu - pravidla
  bezpečného cestování autobusem

Řízená činnost

-Tamtam-naučný pořad pro děti 22. 5.

-focení 24. 5.

-demonstrační obrázky exotických zvířat – názvy, zajímavosti, kontinentální výskyt

-písnička :„Máme rádi zvířata“

-básnička :„V zoologické zahradě“

-poznej zvíře dle zvuku

-rýmované hádanky

-překážková dráha

-cvičení s hudbou :„ Mami, vem mě do zoo“

-Vv: práce s barevným papírem, nůžkami-plameňák, lenochod, koala
 

Individuální péče

-nácvik psaní-spodní a vrchní oblouk, smyčka

-číselná řada 1-5 – symboly z herní kostky, počet prstů-přiřazení ke zvířatům

-stíny

-osová souměrnost

 

Týdenní třídní plán (Myšky)
22. 5. - 26. 5. 2023; 21. týden
Téma: DĚTI A NAŠE ZEM

Podtéma: LIDÉ A ČAS     Až nebudu malinká, bude ze mě maminka.
                                         A sousedů Martínek , bude velký tatínek.
                                         Budem mít pět ratolestí, nic nezkazí naše štěstí.

Nalep od nejmladšího po nejstaršího.jpg (60.49 kB)
Seřaď dle vývoje člověka.jpg (75.44 kB)
Lidé a čas.jpg (59.02 kB)
Doplň stíny osob.jpg (49.22 kB)
Jak jde čas.jpg (43.72 kB)
Najdi rozdíly (3).jpg (70.63 kB)
Moje rodina.jpg (46.13 kB)
Můj dům a má rodina.jpg (95.45 kB)

Klíčové kompetence

 • Zvládá běžné činnosti a požadavky, jednoduchou obsluhu a pracovní úkony.
 • Soustředí se na činnost, udrží záměrnou pozornost. Má alespoň elementární časovou orientaci.
 • Aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce pojmenovat a porozumět zákonitostem, dějům, které kolem sebe vidí.
 • Chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný.
 • Má elementární poznatky o sobě a své rodině z hlediska ontogeneze (kdo jsem a kým budu).
   

Klíčové kompetence pro předškolní děti

 • Zvládá běžné činnosti a požadavky, je nápomocné ostatním.
 • Dokáže si záměrně zapamatovat informace a vhodně je využít později.
 • Orientuje se v kalendáři - dny v týdnu, měsíce.
 • Aktivně si všímá, co se kolem něho děje ve světě lidí; rozumí zákonitostem vývoje a dějům, které kolem sebe vidí; poradí si s časovou osou.
 • Chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, mají rozdílná pohlaví, stáří, možnosti i roli.
 • Má elementární poznatky o vývoji lidí z hlediska ontogeneze.

Dílčí vzdělávací cíle

 • Rozvoj pohybových schopností a dovedností.                            
 • Posilování kognitivních a pracovních schopností a dovedností.
 • Podporovat orientaci v čase a slovní vybavenost.
 • Rozvíjet pocit sounáležitosti s rodinou a vrstevnickou skupinou.
 • Rozšiřovat povědomí o koloběhu života lidí.

Další dílčí vzdělávací cíle pro předškolní děti

 • Posilovat soběstačnost a sebeobsluhu.
 • Při řešení myšlenkových i praktických problémů užívat logických
  i empirických postupů.
 • Rozšiřovat vlastní sebeuvědomění a identitu v závislosti na čase.
 • Vytvářet si základní kulturní a společenské postoje.
 • Rozšiřovat povědomí o ontogenezi člověka.

Očekávané výstupy (individuální úroveň)

 • Má základní kulturní stolovací návyky; ovládá příbor, dokáže si dolít pití, uklidit místo. Poradí si samostatně s drobným diskomfortem. 
 • Je soběstačné při sebeobluze. Pomůže ostatním.
 • Rozumí pojmům starší a mladší a aktivně s nimi pracuje.
 • Orientuje se v měsících i dnech v týdnu, ví jak jdou po sobě, umí je samostatně vyjmenovat.
 • Zná, kdy se narodilo a pamatuje si i některé členy rodiny nebo kamarády.
 • Vnímá jednotu lidského druhu a zároveň respektuje jinakost jedince.
 • Má dětskou představu a názvosloví ontogenetického vývoje člověka, umí ji aplikovat na svou rodinu, zobecnit na všechny lidi.

Hudebně pohybová chvilka

Nácvik hudebně pohybového pásma k pasování předškoláků na konci školního roku.

Zdravotní a balanční cvičení.

Gymnastika mluvidel.

Pohybová hra: Cib, cib, cibulenka

Řízené činnosti

 • Člověk, rodina ve výtvarné tvorbě.
 • Pracovní a estetické činnosti související s připravovanou slavností ukončení školního roku.
 • Didaktické hry na procvičování a kultivaci jazykových a kognitivních schopností - zaměřeno na časovou orientaci a vývoj člověka.
 • Nácvik recitace.
 • Průběžná péče o sazeničky a trpaslíčky trávníčky.

Pobyt venku

Volné i řízené pohybové aktivity na hřišti; tvoření z přírodnin v lese nebo na zahrádce/ pískovišti.

Jarní zahradnické práce.   

Odpočinek

Čtení na pokračování. Poslech relaxační a meditační hudby.

Individuální péče - pokračování v řízených kreativních a didaktických činnostech.  

Odpolední zábavná činnost

Pobyt ve třídě - individuální a skupinové činnosti dle zájmu dětí; deskové společenské hry, volná hra.

Pobyt na hřišti - individuální a skupinové činnosti dle zájmu dětí; lokomoční pohybové hry, kreativní a grafomotorické aktivity na pískovišti, volná hra.

Říkadla, básnička, píseň

Písničky, říkanky a hádanky o lidech, rodině, měsících.

Poznámka ke dni

22. 5. - Po -  Připomenutí preventivních zdravotních, hygienických
                     a bezpečnostních pravidel v kolektivu vhodnou formou
                     přizpůsobenou věku dětí

                   - Interaktivní program TamTam o komunikaci s dětmi s poruchou
                      sluchu 

23. 5. – Út – Adaptační program ZŠ Stará Huť pro své přijaté budoucí
                     prvňáčky „My se školy nebojíme“

24. 5.-  St  -  Fotografování tříd                  

______________________________________________________________________________

                                                        Týdenní třídní plán (Liščata)
                                                            
15.  5.  - 19.  5. 2023; 20. týden
                                                                Téma: DĚTI A NAŠE ZEM
     

Podtéma: EXOTICKÁ ZVÍŘATA          

Píseň Pět minut v Africe.jpg (2.4 MB)

Klíčové kompetence

 • Dodržuje pravidla bezpečnosti při jízdě autobusem (umí používat pásy, nejí, nepije během jízdy, má opřená záda o sedačku, nekřičí, neopírá si nohy o sedačku před sebou a také si je nepokládá na svojí sedačku)
 • Zná některé druhy exotických zvířat (umí rozeznat zdejší zvířata od exotických)
 • Chápe zadání úkolu, dokáže se na úkol soustředit, úkol dokončí
 • Překonává jednoduché překážky, chůze na boso v nerovném terénu

Cíle

 • rozvíjení slovní zásoby a fantazie dětí
 • poznávání některých druhů exotických zvířat, jejich zvuků a přirozeného prostředí
 • vytvářet základní představu o bezpečném pohybu v silničním provozu – bezpečné cestování autobusem
 • vymýšlení jednoduchých rýmů

Obsah činností

Pondělí:  plavecký výcvik

Úterý:  výlet – fauna Hrachov

Středa:  nácvik říkanek –

Říkadlo velbloudí

Pouští suchou jako troud, kráčí velbloud velebloud.

Že má hrb ? To je drb ! On má přece velehrb !  

Známost

Jeden slon mi občas volá telefonem, ať ho vezmu na procházku, ale honem!

A když je v telefonu porucha, chobotem mi to troubí do ucha.

Nosonosonosorožec

Nosonosonosorožec snědl k obědu,

Horu buchet, že ji sotva popsat dovedu.

Nemohl pak vyjít dveřmi,

sám jsem ho z nich tlačil, věř mi.


Seznámení s písničkami:    Anuška  (ABECEDA) Gorila a kolečkové brusle

Tanec na reprodukovanou hudbu:   Anuška (ABECEDA)  Arakanga

Pracovní listy
Urči počáteční písmena zvířátek
Zakroužkuj exotická zvířata

Nácvik písničky: Pět minut v Africe + seznámení s některými exotickými zvířaty

 

 

Týdenní třídní plán (Myšky)
15.  5.  - 19.  5. 2023; 20. týden
                                          Téma: DĚTI A NAŠE ZEM
                                         

Podtéma: Zvířátka a jejich mláďátka         Hádají se kůzlata,
                                                                        zda je slunce ze zlata.
                                                                        Máma koza rozhodne,
                                                                        není zlaté, né, né, né !
Zvířátka a jejich mláďátka.jpg (88.55 kB)
Poznej zvířátka - vizuální vnímání.jpg (69.59 kB)
Předškoláčci určete počáteční písmena k obrázkům.gif (35.47 kB)
Rozdíly.png (53.48 kB)
Počítání zvířatek.jpg (145.98 kB)
Rozvoj grafomotoriky.jpg (31.86 kB)
Počty a čísla.jpg (33.84 kB)
Poznej schovaná zvířátka.png (84.2 kB)
Ovečka - poznej geometrické tvary.jpg (17.41 kB)
šablona motýl.docx (34.85 kB)

Klíčové kompetence

 • Zvládá základní koordinované pohyby.
 • Rozvíjí verbální i neverbální komunikační schopnosti.
 • Poznává, že se může mnohému naučit; raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo.
 • Je zvídavé, vnímá krásno a barevnost.
 • Má elementární poznatky o světě přírody, je citlivé k rostlinám a zvířatům.

Klíčové kompetence pro předškolní děti

 • Je fyzicky soběstačné, v běžných pohybových činnostech převážně úspěšné.
 • Pozorně poslouchá, sleduje se zájmem čtené literární dílo, vypráví, rozvíjí své komunikační schopnosti.
 • Poznává, že se může mnohému naučit; raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo.
 • Vnímá krásno, dokáže přiměřeně esteticky vyjádřit a ztvárnit svojí fantazii, prožívání.
 • Má elementární poznatky o světě přírody, je citlivé k rostlinám a zvířatům.

Dílčí vzdělávací cíle

Posilovat a rozvíjet jemnou i hrubou motoriku.

Prohlubovat komunikační schopnosti a dovednosti.

Podporovat kognitivní schopnosti a radost z učení.

Budovat pozitivní vztah k životu, k přírodě, ke zvířatům.

Upevňovat environmentální senzitivitu


Dílčí vzdělávací cíle pro předškolní děti

Posilovat a rozvíjet jemnou i hrubou motoriku.

Prohlubovat a kultivovat komunikační schopnosti a dovednosti; umět naslouchat, pracovat se slovní informací, reprodukovat slyšené slovo/obsah sdělení.

Podporovat kognitivní schopnosti a radost z učení.

Budovat pozitivní, estetický vztahu k životu, k sobě samému.

Upevňovat environmentální senzitivitu, prohlubovat povědomí o provázanosti života rostlin, zvířat i lidí na planetě Zemi.

Hudebně pohybová chvilka

Balanční a rytmické cvičení, reakce na signál - startovní povely, pohybová změna.
Taneček: Koza Róza. Jóga pro děti.

Řízené činnosti

- pokračování v přípravách na slavnost

- pracovní činnosti na zahradě, sportovní pohybové aktivity.

- pracovní listy.

- rozvoj vzdělávacích oblastí (biologická, psychologická, interpersonální, sociálně kulturní,
   environmentální). 

- rozvoj potřebných kompetencí předškoláka.

Pobyt venku

Pěstitelské práce - péče o zeleninovou zahrádku, tematické vycházky, volné pohybové aktivity na hřišti, kreativní tvoření z přírodnin nebo na pískovišti.

Odpočinek

Čtení na pokračování, poslech relaxační hudby.
Klidové individuální činnosti - manuálního či didaktického charakteru.
Individuální péče - pokračování v řízených kreativních a didaktických činnostech, pracovní a grafomotorické listy.
 

Odpolední zábavná činnost

Hry ve třídě - individuální činnosti a skupinové hraní dle zájmu dětí; konstrukce ze stavebnic, kreativní nápady při tvoření mozaiky, variace na pexeso, deskové hry, společenské hry, dějové a časové posloupnosti.
Pohybové aktivity na dětském hřišti, manipulační a lokomoční hry, kresba křídami.

 

 Říkadla, básnička, píseň

Písničky a říkanky o zahradě a domácích zvířatech - Šel zahradník do zahrady, Já mám koně, Když jsem já sloužil,  Mláďata, Když se zamiluje kůň, Zvířátka, zvířata. Nácvik pásma na rozloučení předškoláků. 

Poznámka ke dni

15. 5. Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu vhodnou
                 formou přizpůsobenou věku dětí.
               - Závěrečná lekce plaveckého výcviku předškolních dětí (připomenutí
                  bezpečnostních pravidel a správného chování během cesty autobusem a během
                  plaveckého výcviku).

16. 5. Út  - Výlet Fauna Hrachov - vyzvedávání dětí po obědě proběhne od 13,00 do 13,15.
               - „My se školy nebojíme“ -  projekt ZŠ pro předškolní děti v rámci odpoledního
                   bloku.
18. 5. Čt –  Využití tělocvičny ZŠ.

Činnosti mohou být pozměněny dle zájmu a potřeb dětí, dále také dle mimořádných podmínek ve třídě anebo dle nepříznivých podmínek počasí.
__________________________________________________________________________________

                                                      
Týdenní třídní plán (Liščata)                                                                                                                                 9. 5 - 12. 5.  2023; 19. týden
                                                                Téma: DĚTI A NAŠE ZEM

Podtéma: MOJE MAMINKA
Grafomotorika Navlékání korálů.jpg (52.43 kB)
Spojování stejných dvojic.jpg (111.84 kB)
Srdíčkové sudoku.jpg (91.64 kB)
Přáníčko mamince.jpg (22.73 kB)
Básnička Maminka.jpg (145.01 kB)
Písnička Mámo.jpg (67.73 kB)

Kompetence

ovládá koordinaci oko ruka

řeší problémy na které stačí, známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně

pamatuje si tři předměty a pozná, který chybí

zná cestu domů, do školky

naslouchá druhým, vyčká až druhý dokončí myšlenku, sleduje řečníka i obsah

Cíle

vést děti k uvědomění, jak důležitou roli hraje maminka ve vývoji a výchově dítěte

rozvoj kultivovaného projevu

ovládat koordinaci  oko ruka

rozvíjení sounáležitosti s rodinou, lidmi, společností

rozvoj paměti a pozornosti

orientovat se v okolí

koordinace pohybů, udržení rovnováhy

Řízená činnost

svátek matek - jaká je moje maminka, čím maminku potěším

písnička pro maminku: „Maminko, mámo“

rytmizace, hra na tělo, hra na Orffovy hudební nástroje

básnička: „Maminka“, „Nejlepší maminka“

čtení příběhu z knížky Ferda Emušák-„Rozbité zrcátko“-motivační příběh na téma dárek
   pro maminku k svátku

cvičení - změny poloh dle obrázkových  karet

práce ve skupinách - počáteční hláska - vyhledávání obrázků začínajících na danou hlásku

Vv-přání pro maminku

tanec s hudbou: „Mami, vem mě do zoo“

- „Mlsná koza“- poznej co z maminčiných věcí chybí


Individuální péče

nácvik před psaním - malé a větší kruhy, oválky - korálky pro maminku

srdíčkové sudoku

přiřazování stínu ke správnému srdíčku

 

                                                      Týdenní třídní plán (Myšky)
                                                                9. 5 - 12. 5.  2023; 19. týden
                                                                Téma: DĚTI A NAŠE ZEM

Podtéma: SVÁTEK MAMINEK
Utíkám Ti, mámo zlatá, utíkám Ti přát.
Růžový květ jabloňový chci Ti k svátku dát.
Růžový květ jabloňový, k tomu srdíčko,
protože jsi, mámo zlatá, moje sluníčko.

Členové rodiny.jpg (103.97 kB)
Maminka žehlí grafomotorické cvičení.jpg (56.17 kB)
Vybarvi korále.jpg (30.93 kB)
Vytvoř klobouk.jpg (36.97 kB)
Rámeček pro obrázek.jpg (89.98 kB)
Kreslím maminku.jpg (44.83 kB)
Obrázkové povídání o mamince a omalovánka.docx (85.43 kB)
 

Klíčové kompetence

 • Zkoordinuje pohyb ruky a oka.
 • Mluví ve větách, popíše obrázek, známou osobu. Zapamatuje si krátké říkadlo.
 • Dovede si vhodně říct o to, co potřebuje.
 • Dokáže se nadchnout pro práci, neruší druhý během jejich činností (jídlo, práce, hra).
 • Orientuje se a oceňuje svojí rodinu; pojmenuje rodiče i sourozence.

Klíčové kompetence pro předškolní děti

 • Zkoordinuje pohyb ruky a oka, snaží se o přesnost, odhadne přiměřenost síly
  a dynamiky pohybu.
 • Mluví v rozvitých větách, dovede vyprávět příběh, popsat osobu, situaci.
 • Využívá slovní paměť k učení, uplatňuje základní prvky přednesu.
 • Je interakčně schopné; dokáže se dohodnout při hře i práci.
 • Dodržuje domluvená pravidla. 
 • Udrží záměrnou pozornost a dokáže práci dokončit i v mírně rušivém prostředí.
 • Orientuje se v základních funkcích a chodu rodiny, uvědomuje si své místo a roli v ní.

Dílčí vzdělávací cíle

 • Rozvíjet koordinaci pohybu a zrakovou diferenciaci.
 • Podporovat komunikační jistotu a rozvoj aktivního verbálního slovníku.
 • Sociálně se osamostatňovat.
 • Rozvíjet pracovní chování.
 • Uvědomění si hodnoty vlastní rodiny.

 

Další dílčí vzdělávací cíle pro předškolní děti

 • Zpřesňovat a zefektivňovat jemnou motoriku a koordinaci ruky a oka.
 • Rozvoj výslovnosti, vyprávění, přednesu a recitace.
 • Posilovat interakční schopnosti a dovednosti.
 • Upevňovat pracovní chování.
 • Oceňovat svoji rodinu, uvědomovat si rodinný život a vlastní aktivní spolupodílení
  se na něm.

Očekávané výstupy (individuální úroveň)

 • Stříhá, lepí, dovede složit obrázek z několika dílků, docvrnkat kuličku do cíle, pracovat
  s jedním okem zavřeným.
 • Dovede si záměrně zapamatovat a samostatně reprodukovat říkanku nebo básničku.
 • Pojmenuje a popíše členy své rodiny, má přehled o tom, co dělají, jak rodina funguje
  a jaká je jeho role v ní.
 • Dokáže si vhodně říct o to, co potřebuje, dohodnout se, hledat kompromisy.
 • Pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit. Rozlišuje práci a volnou hru.
 • Respektuje činnosti a  tempo druhých.
 • Uvědomuje si hodnotu své rodiny, funkci, role a vlastní sounáležitost.

Hudebně pohybová chvilka

Nácvik hudebně pohybového pásma k pasování předškoláků na konci školního roku.

Manipulační a koordinační cvičení.

PH: Na jelena

Řízené činnosti

 • Estetické a dekorační činnosti ke Dni matek, výroba fragmentů tabla.
 • Rodina, maminka: řízený rozhovor - vyprávění, popis.
 • Pracovní listy.
 • Nácvik recitace.
 • Průběžná péče o sazeničky a trpaslíčky trávníčky.

Pobyt venku

Volné i řízené pohybové aktivity na hřišti.
Tvoření z přírodnin v lese nebo na zahrádce/ pískovišti.
Jarní zahradnické práce.   

Odpočinek

Čtení na pokračování. Poslech relaxačních a meditačních melodií.

Puzzle, obrázkové kostky, mozaika.

Individuální péče - pokračování v řízených kreativních a didaktických činnostech.

Odpolední zábavná činnost

Hry ve třídě - individuální a skupinové činnosti dle zájmu dětí; deskové společenské hry.

Volná hra ve třídě nebo na hřišti.

Říkadla, básnička, píseň

Písničky, říkanky a hádanky o rodině, maminkách.

Poznámka ke dni

8.5. -  Po   - Státní svátek

9.5. –  Út - Připomenutí preventivních zdravotních, hygienických a bezpečnostních pravidel
                   v kolektivu vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí

                    - projekt „My se školy nebojíme“ pro děti přijaté do ZŠ Stará Huť od
                       13,30 do 14,15

                    - zápis do MŠ 14,30 – 17,30

10.5.  – St    - zápis do MŠ 14,30 – 17,30 
 

                                                      Týdenní třídní plán (Liščata)
                                                                1. 5 - 5. 5.  2023; 18. týden
                                                                Téma: DĚTI A NAŠE ZEM

Podtéma: RODINA
Členové rodiny.jfif (41.97 kB)
Počáteční hláska činností maminky a tatínka.jfif (72.32 kB)

Kompetence

 • Dokáže se odloučit od rodičů
 • Rozlišuje dlouhé a krátké slabiky, znělé a neznělé hlásky, měkčení
 • Napodobí a udrží rytmus
 • Dokáže seřadit obrázky dle časové posloupnosti
 • Zná jména členů rodiny, chápe skutečnost, že každý v rodině má svou roli
 • Chápe příbuzenské vazby

Cíle

 • Rytmizace slov, udržení rytmu
 • Rozlišování dlouhých a krátkých slabik
 • Nejmladší x nejstarší
 • Pochopit, že každý v rodině má svojí roli

Obsah

Vyprávění O Karkulce, (chybějící členové rodiny)

Pohádka O veliké řepě (nejmladší, nejstarší, vzájemná pomoc, role,..)

Třídění, párování vypraných ponožek – rozdíly

PČ na téma Rodina

PL na téma rodina

Písničky na téma rodina

Poznámka ke dni 2. 5. (úterý)
dopolední blok - návštěva zámecké Oranžérie na Dobříši - příjezd do MŠ kolem 12:30, vyzvedávání cca od 12:45 

odpolední blok pro předškolní děti - projekt "My se školy nebojíme" - návštěva v ZŠ S. Huť,
vyzvedávání od 14,45

 

                                                                         Týdenní třídní plán (Myšky)
                                                                          2.  5. - 5.  5. 2023; 18. týden      
                                                                          Téma: DĚTI A NAŠE ZEM


Podtéma: Květen, šíří lásku světem                   Ze všeho mám nejraději,
                                                                             když se táta s mámou smějí.
                                                                              Mám je rád/a a oni mě,
                                                                                patříme si vzájemně.
Zrakové vnímání.jpg (96.79 kB)
Tulipánci - předmatematické dovednosti.jpg (57.98 kB)
Jarní počítání obrázků.jpg (111.21 kB)
Geometrické tvary.jpg (35.49 kB)
Najdi čtyři rozdíly.jpg (44.92 kB)
Víla Amálka - grafomotorické cviky.jpg (38.87 kB)
Jarní procházka.jpg (56.57 kB)
Dokresli jarní květiny.jpg (35.76 kB)
Vitráž.jpg (62.95 kB)      
Pracovní činnost - pampeliška.jpg (148.86 kB)

Klíčové kompetence

● Snaží se koordinovat jemné a hrubé pohyby končetin a celého těla.
● Porozumí prostorovým pojmům.
● Vyjadřuje adekvátně souhlas i nesouhlas v situacích, které to vyžadují.
● Respektuje pravidla. Snaží se se spolužáky dohodnout.
● Je empatické k živým bytostem a přírodě. Záměrně neubližuje.

 Klíčové kompetence pro předškolní děti

● Korektně koordinuje jemné a hrubé pohyby končetin a celého těla.
● Chápe prostorové pojmy.
● Vyjadřuje adekvátně souhlas i nesouhlas v situacích, které to vyžadují.
● Zná své místo a roli v rodině a ve společnosti.
● Respektuje pravidla, zná svá základní práva i povinnosti. Snaží se se spolužáky dohodnout.
● Je empatické k živým bytostem a přírodě. Záměrně neubližuje.
● Aktivně si všímá, co se kolem něho děje; poznává, že se může mnohému naučit.

Dílčí vzdělávací cíle

● Rozvoj jemné i hrubé motoriky.
● Rozvoj tvořivého myšlení.
● Upevňovat sebehodnotu a roli ve skupině vrstevníků.
● Vytvářet si základní kulturní a společenské postoje. Rozšiřovat poznatky o světě.
● Posilovat hodnotu a pocit sounáležitosti s rodinou, se spolužáky a s přírodou.

Dílčí vzdělávací cíle pro předškolní děti

● Rozvoj grafomotoriky, jemné i hrubé motoriky.
● Rozvoj tvořivého myšlení, řešení problémů.
● Upevňovat sebehodnotu a roli ve skupině vrstevníků.
● Vytvářet si základní kulturní a společenské postoje. Rozšiřovat poznatky o světě.
● Posilovat hodnotu a pocit sounáležitosti s rodinou, se spolužáky a s přírodou.

Hudebně pohybová chvilka

Koordinační cvičení.
Lokomoční a manipulační hry ve skupině.
PH: Na včeličky, Květiny a včelky.

Řízené činnosti

● Tematické výtvarné a pracovní činnosti (využití nasbíraných přírodnin).
● Diskuze na zadané téma (rodina, adresa, jaro).
● Využití IT (vzdělávací program Barevné kamínky, práce s mikroskopem, včelka).
● Přípravné činnosti pro slavnostní zakončení školního roku (tablo). Nácvik krátkého pásma.
● Stimulace problémových oblastí, procvičování všeobecných znalostí a kompetencí
   předškoláka.

Pobyt venku

Volné pohybové aktivity na hřišti, kreativní tvoření na pískovišti.
Průběžná péče o vlastní zahrádku - rostliny, sazeničky a trpaslíčky trávníčky.
Vycházky po okolí - pozorování rozkvetlých stromů, keřů, květin.

Odpočinek

Čtení na pokračování. Poslech jarních relaxačních melodií.
Individuální péče - pokračování v řízených kreativních a didaktických činnostech.

Odpolední zábavná činnost

Hry ve třídě - individuální činnosti a skupinové hraní dle zájmu dětí.
Konstrukce ze stavebnic, mozaika ze zažehlovacích korálků, puzzle, skládačky, deskové hry.
Hry a pohybové aktivity na dětském hřišti, kresba křídami.

Říkadla, básnička, píseň

Písničky, říkanky a básničky o lásce, přírodě a jaru.
Smyslové hry k tématu.

Poznámka ke dni

1. 5. -  Po - Státní svátek

2. 5. - Út - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
                   vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.
       -  výlet do zámecké Oranžerie na Dobříši (vyzvedávání dětí po obědě 12:45 - 13:00), BOZ
       -  “My se školy nebojíme” - pro přijaté děti do první třídy ZŠ Stará Huť (13:30 - 14:15)

4. 5. - Čt - pohybové aktivity v tělocvičně ZŠ

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

Básničky

Světem letí novina,
že prý květen začíná.
Všechno kvete,
krásně voní,
motýlci se spolu honí.

Květen je z té krásné doby,
kdy se stromy květem zdobí.
Kdo si více popílí ?
Včelky, nebo motýli ?

Květen, květen,
jabloň voní květem.
Až se z toho včelko milá,
úlům hlava zatočila.

Padej dešti na květinky,
petrklíče, konvalinky.
Kdyby žízeň měly,
tak by vonět zapomněly.

Měsíc květen, ten je prima,
to už není žádná zima.
Všechny stromy rozkvetou,
včely na ně přilétnou.
Letí z květu na kvítek,
z jabloně hned na šípek.
Pyl moc pilně sbírají,
med z něj potom dělají.
___________________________________________________________________________________

                                                               Týdenní třídní plán (Liščata)
                                                                24. 4. - 28. 4. 2023; 17. týden
                                                               Téma: PŘÍRODA SE PROBOUZÍ

Podtéma: ČARODĚJNICE

Čeho je víc.jpg (44.53 kB)
Menší a větší.jpg (60.98 kB)
Bludiště (2).jpg (119.15 kB)

 

Kompetence

- orientuje se v řádu i dění v prostředí ve kterém žije

- zajímá se o druhé i o to, co se kolem něho děje, je otevřené aktuálnímu dění

- soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje
   a užívá přitom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

- získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a dalším učení


Cíle

- poskytnout dětem příležitost k pochopení dobra a zla

- seznámit děti s lidovými zvyky a tradicemi

- rozvoj jemné motoriky a orientace v prostoru

- rozvoj komunikace mezi dětmi a dospělými,naslouchání ostatním bez přerušování,
   respektování pravidel komunikace

zvládání poskoků snožmo i jednonož

 

Řízená činnost

plavecký výcvik 9. lekce

písnička:„Čarodějky“

čarodějný den v maskách - tanec, zpěv, soutěže

čarodějné zaklínadlo

výroba čarodějného lektvaru- pokus

PV: výroba kouzelného škapulíře

-Vv: čarodějnice- práce s látkami a přízí

čarodějnická bojovka

 

Individuální péče

více x méně x stejně
řazení od největšího po nejmenší
předčtenářská gramotnost

 

                                                                Týdenní třídní plán (Myšky)
                                                                24. 4. - 28. 4. 2023; 17. týden
                                                               Téma: PŘÍRODA SE PROBOUZÍ

Podtéma: ČARODĚJNICKÝ REJ          Hurá děti, bába letí, do školičky - na koštěti.                                                                               Kdo z vás taky létá rád, ten s ní může čarovat !

Spojování čísel.jpg (51.14 kB)
Najdi a spočítej.jpg (68.54 kB)
Správně přiřaď.jpg (50.85 kB)
Najdi deset rozdílů.jpg (123.59 kB)
Spočítej stejné ježibaby.jpg (76.82 kB)
Gerafomotorické cviky.jpg (33.14 kB)
Čarodějné lektvary.jpg (82.04 kB)
Výtvarka pavouček.jpg (40.92 kB)
Omalovánka.jpg (53.05 kB)
Hádanky.jpg (78.24 kB)
Básnička.jpg (57.75 kB)
Papírový had.jpg (54.65 kB)
Barevné lektvary.jpg (40.61 kB)

Klíčové kompetence

 • Zvládá rytmické pohyby, zkoordinuje tempo pohybu s rytmem a tempem melodie.
 • Rozvíjí verbální i neverbální komunikační schopnosti. Upevňuje si názvosloví barev
  a geometrických tvarů.
 • Má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami
  a normami, a co je s nimi v rozporu a snaží se podle toho chovat.
 • Postupuje a učí se podle pokynů a instrukcí, zároveň je spontánní a kreativní při řešení obdobných variací problémů a úkolů.
 • Chápe českou novodobou tradici Pálení čarodějnic jako lidovou komunitní veselici.
 • Je kritické k pověrám a mýtům.

Klíčové kompetence pro předškolní děti

 • Zkoordinuje tempo a rytmus pohybu s melodií a slovem, zvládá kreativní dramatizaci pohybem.
 • Je komunikačně tvůrčí a otevřené, využívá slovní paměť. Aplikuje diferencované vnímání a kognitivní myšlení v praktických úkolech.
 • Má základní představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami
  a normami a co je s nimi v rozporu a snaží se podle toho chovat.
 • Je empatické, rozeznává spravedlnost a nespravedlnost.
 • Využívá záměrnou pozornost pro soustředěnou pracovní nebo učební činnost.
 • Spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady), využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii
  a představivost.
 • Orientuje se v tradicích čarodějnic, jejich vzniku i novodobém pojetí, rozlišuje pověry
  a mýty o čarodějnicích od reálného života.

Dílčí vzdělávací cíle

 • Rozvíjet kreativní a rytmický pohyb na hudbu.
 • Spojit slovo s pohybem, případně celou větu se složeným pohybem. 
 • Být si jistý v určování  a pojmenování minimálně základních barev a geometrických
  tvarů.
 • Vytvářet povědomí o mezilidských a morálních hodnotách.
 • Rozvíjet a cvičit paměť, pozornost, představivost a fantazii.
 • Postupně se seznamovat s českými lidovými tradicemi.

Další dílčí vzdělávací cíle pro předškolní děti

 • Osvojování si tvůrčí, fantazijní rytmizace a dramatizace pohybu a hudebně pohyb. her.
 • Podporovat komunikační jistotu a kreativitu.
 • Posilovat a rozšiřovat paměťové a rozumové schopnosti a dovednosti.
 • Upevňovat sociální cítění a smysl pro spravedlnost.
 • Nabízet podněty pro záměrnou, soustředěnou činnost (řízenou i neřízenou) -  aktivní samostatné využití a rozšiřování "známého " v hledání a experimentování.
 • Využívat kritického myšlení v rozlišování reality a fantazie, fikce. Chápe podhoubí vzniku tradice a odděluje ho od součastného pojetí.

Očekávané výstupy (individuální úroveň)

 • Je pohybově, dramaticky a rytmicky spontánní, tvůrčí a koordinované, zvládá pohybovou nápodobu, je obratné v manipulaci s předměty.
 • Dovede si záměrně zapamatovat a samostatně reprodukovat zaklínadlo, říkanku, případně vymyslet vlastní, vyřídit drobný vzkaz.
 • Pojmenuje barvy a geometrické tvary, rozlišuje podstatné znaky předmětů a dovede třídit tyto předměty dle daného kritéria (roztřídí do skupin podle velikosti, barvy, tvaru, materiálu apod.).
 • Samostatně ovládá a využívá "kouzelná slovíčka" a jedná ohleduplně v běžných interakcích, je citlivé v hodnoceních spravedlnosti a nespravedlnosti, v rozlišování dobra
  a zla.
 • Dovede soustředit pozornost na činnosti po určitou dobu, neodbíhá od nich (podle věku dítěte).
 • Aplikuje, kombinuje, nebojí se zkoušet a chybovat, raduje se z dílčích úspěchů, oceňuje pokroky své i kamarádů.
 • Orientuje se v okolním světě tradic a chápe v souvislostech.
 • Průběžná, soustavná péče o třídní zahradu a rostliny.

Hudebně pohybová chvilka

Rytmická a lokomoční cvičení a hry inspirovaná čarodějnicemi a čarováním.

PH: Na Ježibabu

Řízené činnosti

 • Projektový týden "Čarodějnická škola".
   
 • Tematické estetické, environmentální a kognitivní činnosti (kouzelné pomůcky, zvířata, lektvary, bylinky, pohybová a jazyková dramatizace, kouzla a říkadla, hádanky, fantazijní tvorba a barevné experimenty).
   
 • Olympiáda na koštěti.

Pobyt venku

Volné i řízené pohybové aktivity na hřišti.

Tvoření z přírodnin v lese nebo na zahrádce/ na pískovišti.

Jarní zahradnické práce.   

Odpočinek

Čtení na pokračování. Poslech relaxačních a meditačních melodií.

Individuální péče - pokračování v řízených kreativních a didaktických činnostech.

Odpolední zábavná činnost

Hry ve třídě - individuální a skupinové činnosti dle zájmu dětí.

Práce podle tištěného návodu: konstrukce ze stavebnic, skládání mozaiky nebo tvarových útvarů.

Variace na Kimovu hru. 

Průběžná péče o sazeničky a trpaslíčky trávníčky.

Říkadla, básnička, píseň

Písničky, říkanky a hádanky o kouzlech, čarování a čarodějnicích.

Poznámka ke dni

24. 4. - Po - Připomenutí preventivních zdravotních, hygienických a bezpečnostních
                    pravidel v kolektivu vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí
                     a bezpečnostních pravidel během cesty autobusem a během plavání
                     v příbramském Aquaparku předškolákům.

24. 4. - Po - předškoláci: lekce plavání v dopoledních hodinách

27. 4. - Čt -  interaktivní vystoupení čarodějnice Bludimíry (a dle časových možností
                    tělocvična ZŠ) - karneval          

28. 4. - Pá - Olympiáda a slavnostní předání Čarodějnického vysvědčení

Děti mohou celý týden chodit do školky v čarodějnickém hábitku nebo klobouku a vodit si
s sebou své čarodějnické pomocníky- mazlíky.

Kouzelné hůlky si určitě vyrobíme, o košťata se v případě pěkného počasí také pokusíme, ale pokud by do středy pršelo, nebo se nám nedařilo, prosíme o spolupráci :-)
________________________________________________________________________________

                                                                Týdenní třídní plán (Liščata)
                                                                   17. 4. - 21. 4. 2023, 16. týden
                                                                 Téma: PŘÍRODA SE PROBOUZÍ                                                         

Podtéma: Tů, tů, tů, auto už je tu

Klíčové kompetence

 • Orientuje se v prostoru
 • Zná pravidla bezpečnosti
 • Orientuje se v základních pravidlech silničního provozu

Cíle

 • Seznámení s bezpečným chováním v dopravních situacích, kterých se děti běžně účastní
 • Poučení o možném nebezpečí, jak mu předcházet
 • Rozvíjet ohleduplnost a soustředěnost pomocí her
 • Znát základní druhy dopravních prostředků, jak se v dopravních prostředcích chováme
 • Seznámení se základním dopravním značením
 • Seznámení se Dnem Země

Obsah činností

 • Plavecký výcvik – bezpečné chování v dopravním prostředku
 • Poznávání dopravních značek – jejich tvarů (matematické představy, paměť)
 • Co se pohybuje na kolejích, co na silnici, co ve vzduchu, co na vodě,…
 • Poznávání dopravních prostředků a jejich pohonu - Které dopravní prostředky jsou ekologické
 • Připomenutí Dne Země v sobotu 22. 4.
 • Správné vybavení cyklistů a jejich kol, koloběžek…
 • Nácvik písně: Autobus a Aneta
 • Pracovní listy na téma auta – pravolevá orientace
 • Pohybová hra: Na auta

Materiál

Pexeso policejní

Pexeso se značkami

Tvary dle hry „tvary, barvy, paměť“ – na magnetické tabuli

Nácvik písně: Dědečkovo auto

Nácvik básně: Dopravní

Obrázky: správné chování na silnici – označování smajlíkem či šklebíkem

Práce s obrázkem – cyklisti- přiřazování správných pokrývek hlavy

 

Týdenní třídní plán (Myšky)
17. 4. – 21. 4. 2023; 16. týden
Téma: PŘÍRODA SE PROBOUZÍ

Podtéma: SLUNCE OSM PLANET MÁ, JEN NA JEDNÉ ŽÍT SE DÁ

Chválím Tě Země má. Tvůj žár i mráz.
Tvá tráva zelená. Dál vábí nás.
Máš závoj z oblaků. Bílých jak sníh.
Hvězdo má, bárko zázraků. Na nebesích.
Dej vláhu rostlinám. Dej ptákům pít.
Prosím svou přízeň dej i nám. Dej mír a klid.

Básnička Třídíme odpad.jpg (42.27 kB)
Co má ráda a nerada planeta Země.jpg (130 kB)
Vybarvi správnou barvou a přiřaď.gif (38.17 kB)
Výtvarná činnost Země.jpg (48.58 kB)

Klíčové kompetence

 • Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí.
 • Je manipulačně a koordinačně schopné. Fyzicky přiměřeně zdatné.
 • Dokáže kultivovaně vyprávět a naslouchat druhým; využívá souvětí, umí klást i reagovat na otázky.
 • Chápe základní číselné, matematické a prostorové pojmy.
 • Prožívá radost ze zvládnutého, dětským způsobem projevuje, co cítí. Je empatické.  

Dílčí vzdělávací cíle

 • Postupně si uvědomovat problematiku životního prostředí a vlastní spoluodpovědnost za tento stav.
 • Hledat možnosti, jak se aktivně se zapojit do ochrany ŽP; třídění a sběr odpadků v okolí.
 • Hledat odpovědi na otázky týkající se živých tvorů, vztah člověka k nim, objevování různých druhů zvířat a seznamování se s jejich životem, seznámit se s nebezpečím při setkání s cizími zvířaty.
 • Posilovat komunikační schopnosti a dovednosti; sdílení se a aktivní naslouchání, korektnost výslovnosti a tvoření vět a otázek.
 • Upevňovat matematickou a orientační představivost.
 • Podpora týmové pospolitosti kolektivu; zdravé sebeprosazení se a uplatnění; aktivní podpora a dopomoc druhým; empatie.

Hudebně pohybová chvilka 
Relaxační a zdravotní cvičení.
Pohybové písničky a říkanky.

Řízené činnosti

 • Tematické výtvarné a pracovní činnosti - životní prostředí.
 • Tematické diskuze na zadané téma (ochrana ŽP, bezpečnost v přírodě).
 • Třídění odpadků a ochrana ŽP - pracovní listy.

Pobyt venku
Volné pohybové aktivity na hřišti, lokomoční hry;
kreativní tvoření na pískovišti; úklid okolí.

Odpočinek
Čtení na pokračování.

Individuální péče - pokračování v řízených kreativních a didaktických činnostech. Stimulace problémových oblastí.

Odpolední zábavná činnost
Hry ve třídě - individuální činnost a skupinové hraní dle zájmu dětí; puzzle; volná kresba, deskové hry. 

Hry a pohybové aktivity na dětském hřišti, kresba křídami.

Říkadla, básnička, píseň 
Písničky, říkanky a hádanky o Zemi, přírodě, ptáčcích.

Poznámka ke dni
17. 4. - Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
                    vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí. 
                  - plavecký výcvik předškolních dětí
20. 4. - Čt  - tělocvična ZŠ   

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

______________________________________________________________________________

                                                                Týdenní třídní plán (Liščata)
                                                                   11. 4. - 14. 4. 2023, 15. týden
                                                                 Téma: PŘÍRODA SE PROBOUZÍ                                                         

Podtéma: HRAJEME SI NA ŠKOLU 
Začínající písmeno slov.jpeg (405.75 kB)
Jazyk, logika.png (139.43 kB)
Prostorová orientace.png (134.52 kB)
Písnička Týden.jpg (75.35 kB)

Kompetence

postupuje a učí se dle pokynů a instrukcí
chápe základní číselné a matematické pojmy
pozná některá písmena, určí počáteční hlásku
naváže kontakt s dospělým, komunikuje s ním, respektuje ho


Cíle

seznámit se s třídní paní učitelkou první třídy ze ZŠ Stará Huť Mgr. Ilonkou Pileckou
pracovat samostatně dle zadaných kritérií
určit a pojmenovat některé hlásky
pojmy první, druhý, třetí,…. poslední, před,následující


Řízená činnost

- dny v týdnu - určení pořadí - řadové číslovky
- básnička s písničkou : „Týden“
- představení se - říci své celé jméno a adresu, kde bydlím a kam půjdu do školy
kresba postavy se všemi znaky a detaily
- výtvarná činnost: Jakou bych chtěl/a  tašku do školy - malování anilinovými barvami
   dle vlastní fantazie

Individuální péče
- sluchová a zraková  analýza - počáteční a koncová hláska
- pravolevá orientace

- vázání tkaniček
____________________________________________________________________________________

 

                                                              Týdenní třídní plán (Liščata)
                                                                3. 4. - 7. 4. 2023; 14. týden
                                                               Téma: PŘÍRODA SE PROBOUZÍ    

Podtéma: JÁ JSEM MALÝ KOLEDNÍČEK - VELIKONOCE
Básnička Upletl jsem pomlázku.jpg (114.25 kB)
Písnička Velikonoční.jpg (30.51 kB)
Dvojice stejných počátečních hlásek.jpg (125.8 kB)

Kompetence

- orientuje se v prostoru - pojmy nad, pod, na, v, do, před, za, první, poslední, nahoře, dole

- doplňuje do rýmu vhodné slovo, hledá rýmující se dvojice

- tvoří protiklady, synonyma

Cíle

- prohlubování povědomí o tradici, původu a zvycích

- osvojení si věku přiměřených a praktických dovedností - zdobení vejdumků

- rozvoj jemné a hrubé motoriky

- sledování děje, rozhovor o přečteném textu

- spontánní projev a orientace při pohybových hrách a hudebních činnostech

Řízená činnost

- plavecký výcvik – 7. lekce 

- zdobení vyfouknutých vajíček

- básnička : „ Upletl jsem pomlázku“

- písnička: „Velikonoční „

- zvyky a tradice spojené s Velikonocemi

- pečení jidášů

- hra na Orffovy hudební nástroje

Individuální péče

- protiklady

- pojmy - nahoře, dole, na, do, v, před, za, první, poslední

- rýmy

 

Týdenní třídní plán (Myšky)
3.  4. – 7. 4. 2023; 14. týden
Téma: PŘÍRODA SE PROBOUZÍ

Podtéma: PAŠIJOVÝ TÝDEN                  Hody, hody, doprovody,
                                                               dejte vejce malovaný.

Obtáhni slova.jpg (106.67 kB)
Hravé slabikování.jpg (138.95 kB)
Grafomotorické cviky (2).jpg (72.31 kB)
Grafomotorika - ovečka.jpg (49.52 kB)
Grafomotorika - kytička.jpg (76.21 kB)
Najdi rozdíly (1).jpg (194.26 kB)
Pravolevá orientace.jpg (81.26 kB)
Symetrie - kraslice.jpg (40.87 kB)
Počítání vajíček.jpg (100.02 kB)
Více, méně.jpg (173.54 kB)
Správně rozděl vajíčka.jpg (96.4 kB)
Počítání obrázků.jpg (91.8 kB)

Klíčové kompetence

 • Poznává své silné a slabé stránky.
 • Vnímá české tradice.
 • Je citlivé ve vztahu k živým bytostem, přírodě.
 • Má radost z pohybu, nevyhýbá se společným pohybovým aktivitám.
 • Dokáže napočítat do 5.

Klíčové kompetence pro předškolní děti

 • Dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky.
 • Vnímá české tradice a regionální zvyky, má elementární poznatky o naší kultuře.
 • Je citlivé ve vztahu k živým bytostem, přírodě.
 • Účelově a záměrně ovládá svůj pohybový aparát, je manipulačně schopné.
  Má radost z pohybu, nevyhýbá se společným pohybovým aktivitám, experimentuje.
 • Dokáže aplikovat matematické představy a jazykotvorbu do imaginace (rozeznává
  a používá některé grafické symboly čísel a písmen; počítání).

Dílčí vzdělávací cíle

 • Rozvíjet pozitivní city dítěte.
 • Seznamovat se postupně s tradicemi a průběhem velikonočních svátků a regionálními zvyky, příprava a spolupodílení se na společné realizaci.
 • Aktivně pozorovat změny v přírodě.
 •  Rozvíjet všechny smysly.
 • Podporovat zvídavost dítěte.

Dílčí vzdělávací cíle pro předškolní děti

 • Rozvíjet pozitivní city dítěte ke vztahu k sobě; získání zdravého sebevědomí, sebedůvěry před zápisem do školy.
 • Seznamovat se postupně s tradicemi a průběhem velikonočních svátků a regionálními zvyky, příprava a spolupodílení se na společné realizaci.
 • Aktivně pozorovat změny v přírodě; rozšiřovat tematický slovník, znalosti a porozumění.
 • Upevňovat pohybové a grafomotorické schopnosti; rozvíjet všechny smysly.
 • Posilovat záměrnou pozornost, kognitivní a paměťové schopnosti během řízených činností.
 • Podporovat zájem o učení.

Hudebně pohybová chvilka

Rytmický a kreativní pohyb na hudbu.
Zdravotní cvičení a tematické cvičení.
Dynamické pohybové hry.

Řízené činnosti

Dekorační, výtvarné a pracovní činnosti - Velikonoce
IT vzdělávací program „Barevné kamínky“
Pracovní listy - analýza a syntéza slov, zrakové vnímání, pravolevá orientace,
početní představivost, časová posloupnost
Didaktické hry rozvíjejíci kognitivní schopnosti 

Pobyt venku

Volné pohybové aktivity na hřišti; tvoření z přírodnin a na pískovišti; vycházky po okolí. Lokomoční hry.

Odpočinek

Čtení na pokračování.
Poslech relaxační hudby. 
Individuální klidové činnosti - pokračování v řízených kreativních a didaktických činnostech.

Odpolední zábavná činnost

Hry ve třídě - individuální a skupinové činnosti dle zájmu dětí;
kreativní konstrukce ze stavebnic, deskové a společenské hry, volná hra.

Hry a pohybové aktivity na dětském hřišti a pískovišti dle příznivého počasí.

Říkadla, básnička, píseň

Písničky, říkanky a hádanky o jaru a Velikonocích.

Poznámka ke dni

3. 4. - Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
                  vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí
3. 4. - Po - Plavecký výcvik předškolních dětí
6. 4. - Čt – Tělocvična ZŠ
          Čt – Poučení o bezpečném chování během Velikonočních svátků
7. 4. – Pá – Státní svátek (Velký pátek)

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí
_________________________________________________________________________________

                                                               Týdenní třídní plán (Liščata)
                                                                27. 3. - 31. 3. 2023; 13. týden
                                                               Téma: PŘÍRODA SE PROBOUZÍ    

Podtéma: OD PRAMÍNKU K ŘECE
Vlnky.jpg (164.17 kB)
Přiřaď tvary.jpg (3.16 MB)
Doplň čísla.jpg (90.96 kB)
Bludiště kapička do džbánku.jpg (29.35 kB)
Básnička Až budu.jpg (53.76 kB)
Píseň Rybička maličká.jpg (32.1 kB)
Píseň Teče voda proti vodě.jpg (43.47 kB)


Kompetence

má poznatky o okolním prostředí

má povědomí o významu životního prostředí

chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí

chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení
   je naopak výhodou

- uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit

Cíle

seznámení s koloběhem vody v přírodě

uvědomění si důležitosti pitné vody pro člověka-neznečišťování, neplýtvání

seznámení se s různými zdroji vody

pozornost a představivost při poslechu hudebních děl-vážná hudba

poznávání vodních živočichů a rostlin


Řízená činnost

plavecký kurz – 6. lekce

setí jarního osení

Pv: výroba jarní zahrádky ze dřeva a filcu

seznámení a nácvik lidových písní:„Rybička maličká“,„Teče voda proti vodě“

básnička:„Až budu“

pokusy s vodou-co plave x co neplave

soutěž s brčkem

koloběh vody v přírodě-pokus


Individuální péče

grafomotorika – vlnky na moři

přiřazení chybějícího tvaru ke kapce

doplnění číselné řady

 ___________________________________________________________________________         

                                                               Týdenní třídní plán (Liščata)
                                                                20. 3. - 24. 3. 2023; 12. týden
                                                               Téma: PŘÍRODA SE PROBOUZÍ    
Podtéma: Kniha přítel člověka  

Počet knih.jfif (102.69 kB)
Grafomotorické cvičení.jfif (81.83 kB)

Kompetence

Klade otázky a hledá na ně odpověď

Dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává – knihy, encyklopedie

Uvědomuje si,že za sebe a své jednání odpovídá a nese důsledky

Naučí se a samostatně reprodukuje zpaměti krátké texty

Poslouchá pohádky, chápe děj

Určí první a poslední hlásku


Cíl

Naučí se zpaměti krátký text, básničku

Vytváření kladného vztahu ke knihám – zacházení s knihami

Seznámit se s prací knihovníka, s různými druhy knih

Obsah činností

Lekce plavání 20.3.

Focení 21.3.

Návštěva cirkusu 23.3.

Návštěva knihovny na Dobříši  24.3.

Seznámení s oblíbenými knihami kamarádů

Čtení

PČ  dle času

Nácvik písně – ETIKETA

Opakování známých básniček

Pracovní listy – počítej knihy, přiřaď správnou číslici

 

Týdenní třídní plán (Myšky)
20. 3.  - 24. 3. 2023; 12. týden
Téma: PŘÍRODA SE PROBOUZÍ

Podtéma: Malí záchranáři

                                                         Když se stane nehoda, nebo není pohoda,
                                                         musí přijet záchranáři, jejich maják jasně září.


Vyrob si masku superhrdiny nebo superhrdinky.docx (76.01 kB)
Vyrob si Supermana nebo Supermanku.docx (129.7 kB)
Vyrob si lékárničku z papíru.docx (20.12 kB) 
IZS básničky.docx (11.79 kB) 
Stonožka.jpg (75.99 kB)
Sluchová analýza.jpg (98.47 kB)
Krátký, dlouhý.jpg (100.87 kB)
Co nepatří do řady.jpg (168.08 kB)
Domalovánka Tulipán.jpg (75.93 kB)
Rozvoj grafomotoriky.jpg (32.33 kB)
Vybarvi dle barevného klíče.jpg (155.35 kB)
Hravé počítání.jpg (138.95 kB)
Jarní rozcvička.jpg (102.34 kB)
Jarní hra.jpg (152.86 kB)  

Klíčové kompetence

 • Je empatické ve vztahu k lidem, vrstevníkům. Rozezná a vyhodnotí potenciálně nebezpečnou situaci a dokáže na ni přiměřeně reagovat.
 • Dokáže rozpoznat vlastní silné stránky a poznává svoje slabé stránky.
 • Je schopné respektovat druhé.
 • Ocení slovní humor a vtip.
 • Má elementární pracovní návyky. Započatou práci se snaží dokončit, uklidí po sobě.

Klíčové kompetence pro předškolní děti

 • Je empatické ve vztahu k lidem, vrstevníkům. Rozezná a vyhodnotí potenciálně nebezpečnou situaci a dokáže na ni přiměřeně reagovat.
 • Dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky.
 • Je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy.
 • Má jazykové cítění; doplní verš, samostatně vymyslí říkanku, hádanku, ocení slovní
  humor a vtip.
 • Má elementární pracovní návyky; udrží organizaci pracovního místa a postup, započatou práci dokončí, uklidí po sobě.

Vzdělávací cíle

 • Rozvíjet schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přijímat základní hodnoty v tomto společenství.                                              
 • Upevňovat pocit sounáležitosti a osobní odpovědnosti s životem ve společnosti.
 • Orientace a základní reakce na vnější nebezpečí.
 • Posilovat a rozšiřovat kognitivní a komunikační schopnosti.
 • Rozvíjet a fixovat základní pracovní návyky.
 • Podporovat získávání zdravého sebevědomí a sebedůvěry.

Vzdělávací cíle pro předškolní děti

 • Rozvíjet schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přijímat základní hodnoty v tomto společenství.                                             
 • Upevňovat pocit sounáležitosti a osobní odpovědnosti s životem ve společnosti.
 • Orientace a základní reakce na vnější nebezpečí; povědomí o IZS (činnost a telefonní čísla).
 • Posilovat a rozšiřovat kognitivní a komunikační schopnosti.
 • Rozvíjet a fixovat základní pracovní návyky.
 • Podporovat získávání zdravého sebevědomí a sebedůvěry před zápisem do školy.

Hudebně pohybová chvilka

Bezpečný pohyb a rychlá orientace v prostoru a reakce na různé signály.
Cvičení podle říkanek.
PH: Na policajty a zloděje 

Řízené činnosti

 • Tematická výtvarná a pracovní činnost - IZS;  záchranáři z TV - Avangers, Tlapková patrola.
 • Kognitivní didaktické hry a pracovní listy.
 • Využití IT vzdělávacích programů.
 • Tělovýchova - balanční a posilovací cvičení. 

Pobyt venku

Volné pohybové a kreativní aktivity na hřišti a pískovišti; vycházky po okolí. 

Odpočinek

Čtení na pokračování. Poslech relaxační hudby.

Individuální péče - pokračování v řízených kreativních a didaktických činnostech.

Odpolední zábavná činnost

Hry ve třídě - individuální činnosti a volné hraní dětí ve skupinách; mozaika ze zažehlovacích korálků, konstrukce ze stavebnic a molitanů, volná kresba, námětové hry, omalovánky. 
Hry na zahradě - pohybové a míčové hry, hrátky na pískovišti, rozvoj motorických dovedností na průlezce, svahové skluzavce.

Říkadla, básnička, píseň

Písničky, říkanky a hádanky o jaru, IZS.

Poznámka ke dni

20. 3. Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
                  vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.
20. 3. Po – plavecký výcvik předškolních dětí

21. 3. Út - velikonoční focení dle zájmu rodičů

23. 3. Čt - Cirkus Dobříš (ZŠ Trnka)

* činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí
_______________________________________________________________________________

                                                              Týdenní třídní plán (Liščata)
                                                                13. 3. - 17. 3. 2023; 11. týden
                                                               Téma: PŘÍRODA SE PROBOUZÍ

Podtéma: FLÓRA 

Sluchová analýza.jpg (43.99 kB)
Sluchová analýza 2.jpg (42.26 kB)
Sluchová analýza 3.jpg (30.57 kB)
Grafomotorika Sněženka.jpeg (6.21 kB)
Počty.jpg (237.79 kB)
Básnička_ Jak rostou semínka.jpg (56.96 kB)

Kompetence

má pozitivní vztah k přírodě a k prostředí, ve kterém žije

uvědomuje si, že za sebe i své jednání nese důsledky

dokáže alespoň na malou chvíli udržet rovnováhu při koordinačním cvičení i pohybových
   aktivitách venku

Cíle

pozorování probíhajících změn v přírodě

seznámení s cyklem života rostlin- zasetí, růst, zánik

udržování rovnováhy při cvičení

vztah mezi rostlinami a člověkem- péče o rostliny, faktory důležité pro růst rostlin, povolání
  zahradníka

vytváření kladného vztahu k přírodě, ochrana přírody

Řízená činnost

plavecký výcvik

- cvičení v tělocvičně

-jarní kytičky-pojmenování

setí semínek

básnička:„Jak rostou rostlinky“

jarní hádanky

jarní soutěž-orientace v prostoru a na místě, uspořádání barev dle vzoru

zpěv s kytarou „ Jarní zahrádka“

-pracovní činnost - hyacint

Individuální péče

- grafomotorika – sněženka jedním tahem

sluchová analýza – TULIPÁN, NARCIS, KROKUS

jednoduché sčítání

 

Týdenní třídní plán (Myšky)
13. 3. - 17. 3. 2023; 11. týden
Téma: PŘÍRODA SE PROBOUZÍ

Podtéma: Jaro dělá pokusy        Jaro dělá pokusy, vystrkuje krokusy.
                                                       Dříve než se vlády chopí, vystrkuje periskopy.

Sluchová percepce.gif (35.47 kB)
Zraková percepce.jpg (48.04 kB)
Postupuj podle směru a počtu šipek.jpg (68.14 kB)
Figura a pozadí.jpg (83.39 kB)
Grafomotorické cvičení.jpg (36.42 kB)
Vyznač počet kytiček a napiš číslo.jpg (74.99 kB)
Vymaluj dle barev.jpg (89.04 kB)
Vymaluj dle předlohy.jpg (95.49 kB)
Najdi cestu.jpg (71.18 kB)
Menší, větší, největší.jpg (57.1 kB)
Větší, menší, rovná se.jpg (54.99 kB)
Obtahování.jpg (64.38 kB)      
Pracovní a výtvarná činnost.jpg (14.6 kB)

Klíčové kompetence

 • Je motoricky schopné a soběstačné.
 • Vnímá, že je zajímavé dozvídat se nové věci a využívá zkušenosti k učení.
 • Prožívá radost ze zvládnutého, dětským způsobem projevuje, co cítí.
 • Ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se snaží aktivně se spolupodílet.
 • Je citlivé ve vztahu k přírodě, vnímá příchod jara.

Klíčové kompetence pro předškolní děti

 • Odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých.
 • Postupuje a učí se podle pokynů a instrukcí. Aktivně využívá matematickou řadu.
 • Porovnává; své výsledky, pozorování či odhady dokáže graficky zaznamenat
  a experimentálně ověřit jednoduchým měřením (pravítko, váha).
 • Dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky.
 • Ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá
  a spolupracuje.
 • Je citlivé ve vztahu k přírodě. Vnímá příchod jara, určí jeho elementární znaky v přírodě, pojmenuje některé rostliny. Chápe, že se vše kolem mění, vyvíjí a proměňuje.

Dílčí vzdělávací cíle

 • Rozvíjet ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí.
 • Posilovat radost z objevovaného, probouzet a podporovat zájem a zvídavost dítěte.
 • Kultivovat komunikační schopnosti a rozšiřovat aktivní slovník.
 • Podporovat a rozvíjet pozitivní city dítěte ke vztahu k sobě i k ostatním.
 • Rozvíjet schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přijímat základní hodnoty v tomto společenství.
 • Upevňovat pocit sounáležitosti s přírodou, vrstevnickou skupinou a ostatním světem.                          

Další dílčí vzdělávací cíle pro předškolní děti

 • Zefektivňovat a dále rozšiřovat ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí.
 • Rozvíjet zájem o praktické využití matematické řady v experimentování, seznamovat
  se s technikou měření.
 • Rozvíjet a cvičit paměť, pozornost, představivost, fantazii, sluchové a zrakové vnímání.
 • Podporovat zdravé sebevědomí a sebedůvěru před zápisem do školy.
 • Objevovat rozmanitost světa přírody a znaky probouzející se přírody.

Očekávané výstupy (individuální úroveň)

 • Zpevnění a správné držení těla, koordinačně správný pohyb v lezení a válení sudů, bezpečný lokomoční pohyb při hrách.
 • Práce s ciframi (rozlišování, přiřazování, záznam), porovnávání vlastností věcí s využitím matematické řady (vzestupně, sestupně), experimentování.
 • Otevřená, kreativní komunikace, jazyková tematická vybavenost, tvorba opaků a rýmů.
 • Spolupodílení se na tvorbě harmonické, vzájemně podnětné, respektující a tvůrčí skupiny.
 • Orientovat se ve světě přírody.

Hudebně pohybová chvilka
Lokomoční skupinové hry a soutěže. Gymnastická průprava na žíněnkách.
Zpěv písniček o jaru. PH: Jarní kvítí, Na vodníky 

Řízené činnosti

 • Tematická dekorativní výtvarná a pracovní činnost - příchod jara.
 • Porovnávací  krokodýl - metodika využití. Experimenty s měřidly (délka, váha, objem).
 • Dopomoc při čtení "obrázkově- psaných" knížek; hledání a doplňování rýmů.
 • Didaktické hry a pracovní listy s čísly.
 • Pozorování a péče o "Naše semínka"- sazeničky kedluben a salátů.
 • Stimulace problémových oblastí – rozvoj grafomotoriky, zrakové a sluchové percepce, kognitivních schopností (pozornost, paměť, soustředění) a logického myšlení.

Pobyt venku

Volné pohybové a kreativní aktivity na hřišti; tematické, objevné vycházky po okolí.
Zahradnické práce.

Odpočinek

Čtení na pokračování - poznáváme oblíbené knihy, příběhy a hrdiny kamarádů ze školky.
Individuální péče - pokračování v řízených kreativních a didaktických činnostech.

Odpolední zábavná činnost

Hry ve třídě - individuální činnosti a volné hraní dětí ve skupinách; mozaika ze zažehlovacích korálků, konstrukce ze stavebnic, deskové hry, volná kresba, omalovánky. 
Hry a pohybové aktivity na dětském hřišti.

Říkadla, básnička, píseň

Rytmizace a melodizace. Písničky a básničky o jaru, o sluníčku, rostlinkách.
Jaro dělá pokusy, Na jaře čáp jede v kočáře, Jarní básnička s ukazováním.

Poznámka ke dni

13. 3. - Po -  Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
                    vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.
13. 3. – Po – Plavecký výcvik předškolních dětí
16. 3. -  Čt – Návštěva divadla Minor v Praze – doplnění volných míst školní akce základní
                    školy z důvodu nemocnosti žáků
16. 3. -  Čt -  Využití tělocvičny ZŠ

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

_____________________________________________________________________________

                                                                Týdenní třídní plán (Myšky)
                                                                6. 3. - 10. 3. 2023; 10. týden
                                                               Téma: PŘÍRODA SE PROBOUZÍ

Podtéma: KNÍŽKY NÁS BAVÍ                       Když se řekne abeceda,              
                                                                       tak to není žádná věda.
                                                                       Každý kluk i holčička,
                                                                        i ta hodně maličká,
                                                                       Honzík nebo Alenka,
                                                                        naučí se písmenka.

Ztracené písmeno P.jpg (146.56 kB)
Slabiky.jpg (216.16 kB)
Prostorové pojmy.jpg (104.64 kB)
Větší, menší.png (58.42 kB)
Skryté obrázky.jpg (16.61 kB)
Rozvoj grafomotoriky.jpg (58.71 kB)
Zrakové vnímání.jpg (65.68 kB)
Číselný obrázek.png (44.35 kB)
Najdi správné cesty.jpg (81.98 kB)
Výroba knížky.jpg (30.85 kB)

Klíčové kompetence
● Vnímá, že je zajímavé dozvídat se nové věci a využívá zkušenosti a experimenty k učení
   a pochopení.
● V běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku.
● Dokáže roztřídit sadu věcí podle vizuálních znaků (barva, tvar, velikost).
● Je manuálně přiměřeně zručné, započatou práci se snaží dokončit. O případnou dopomoc
   si dokáže adekvátně říct.
● Orientuje se v prostoru.

Klíčové kompetence pro předškolní děti
● Vnímá, že je zajímavé dozvídat se nové věci a využívá zkušenosti a experiment k učení
   a pochopení.
● V běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku.
● Sluchově i vizuálně rozlišuje některé začáteční a koncové hlásky a samohlásky. Poradí si se
   slovní hádankou, rozezná vtip.
● Je manuálně přiměřeně zručné, započatou práci dokáže úspěšně dokončit.
● Orientuje se v prostoru (předložky, pravá/levá); v posloupnosti času a děje; doplní logickou
   řadu.

Dílčí vzdělávací cíle
● Podporovat schopnost klást otázky.
● Vytvářet povědomí o mezilidských a morálních hodnotách.
● Rozvíjet slovní zásobu - podněcovat mluvený projev.
● Posilovat motorický rozvoj, sebeobsluhu a sociální samostatnost dítěte.
● Zpřesňovat a rozšiřovat kognitivní představy a pojmy.

Dílčí vzdělávací cíle pro předškolní děti
● Podporovat schopnost klást otázky, hledat odpovědi na problémy.
● Vytvářet povědomí o mezilidských a morálních hodnotách.
● Rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka, knihy a přírodu.
● Zefektivňovat a dále rozvíjet manuální schopnosti.
● Zpřesňovat a rozšiřovat kognitivní představy a pojmy.

Hudebně pohybová chvilka
Koordinační a balanční cvičení. Posilování svalového aparátu.
Jarní tanečky: Zaplétání věnečku, Zlatá brána.   

Řízené činnosti
● Květiny v dekorativní tvorbě (MDŽ)
● Didaktické hry s písmenky; řízené rozhovory o knížkách a knihovně
● Tematické výtvarné a pracovní činnosti
● Pracovní listy

Pobyt venku
Volné pohybové a kreativní aktivity na hřišti a v lese; tematické, objevné vycházky po okolí. Cvrnkání kuliček. 

Odpočinek
Čtení na pokračování - poznáváme oblíbené knihy, příběhy a hrdiny kamarádů ze školky.
Individuální péče- pokračování v řízených činnostech manuálního, kognitivního
a komunikativního charakteru.

Odpolední zábavná činnost
Hry ve třídě - individuální činnosti a volné hraní dětí. Volná kresba, omalovánky, pracovní listy, prohlížení knih.

Říkadla, básnička, píseň
Písničky a básničky o probouzejícím se jaru - Travička zelená; Na jaře, čáp jede v kočáře; Sluníčko; Jaro dělá pokusy.
Výpravné písničky a říkadla o knížkách, písmenkách nebo příbězích známých z knížek.

Poznámka ke dni
6. 3. - Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
                  z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid) vhodnou formou
                  přizpůsobenou věku dětí.
               - Plavecký výcvik předškolních dětí
9. 3. - Čt - Návštěva dobříšské knihovny

                                                 Týdenní třídní plán (Liščata)
                                                  6. 3. - 10. 3. 2023, 10. týden
                                                  Téma: PŘÍRODA SE PROBOUZÍ

Prostorová orientace.jpg (2.12 MB)
Vesnice zvířátek.jpg (2.69 MB)

_________________________________________________________________________________

                                                Týdenní třídní plán (Liščata)
                                                           
27. 2. - 3. 3. 2023; 9. týden
                                                        Téma: PŘÍRODA SE PROBOUZÍ                           

Podtéma: NEJSME Z CUKRU, ZE SOLI - POČASÍ
Básnička.jpg (847.17 kB)
Předpověd počasí.jpg (280.05 kB)
Počasí.jpg (61.36 kB)
Doplň obrázkové sudoku.jpg (73.26 kB)


Kompetence

chce poznávat své okolí a svět

ovládá řeč, hovoří ve vhodně zformulovaných větách

sleduje a čte  zleva doprava

Cíle

seznámení s fyzikálními zákonitostmi přírody

rozvoj psychické i fyzické zdatnosti

rozvoj aktivního zapojování při kooperativních činnostech ve skupinách

rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změn

- seznámení s lidovými pranostikami a rčeními

Řízená činnost

lidové pranostiky a jejich význam – Čím leden jasnější, tím mrazivější, ;Leden studený, duben
  zelený; V lednu silný led, v květnu bujný med; V lednu za pec si sednu ; Když krtek ryje v lednu,
  končí zima v květnu ; Únor bílý-pole sílí; Únor dláždí cestu k jaru; Na Hromnice o hodinu více;
  Když na Hromnice ze střech teče, zima dlouho se povleče; Březen- za kamna vlezem, duben-
  ještě tam budem; Březen bez vody-duben bez trávy; Březnové slunce má krátké ruce;….

hádanky

básnička:„Předpověď počasí „

výroba meteorologické stanice

pojmy-jasno, polojasno, oblačno, zataženo, mrholení, mlha, duha, bouřka, vítr, déšť-
  demonstrační obrázky

cvičení s padákem na písničku Když je větřík mrňavý

písnička:„Když je pěkné počasí“

Individuální péče

šikmá, rovná čára-déšť-nácvik psaní

obrázkové sudoku-orientace v řádku a sloupci

skládání slov z hlásek –S-L-U-N-C-E, M-R-A-K, D-U-H-A, H-R-O-M,…….
 

 

                                                         Týdenní třídní plán (Myšky)
                                                           
27. 2. - 3. 3. 2023; 9. týden
                                                         Téma: PŘÍRODA SE PROBOUZÍ                         

Podtéma: Rostlinky už vykukují        Jaro budí housátka,

rozkoukává koťátka.

Vytahuje trávu z hlíny,

 usmívá se na květiny.

Vyznač počet.jpg (95.85 kB)
Čísla a počet.jpg (37.82 kB)
Zakroužkuj písmena Krokus.jpg (55.83 kB)
Zakroužkuj písmena Sněženka.jpg (62.39 kB)
Grafomotorika.jpg (64.38 kB)
Sázení.jpg (23.14 kB)
Sázení 2.jpg (14.12 kB)
Dějová posloupnost.jpg (43.71 kB)
Vybarvovačka.jpg (41.57 kB)
Básnička.jpg (43.21 kB)
Výtvarka sněženky.jpg (36.33 kB)
Vyjádření sněženky.jpg (48.43 kB)

Klíčové kompetence

 • Je fyzicky přiměřeně zdatné a soběstačné, o případnou dopomoc si dokáže adekvátně říct.
   
 • Dokáže se nadchnout pro experiment, s dopomocí  průběžně pečuje o rostlinku.
  Učí se nová slova a aktivně je používá. 
 • Dokáže přiřadit ke slovu-číslovce odpovídající počet věcí (v oboru do 5), dokáže roztřídit sadu věcí podle vizuálních znaků (barva, tvar, velikost).
 • Chápe a dodržuje školková pravidla o soužití s kamarády, a zároveň si uvědomuje, že 
  se může o tom, co dělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá.
 • Uvědomuje si změny v přírodě, že se vše kolem mění, vyvíjí a proměňuje.

Klíčové kompetence pro předškolní děti

 • Je manuálně zručné, rozlišuje práci a hru, dokáže dokončit zadaný úkol.
 • Ovládá techniku "průběžného pozorování a záznamu" při experimentu, samostatně pečuje o rostlinku. Učí se nová slova a aktivně je používá ve správných jazykových formách. Je komunikačně jisté.
 • Používá základní číselné pojmy a řadu; má propojený název, symbol a odpovídající množství konkrétních věcí; dokáže porovnat, seřadit. Je úspěšné ve sluchové diferenciaci písmenek ( na počátku a konci slova), pokouší se hláskovat slovo.
 • Chápe a dodržuje školková pravidla o soužití s kamarády, a zároveň si uvědomuje, že 
  se může o tom, co dělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá.
 • Chápe princip koloběhu v přírodě, že se vše kolem mění, vyvíjí a proměňuje.

Dílčí vzdělávací cíle

 • Posilovat motorický rozvoj, sebeobsluhu a sociální samostatnost dítěte.
 • Posilovat radost z objevovaného, probouzet a podporovat zájem o zvídavost dítěte.
 • Podněcovat mluvený projev dítěte.
 • Upřesňovat a rozšiřovat předmatematické představy.
 • Uvědomovat si vlastní identitu.
 • Objevovat rozmanitost světa přírody a znaky probouzející se přírody.

Další dílčí vzdělávací cíle pro předškolní děti

 • Upevňovat a rozšiřovat pracovní schopnosti a návyky dítěte i rozložené v čase (experiment).
 • Rozvíjet zdravé sebevědomí a zodpovědnost; aktivní i pasivní slovník (jaro, jarní rostliny) a gramatickou korektnost projevu dítěte.
 • Prohlubovat předmatematické představy a  sluchovou diferenciaci jazyka.
 • Interiorizace pravidel a uvědomění si vlastní identity.
 • Objevovat rozmanitost světa přírody a znaky probouzející se přírody, prohlubovat orientaci v tématu.

Očekávané výstupy (individuální úroveň)

 • Prohlubovat sociální a pracovní schopnosti dětí.
 • Průběžný zájem o experiment (péče, pozorování, záznam, slovní sdílení).
 • Sebevědomá komunikace a sdílení. Slovní a gramatická vybavenost dětí.
 • Rozvoj diferenciačního vnímání a fixování matematických pojmů s množstvím.
 • Úspěšné interakce a plnohodnotné role v životě skupiny- třídy.
 • Rozlišovat  a pojmenovat roční období, základní znaky;  umět najít a pojmenovat rozmanitosti jara, popsat základní fáze vývoje rostliny. 

Hudebně pohybová chvilka

Koordinační a balanční cvičení. Posilování nožní klenby. Manipulace s míči.

Tanečky: Zaplétání věnečku, Zlatá brána.    

Řízené činnosti

 • Barevné výtvarné experimentování; rostlinky - květiny, tráva.
 • Semínko a život rostlinky (pozorování, péče): výsev a poč. předpěstovávání sazenic ve třídě (průběžné, periodické pozorování a zaznamenávání života semínka až 
  sazeničky pomocí mikroskopu a multiboardu- vedení "deníčku" semínka)
 • Manipulace s drobnými předměty (míčky, korálky)
 • Didaktické hry; řízené rozhovory o okolní přírodě a změnách počasí.
 • Upevňování kompetencí předškoláka.

Pobyt venku

Volné pohybové a kreativní aktivity na hřišti; tematické, objevné vycházky po okolí.

Přípravné zahrádkářské práce- úprava truhlíků, záhonku, trávníku.

Odpočinek

Čtení na pokračování. Relaxační a meditační melodie.

Individuální péče- pokračování v řízených činnostech manuálního, kognitivního
a komunikativního charakteru.

Odpolední zábavná činnost:

Hry ve třídě- individuální činnosti a volné hraní dětí ve skupinách. Volná kresba, omalovánky, pracovní listy. 

Říkadla, básnička, píseň

Písničky a básničky zaměřené na rostliny.

Travička zelená, Sněženka, Tulipán a tulipaní...

Poznámka ke dni

27. 2. - Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
                    z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid) vhodnou formou
                    přizpůsobenou věku dětí.

 2. 3. - Čt -  Tělocvična ZŠ

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

_____________________________________________________________________________

                                                    Týdenní třídní plán (Liščata)
                                                           
20. 2. - 24. 2. 2023; 8. týden
                                                            Téma: SVĚT V POHYBU                         

Podtéma: JAK UBÍHÁ ČAS

Označ čas.jpg (68.15 kB)
Vyznač čas.jpg (40.96 kB)
Roční období (2).jpg (319.13 kB)
Dějová posloupnost.jpg (2.97 MB)

Kompetence

 • Rozlišuje pojmy na základě vlastních zkušeností
 • Částečně se orientuje v čase
 • Přiřadí činnosti obvyklé pro denní režim
 • Rozlišuje dříve x později
 • Lokalizuje zvuk, ukáže směr

Cíle

 • Přiřazení běžných činností k částem dne (ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer)
 • Seznámení s časem na ručičkových hodinách
 • Orientace ve dnech v týdnu
 • Rozlišování pojmů – včera, dnes, zítra
 • Řazení dle časové posloupnosti

Řízená činnost

 • Plavecký výcvik
 • Nácvik básničky  - Hodinář
 • Pohádka o sedmi dnech (F. Nepil) 
 • Týden malých zahradníků (F. Hrubín)
 • Opakování písničky „Měsíce“ (s tanečkem)
 • Výroba hodinek
 • Pracovní listy - časová posloupnost
 • Pohybové hry - Ukaž, co děláš když je…

Individuální péče

 • Při práci na pracovních listech
 • Při Pracovních činnostech
 • Dle potřeby využívat pomoci asistentky
   

                                                 
                                                         
                                                          Týdenní třídní plán (Myšky)

                                                              20.2.  - 24. 2. 2023; 8. týden
                                                 Téma: SVĚT V POHYBU

Podtéma: ZIMNÍ RADOVÁNKY         Šampióni lyžování,
                                                         uhánějí z horských strání.
                                                          Hurá šupem ze svahu,
                                                          chce to hlavně odvahu.

Demonstrační obrázky.jpg (54.35 kB)
Demonstrační obrázky 2.jpg (58.76 kB)
abeceda.jpg (70.85 kB)    
Přiřaď.jpg (44.93 kB)
Stíny.jpg (27.41 kB)
Počítání (2).jpg (81.84 kB)
Najdi 10 rozdílů.jpg (94.15 kB)
Označ co potřebuje hokejista.jpg (52.19 kB)
Grafomotorika.jpg (40.41 kB)
Grafomotrická činnost.jpg (49.03 kB)
Bludiště brusle.jpg (35.74 kB)      
Předškolní činnost.jpg (61.3 kB)
Malování solí.jpg (72.15 kB)
Koláž.jpg (59.23 kB)

Klíčové kompetence

 • Má elementární poznatky o společnosti a o přírodě.
 • Pozná některé druhy zimních sportů.
 • Aktivně se učí nová slova a snaží se je využívat.
 • Spolupracuje ve skupině, dokáže projevit a říct své potřeby.
 • Fixuje si správný úchop tužky.

Klíčové kompetence pro předškolní děti

 • Je citlivé ve vztahu k živým bytostem,  k přírodě, orientuje se v lidských činnostech
  a v prostředí, ve kterém žije.
 • Pozná běžné druhy zimních sportů, chápe princip her fair play.
 • Ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku.
 • Chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení
  je naopak výhodou.
 • Fixuje si správný úchop tužky, případně chybný úchop dokáže opravit.

     Dílčí vzdělávací cíle

 • Posilovat radost z objevování, probouzet zájem a  zvídavost dítěte.
 • Seznamovat se zimními sporty.
 • Rozvíjet slovní zásobu.
 • Spolupodílet se, spolupracovat a komunikovat ve skupině.
 • Podporovat grafomotorické pokroky

  Dílčí vzdělávací cíle pro předškolní děti
 • Posilovat radost z objevování, probouzet zájem a  zvídavost dítěte.
 • Seznamovat se s nejrůznějšími zimními sporty. Osvojovat si základní poznatky
  o tělovýchově a sportu. Objevovat možnosti a limity svého těla.
 • Rozvíjet zájem o mluvené slovo, rozšiřovat tematicky český slovník a podporovat zájem
  o poznávání cizích jazyků.
 • Spolupodílet se, spolupracovat a komunikovat ve skupině; dokázat se radovat z úspěchu
  i adekvátně přijmout neúspěch svůj, kamarádů i celé skupiny.
 • Podporovat grafomotorické pokroky a předčtenářskou gramotnost.

Hudebně pohybová chvilka

Cvičení motivované zimními sporty. Balanční a koordinační průprava.
Pohybové hry. 
Tematické písničky a básničky.

Řízené činnosti

 • Zimní tématika ve výtvarných, pracovních a pohybových činnostech.
 • Grafomotorické cviky.
 • Didaktické hry.
 • Pracovní listry rozvíjející kognitivní schopnosti.

Pobyt venku

Volné pohybové a kreativní aktivity na hřišti; vycházky po okolí. Lokomoční hry a soutěže.

Odpočinek

Čtení na pokračování. Poslech relaxační hudby.
Individuální péče - pokračování v řízených činnostech manuálního, kognitivního
a komunikativního charakteru.

Odpolední zábavná činnost

Hry ve třídě- individuální činnosti a volné hraní dětí Pracovní listy. 

Říkadla, básnička, píseň

Básničky a písničky s pohybem se zimní tématikou.

Poznámka ke dni:

20. 2. - Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid) vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.
20. 2. - Po - 2. lekce plaveckého výcviku předškolních dětí
21. 2. - Út - Divadlo Múza "Jak princezna chtěla čarovat"
23. 2. - Čt - Pohybové aktivity v tělocvičně školy

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí
_________________________________________________________________________________

                                                   Týdenní třídní plán (Liščata)
                                                           
13. 2. - 17. 2. 2023; 7. týden
                                                             Téma: SVĚT V POHYBU                         

Podtéma: MAŠKARNÍ REJ

Kompetence

-dokáže ocenit úsilí a práci svou i druhého
-ví, co se mu líbí, co umí a co dovede
-dokáže spolupracovat s ostatními

Cíle

-seznámení s tradicí masopustu-vytváření kladného vztahu k tradicím
-využití prvků hudební řeči-lidová píseň, tanec
-vyjádření vlastních pocitůve vztahu k hudbě-využití netradičních hudebních nástrojů
-využití barevné škály papírů pro výrobu klaunů
-mít radost z pohybu, společně prožít radost a veselí-karneval

Řízená činnost

-1.hodina plaveckého kurzu ve sportovním areálu v Pb
-seznámení s písničkou Karneval
-karneval v maskách – tanec, hudba, veselí
-maškarní průvod
-básnička,„Šašek“
-výroba netradičních hudebních nástrojů na průvod St. Hutí
-vv-klaun

Individuální péče
-
přiřadit stín k příslušné hlavě klauna
-doplnit řadu-pravidelné  střídání třech barev

 

                                                          Týdenní třídní plán (Myšky)
                                                            13. 2. - 17. 2. 2023; 7. týden
                                                             Téma: SVĚT V POHYBU
                                

Podtéma: Hurá, je tu karneval

Pojďte všichni s námi, pánové i dámy.
Karneval barvami láká a mámí.
Pojďte všichni s námi, vemte s sebou známí !
Karneval právě tady začíná !

Zakroužkuj správný počet.docx (290.56 kB)
Pokračuj v řadě.docx (34.32 kB)
Klauni sudoku.docx (216.75 kB)         
Nácvik geometrických tvarů.jpg (21.1 kB)
Vybarvi podle legendy.jpg (56.76 kB)
Vybarvi podle předlohy.jpg (51.84 kB)
Najdi rozdíly (2).jpg (61.76 kB)
Vybarvi podle tvarů.jpg (67.09 kB)
Poznej tvary, vybarvi.jpg (75.94 kB)
Dokresli obloučky.jpg (54.04 kB)
Hedání cest.docx (605.42 kB)
Otisk dlaně Šašek.jpg (64.78 kB)
Šašek z papírového tácku.jpg (53.99 kB)
Šaškovská čepice.jpg (15.05 kB)
Maškarní čelenka.jpg (19.71 kB)

Klíčové kompetence

 • Vnímá a prožívá krásu a radost; hudbu a barvy; ovládá základní společenská a kulturní pravidla. 
 • Domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci.
 • Spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; je funkčně kreativní, nebojí se experimentovat.
 • Učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých.
 • Dokáže účelně a účelově koordinovat pohyb v jemné i v hrubé motorice.

Dílčí vzdělávací cíle

 • Rozvíjet estetické cítění, smysl pro humor a kulturní a společenské chování.
 • Rozvíjet hudební činnosti, kreativní a rytmický pohyb na hudbu a osvojování si hudebně pohybových her.
 • Objevovat krásu variací barev a tvarů.
 • Osvojovat si poznatky o znakových systémech.
 • Kognitivně hodnotit a orientovat se v problémech a nových situací; být originální
  a nápaditý v konkrétních řešeních.
 • Posilovat zdravé sebevědomí a emoční stabilitu v zátěžových situacích.
 • Rozvíjet prosociální chování.

Hudebně pohybová chvilka

Rytmizace a nápodoba pohybu.
Nácvik veselých písní vázaných ke karnevalovému a masopustního veselí. 
Hudebně a  pohybové hry ve skupině.    

Řízené činnosti

 • Karneval a fantazijní hudební a barevné hry v celém spektru zážitkových činností.
 • Vyprávění a hodnocení karnevalu; sebehodnocení a vzájemné oceňování karnevalových masek kamarádů kamarády.
 • Kreativní výtvarné a pracovní činnosti týkající se daného tématu.
 • Výroba netradičních hudebních nástrojů na masopustní průvod obcí.
 • Nonverbální komunikace; symbolika a gestikulace.
 • Pracovní listy rozvíjející předmatematické a předčtenářské dovednosti, pravolevou orientaci, paměť a pozornost.

Pobyt venku

Volné pohybové a kreativní aktivity na hřišti; vycházky po okolí.
Manipulační hry a soutěže.

Odpočinek

Poslech relaxační hudby.
Čtení na pokračování - karnevalové příběhy, masopustní veselí zvířátek.
Prohlížení oblíbených knih a časopisů.
Volná či řízená kresba.
Individuální péče - pokračování v řízených činnostech manuálního, kognitivního
a komunikativního charakteru.

Odpolední zábavná činnost

Hry ve třídě - individuální činnosti a volné hraní dětí ve skupinách.
Konstrukce ze stavebnic, skládání puzzlí, deskové hry.
Pobyt na školní zahradě - pohybové hry, střelba na branku, hod na cíl, slalom s míčem, 
honičky, dřevěné pexeso a piškvorky. 

Říkadla, básnička, píseň

Písničky a básničky o karnevalu a s prvky slovního humoru.

Poznámka ke dni

13. 2. - Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
                    z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid) vhodnou formou
                    přizpůsobenou věku dětí.
13. 2. - Po - 1. lekce plaveckého výcviku předškolních dětí
15. 2. – St - Karneval ve třídách
16. 2. - Čt - Masopustní průvod obcí

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

                                                    Týdenní třídní plán (Liščata)
                                                            6. 2. - 10. 2. 2023; 6. týden
                                                              Téma: SVĚT V POHYBU

Podtéma: "Vitamíny a bacily"

Klíčové kompetence

 • ví, co prospívá a co škodí jeho zdraví
 • zná pravidla hygieny a stolování a ví, proč je nutné je dodržovat
 • ví, že sport, zdravá strava, otužování jsou prospěšné zdraví
 • chová se tak, aby v situacích pro něj běžných a jemu známých neohrožoval zdraví, bezpečí
  a pohodu svou ani druhých
 • mluví gramaticky správně (skloňuje, mluví ve větách, využívá většinu slovních druhů, věty mají správný slovosled)

Cíle

 • poznat základní potraviny, které přispívají ke zdravému rozvoji těla
 • nemoci – péče o nemocného, nebezpečí úrazů, ochrana před nemocemi
 • probudit zájem o péči o své zdraví a učit se předcházet nemocem a úrazům
 • vědět, že sport, zdravá strava a otužování jsou prospěšné pro naše zdraví
 • znát pravidla čistoty, hygieny, stolování, proč je nutné je dodržovat

Obsah činností

písničky: Pokaždé před jídlem ruce svoje umyjem
                Než budeme ovoce a zeleninu jíst

říkanky:  Jak mít kosti pevné ?
                Jak se tělo brání, bacily zahání
                Správní jedlíci
                Pěstuji řepu
                Céčko

Pracovní listy:  kam co patří (prostřený stůl)

Poznávání ovoce a zeleniny – jak nám prospívá

Návštěva tělocvičny 8. 2. dle počasí

Pohybové a námětové hry s poznáváním zeleniny

Námětové hry na restauraci

Céčko (V.V.)

Kdo nechce mít kašel, rýmu.
Dá si super potravinu !
Dá si zelí kysané – céčko v těle vítané.
Paprika též céčko skrývá.
Čerstvé jablíčko ho mívá.
Z kapusty a brokolice.
Budou zdravé nejen plíce.

Jak mít kosti pevné vím!  (v.v.)

Zeleninu denně jím  !
Ředkvičku a salát,…křup !
Svačinku mám na to šup.

Tělo se brání a má sílu  (v.v.)
Když má hodně vitamínů !
Já naštěstí mám své plody.
Ze zahrádky a svých polí.

Červená řepa (v.v.)
Pěstuji řepu – je to mé hobby !
Studené mísy pak červeně zdobí.
Kdo si jí oblíbí, nestůně. Ne, ne !
Chcete ji ochutnat?  Ke stolu zveme.                                                     

 

                                                          Týdenní třídní plán (Myšky)
                                                            6. 2. - 10. 2. 2023; 6. týden
                                                             Téma: SVĚT V POHYBU

Demonstrační obrázky Povolání.pdf (1.07 MB)
Básnička s pohybem Povolání.docx (12.61 kB)
Povolání.jpg (97.49 kB)
Cesta k dopravním prostředkům.jpg (30.53 kB)
Grafomotorické cviky s kuchařkou.jpg (37.29 kB)
Gramotorické cviky s hasičem.jpg (65.97 kB)   
Grafomotorické cviky Účesy.jpg (70.92 kB)  
Cesta k požáru.jpg (59.63 kB)
Hasící sudoku.jpg (78.56 kB)
Zrakové vnímání Kuchař.png (173.11 kB)
Rozvoj vnímání - hlásky.jpg (35.98 kB)
Poznání.jpg (136.12 kB)   
Číselné puzzle Hasič.jpg (70.41 kB)      

Podtéma: Hádej, čím jsem

Každý má své povolání, práci, čili zaměstnání.
Jeden třeba dobře vaří, jinému se v hudbě daří.
Další dobře sportuje, jiný moři holduje.
Jeden učí malé děti, jiný zase mete smetí.
Někdo třeba lidi léčí, další umí spoustu řečí.

Klíčové kompetence

 • Má elementární poznatky o společnosti, pojmenuje některá zaměstnání.
 • Chápe, v jakém prostředí žije.
 • Vnímá a prožívá krásu a radost; hudbu a barvy; ovládá některá společenská a kulturní pravidla.
 • Učí se nová slova.
 • Snaží se spolupracovat a domluvit se ve skupině.

Klíčové kompetence pro předškolní děti

 • Je citlivé ve vztahu k živým bytostem,  k přírodě, orientuje se v lidských činnostech
  a v prostředí, ve kterém žije.
 • Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí.
 • Vnímá a prožívá krásu a radost; hudbu a barvy; ovládá některá společenská a kulturní pravidla. 
 • Učí se nová slova a aktivně je používá.
 • Ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá
  a spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy.

Dílčí vzdělávací cíle

 • Posilovat radost z objevování, probouzet zájem o zvídavost dítěte.
 • Rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí; seznámit se s řemeslnými pracemi;  přijímat základní hodnoty v tomto společenství.
 • Uvědomovat si své potřeby a zájmy.
 • Uvědomovat si vlastní identitu.
 • Rozvíjet mluvený projev dítěte. Klást otázky, hledat odpovědi na problémy.
 • Rozvíjet slovní zásobu.
 • Podporovat pozornost, představivost a fantazii dítěte.

Hudebně pohybová chvilka

 • Rytmické a melodické využití hudebních nástrojů; názvosloví
 • Tanec ve skupině: Kalamajka
 • Lidové a umělé písně: Já jsem muzikant, Až já budu velká, To ti povídám, Pekla vdolky, 
  Jede, jede poštovský panáček, Šel zahradník, Řemesla, Dělání, dělání, Každý má své povolání, Popeláři, Hasičská
 • Pohybové tématické hry
 • Překážková dráha

Řízené činnosti

 • Pracovní listy
 • Demonstrační obrázky, slova nadřazená, podřazená a souřadná
 • Pracovní a estetické činnosti
 • Konstruktivní skládání dle slovních pokynů
 • Příprava na masopustní průvod

Pobyt venku

 • Vycházky po okolí – určování různorodých povolání
 • Volné hraní na hřišti

Odpočinek

 • Čtení na pokračování, relaxace
 • Individuální práce s knihou – vyhledávání, cvičení paměti
 • Pokračování v pracovních a estetických činnostech

Odpolední zábavná činnost

 • Volné konstruktivní, tematické a manipulační hry
 • Využití vzdělávacího IT programu vztahující se k Masopustu, povoláním a činnostem dospělých

Říkadla, básnička, píseň

 • O řemeslech, povoláních
 • Hry se slovy. Tvoření rýmů
 • Hádanky
 • Dramatizace

Poznámka ke dni
6. 2. - Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
                  z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid) vhodnou formou
                  přizpůsobenou věku dětí
9. 2. - Čt - tělocvična ZŠ

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí    ____________________________________________________________________________                                      

                                                    Týdenní třídní plán (Liščata)
                                                   30. 1. - 3. 2. 2023; 5. týden
                                                         Téma: SVĚT V POHYBU

PODTÉMA: „Svět je plný barev, tvarů, věcí“    
Podoba geometrických tvarů.jpg (60.14 kB)
Shodnost.jpg (54.27 kB)
Z čeho jsou věci.jpg (103.86 kB)
Třídíme odpad.jpg (110.78 kB)
Básničky ke geometrickým tvarům.jpg (46.52 kB)  

Kompetence
- chce porozumět věcem, jevům a dějům, které vidí kolem sebe
- soustředěně zkoumá, pozoruje, všímá si souvislostí
- hledá různé možnosti a varianty, postupuje cestou pokusu a omylu
- uspořádává a třídí soubory předmětů podle určitého pravidla

Cíle
- naučit dívat se kolem sebe, být pozorní, umět se porozhlédnout
- vnímání časových souvislostí v každodenních činnostech- ráno, dopoledne, poledne,
  odpoledne, večer, noc
- experimentování-druhy materiálu-porovnávání, odhadování váhy-těžší x lehčí, třídění
  odpadu
- sezónní cvičení s pobytem venku-lyžování, sáňkování
- rozvoj předmatematických představ, zraková diferenciace – geometrické tvary

Řízená činnost
- skládání kostek dle vzoru-dodržení tvaru, barvy, umístění
- opakování geom.tvarů-pojmenovaní,rozpoznání hmatem
- básničky: „ Kruh“, „Čtverec“, „Trojúhelník“, „Obdélník“
- vv:skládání obrázku z geometrických tvarů dle vlastní fantazie
- porovnávání těžší x lehčí
- písnička :„ Třídíme odpad“
- časové souvislosti – povídáme si u obrázků, pantomima

Individuální péče
- přiřazování geom. tvarů k tvarově podobným obrázkům
- materiály-papír, sklo, dřevo, plast, kov, textil-rozpoznání hmatem, přiřazení
- škrtni to, co do řádku nepatří     

 

Týdenní třídní plán (Myšky)
30. 1. - 3. 2.2023; 5. týden
Téma: SVĚT V POHYBU

Dějová posloupnost.png (205.18 kB)
Dějová posloupnost 2.jpg (38.83 kB)
Den a noc.jpg (33.04 kB)
Doplň měsíce.jpg (43.6 kB)
Počet a číslo.jpg (68.01 kB)
Psaní číslic 1-5.jpg (52.43 kB)
Jak to šlo za sebou.jpg (28.85 kB)
Hodiny.jpg (73.2 kB)
Veselé hodiny.jpg (87.52 kB)
Strom ve čtyřech ročních období.jpg (76.41 kB)
Vyjádření ročních období_strom.jpg (83.24 kB)
Okénko ročních období.jpg (49.14 kB)

Podtéma: Co děláme celý den a celý rok

Bim bam hodiny, chlouba naší rodiny.

Táta klíčem zatočí, v hodinách to naskočí.

Bim bam zvoneček, cvičí každý chlapeček.

                  Bim bam rolnička, cvičí každá holčička.                   

 

Klíčové kompetence

 • Řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně
  (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého.
 • Vizuálně (a sluchově) pozná shodu/ rozdílnost písmenek (na počátku slova) a cifer.
 • Učí se spolupracovat a domluvit se ve skupině.
 • Rozumí významu režimu dne, střídání dne a noci, týdne, ročních období.
 • Má elementární poznatky o světě přírody, který ho obklopuje, o jeho rozmanitostech
  a proměnách v čase.

Klíčové kompetence pro předškolní děti

 • Řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně, nebojí se experimentovat ani chybovat. Na úspěch i neúspěch reaguje adekvátně.
 • Sluchově rozlišuje začáteční a koncové hlásky/ slabiky, některé dokáže graficky zaznamenat.
 • Učí se asertivnímu chování ve skupině.
 • Domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly (cifry, písmena), rozumí jejich významu i funkci. K cifrám dokáže přiřadit věcnou hodnotu.
 • Vnímá a chápe časovou a dějovou posloupnost.

Dílčí vzdělávací cíle

 • Osvojovat si návyky sebeobsluhy a zdravého životního stylu.
 • Rozvíjet vizuální a sluchovou diferencovanost vnímání.
 • Podporovat a posilovat sociální zkušenosti a dovednosti a interakční schopnosti
  ve skupině vrstevníků.
 • Vytvářet schopnost přizpůsobit se běžným změnám.
 • Posilovat základní orientaci ve světě v přímém vztahu k dítěti.

Další dílčí vzdělávací cíle pro předškolní děti

 • Osvojovat si návyky hygieny pracovního místa.
 • Rozvíjet některé dovednosti, jež předcházejí čtení a psaní a zájem o psanou podobu jazyka. 
 • Podporovat zájem o učení, rozvíjet pozitivní vztahu k intelektuálním činnostem.
 • Upevňovat zdravé sebevědomí, spolupodílet se.
 • Osvojovat si poznatky o znakových systémech (hodinách).
 • Posilovat orientaci v prostoru a čase.

Očekávané výstupy (individuální úroveň)

 • Dítě je přiměřeně samostatné, individuálně soběstačné a poradí si s běžnými situacemi
  a problémy.
 • Vnímá a zajímá se o zvukovou i grafickou podobu písmen nebo slov a o hodnotu čísel
  a jejich záznam, zkouší a napodobuje předlohu.
 • Dítě se stává plnohodnotným členem skupiny; zná a respektuje práva a hranice svoje
  i ostatních.
 • Uvědomuje si tok času, individuálně jej dokáže určit, změřit, zaznamenat nebo porovnat.
 • Dokáže propojit časovou a dějovou posloupnost, předškolní děti rozumí a požívají
  i abstraktní pojmy času (dříve) a časoprostorové předložky (před,vedle).  

Hudebně pohybová chvilka

Pohybové písničky s tanečky, cvičebními prvky nebo úkoly na signál.
Využití měření času, časoprostorových pojmů a pokynů v činnostech a hrách.  

Řízené činnosti

 • Grafický záznam v sypkých materiálech.
 • Výroba veselých hodinek.
 • Pracovní (vyhledávání znaků-písmenek/ věcí; posloupnost) a grafomotorické listy.  
 • Práce s didaktickými pomůckami (skládání a následné vyprávění dějů/ příběhů).
 • Využití IT technologií, hodin, stopek, dětských knih a časopisů, dějových karet.
 • Experimentování s časem.

Pobyt venku

Volné aktivity na hřišti a v lese; využití terénních rozmanitostí k rozvoji pohybové obratnosti, koordinaci a rovnováhy; využití přírodnin v konstrukčních hrách.

Odpočinek

Čtení na pokračování- pohádkové příběhy.

Individuální péče- společenské a didaktické hry, stimulace problémových oblastí, estetické činnosti dle výběru dítěte.

Odpolední zábavná činnost

Hry ve třídě- pokračování v řízených a nedokončených činností, volné tematické hry dětí, konstrukce ze stavebnic.

Říkadla, básnička, píseň

Písničky a básničky o čase (hodinách, dnech v týdnu, ročních obdobích apod.) a o zimě.

Dva mrazíci uličníci (taneček se zpěvem).

Poznámka ke dni

30. 1. - Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid) a střevních parazitů vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.

  2. 2. - Čt - Tělocvična ZŠ.

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

______________________________________________________________________________               
                                                 Týdenní třídní plán (Liščata)
                                                   23. 1. - 27. 1. 2023; 4. týden
                                                           Téma: SVĚT V POHYBU

PODTÉMA: „Zimní sporty“

Co u dětí rozvíjíme
- fyzickou i psychickou zdatnost
- pohybové dovednosti v oblasti jemné i hrubé motoriky
- uvolňujeme ramenní kloub, zápěstí pomocí grafomotoriky
- manipulaci s běžnými pomůckami a nástroji denní potřeby
- řečové schopnosti a jazykové dovednosti
- schopnosti a dovednosti vyjádřit pocity, dojmy a prožitky
- zapamatovat si krátké básničky
- experimentujeme s vodou
- vyjádření hudby pohybem
- poznatky o světě kolem nás

BÁSNIČKA
„Ať je zima, ať je mráz, nebojí se žádný z nás,
ať si mrzne, ať je zima, zimní sporty ty jsou prima.“

Vyjmenujte
- sporty a pohybové aktivity, které můžeme provádět jen v zimě, tj., pouze když máme sníh
   a led. (bruslení, lyžování, sáňkování, koulování, stavění sněhuláků…)

Rytmizujte
- některé názvy aktivit zkusíme vytleskat, či použít rytmické nástroje, určíme počet slabik,
   počáteční hlásku slova

Vyprávění
- kterou zimní činnost máte nejraději a proč ?
- jaký sport můžeme provádět na ledě? (viz. obrázky )
- kdy je bezpečné a kdy nebezpečné pohybovat se na ledě ?
- nějaký zajímavý zážitek z lyžování, bobování, sáňkování…

BÁSNIČKA

BRUSLÍM, BRUSLÍM PO LEDU,
BÁJEČNĚ TO DOVEDU.
NESMÍM SPADNOUT ANI JEDNOU,
POĎTE BRUSLIT VŠICHNI SE MNOU.

Pokus Jak vzniká led
- dejte vodu do mrazícího boxu a pozorujte co se s ní stane, zjistěte, jaký led je (barva,
   struktura…)

Pohybová činnost
- pohybujte se na podlaze ladným pohybem (jako po ledě), třeba podle hudby (krasobruslení)

PRACOVNÍ A VÝTVARNÁ AKTIVITA
- Ledová plocha: Vezmi si papír velikosti cca A3, polož jej na tvrdou podlahu a pastelkou
   kresli volně pohyby bruslí na ledu
- Ledová plocha je připravená pro sportovce. Nyní si vyber sportovce

Na bruslích (F. Hrubín)
Kam mě, brusle, donesete?
Nepojedu, kam vy chcete.
Když jsem jednou na ledu,
Kam chci já, tam pojedu.

 

                                                      Týdenní třídní plán (Myšky)
                                                  23. 1. - 27. 1. 2023; 4. týden
                                                            Téma: SVĚT V POHYBU

Dějová posloupnost - sněhulák.jpg (92.38 kB)
Navrhni vločky.jpg (98.66 kB)
Grafomotorika - vločky.jpg (94.34 kB)
Najdi dvojici.jpg (34.43 kB) 
Předmatemat. dovednosti - barevné šály.jpg (94.04 kB)
Počty vloček.jpg (109.5 kB)
Počty vloček 2.jpg (62.85 kB)
Počítáme obrázky.jpg (132.14 kB)
Zrcadlová kresba - sněhulák.jpg (55.18 kB)'

Podtéma: Chumelí se, chumelí, padá snížek bílý

Napadl nám bílý sníh, pojedeme na saních.
Každého to dnes ven láká, postavit si sněhuláka!

Klíčové kompetence

 • Má elementární poznatky o světě přírody a lidí.
 • Chápe bezpečnostní pravidla a omezení.
 • Problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje.
 • Při práci a učení využívá své kognitivní, paměťové a komunikační schopnosti.
 • Rozvíjí svou fyzickou a manuální zdatnost.

Klíčové kompetence pro předškolní děti

 • Má elementární poznatky o světě přírody a lidí, vnímá některé globální informace
  a souvislosti ze světa lidí.
 • Chápe bezpečnostní pravidla a omezení, rozlišuje rizikové a patologické jednání.
  Při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné
  chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout.
 • Problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; vyhodnocuje a aplikuje funkční postupy.
 • Při práci a učení využívá své kognitivní, paměťové a komunikační schopnosti; samostatně vymyslí příběh a dokáže ho interpretovat.
 • Je fyzicky a manuálně přiměřeně zdatné a soběstačné.

Dílčí vzdělávací cíle

 • Vnímat krásu přírody v zimě.
 • Respektovat druhé. Chránit bezpečí své i druhých.
 • Podporovat fantazii a radost z objevování, posilovat zdravé sebevědomí
  a sebehodnocení.
 • Posilovat komunikaci a slovní zásobu.
 • Rozvíjet pohybové, koordinační a manipulační dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky.

Dílčí vzdělávací cíle pro předškolní děti

 • Vnímat krásu přírody v zimě; chápat globální význam.
 • Chránit osobní soukromí a bezpečí ve vztazích s vrstevníky i dospělými, respektovat druhé.
 • Posilovat jistotu v komunikaci a interakcích, rozšiřovat slovní paměť.

Hudebně pohybová chvilka

Dynamické a posilovací cvičení; zdravotní protahovací cviky; cvičení dle říkanek.
PH: Mrazík, Na vločky

Řízené činnosti

 • Experimentování se sněhem a barvami, fantazijní výtvarné hry.
 • Zimní tématika v pracovních a výtvarných činnostech.
 • Nácvik a recitace básniček.
 • Pracovní listy rozvíjející předčtenářské a předmatematické dovednosti.
 • Individuální péče -  pokračování v řízených činnostech manuálního a komunikativního charakteru.

Pobyt venku

Volné aktivity na zahradě MŠ a na hřišti;
využití terénních rozmanitostí a překážek k řízeným i volným pohybovým hrám;
kreativní hra a pohybové aktivity se/ve sněhem.

Odpočinek

Čtení na pokračování. Poslech relaxační hudby. Odpočinek.
Klidové individuální činnosti (pracovní listy, skládačky, didaktické hry).

Odpolední zábavná činnost

Hry ve třídě - experimentální a fantazijní pracovní činnosti dle individuálního zájmu dětí; volné konstrukční a tematické hry a hraní; puzzle; didaktické hračky, volné hraní.

Říkadla, básnička, píseň

Písničky a básničky o sněhu a sněhulácích.

Poznámka ke dni
23. 1. -  Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid) vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.
26. 1. -  Čt - tělocvična ZŠ

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

_________________________________________________________________________________

                                                   Týdenní třídní  plán (Liščata)
                                                          
  16. 1. - 20. 1. 2023; 3. týden
                                                               Téma:  SVĚT V POHYBU

PodtémaSNĚHULÁČEK PANÁČEK
Najdi rozdíly.jpg (94.08 kB)
Dokresli tvary podle vzoru.jpg (73.77 kB)
Postup tvorby sněhuláka.jpg (99.59 kB)
Najdi a vybarvi stejné tvary.jpg (60.05 kB)
Pracuj dle zadání.jpg (68.52 kB)

Kompetence

-rozlišuje malý, větší, největší, umí seřadit dle diktátu
-samostatně stříhá, lepí, maluje
-má zájem o hudbu, prožívá radost
-přirozeně se otužuje, posiluje imunitu

Cíle

-rozvíjení přirozeného zájmu o hudební činnosti
-přicházet s vlastními nápady, zapojení fantazie a kreativity při hrách se sněhem
-vnímání jednoduchých písní, rýmů a popěvků
-využití různých výtvarných technik
-řazení dle velikosti
 

Řízená činnost

-koulovaná-soutěže-hod na cíl
-písnička:„Sněhulák“
-básnička
-výtvarné tvoření
-cvičení s hudbou

Individuální péče

-dokreslování geometrických tvarů dle vzoru
-skládání obrázků dle dějové posloupnosti
-pojmy-nahoru, dolů, doleva, doprava
-malý, větší, největší

                                                              

                                                         Týdenní třídní plán (Myšky)
                                                                  
16. 1. - 20. 1. 2023; 3. týden
                                                              Téma: SVĚT V POHYBU

Podtéma: Posiluji imunitu         Máme rádi zeleninu, máme rádi ovoce.
                                                Budem zdraví, budem čilí jako rybky v potoce.
 

Klíčové kompetence:

 • Má elementární poznatky o globálním světě, přírodě a způsobu života lidí za polárním kruhem.
 • Zná význam péče o své zdraví.
 • Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí.
 • Vnímá a chápe některé základní matematické pojmy; určí počet a pořadí, porovnává
  v oboru do 10.
 • Samostatně a účelně se oblékne i obuje; udrží si své (pracovní) místo uspořádané
  a čisté.

Dílčí vzdělávací cíle:

 • Osvojovat si návyky zdravého životního stylu.
 • Rozlišovat, které aktivity mohou zdraví člověka podporovat a které poškozovat. 
 • Rozvíjet smyslové vnímání a senzomotorické dovednosti; posilovat svalstvo prstů
  a dlaní.                                                                      
 • Podporovat přirozenou zvídavost a zájem o svět, samostatnost ve vyhledávání nových informací, sdílení nového s kamarády; rozvoj komunikačních dovedností, rozšiřování aktivního slovníku.
 • Posilovat matematickou představivost a pojmy.

Hudebně pohybová chvilka:

Nápodoba pohybu, prstíčková gymnastika, posilovací a zdravotní cvičení s využitím overbalů, pohádková jóga.

Řízené činnosti:

 • Projektová práce: Život za polárním kruhem; výtvarná hra, lepení, mačkání, trhání, skládání papíru.
 • Zážitková pracovní aktivita: Poznej ovoce, zeleninu-vyrob a pochutnej si na svém smoothie.  

Pobyt venku:

Volné aktivity na hřišti a v lese; využití terénních rozmanitostí k rozvoji pohybové obratnosti, koordinaci a rovnováhy; využití přírodnin v konstrukčních hrách.

Odpočinek:

Čtení na pokračování- pohádkové příběhy.

Individuální péče- pracovní listy, deskové a didaktické hry, puzzle, estetické činnosti dle výběru dítěte.

Odpolední zábavná činnost:

Hry ve třídě- pokračování v řízených a nedokončených činnostech, hry s modelínou
a kinetickým pískem, omalovánky a volné tematické hry dětí.

Říkadla, básnička, píseň:

Písničky a básničky "Ze severu" a motivační o zdravém životním stylu (výživa).

Grónská zem; Eskymáci; Máme rádi zeleninu apod..

Poznámka ke dni:

16.1. - Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid) vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.

18.1. - St - Hudebně výukový program ve školce "Vitamíny a imunita".

19.1. – Čt – Pobyt v tělocvičně ZŠ.

 

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

 

________________________________________________________________________________

                                                     Týdenní třídní plán (Liščata)
                                                     
  9. 1. - 13. 1. 2023; 2. týden
                                                         Téma:  SVĚT V POHYBU

Podtéma: PTÁCI V ZIMĚ

Písnička Kosák na sněhu.docx (20.18 kB)

Klíčové kompetence
Dítě

 • ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit,
 • dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se zodpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní a společenské),
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky,
 • rozpozná stopy zvěře ve sněhu.

Cíle

 • Utvářet si představu o zimní přírodě a jejím vegetativním klidu
 • Rozvíjení řečových schopností – rozhovor, diskuse
 • Vytvářet povědomí o mezilidských hodnotách
 • Pokusy se sněhem a ledem

Obsah činností

 • Nácvik písničky:  „Kosák na sněhu“
 • Nácvik říkanky:  „ Kdo to ťuká na okéno?“
 • Výroba ptáčků:  stříhání, lepení, malování
 • Návštěva pohádky „O dvanácti měsíčkách“ (v MŠ)
 • Pohybové hra: Ptačí zobání (s padákem)
 • Pohybová hra: Najdi ptačí budku

 

                                                Týdenní třídní plán  (Myšky)  
                                                        
9. 1. - 13. 1. 2023, 2. týden
                                                         Téma:  SVĚT V POHYBU     

Podtéma: Hodná dítka dají ptáčkům do krmítka  
                                                                       
Padá sníh a přišla zima, na ptáčky se zapomíná.
                                                                 Nebojte se, ptáčci milí, nebojte se sněhu, zimy.
                                                                 Do krmítka každý den, zrníčka vám nasypem.
         

Klíčové kompetence

 • Řeší problémy, na které stačí, známé a opakující situace se snaží řešit samostatně
  (na základě nápodoby či opakování)
 • Vnímá okolní přírodu, ve které žijeme. Má elementární poznatky o přírodě, která ho obklopuje.
 • Domlouvá se gesty i slovy.
 • Problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, hledá možnosti řešení problémů
  a využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost.
 • Učí se spolupracovat a domluvit se ve skupině.

 

Klíčové kompetence pro předškolní děti

 • Má otevřený a odpovědný postoj k přírodě a životnímu prostředí, uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může ovlivnit situaci.
 • Rozezná a pojmenuje některé ptáky ve svém okolí, má elementární poznatky o jejich
  životě a specifikách jídelníčku.
 • Pozná a vymyslí jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma.
 • Rozezná některá písmena a číslice, dokáže je správně najít a přiřadit k obrázku.
  Aktivně a samostatně se pokouší o jejich grafický záznam s využitím předlohy.
 • Dokáže spolupracovat a hrát si ve skupině podle dohodnutých pravidel.     

 

Dílčí vzdělávací cíle

 • Rozvíjet pohybové dovednosti a obratnost v oblasti hrubé a jemné motoriky.
 • Podporovat zvídavost dětí. Vnímat krásu přírody v zimě.
 • Osvojovat si poznatky o znakových systémech. Rozvíjet komunikativní dovednosti.
 • Probouzet v dětech fantazii a zvídavost.
 • Rozvíjet komunikativní dovednosti.
 • Osvojovat si a posilovat interakční dovednosti a schopnosti dětí ve skupině.
   

Dílčí vzdělávací cíle pro předškolní děti

 • Rozvíjet environmentální senzitivitu, probudit v dětech uvědomění si vztahu člověka
  a přírody a na základě toho se i uvědoměle chovat.
 • Podporovat zvídavost a samostatnost, dále rozšiřovat komunikační dovednosti dětí.
 • Podpora fyzické zdatnosti a celkové motoriky. Jemné fonetické a senzitivní rozlišování.
 • Posilovat a procvičovat grafomotorické dovednosti, podporovat zájem o psanou formu
  slov a číslic. 

Hudebně pohybová chvilka

Ptačí cvičení, meditační a dechová cvičení se zvuky ptáčků.
Různé druhy poskoků snožmo i jednonož; využití prvků z "panáka" a "skákací školky";
cvičení s obručemi, lanem a jinými překážkami.

Pohybové hry ze života ptačí říše; třídění zrní a krmení zobáčky (kolíčky).

 

Řízené činnosti

 • Environmentální výchova v pohybových, výtvarných, pracovních činnostech - výroba ptačího zobu
 • IT - vzdělávací program
 • Pracovní listy

Pobyt venku

Volné aktivity na hřišti a v lese; využití terénních rozmanitostí a překážek k řízeným i volným pohybovým hrám; kreativní využití přírodnin.
Pozorování ptáků v jejich přirozeném prostředí.

Odpočinek

Čtení na pokračování.
Individuální péče- práce s dětskou knihou nebo časopisem, pracovní listy, estetické činnosti dle výběru dítěte, klidové manipulační činnosti rozvíjející jemnou motoriku.

Odpolední zábavná činnost

Hry ve třídě- pokračování v řízených a nedokončených činnostech, volná kresba,
hry se stavebnicemi, tematické volné hraní ve skupinkách.

Říkadla, básnička, píseň

Písničky a básničky o ptáčcích a potřebě pomáhat a chránit ŽP.

Poznámka ke dni:

 9. 1. - Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
                   z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid) vhodnou formou
                   přizpůsobenou věku dětí.

12. 1. - Čt - Divadlo Romaneto ve školce s pohádkou O dvanácti měsíčkách

12. 1. - Čt - Tělocvična ZŠ

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí
________________________________________________________________________________

                                                  Týdenní třídní plán (Liščata)
                                                       
   3. 1. - 6. 1. 2023; 1. týden
                                                               Téma:  VÁNOČNÍ ČAS
                                                       

Podtéma: PŘÍBĚH TŘÍKRÁLOVÝ
Pranostiky.jpg (140.07 kB)
Královská koruna.jpg (44.94 kB)
Tři králové.jpg (91.96 kB)
Vybarvi počáteční písmena.jpg (105.84 kB)
Počet a číslo.jpg (63.16 kB)
Stíny.jpg (34.32 kB)
Hledej dvojice.jpg (95.42 kB)

Kompetence

-pracují s pracovními listy dle pokynů učitelky, procvičují grafomotoriku

-řeší labyrinty a hádanky

-pozná počáteční hlásku, umí se podepsat

-spontánně vypráví zážitky

-rozpozná skutečnost od smyšleného


Cíle

-seznámit se s legendou o třech králích

-rozvíjet, zpřesňovat a kultivovat vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení,
  k myšlení pojmovému

-spontánně vyprávět zážitky ze sledování či poslechu pohádek

-rozhovory nad vztahovými situacemi a ponaučeními, vycházejícími z pohádkových příběhů

-seznamovat se se světem nadpřirozených postav a skutečných lidí

 

Řízená činnost

-poslech  legendy o narození Ježíška a Třech králích, pojem KMB (Kristus žehnej tomuto  domu=Christus Mansionem Benedicat)

-zpěv písně„My tři králové“ s využitím orffových hudebních nástrojů

-PH:„ Na krále“

-štafeta Třech králů nesoucích dárky Ježíškovi

-vystřihování a zdobení královských korun technikou mozaika

-Tříkrálové pranostiky a jejich význam

-odstrojování vánočního stromečku, úklid vánoční výzdoby

 

Individuální péče

-určení počáteční hlásky, hledání slov na určenou hlásku

-řazení dle velikosti

-první, uprostřed, poslední

 

                                                                  Týdenní třídní plán  (Myšky)  
                                                                     3. 1. - 6. 1. 2023, 1. týden

                                                                      Téma:  SVĚT V POHYBU                                                       

 PodtémaPohádky pod peřinkou               "My tři králové jdeme k Vám,
                                                                             štěstí, zdraví přejeme Vám ! "

Tvary a barvy.jpg (234.61 kB)
Grafomotorické cvičení.gif (31.51 kB)
Vybarvi počáteční písmena jmen králů.jpg (191.71 kB)
Doplň podle návodu.jpg (275.14 kB)
Najdi správnou cestu.jpg (236.46 kB)
3králové- wc trubičky2.jpg (106.5 kB)
3králové- wc trubičky.jpg (34.92 kB)
3králové- kapesníčky.jpg (54.17 kB)
3králové-omalovánky.jpg (250.15 kB)

Klíčové kompetence

 • Vnímá české tradice a zvyky, má povědomí o významu pomoci potřebným a charity.
 • Má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami a co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat.
 • Přirozeně komunikuje s okolím, používá kromě vět holých také věty rozvité, umí vyprávět i naslouchat druhým. Dokáže najít rozdíl mezi pohádkou a básničkou.
 • Hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost.

Dílčí vzdělávací cíle

 • Poznávat kouzlo pohádek.
 • Rozeznávat dobro a zlo v běžném životě; prohlubovat empatii a sociální cítění.
 • Probouzet v dětech výtvarnou, pohybovou a hudební fantazii.
 • Rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti.
 • Posilovat zájem o grafickou formu číslice; upevňovat a rozvíjet předmatematické představy.

Hudebně pohybová chvilka

Pohádkové písničky a básničky, nácvik a dramatizace písničky My tři králové, pantomimické ztvárnění zvířátek.
Překážková dráha - cesta do Betléma.

Řízené činnosti

 • Fantazijní kresba/ malba.
 • Tematická tvorba k tříkrálové tradici.
 • Didaktické činnosti.
 •  Dramatizace pohádek.

Pobyt venku

Volné aktivity na hřišti i v terénu; využití terénních rozmanitostí k rozvoji pohybové obratnosti, koordinaci a rovnováhy; využití přírodnin pro stylizaci některých písmen
a číslic.

Odpočinek

Čtení na pokračování- kouzelné pohádky.
Poslech relaxační hudby.
Individuální péče - didaktické hry, společenské hry, dodělávání činností, estetické činnosti dle výběru dítěte.

Odpolední zábavná činnost

Hry ve třídě- tematické hry dětí, konstruktivní činnosti s využitím instrukčních návodů, volné hraní.

Říkadla, básnička, píseň

Písničky a básničky z pohádek a o pohádkách a zvířatech; Tři králové.

Poznámka ke dni

3. 1. – Út - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid 19) vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.

5 .1. - Čt - pobyt v tělocvičně ZŠ.

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

  _____________________________________________________________________________                                                       

                                                        Týdenní třídní plán (Liščata)
                                                         
19. 12. - 22. 12. 2022; 51. týden
                                                               Téma:  VÁNOČNÍ ČAS

Podtéma: TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA

Přiřaď správný počet.jpg (93.91 kB)
Doplň dle zadaného klíče.jpg (86.66 kB)
Symboly.jpg (24.28 kB)
Krátké a dlouhé slabiky.jpg (54.08 kB)

Kompetence
- umí dát najevo své pocity, dojmy, prožitky
- ovládá koordinaci oko ruka a jemnou motoriku
- upevňuje praktické dovednosti

Cíle
- umět dát najevo radost z vánočních dárků
- seznamování s novými hrami a jejich pravidly
- rozvoj jemné motoriky
- rozvoj fantazie a kreativity
- navození vánoční atmosféry

Řízená činnost
- poslech vánočních pohádek od Zuzany Pospíšilové
- výtvarné činnosti
- výroba nepečeného vánočního cukroví
- poslech a zpěv koled s využitím Orffových hudebních nástrojů

Individuální péče
- cviky na uvolnění ruky
- rozlišování a třídění dle barvy, tvaru, počtu
- sluchová analýza - dlouhá a krátká hláska

 

Týdenní třídní plán  (Myšky)  
 
19. 12. - 22. 12. 2022; 51. týden
Téma:  VÁNOČNÍ ČAS
                                                           

Podtéma: Tradice a zvyky Vánoc                         Světýlka, stromeček, cukroví.
                                                                             Jaké jsou svátky, kdo to ví?
                                                                             Ve vaně plave si kapříček,
                                                                             rozdejte štěstí kousíček.
                                                                             Jsou tady očekávané Vánoce,
                                                                             přišly na den přesně po roce.
                                                                             U stromečku koledy hrají,
                                                                             všechny děti si je zpívají.

Klíčové kompetence:
• vnímá důležitost zachovávání  tradice a lidových zvyků Vánoc,
• uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích běžného života a v dalším
   učení
• umí dát najevo své pocity, dojmy, prožitky
• rozlišuje řešení, která jsou funkční, a která funkční nejsou, dokáže mezi nimi volit
• se zajímá o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění

                                                                       Dílčí vzdělávací cíle
Seznamovat se s tradicemi vánočních svátků.
Rozvíjet estetické a tvůrčí činnosti slovesné a literární.
Přípravovat společné slavnosti.
Uvědomovat si citovou vazbu k lidem kolem nás.
Vytvářet prosociální postoje k druhému.

                                                                  Hudebně pohybová chvilka

PH – Na sněhové vločky, Na sledě, Chodníčky, Na Mrazíka, Chodí pešek okolo.
Rozvoj hrubé motoriky, postřehu a obratnosti – opičí dráha, lokomoční cvičení
a dynamické hry.
Cviky na správné držení těla.
Protahovací a posilovací cviky.
Sladění pohybu se zpěvem.
Zpěv koled, vánočních a zimních písní, hra na orffovy nástroje, rytmizace.
Hlídání správné výslovnosti, logopedické hrátky, hra se slovy, doplňování rýmů, slovní spojení.

                                                                          Řízené činnosti

Povídání si o tradicích a zvycích Vánocobrázky, pracovní listy. Rozkrajování jablka, posílání lodiček z ořechů, házení pantoflem. Výroba vánočního svícnu.
Vymýšlení příběhů dle obrázků s vánoční tématikou, dramatizace krátkých příběhů.
Tvoření nepečeného cukroví – strouhání, krájení, míchání, vážení, obalování, servírování a ochutnávání.
Nácvik básní Jaké jsou svátky a Vánoční stromeček.
Vyjádření vánočního stromečku dle různých výtvarných technik.
Výroba  vánočních dekorací z různého materiálu.
PL s vánoční tématikou – počet a číslo, psaní číslic 1 – 5, méně a více, stejně, počáteční a konečná písmena.
Zpívání koled u stromečku.
Hraní si s novými hračkami, edukačními pomůckami. Konstrukce ze stavebnic.
Rozsvícení všech svíček adventního věnce a vyslovení přání.
Společná tvorba papírového betlému.

                                                                          Pobyt venku 
Vycházka do okolí MŠ – pozorování vánoční výzdoby, zastavení u kapličky se zpěvem koled. Pozorování zvířat v zimě na farmě a v lese. 
Pobyt na hřišti – cílené hry na rozvoj pohybových dovedností a prostorové orientace, zimní radovánky - jízda na bobech a lopatách, stavění sněhuláků, známé pohybové dynamické hry, volné hry dětí.

                                                                            Odpočinek

Četba na pokračování „Jak bylo na Vánoce“ a „Vánoce podle Josefa Lady“. 
IP  – rozvoj jemné motoriky – zavazování tkaniček, navlékání korálků, mozaika; 
      - rozvoj zrakového vnímání - rozlišování obrazných znaků a symbolů; řazení
         obrázků dle daného klíče;
      - rozvoj předčtenářské gramotnosti - slova nadřazená a podřazená;
      - didaktické hry rozvíjejíci poznávací schopnosti;
      - rozvoj předmatematické představivosti – skládačky, vkládačky, počet a číslo.

                                                                 Odpolední zájmová činnost
Pobyt ve třídě – deskové, konstruktivní a společenské hry; hry s novými hračkami, volné hry.

Říkadlo, básnička, píseň 
Jaké jsou svátky; Vánoční stromeček;
Štěstí, zdraví, pokoj svatý; Z jedné strany chvojka; Půjdem spolu do Bétléma,;
Pásli ovce Valaši; Štědrej večer nastal; Nesem vám noviny;  Vondráši, Matoši;
Vánoce, Vánoce; Purpura

                                                                     Poznámka ke dni

Po    Opakované poučení dětí o zvýšených hygienických opatřeních z důvodu nákazy
        respiračních onemocnění a dalších onemocnění vhodnou formou přizpůsobenou
        věku dětí.
Čt    Zpívání koled u stromečku.
        Pobyt v tělocvičně základní školy.
        Průběžné rozvíjení a sledování úrovně klíčových kompetencí a očekávaných
        dovedností  mladších i předškolních dětí. 

_______________________________________________________________________________
                                                 
                                                      Týdenní třídní plán (Liščata)
                                                            
12. 12. - 16. 12. 2022; 50. týden
                                                                    Téma: VÁNOČNÍ ČAS

Klíčové kompetence

Mluví nenuceně, pokouší se o konverzaci, naslouchá druhým.

Je schopný sledovat a vyprávět příběh.

Učí se a samostatně reprodukuje zpaměti krátké texty.

Cíle

Ovládat dechové svalstvo.

Sladit pohyb se zpěvem.

Seznámit se se symboly Vánoc.

Seznámit se s příběhem narození Ježíška.

Umět vyprávět příběh celými větami.

Vzdělávací nabídka

Symboly Vánoc

Nácvik vánoční besídky

Opakování básniček a říkanek

Pohybová hra – Neposedné hvězdičky

Vánoční koledy Půjdem spolu do Betléma, Stojí vrba košatá

Grafomotorické listy: zdobení zvonečků, vánočních kouliček

Výtvarná a pracovní činnost – výroba vánoční dekorace

 

Týdenní třídní plán (Myšky)
12. 12. - 16. 12. 2022; 50. týden
Téma: VÁNOČNÍ ČAS

Zrakové vnímání - najdi 10 rozdílů.jpg (69.31 kB)
Zakresli daný počet ozdob.jpg (37.01 kB)
Grafomotorika - ozdob stromeček.jpg (32.66 kB)
Spoj stejný počet vloček.jpg (34.26 kB)
seřaď stromeček od nejmenšího po největší.jpg (29.77 kB)

Podtéma: Předvánoční radovánky   Co to cinká, co to voní?
                                                            Kouzlo Vánoc jako loni.
                                                         Kouzlo Vánoc věčně nové,
                                                           ze skořápky už se klove.
                                                          Tichá chvíle k zastavení,
                                                         závan štěstí, nad nějž není.
 

Klíčové kompetence

 • Využívá vlastní tvořivost.
 • Samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení a formuluje otázky i odpovědi.
 • Zpřesňuje si předmatematické dovednosti.
 • Zvládá sebeobslužné činnosti samostatně či s dopomocí.
 • Chápe základní pravidla hry a školková pravidla.
 • Spolupracuje a spolupodílí se při tvoření.

Klíčové kompetence pro předškolní děti

 • Využívá vlastní tvořivost při přípravě estetického prostředí.
 • Umí se vyjadřovat prostřednictvím estetických činností.
 • Zpřesňuje si početní představy.
 • Uvědomuje si svou samostatnost, zaujímá vlastní názory a adekvátně je vyjadřuje
 • Odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty
  a přizpůsobovat se daným okolnostem.
 • Váží si práce i úsilí druhých. Spolupracuje, spolupodílí se.

Dílčí vzdělávací cíle

 • Rozvíjet senzomotorické vnímání.
 • Rozvíjet fantazii, pozornost a paměť.
 • Příprava a spolupodílení se na společných slavnostech.
 • Rozvíjet komunikační schopnosti.
 • Zvládat interakce ve skupině vrstevníků i s dospělým.

Dílčí vzdělávací cíle pro předškolní děti

 • Rozvíjet kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební a dramatické.
 • Vytvářet si kladný vztahu k učení a rozvíjet zájem o učení, paměť, fantazii, pozornost.
 • Příprava a spolupodílení se na společných slavnostech.
 • Přirozeně komunikovat, argumentovat, hledat kompromisy.
 • Aktivně vyhledávat a zvládat interakce ve skupině vrstevníků.

Hudebně pohybová chvilka

Rozehřívací cvičení. Balanční a posilovací cviky s využitím stuh a míčů. 
Relaxace za poslechu uklidňující hudby.

Řízené činnosti

 • Vánoce - estetická (anděl), užitková (cukroví) a dekorační (výzdoba) tvorba.
 • Didaktické hry a pracovní listy (předmatematické a číselné představy, logika, grafomotorika). 

Pobyt venku

Volné aktivity na hřišti i v terénu, využití sněhu v řízených i volných činnostech.

Odpočinek

Čtení na pokračování - vánoční kouzelné příběhy a pohádky.
Poslech mluveného slova.

Individuální péče - didaktické a společenské hry, dodělávání starších činností, dekorativní činnosti dle výběru dítěte.

Odpolední zábavná činnost

Hry ve třídě - pokračování v řízených činnostech, konstrukce ze stavebnic, vlastní tematické hry a volné hraní, estetické tvoření dle zájmu dětí.

Říkadla, básnička, píseň

Zima a sníh; Vánoce v koledách, říkadlech, básničkách a písničkách pro děti.

Poznámka ke dni:

12. 12. - Po - Připomenutí preventivních zdravotních a hygienických pravidel v kolektivu
z důvodu možnosti nákazy respiračních infekcí (rýma, Covid 19) vhodnou formou přizpůsobenou věku dětí.

15. 12. - Čt - Pohybové aktivity v tělocvičně ZŠ

16. 12. -  Pá - Ježíšek ve školce - zpívání u stromečku, nadílka, posezení u cukroví

činnosti mohou být pozměněny podle zájmu dětí nebo podmínek počasí

_________________________________________________________________________________

                                                               Týdenní třídní plán (Liščata)       
                                                                  
5. 12. - 9. 12. 2022, 49. týden      
                                                                  Téma: Vánoční čas

Podtéma: ADVENTNÍ ČAS

Počítej.jpg (118.23 kB)
Vyznač počet.jpg (89.59 kB)
Sudoku.jpg (121.31 kB)
Škrtni nesprávný obrázek.jpg (175.06 kB)
Doplň.jpg (83.84 kB)

Kompetence

chápe hlavní pojmy týkající se adventu a Vánoc

aktivně si všímá, co se kolem něho děje , klade otázky a hledá na ně odpovědi

využívá fantazii a představivost

dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (hudebními,
   výtvarnými, dramatickými, řečovými,..)

umí zacházet s jednoduchými hudebními nástroji

Cíle

nácvik vánočních koled a pásem, s využitím orffových hudebních nástrojů

prohloubit zájem o seznámení s tradičními zvyky

koordinační pohyby při tanci

využívat svou fantazii, představivost a tvořivost

umět vyjádřit dojmy, pocity, prožitky

Řízená činnost

čertovský rej-čertí diskotéka, soutěže, schovávaná, honička

adventní zvyky a tradice

výroba vánočního přání

poslech vánočních koled

zdobení vánočního stromečku

zpěv koled tradičních i netradičních

nácvik vánočního pásma-recitace, zpěv, dramatizace, tanec

vánoční tanec

zapálení 2.adventní svíčky - vyslovení přání

Individuální péče
- napodobí rytmus
- porovná dvě rytmické struktury a určí zda jsou shodné

 

                                                        Týdenní třídní plán (Myšky)
                                                       
 5. 12. - 9. 12. 2022; 49. týden
                                                   Téma: Vánoční čas

Nakresli počet.jpg (61.43 kB)
Spočítej a zapiš.jpg (71.51 kB)
Doplň.jpg (103.42 kB)
Vyhledej a vybarvi geometrické tvary.png (13.23 kB)
Grafomotorika - růžky.jpg (57.05 kB)
Dodělej čertům kožíšek.jpg (2.64 MB)
Uvolňovací cviky.jpg (2.62 MB)
anděl-omalovánka (1).jpg (53.82 kB)
anděl-omalovánka2 (1).jpg (38.91 kB)
čert -omalovánka (1).jpg (70.38 kB)
Výroba andíílka.jpg (122.76 kB)

Podtéma: TRADICE MIKULÁŠE, ANDĚLA A ČERTA

Mik - miky, mik - miky, Mikuláš.
Přišli s čertem na koledu.
Mik - miky, mik - miky, Mikuláš.
Přinesli nám zimní čas!

Klíčové kompetence

· Ovládá dechové svalstvo, dokáže sladit pohyb se zpěvem.

· Samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, formuluje otázky i odpovědi.

· Dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, rozeznává dobro a zlo.

· Zapojuje se do společných činností. Umí se těšit z hezkých a příjemných zážitků.

· Vnímá tradice a zvyky, má elementární poznatky o světě lidí a kultuře, která dítě obklopuje.

Klíčové kompetence pro předškolní děti

· Zvládá kreslit a malovat s určitým záměrem.

· Je komunikačně zdatné. Záměrně se naučí zpaměti krátké texty. Zpřesňuje si početní
  představy.

· Dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná
  nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost.

· Uvědomuje si, že za sebe a své jednání odpovídá a nese důsledky. Umí se těšit z hezkých
  a příjemných zážitků a sdílet to s ostatními.

· Vnímá tradice a zvyky, má elementární poznatky o světě lidí a kultuře, která ho obklopuje,
  o jejich rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije.

Dílčí vzdělávací cíle

· Rozvíjet základní kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební a dramatické.

· Uvědomovat si a upevňovat citové vazby k lidem kolem nás; k rodině i svému okolí.

· Vytvářet prosociální postoje k druhému.

· Příprava a spolupodílení se na společných slavnostech.

· Seznamovat se s českými tradicemi začátku Adventu; legenda a zvyky "Sv. Mikuláš".

Další dílčí vzdělávací cíle pro předškolní děti

· Rozvíjet sebejistou estetickou tvorbu s počátečním tvůrčím záměrem a práci úspěšně
  dokončit, odprezentovat.

· Dále rozvíjet, zjemňovat rytmické a sluchové rozlišování, grafomotoriku a zpřesňovat
  předmatematické představy.

· Rozvíjet mravní a estetického vnímání, cítění a prožívání.

· Nabízet bezpečný prostor pro sebereflexi a upevňování zdravého sebevědomí.

· Orientovat se českým pojetím Adventu; časová posloupnost a tradiční činnosti - zvyky se
  svátky spojenými.

Očekávané výstupy (individuální úroveň)

· Nácvik hudebního vystoupení, výtvarné dekorační a prezentační práce.

· Umět se komunikačně podělit o prožitek, naslouchat druhým, reagovat na otázky.

- Samostatný přednes, básničky.

- Upevňovat si číselné hodnoty, umět porovnat hodnotu bez konkrétních věcí v oboru do 10.

· Mít nastavené základní mantinely dobra a zla podle obecně uznávaných (českých)
   společenských pravidel.

· Dokázat v radosti a sebedůvěře odprezentovat nacvičené pásmo rodičům a následně se
  zapojit do společného workshopu. Zpětně o akci umět vyprávět a zhodnotit ji.

· Vnímat a chápat tradici českého Mikuláše, mít představu o Adventním kalendáři a jak se
  postupně chystají "Vánoce"- pozorování vlastního rodinného prostředí a okolí.

Hudebně pohybová chvilka

Tematické rytmické cvičení s písničkami a básničkami s využitím rytmických nástrojů, seznámení se s některými tanečními kroky a prvky.
Chůze na květináčových chůdách. Skok v pytli.
Pohybová hra: Čertí honička

Řízené činnosti
Nácvik hudebně recitačního vystoupení.
Advent v estetické tvorbě a v českém slovesném folklóru; legendy, zvyky, kouzla a pověry. Pohybové hry a pracovní listy s čertovsko - andělskou tematikou.

Pobyt venku
Volné aktivity na hřišti i v terénu, tvoření v přírodě.
Vycházky do lesa a po okolí.

Odpočinek
Čtení na pokračování- čertovské a jiné kouzelné pohádky.
Individuální péče- didaktické a společenské hry, dokončování rozdělaných činností, dekorativní činnosti dle výběru a zájmu dětí.

Odpolední zábavná činnost
Hry ve třídě- pokračování v dopoledních a odpoledních činnostech, konstrukce ze stavebnic, vlastní hry a&

Mateřská škola

Kalendář akcí MŠ

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Virtuální prohlídka

Základní škola 

Základní škola 

Mateřská škola 

Mateřská škola 

Certifikáty

1

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

2

3

4

 MINISTERSTVO       ŠKOLSTVÍ
 MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

5

7

8
9

10

Kde nás najdete?